Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 listopada 2012 r.
 
IBPBI/2/423-769/12/AK Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym można uznać za prawidłowe dokonywanie przeliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego dokumentującego koszt?
 
IBPBI/2/423-810/12/MS Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej”) w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy?
 
IBPBI/2/423-811/12/MS Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?
 
IBPBI/2/423-812/12/AK Czy w związku ze zmianą przepisów od 01 stycznia 2012 r. w zakresie ustalania różnic kursowych, w wyżej opisanej sytuacji, Spółka powinna używać do wyceny operacji na rachunku walutowym oraz ustalania dotyczących tych operacji różnic kursowych (poza operacjami zakupu/sprzedaży waluty, dla których stosowane są kursy ustalone z bankiem) średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu/wypływu środków z rachunku walutowego? (zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-813/12/AP Czy wyposażenie Oddziału przez Spółkę w środki pieniężne lub inne aktywa (np. nakłady na środki trwałe w budowie środki trwałe takie jak maszyny i urządzenia, zapasy tj. wyroby gotowe, półprodukty, towary, materiały do produkcji) przeznaczone do prowadzenia przez Oddział działalności na terenie Rumunii, dokonane po rozpoczęciu działania Oddziału (doposażenie), nie prowadzi do powstania przychodu (kosztu uzyskania przychodów) na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce i nie powoduje powstania przychodu równego obliczonych na zasadach rynkowych odsetkom od przekazanych funduszy, których mógłby żądać podmiot udostępniający innemu niepowiązanemu z nim podmiotowi ?
 
IBPBI/2/423-814/12/AK Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop, będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej") w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy?
 
IBPBI/2/423-815/12/AK Czy koszty ponoszone w związku projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej Wnioskodawca może zakwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?
 
IBPBI/2/423-845/12/JD Czy ustalając koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem w 2011 r. udziałów objętych w 1995 r. koszty te winny zostać ustalone w wysokości odpowiadającej sumie wniesionego wkładu gotówkowego i wkładu niepieniężnego wg wartości księgowej z dnia wniesienia ( ponieważ wkład niepieniężny w postaci prawa użytkowania wieczystego Spółka nabyła nieodpłatnie, to kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia w 2011 r. udziałów)?
 
IBPBI/2/423-931/12/MS Czy Spółka dokonała prawidłowej kwalifikacji podatkowej wydatków wymienionych w punkcie 3 stanu faktycznego?
 
IBPBI/2/423-959/12/JD Czy różnice kursowe w momencie faktycznej zapłaty skapitalizowanych odsetek będą kosztem podatkowym?
 
IBPBI/2/423-1504/11/BG w zakresie ustalenia, czy wniesienie składników majątkowych (nieruchomości wynajmowanej podmiotom trzecim) aportem do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu i sposobu jego ustalenia
 
IBPBI/2/423-932/12/MS Czy Spółka prawidłowo dokonała kwalifikacji podatkowej wydatków opisanych w punkcie 4 stanu faktycznego do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-563/12-2/GJ - fakt nabycia koncesji i przyjęcia przeniesienia Prawa Użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania i w związku z tym nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tego tytułu?
 
IPPB3/423-565/12-2/GJ - fakt nabycia koncesji i przyjęcia przeniesienia Prawa Użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania i w związku z tym nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tego tytułu?
 
IPPB3/423-503/12-2/GJ Wnioskodawca może on zaliczyć wypłaconą odprawę pośmiertną do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na to, że był on zobowiązany do jej wypłaty na podstawie wewnętrznych uregulowań.
 
IPPB3/423-562/12-2/GJ - fakt nabycia koncesji i przyjęcia przeniesienia Prawa Użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania i w związku z tym nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tego tytułu?
 
IPPB5/423-680/12-2/PS Czy Wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki izraelskiej w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: pdop) w Polsce (tzw. podatkiem u źródła)?
 
IPPB3/423-495/12-4/PK1 Czy wydatki Spółki na nabycie usług wsparcia technicznego od G Polska poniesione w 2010 r. (związane zarówno z przygotowaniem Oferty jak i realizacją Etapu I) stanowią dla Spółki bezpośrednie koszty uzyskania przychodów w świetle Ustawy o PDOP, pomimo że w wyniku konieczności przeszacowania wartości aktywów w związku z rozliczeniem księgowym połączenia nigdy nie staną się one dla Spółki kosztem rachunkowym?
 
IPPB5/423-678/12-2/PS Czy Wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki amerykańskiej w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: pdop) w Polsce (tzw. podatkiem u źródła)?
 
IPPB5/423-679/12-2/PS Czy Wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki brytyjskiej w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: pdop) w Polsce (tzw. podatkiem u źródła)?
 
IPPB5/423-494/11-4/DG w zakresie skutków podatkowych transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej część przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej
 
IPPB3/423-409/12-5/AG odnośnie kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB3/423-412/12-2/AG Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB3/423-407/12-2/AG Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB3/423-410/12-2/AG Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB3/423-411/12-2/AG Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB3/423-505/12-2/PK1 1 Czy Wnioskodawca jest uprawniony - w świetle przepisów ustawy o p.d.o.p. - do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z przejściem na rynek podstawowy? 2. Czy Wnioskodawca powinien dokonać potrącenia przedstawionych w niniejszym wniosku kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia czy też z chwilą przejścia na rynek podstawowy?
 
IPPB5/423-616/12-3/DG wniesienie przez SKA aportu w postaci aktywów do Spółki kapitałowej nie będzie się wiązać z powstaniem przychodu (dochodu) u Wnioskodawcy.
 
IPPB3/423-520/12-2/PK1 Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym we Wniosku zdarzeniu przyszłym, odsetki płacone z tytułu obligacji zaciągniętych w celu spłaty zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (poprzez umorzenie części akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku CIT?
 
IPPB3/423-518/12-2/PK1 Czy nabyte w drodze umowy sprzedaży nie zarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?
W jakiej wartości należy rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytych w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe?

Wskaźniki gospodarcze