Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-232a/12/PS w zakresie ustalenia wartości początkowej poszczególnych składników majątkowych wnoszonych do spółki.
 
ITPB3/423-232c/12/PS w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytego znaku towarowego przez spółkę, która otrzymała go w ramach przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego.
 
IBPBI/2/423-465/12/SD Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, tj. wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Znaków towarowych, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
 
IBPBI/2/423-466/12/SD Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość początkową Znaków towarowych, zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych?
 
IBPBI/2/423-509/12/PC Czy Bank ma prawo uznawać dokonywane odpisy amortyzacyjne dotyczące zakupionego lokalu niemieszkalnego za stanowiące koszt uzyskania przychodu, w sytuacji gdy osiąga przychody w postaci czynszu z wynajmu części zakupionego lokalu, nie posiadając wynajmu nieruchomości w katalogu prowadzonej działalności gospodarczej określonej statutem i wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?
 
IBPBI/2/423-510/12/PC Czy Bank ma prawo uznać za stanowiące koszt uzyskania przychodu całkowite koszty związane z planowanym remontem tej części zakupionego lokalu, która nie jest wynajmowana?
 
IBPBI/2/423-595/12/JD Czy w przypadku operacji zamiany jednej waluty na drugą (np. USD na EUR) Spółka dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych powinna stosować kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj. w przypadku zamiany USD na EUR Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD (USD na PLN) oraz kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR (EUR na PLN)?
 
IBPBI/2/423-596/12/JD Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje wzajemnego potrącenia wierzytelności wyrażonych w walutach obcych dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty?
 
IBPBI/2/423-610/12/CzP 1. Czy do ustalania wyceny waluty wpływającej na walutowy rachunek bankowy z tytułu zapłaty przez kontrahentów zagranicznych należności w walucie z tytułu sprzedaży wyrobów Spółdzielni oraz dotyczących tych operacji różnic kursowych, można stosować kurs kupna Banku, w którym posiada rachunek bankowy z dnia wpływu waluty?
2. Czy do ustalania wyceny waluty wypływającej z walutowego rachunku bankowego na rzecz kontrahentów zagranicznych dotyczących zobowiązań w walucie z tytułu zakupu towarów i usług oraz dotyczących tych operacji różnic kursowych, można stosować kurs sprzedaży Banku, w którym Spółdzielnia posiada rachunek bankowy z dnia wypływu waluty?
 
IBPBI/2/423-612/12/MS Czy można opisane w stanie faktycznym towary (kawa, herbata, ciastka, pojemniki na napoje z logo firmy, tabliczki z herbem miejsca siedziby firmy) oraz zakup usług (hotelowej, gastronomicznej, cateringowej) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-616/12/JD Czy przychód Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie równy wartości nominalnej obejmowanych udziałów?
 
IBPBI/2/423-617/12/JD Czy w wariancie II utworzenia Spółki SPV kosztem uzyskania przychodu Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu, przyjęta przez Spółkę Spin-off w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-622/12/AK udokumentowania zakupu towarów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego
 
IBPBI/2/423-636/12/SD Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci kart umożliwiających pracownikom korzystanie z zajęć i obiektów sportowych?
 
IBPBI/2/423-643/12/CzP Czy wpłacenie w wyniku podpisania ugody między Spółką, a jej kontrahentem, jednorazowej kwoty w wysokości 20.500 Euro, moża uznać na gruncie art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-648/12/BG Czy Spółka może złożyć korekty zeznań rocznych CIT-8 za lata 2006-2009 w związku z prawem odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 updop?
 
IBPBI/2/423-649/12/SD Czy fakt wygaśnięcia zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. i uzyskanie nowego zezwolenia strefowego z dnia 23 maja 2011 r. spełnia przesłanki przepisu do „objęcia przedsiębiorstwa granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji” zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.? Od którego momentu przysługuje Spółce prawo do odliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych?
 
IBPBI/2/423-650/12/SD Jak prawidłowo obliczyć dochód od którego zostanie obliczony podatek dochodowy od którego Spółce przysługuje prawo do odliczenia wydatków kwalifikowanych?
 
IPTPB3/423-266/12-4/KJ Czy Spółka powinna rozpoznawać różnice kursowe powstałe od uregulowanych należności zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 jako koszty i przychody podatkowe w części dotyczącej należności netto, zaś różnice kursowe dotyczące podatku od towarów i usług jako przychody niepodatkowe bądź koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-406/12-2/AG Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?
Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB3/423-524/12-2/DP Czy kwota odsetek podlegająca dopisaniu do kapitału pożyczki (kapitalizacji) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji?
 
IPPB3/423-472/12-2/GJ Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przedstawionym stanie faktycznym odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia wypłacone Spółce nie powoduje żadnych skutków podatkowych dla Spółki zarówno dla zakresu ubezpieczenia w przypadku (1) 75 % kwoty brutto należności jak i w przypadku (2) 90% kwoty netto należności? W szczególności czy kwota otrzymanego odszkodowania nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i konsekwentnie kosztu uzyskania przychodu nie będą stanowiły należności Spółki w części, w jakiej z mocy prawa przeszły na Ubezpieczyciela i z tytułu których Spółka rozpoznała uprzednio przychody należne, zgodnie z art. 12 ust. 3, ust. 3a oraz ust. 4 pkt 9 updop?
 
IPPB3/423-517/12-2/MS Czy w przypadku nieuregulowania w ramach postępowania upadłościowego dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wierzytelności „ E” Sp. z o.o. w całości i wydania postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, nieściągalna wierzytelność „ E” Sp. z o.o. z tytułu umów sprzedaży, która uprzednio została zarachowana jako przychód należny, uważana będzie za koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-516/12-2/DP 1. Czy całkowity przychód Wnioskodawcy z tytułu Transakcji jest równy określonej w umowie Cenie?2. Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu Transakcji jest łączna wartość wkładów do SK i do Komplementariusza?
 
IPPB3/423-556/12-2/AG w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 
IPTPB3/423-258/12-4/GG Czy wadium zapłacone w związku z uczestnictwem w przetargu, które nie zostało Spółce zwrócone, będzie dla Spółki stanowiło koszt uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-258/12-5/GG Czy w przypadku uznania, iż zapłacona kwota niezwróconego wadium nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, po stronie Spółki nie wystąpi przychód w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za odstąpienie od zawarcia umów?

Wskaźniki gospodarcze