Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-518b/11/MT Czy w przypadku, gdy wartość rynkowa certyfikatów inwestycyjnych, wnoszonych aportem do spółki kapitałowej, przekracza wartość nominalną udziałów lub akcji objętych w zamian za aport, mogą zachodzić przesłanki określenia przez organ podatkowy przychodu zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-574/11/PS Prawidłowości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej zawartej w cenie paliwa oraz pozostałych towarów i usług.
 
ITPB3/423-573a/11/PS Prawidłowość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących przeglądów i napraw własnego taboru kolejowego lub taboru kolejowego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego.
 
ITPB3/423-573b/11/PS Prawidłowość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących napraw i przeglądów taboru kolejowego dzierżawionego/używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
 
ITPB3/423-555/11/PS Prawidłowość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT od wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne.
 
ILPB3/423-605/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB5/423-216/12-2/AJ w zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania, wypełnienia poszczególnych warunków zwolnienia podmiotowego oraz kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów z działalności inwestycyjnej Funduszu
 
ILPB4/423-93/12-2/MC W jaki sposób powinien być określony podlegający opodatkowaniu dochód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Sp. k.?
 
ILPB3/423-594/11-4/MM 1. Czy poniesione przez Spółkę wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej Kolektora oraz partycypacją finansową w kosztach budowy Etapu II i III Kolektora będą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy wydatki, o których mowa w pytaniu nr 1, powinny zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodów z chwilą ich poniesienia?
 
ILPB4/423-93/12-3/MC Czy przychody, koszty uzyskania przychodów, a w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu lub strata podatkowa Wnioskodawcy mogą być określone przez organy podatkowe w inny sposób niż wynikający z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o przepisy art. 11 tej ustawy?
 
IPPB5/423-207/12-2/AJ W zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania, wypełnienia warunków zwolnienia podmiotowego oraz kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów z działalności inwestycyjnej Funduszu
 
ILPB4/423-43/12-4/ŁM Z jaką datą Spółka powinna uwzględnić bonus w obliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB4/423-13/12-2/ŁM Jakie kursy powinna stosować Spółka do wyceny w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań za pośrednictwem rachunku walutowego w świetle obowiązującego od dnia 01.01.2012 r. znowelizowanego art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-43/12-2/JG Czy koszty wynajmu, paliwa i eksploatacji wynajmowanych samochodów osobowych będą w całości stanowiły koszty uzyskania przychodów, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów?
 
ILPB4/423-10/12-5/ŁM Czy ww. budynki jednorodzinne Spółka powinna ująć w księgach rachunkowych jako produkt czyli towar handlowy z punktu widzenia podatku dochodowego, czy jako środki trwałe? Czy budynki mieszkalne tutaj opisane będą w dalszym ciągu stanowiły towar handlowy po upływie 12 miesięcy od podjęcia decyzji o ich tymczasowym udostępnianiu na krótkotrwałe zakwaterowanie, w sytuacji braku możliwości znalezienia klienta na ich zakup i decyzji kierownictwa Spółki o dalszym tymczasowym świadczeniu usługi krótkotrwałego zakwaterowania do dnia znalezienia klienta na zakup tych budynków?
 
ILPB4/423-10/12-6/ŁM Czy ww. budynki jednorodzinne Spółka powinna ująć w księgach rachunkowych jako produkt czyli towar handlowy z punktu widzenia podatku dochodowego, czy jako środki trwałe? Czy budynki mieszkalne tutaj opisane będą w dalszym ciągu stanowiły towar handlowy po upływie 12 miesięcy od podjęcia decyzji o ich tymczasowym udostępnianiu na krótkotrwałe zakwaterowanie, w sytuacji braku możliwości znalezienia klienta na ich zakup i decyzji kierownictwa Spółki o dalszym tymczasowym świadczeniu usługi krótkotrwałego zakwaterowania do dnia znalezienia klienta na zakup tych budynków?
 
ILPB4/423-9/12-4/MC Czy wydatek przedstawiony w pozycji 68 można zaliczyć do prac remontowych i uznać za koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?
 
ITPB3/423-267a/12/PS Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 
ITPB3/423-267b/12/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą odstępnego stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu.

Wskaźniki gospodarcze