Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-201/12/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy.
 
ITPB3/423-281/12/PS Dotyczy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (gruntu).
 
ITPB3/423-518a/11/MT Czy w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej z siedzibą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej należy rozpoznać przychód z zastosowaniem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-676c/11/DK sprzedaż akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych w zamian za wkład niepieniężny
 
ITPB3/423-676a/11/DK skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej
 
ITPB3/423-676b/11/DK wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółki komandytowo-akcyjnej do spółki kapitałowej
 
IBPBII/2/423-27/12/ŁCz zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu wspólników z tytułu niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową
 
ITPB3/423-38a/12/DK Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu od wartości początkowej praw do Znaków nabytych w ramach przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego, jeżeli w dniu nabycia rejestracja tych Znaków będzie dokonana w Urzędzie Patentowym lub w OHIM?
 
ITPB3/423-38b/12/DK W jakiej wartości należy określić wartość początkową Znaków nabytych przez Spółkę w ramach aportu przedsiębiorstwa dla potrzeb amortyzacji podatkowej?
 
ITPB3/423-38c/12/DK Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzację podatkową Znaków od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 
ITPB3/423-582/11/DK w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 wskazanej ustawy
 
IBPBI/2/423-699/12/SD Czy PGK jest uprawniona do uwzględnienia w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, zaliczek uproszczonych za rok podatkowy, w którym doszło do połączenia, uiszczonych przez Spółkę Przejmowaną do dnia połączenia, w przypadku gdy nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych w Spółce Przejmowanej?
 
IBPBI/2/423-715/12/AK Rozpoznanie przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów/akcji w zamian za aport w postaci składników majątku (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i Nr 3).
Możliwość zastosowania art. 14 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytania oznaczone we wniosku Nr 2 i Nr 4).
 
IBPBI/2/423-716/12/AK Rozpoznanie przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów/akcji w zamian za aport w postaci składników majątku (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i Nr 3).
Możliwość zastosowania art. 14 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytania oznaczone we wniosku Nr 2 i Nr 4).
 
IBPBI/2/423-717/12/AK Rozpoznanie przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów/akcji w zamian za aport w postaci składników majątku (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i Nr 3).
Możliwość zastosowania art. 14 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytania oznaczone we wniosku Nr 2 i Nr 4).
 
IBPBI/2/423-759/12/AK Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej, przychód (dochód) po jego stronie powstanie w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub gdy statut Spółki tak stanowi w innym dniu), czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie Wnioskodawcy na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza tj. zgodnie z art.5 ust. 1 i 2 u.p.d.p. ?
 
IBPBI/2/423-768/12/AK Czy w opisanym stanie faktycznym można uznać za prawidłowe dokonywanie przeliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej na złote należy dokonać według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego dokumentującego koszt?
 
IBPBI/2/423-781/12/MO Czy pierwszą ratę leasingową, można zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych, pomimo iż pozostałe raty leasingowe są niższe od pierwszej raty?
 
ITPB3/423-635/11/DK Czy powstałe ujemne różnice kursowe w związku ze spłatą pożyczki następującą w wyniku kompensaty (potrącenia) dokonanej w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego mają walor podatkowy, tj. czy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-274/12-2/MF 1. Czy jednostka prawidłowo zakwalifikowała odszkodowanie za demontaż składników majątkowych jako koszt uzyskania przychodów z tytułu odsprzedaży środka trwałego, czyli infrastruktury energetycznej?
2. Czy odszkodowanie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego zapłaty, tj. w roku 2012 r.? Jeżeli stanowisko Organu byłoby negatywne, to czy w opisanej sytuacji, należało zarachowane odszkodowanie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wystąpił przychód ze sprzedaży, tj. w 2011 r.?
 
IPTPB3/423-368/12-3/PM Czy Zakład, będący zakładem budżetowym, ale też podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ma prawo uznać notę księgową wystawioną przez Gminę o treści: „obciążyliśmy: odtworzenie sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych za okres kwota ...” za koszty uzyskania przychodów?

Wskaźniki gospodarcze