Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-305/12/AW Czy w związku ze zmianą brzmienia art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r., Spółka może nadal ustalać różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ust. 2 oraz ust. 3 tej ustawy w sposób opisany powyżej tj.: na podstawie faktycznie zastosowanego kursu waluty, którym jest odpowiednio kurs kupna lub sprzedaży waluty banku prowadzącego rachunek walutowy z dnia wpływu środków na konto Spółki lub wypływu tych środków w przypadku, gdy transakcje dotyczą:
- wpływu środków na rachunek Spółki, gdy kontrahenci dokonują zapłaty należności w walucie na rachunek walutowy Spółki,
- wypływu środków w walucie z rachunku walutowego Spółki na zapłatę zobowiązań na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych Spółki.
 
ITPB3/423-656a/11/AM Czy w przypadku operacji wash out, tj. rozliczenia kontraktu pierwotnego z kontraktem (lub kontraktami) przeciwstawnym, skutkującej powstaniem zysku dla Wnioskodawcy, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w miesiącu, w którym miała miejsce ta operacja, (tj. w miesiącu, w którym została wystawiona z tego tytułu faktura VAT/nota księgowa)?
 
ITPB3/423-656b/11/AM Czy w przypadku operacji wash out, tj. rozliczenia kontraktu pierwotnego z kontraktem (lub kontraktami) przeciwstawnym, skutkującej powstaniem straty dla Wnioskodawcy, koszt uzyskania przychodów z tego tytułu Spółka powinna rozpoznać w dniu, na jaki ujęła w księgach rachunkowych fakturę VAT/notę księgową z tym związaną?
 
IBPBI/2/423-422/12/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunek członków rady społecznej oraz rady budowy
 
IBPBI/2/423-423/12/CzP Powstała więc wątpliwość dotycząca możliwości odliczenia od dochodu wartości przekazanej darowizny nawet w przypadku jej 100 % lub częściowej amortyzacji. Czy Akademia może odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych darowiznę środka trwałego według jego wartości rynkowej - przekazaną na organizacje pożytku publicznego jakim jest Fundacja (spełniająca warunki określone w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie) - w sytuacji, gdy środek trwały jest w 100 % zamortyzowany?
 
IBPBI/2/423-435/12/MS Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia wyniku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA?
 
IBPBI/2/423-436/12/MS Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży akcji SKA, a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA?
 
IBPBI/2/423-446/12/BG w zakresie obowiązku pobrania podatku dochodowego u źródła od kwot wypłaconych Wspólnikowi niemieckiemu (Spółce H.) tytułem wynagrodzenia za udziały nabyte w celu umorzenia
 
IBPBI/2/423-448/12/BG w zakresie ustalenia czy umorzenie udziałów nabytych przez Spółkę za wynagrodzeniem z czystego zysku spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu
 
IBPBI/2/423-460/12/AP Czy wyposażenie Oddziału przez Spółkę w środki pieniężne lub inne aktywa (np. nakłady na środki trwałe w budowie środki trwałe takie jak maszyny i urządzenia, zapasy tj. wyroby gotowe, półprodukty, towary, materiały do produkcji) przeznaczone do prowadzenia przez Oddział działalności na terenie Rumunii, dokonane po rozpoczęciu działania Oddziału (doposażenie), nie prowadzi do powstania przychodu (kosztu uzyskania przychodów) na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce i nie powoduje powstania przychodu równego obliczonych na zasadach rynkowych odsetkom od przekazanych funduszy, których mógłby żądać podmiot udostępniający innemu niepowiązanemu z nim podmiotowi ?
 
IBPBI/2/423-462/12/JD Czy dochody Spółki z tytułu sprzedaży złomu w postaci odpadów produkcyjnych stanowią dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-463/12/JD Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży złomu w postaci odpadów produkcyjnych jest cena nabycia materiałów i surowców według ceny zakupu wyliczanej zgodnie z metodą polegającą na ustaleniu wartości rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta na magazyn najwcześniej
 
IBPBI/2/423-796/12/SD Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka nie będzie w momencie wniesienia aportu zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Produkcja?
 
IBPBI/2/423-651/12/MO Czy umowa zawarta z finansującym spełnia warunki umowy leasingu, tj. warunki określone w art. 17a pkt 1 oraz art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-655/12/MS Czy koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży złomu stanowi jego wartość ustalona według ceny sprzedaży netto?
 
IBPBI/2/423-656/12/JD Czy odzyskane nieruchomości bez względu na to czy tożsame czy będące rekompensatą w zamian za niemożliwość zwrotu własności będą stanowiły środek trwały Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
W jaki sposób powinien podatnik ustalić wartość początkową tych środków trwałych na dzień odzyskania własności ?
 
IBPBI/2/423-657/12/JD Czy wydatki poniesione na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych służących działalności komercyjnej sfinansowanie z wcześniej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 4a dochodu, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy dochód, który z powrotem został przesunięty z działalności kultowej na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych wykorzystywanych do świadczenia usług najmu, będzie podlegał opodatkowaniu?
 
IBPBI/2/423-659/12/BG Czy wydatki ponoszone przez Spółkę jako beneficjenta stanowiące wkład własny do projektów szkoleniowych w ramach programów PO KL oraz inne wydatki niekwalifikowane, które nie będą finansowane z kwot otrzymanych dotacji będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, za wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-660/12/BG Czy wydatki ponoszone przez Spółkę jako beneficjenta stanowiące wkład własny do projektów szkoleniowych w ramach programów PO KL oraz inne wydatki niekwalifikowane, które nie będą finansowane z kwot otrzymanych dotacji będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, za wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-697/12/SD W jaki sposób powinny być kalkulowane zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych należne od PGK, w przypadku gdy nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych w Spółce Przejmowanej?
 
IBPBI/2/423-698/12/SD Czy PGK po dacie przejęcia Spółki Przejmowanej będzie zobowiązana dodatkowo do dalszego płacenia zaliczek uproszczonych, które były uiszczane przez Spółkę Przejmowaną do momentu przejęcia?
 
ITPB3/423-585a/11/AM Czy wynagrodzenie podmiotu zewnętrznego obsługującego emisję obligacji stanowi koszt podatkowy związany pośrednio z przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej Spółki?
 
ITPB3/423-585b/11/AM Czy koszt ten można potrącić od przychodów jednorazowo w roku poniesienia wydatku, tj. ujęcia go w jakikolwiek sposób w księgach rachunkowych?
 
ITPB3/423-623a/11/AM W którym momencie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu świadczeń wykonywanych ponad zawarty kontrakt z NFZ? Czy jest to moment faktycznego wykonania usługi, czy dopiero po podpisaniu aneksu do umowy po przeprowadzonych renegocjacjach (czy nie wynegocjowana pozostała kwota z tytułu ponadlimitów jest przychodem podatkowym)?
 
ITPB3/423-623b/11/AM Czy koszty ponoszone na wykonywanie świadczeń ponadlimitowych zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1157/12/PP Co jest podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu usługi ściągnięcia długu?
 
IBPBI/2/423-1158/12/PP Co jest podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu usługi factoringu?
 
ITPB3/423-148/12/MK Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych od dnia 1 stycznia 2012 r. Spółka powinna stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej operacji?
 
ILPB3/423-18/12-2/JG 1. Do jakich przychodów zaliczyć otrzymane odszkodowanie za zdarzenie losowe wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które to płody Spółka sama ubezpieczyła, a koszty polisy nie stanowiły kosztów podatkowych, gdyż związane były z działalnością rolniczą, a więc wyłączoną - na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - z opodatkowania?
2. Do jakich przychodów zaliczyć otrzymane odszkodowanie za szkody łowieckie wypłacone przez koła łowieckie, czy jest to przychód podatkowy Spółki, czy niepodatkowy związany z działalnością rolniczą?
 
ILPB4/423-20/12-2/MC 1. Czy w opisanym stanie faktycznym wysokość kosztów uzyskania przychodu powstałych w wyniku wniesienia aportu do Spółki należy określić zgodnie z art. 15j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy wynik osiągnięty przez Wnioskodawcę na aporcie do Spółki, niezależnie od tego czy wynik ten będzie dodatni (przychód większy niż koszt jego uzyskania), czy ujemny (przychód mniejszy niż koszt jego uzyskania) wpływać będzie na wynik podatkowy Wnioskodawcy w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-214/12-2/AJ w zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania, wypełnienia poszczególnych warunków zwolnienia podmiotowego oraz kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów z działalności inwestycyjnej Funduszu
 
IPPB5/423-205/12-2/AJ w zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania, wypełnienia warunków zwolnienia podmiotowego oraz kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów z działalności inwestycyjnej Funduszu
 
ILPB4/423-19/12-2/ŁM Czy Spółka postąpiła prawidłowo klasyfikując tak opisaną sieć w całości jako jeden środek trwały, zaliczając ją do rodzaju 491 KST i dokonując odpisów amortyzacyjnych od jej wartości początkowej powiększanej o nakłady poniesione na jej modernizację i rozbudowę wg stawki: 30% rocznie, przy zastosowaniu współczynnika zwiększającego: 2,0?
 
ILPB4/423-18/12-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB5/423-520/12-3/IŚ w momencie otrzymania dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do środków trwałych przez Spółkę przekształconą należy skorygować koszty podatkowe w Spółce przekształconej o amortyzację, która była zarachowana w koszty podatkowe u Przedsiębiorcy przekształconego oraz w Spółce przekształconej, w części dofinansowanej oraz ująć tę kwotę w przychodach niestanowiących przychodów podatkowych w Spółce przekształconej
 
ILPB4/423-16/12-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji sprzedaży udziałów.
 
IPPB5/423-405/12-2/IŚ CIT różnice kursowe
 
ITPB3/423-115a/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od Pożyczki od Udziałowca zaciągniętej przez Nabywcę na sfinansowanie nabycia udziałów w kapitale Wnioskodawcy oraz na udzielenie Pożyczki S będą mogły po dniu połączenia stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty?
 
ITPB3/423-115b/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wygaśnięcie wierzytelności i długu z tytułu Pożyczki S w wyniku połączenia Spółki i S będzie neutralne podatkowo, i w konsekwencji Spółka nie rozpozna przychodów i kosztów podatkowych zarówno w kwocie głównej Pożyczki S, jak i odsetek naliczonych na dzień połączenia?

Wskaźniki gospodarcze