Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-235a/12/DK 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, odsetki oraz inne wydatki związane z zawartą Umową o cash-pooling w celu finansowania bieżącej działalności Spółki są kosztem uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez Spółkę i przeznaczonym na wypłatę tylko i wyłącznie dywidendy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztem uzyskania przychodów Spółki?
 
ITPB3/423-235b/12/DK 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, odsetki oraz inne wydatki związane z zawartą Umową o cash-pooling w celu finansowania bieżącej działalności Spółki są kosztem uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez Spółkę i przeznaczonym na wypłatę tylko i wyłącznie dywidendy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztem uzyskania przychodów Spółki?
 
ITPB3/423-146b/12/DK Czy przychód z tytułu Nadwyżki Spółka powinna rozpoznać w dacie zawarcia umowy przejęcia Kredytu?
 
IBPBI/2/423-309/12/SD Czy w ślad za uzyskiwanymi przychodami w postaci środków pieniężnych otrzymywanych tytułem przejętych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa należności cywilnoprawnych Spółka ma prawo do identyfikacji kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej zaspokojonym w ten sposób należnościom, których wartość podatkowa wynika z ksiąg rachunkowych prowadzonego dotychczas przez Panią X przedsiębiorstwa?
 
IBPBI/2/423-312/12/MO Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych na rzecz FTO posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech?
 
IBPBI/2/423-315/12/PC Czy przypadające na nią dochody z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w SKA (dochody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT) będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-319/12/AK Czy podatek VAT wykazany na fakturze dokumentującej wniesienie aportu, który zapłaci spółka obejmująca aport jest dla Wnioskodawcy przychodem do opodatkowania?
 
IBPBI/2/423-391/12/SD Możliwość złożenia korekt zeznań wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za lata 2006-2010 i skorzystania z ulgi na nowe technologie poprzez odliczenie w roku podatkowym następującym po roku w którym Systemy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatków na ich nabycie zapłaconych w roku następującym po roku wprowadzenia ich do ewidencji.
 
IBPBI/2/423-392/12/SD Możliwość złożenia korekty zeznania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za rok 2011 lub bezpośrednio w zeznaniu podatkowym składanym za 2011 r. skorzystania z ulgi na nowe technologie poprzez odliczenie w roku podatkowym w którym Systemy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu (w tym przedpłat poniesionych w pełnej wysokości) w tym roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym ten rok podatkowy.
 
IBPBI/2/423-393/12/SD Możliwość złożenia korekty zeznania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za rok 2011 lub bezpośrednio w zeznaniu podatkowym składanym za 2011 r. skorzystania z ulgi na nowe technologie poprzez odliczenie w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatków na ich nabycie zapłaconych w roku następującym po roku wprowadzenia ich do ewidencji.
 
IBPBI/2/423-795/12/SD Czy zespół składników, który ma być przedmiotem aportu do Spółki Produkcja stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-472/12-4/AM W zakresie stosowania postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w związku z przekazywaniem należności o charakterze dywidendy lub odsetek do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego, która jest przeznaczona na rzecz osoby uprawnionej będącej rezydentem państwa obcego
 
ILPB3/423-116/12-2/MS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie napojów oraz produktów spożywczych przekazanych do spożycia pracownikom oraz klientom.
 
ILPB3/423-15/12-2/MM Czy przejęcie nieodpłatnie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych od samorządów lokalnych (Gmin Miejskich), które nie są udziałowcami Spółki, nieodpłatnie na własność spółki wodociągów i kanalizacji jest przychodem opodatkowanym podatkiem od osób prawnych czy też jest przychodem zwolnionym z opodatkowania?
 
IPPB5/423-605/12-5/JC odnośnie konsekwencji zawarcia umowy cash poolingu
 
ILPB3/423-9/12-4/EK Czy w związku z ogłoszeniem upadłości wydzierżawiającego, Spółka może odpisać nierozliczoną kwotę czynszu (zapłaconą z góry) jako nieściągalną i uznać za koszt uzyskania przychodów w roku 2011?
 
IPPB5/423-517/12-4/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Uczestnika odsetek wypłacanych w ramach systemu cash poolingu należy stosować ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o CIT?Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT?Czy dla Uczestnika przychodami są kwoty wypłaconych im na Rachunki odsetek, a kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu odsetek zapłaconych od salda ujemnego na ich Rachunkach oraz wydatki poniesione z tytułu opłat zapłaconych bankowi za świadczone w ramach systemu cash poolingu usługi, natomiast pozostałe transfery środków finansowych w ramach systemu cash poolingu nie generują odpowiednio przychodów ani kosztów ich uzyskania na gruncie ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-354/09/12-7/S/JC Czy odsetki zapłacone przez podatnika na podstawie art. 16e ust. 1 pkt 4 i art. 16e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztem podatkowym?
 
ILPB4/423-67/12-4/DS Czy przedstawiony wyżej sposób rozliczenia inwestycji i wprowadzenia wartości do ewidencji środków trwałych jest prawidłowy i wartości tak ustalone mogą być podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych?
 
IPPB3/423-508/12-2/AG Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki z T będzie neutralna dla Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Wskaźniki gospodarcze