Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-140/12/PST Czy otrzymanie dywidendy ze spółki osobowej (D. Sp. z o. o. Sp. k., w której firma G. i D. posiada 99, 72 % udziału jest neutralne podatkowo?
 
ITPB3/423-299/12/DK 1) Czy opisany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracownika oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników dedykowany działalności w zakresie zarządzania samolotem stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług?2) Czy w przypadku wniesienia opisanego zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracownika oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników do nowo powstałej spółki w zamian za udziały w tej spółce. Wnioskodawca osiągnie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?3) Czy w przypadku wniesienia opisanego zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych w tym pracownika oraz zobowiązań związanych z zespołem składników do nowo powstałej spółki w zamian za udziały w tej spółce, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie u Wnioskodawcy czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?4) Czy w przypadku wniesienia opisanego zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracownika oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników do nowo powstałej spółki w zamian za udziały w tej spółce na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 
ITPB3/423-190/12/PS w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej składników majątku wniesionych do Spółki formie wkładu niepieniężnego
 
ITPB3/423-141a/12/AW Czy po przekazaniu przedmiotowych nakładów, sfinansowanych w części dotacją, odpis dotacji z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów na konto przychodowe, korzysta w dalszym ciągu ze zwolnienia z podatku dochodowego, tzn., czy prawo do zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanej dotacji nie ulega zmianie po przekazaniu przedmiotowej infrastruktury innym podmiotom?
 
ITPB/423-141b/12/AW Czy zwrot pobranej kary umownej skutkować będzie korektą przychodów podatkowych w roku pobrania tej kary od wykonawcy robót, czy w roku jej faktycznego zwrotu?
 
IPTPB3/423-250/12-5/KJ Czy kosztem uzyskania przychodów będzie zgłoszona przez nabywców uznana przez Sąd wartość roszczenia określona na podstawie operatów szacunkowych?
 
IBPBI/2/423-283/12/MO Czy wynik związany z transakcją umorzenia udziałów w spółce B będzie dla Spółki efektywny podatkowo, tj. czy w przypadku potencjalnej nadwyżki przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia udziałów nad kosztem ich objęcia będzie ona podlegałaopodatkowaniu, a alternatywnie, czy nadwyżka kosztu objęcia udziałów w spółki B nad przychodem uzyskanym z tytułu ich umorzenia będzie pomniejszała bieżący dochód do opodatkowania Spółki?
 
IBPBI/2/423-284/12/MS Czy wydatki poniesione przez Bank na sfinansowanie budowy miejsc parkingowych opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku będą dla Banku kosztem uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-285/12/JD Czy Spółka, powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji (art. 553 § 1 KSH) następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-286/12/MS Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA nie powstanie dla Spółki w trakcie roku podatkowego w postaci obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a dopiero w dacie faktycznej wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku między wspólników i jego otrzymaniu przez akcjonariusza, zaś podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota wypłaconej akcjonariuszowi dywidendy obliczonej przy uwzględnieniu ograniczeń w zakresie dopuszczalnej kwoty wypłaty wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadami prawa bilansowego, w szczególności w oparciu o zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe SKA?
 
IBPBI/2/423-287/12/MS Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA nie powstanie dla Spółki w trakcie roku podatkowego w postaci obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a dopiero w dacie faktycznej wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku między wspólników i jego otrzymaniu przez akcjonariusza, zaś podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota wypłaconej akcjonariuszowi dywidendy obliczonej przy uwzględnieniu ograniczeń w zakresie dopuszczalnej kwoty wypłaty wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadami prawa bilansowego, w szczególności w oparciu o zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe SKA?
 
IBPBI/2/423-288/12/MS Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA nie powstanie dla Spółki w trakcie roku podatkowego w postaci obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a dopiero w dacie faktycznej wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku między wspólników i jego otrzymaniu przez akcjonariusza, zaś podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota wypłaconej akcjonariuszowi dywidendy obliczonej przy uwzględnieniu ograniczeń w zakresie dopuszczalnej kwoty wypłaty wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadami prawa bilansowego, w szczególności w oparciu o zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe SKA?
 
IBPBI/2/423-290/12/AK Czy dokonane zapłaty opłat wstępnych określonych umowami leasingowymi można było, jako koszt w podatku dochodowym potrącić jednorazowo w datach poniesienia, czy też winny być rozliczone proporcjonalnie od okresu trwania umowy leasingu?
 
IBPBI/2/423-299/12/BG Czy poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na oprogramowanie „A” wraz z wydatkami na jego wdrożenie, w stanie faktycznym wskazanym przez Spółkę, stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b updop?
 
IBPBI/2/423-300/12/BG Czy koszty dotyczące fizycznej likwidacji środków trwałych, w szczególności: wartość usług rozbiórkowych, wyburzeniowych, demontaży urządzeń technologicznych oraz instalacji, wykonywanych zarówno przez podmioty zewnętrzne, jak i przez własnych pracowników (koszty wynagrodzeń i narzutów pracowników zaangażowanych bezpośrednio w proces inwestycyjny) mogą zostać zaliczone do wartości początkowej nowo wytworzonych środków trwałych?
 
ILPB4/423-56/12-2/MC 1. W jaki sposób należy ustalić dochód, który osiągnąłby Wnioskodawca w razie zbycia przez spółkę osobową zaaportowanych składników majątkowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
2. Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od zaaportowanych składników majątkowych, także od tych wartości składników majątkowych, które w spółce z o.o. (przekształconej później w spółkę osobową) znajdowały się w kapitale zapasowym i w związku z tym podlegały ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-56/12-3/MC 1. W jaki sposób należy ustalić dochód, który osiągnąłby Wnioskodawca w razie zbycia przez spółkę osobową zaaportowanych składników majątkowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
2. Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od zaaportowanych składników majątkowych, także od tych wartości składników majątkowych, które w spółce z o.o. (przekształconej później w spółkę osobową) znajdowały się w kapitale zapasowym i w związku z tym podlegały ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-25/12-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania otrzymanego w drodze wkładu niepieniężnego Prawa Autorskiego za wartość niematerialną i prawną oraz ustalenia jej wartości początkowej.
 
IPPB5/423-714/12-3/IŚ w zakresie skutków związanych z przewalutowaniem z EUR na PLN wierzytelności z tytułu pożyczek, w tym skutków w postaci różnic kursowych
 
IPPB5/423-649/12-3/IŚ Czy wydatki na prace adaptacyjne wskazane w punktach a)-n) stanu faktycznego powinny zwiększać wartość początkową budynku, czy też stanowią one koszty pośrednie, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 
IPPB3/423-528/12-2/GJ Czy wydanie przez Spółkę majątku rzeczowego tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały będzie powodować po jej stronie powstanie przychodu do opodatkowania?
 
IPPB5/423-652/12-3/IŚ Czy wydatki na prace adaptacyjne wskazane w punktach a)-n) stanu faktycznego powinny zwiększać wartość początkową budynku, czy też stanowią one koszty pośrednie, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 
IPPB3/423-523/12-2/MS W zakresie kontynuacji amortyzacji podatkowej składników majątku Spółk
 
IPPB5/423-689/12-2/IŚ w zakresie skutków związanych z utratą praw do ulgi (nabytej w latach wcześniejszych) z tytułu odliczeń od dochodu nakładów na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem
 
IPPB5/423-661/12-2/IŚ stanowisko Spółki, iż w razie czasowego wyłączenia środka trwałego z użytkowania Spółka jest uprawniona do kontynuowania amortyzacji i traktowania odpisów amortyzacyjnych jako kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.
 
IPPB5/423-700/12-2/PS w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 
IPPB3/423-509/12-4/DP Czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Wnioskodawcy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną wartość kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych stanowi zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT oraz w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na moment przekształcenia Wnioskodawcy, a w konsekwencji, czy nowopowstała spółka komandytowo-akcyjna będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania podatku należnego z tego tytułu?
 
IPPB5/423-642/12-3/IŚ Czy wydatki na prace adaptacyjne wskazane w punktach a)-n) stanu faktycznego powinny zwiększać wartość początkową budynku, czy też stanowią one koszty pośrednie, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 
IPPB5/423-647/12-3/IŚ Czy wydatki na prace adaptacyjne wskazane w punktach a)-n) stanu faktycznego powinny zwiększać wartość początkową budynku, czy też stanowią one koszty pośrednie, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 
IPPB5/423-656/12-3/IŚ Czy wydatki na prace adaptacyjne wskazane w punktach a)-n) stanu faktycznego powinny zwiększać wartość początkową budynku, czy też stanowią one koszty pośrednie, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 
IPPB5/423-659/12-3/IŚ Czy wydatki na prace adaptacyjne wskazane w punktach a)-n) stanu faktycznego powinny zwiększać wartość początkową budynku, czy też stanowią one koszty pośrednie, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 
IPPB5/423-664/12-2/IŚ Czy ponoszone przez Spółkę opłaty na rzecz Licencjodawcy powinny podlegać amortyzacji na zasadach przewidzianych w art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o CIT”, czy powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, określonych w art. 15 ustawy o CIT ?
 
IBPBI/2/423-114/12/BG Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży składników majątku:
- niezamortyzowanej wartości infrastruktury sieci,
- wartości remanentu końcowego towarów,
- opłaty notarialnej związanej ze sprzedażą sieci,
- wartości netto należności.
 
IBPBI/2/423-70/12/MO Czy wydatki ponoszone na porządkowanie placu budowy, nasadzenie zieleni i ukształtowanie terenu na terenie Zakładu stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy o wartość tych wydatków należy zwiększyć już oddane do użytkowania środki trwałe?
 
IBPBI/2/423-72/12/SD Możliwość złożenia korekt zeznań wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za lata 2006-2010 i skorzystania z ulgi na nowe technologie poprzez odliczenie w roku podatkowym, w którym Systemy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu (w tym przedpłat poniesionych w pełnej wysokości) w tym roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (nie wcześniej niż w 2006 r.)
 
IBPBI/2/423-79/12/BG w zakresie skutków podatkowych z tytułu udzielenia poręczenia bez wynagrodzenia
 
IBPBI/2/423-122/12/JD Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie uprawniony - przy uwzględnieniu regulacji art. 5 updop - zaliczać w poczet kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne, tj. także od tej wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego i która w efekcie w spółce kapitałowej podlegała ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit d) updop?
 
IBPBI/2/423-133/12/MS Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w procesie inwestycyjnym w roku 2012 - budowie lokali mieszkalnych na sprzedaż jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-176/12/MS Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (SKA) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po stronie Spółki?
 
IBPBI/2/423-193/12/SD Spółka ma wątpliwości po jakim kursie powinna przeliczyć faktury wystawione w EUR dokumentujące przedmiotowe zakupy?
 
IBPBI/2/423-198/12/CzP Czy po dokonaniu połączenia spółek Wnioskodawca (spółka przejmująca) będzie uprawniony do korzystania z zezwolenia spółki przejmowanej X Sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na jego podstawie (w odniesieniu do wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę po połączeniu wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej)?
 
IBPBI/2/423-123/12/BG Ustalenie czy dochody Spółki z tytułu eksploatacji samolotów w komunikacji międzynarodowej powinny być opodatkowane w Polsce.

Wskaźniki gospodarcze