Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-505a/11/AM Czy wydatki związane z tzw. końcowym rozliczeniem kontraktów IRS I1, IRS I2 i IRS I3, zabezpieczających Spółkę przed ryzykiem negatywnych wahań wysokości oprocentowania zaciągniętych kredytów, których poniesienie będzie konieczne w związku ze sprzedażą budynku B. i spłatą Kredytu N1, będą stanowić dla Spółki koszt podatkowy w dacie poniesienia?
 
ITPB3/423-501/11/MK Czy wartość podatku VAT należnego, zapłacona Spółce przez SPV, w związkuz transakcją wniesienia aportu do SPV, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz SPV, będzie stanowiła przychód podatkowy dla Spółki?
 
IBPBI/2/423-1111/12/JD Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej: „uCIT”) Spółka - w przypadku zbycia udziałów objętych przed 2000 r. (winno być w 2000 r.) - powinna rozpoznawać koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem udziałów wg przepisów obowiązujących w momencie zbycia (2012 r.), czy też w momencie (w roku) objęcia udziałów (tj. w 2000 r.)?
 
IBPBI/2/423-1112/12/JD Czy ustalając koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem w 2012 r. udziałów objętych w 2000 r. koszty te winny zostać ustalone w wysokości wydatków poniesionych na nabycie albo wytworzenie lub ulepszenie składników majątku stanowiących wkład niepieniężny, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonane przed wniesieniem wkładu, zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-307/12/JD 1.Czy w związku z prowadzeniem przez jedną ze spółek działalności gospodarczej na terenie sse i korzystaniem ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, dopuszczalne jest utworzenie i funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej, w skład której będzie wchodzić także ta spółka?
2. Czy w celu ustalenia co najmniej 3% udziału dochodu w przychodach za każdy rok podatkowy pgk (tzw. poziomu rentowności PGK) wymaganego na podstawie art. 1a ust.1 pkt 4 updop, dla utrzymania statusu pgk po jej utworzeniu, należy uwzględniać wszystkie przychody i dochody osiągane przez spółki tworzące PGK?
 
IBPBI/2/423-308/12/JD Czy w przypadku dokonywania transakcji, w tym transakcji zbycia rzeczy lub praw majątkowych oraz świadczenia usług, pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK organ podatkowy będzie uprawniony dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do określenia ceny takich transakcji do wartości rynkowych, a przez to określania wysokości dochodu podmiotu wchodzącego w skład PGK (przez to dochodu PGK), w tym także z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń?
 
IBPBI/2/423-482/12/MS - Czy wartość początkowa środka trwałego opisana w punkcie 1 stanu faktycznego, została ustalona przez Spółkę zgodnie z przepisami art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
- Czy w przypadku osiągania przez Spółkę przychodów z najmu lokali, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego, opisanej w punkcie 1 stanu faktycznego, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-483/12/MS - Czy w związku z brzmieniem przepisów art. 16 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 oraz 16h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne w części dotyczącej odsetek od pożyczek naliczonych i nie zapłaconych, o których mowa w pkt 1.4 stanu faktycznego, będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów? - Czy w przypadku jeśli odsetki, o których mowa w pytaniu 3 powyżej, zostaną zapłacone i nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. „cienka kapitalizacja”) to odpisy amortyzacyjne w części dotyczącej zapłaconych odsetek będą stanowiły koszty uzyskania przychodów od miesiąca w którym dokonano zapłaty tych odsetek?
- Czy w przypadku jeśli odsetki, o których mowa w pytaniu 3 powyżej, zostaną zapłacone i nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. „cienka kapitalizacja”), odpisy amortyzacyjne w części dotyczącej zapłaconych odsetek, wyłączone przez Spółkę z kosztów uzyskania przychodów w poprzednich okresach rozliczeniowych staną się kosztem uzyskania przychodów jednorazowo w miesiącu, w którym odsetki zostały zapłacone na mocy art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-484/12/MS 1. Czy opisane przez Spółkę w punkcie 2 wydatki składające się na wartość inwestycji, poniesione przez Spółkę od momentu rozpoczęcia działań zmierzających do wyburzenia istniejącej kamienicy i budowy na gruncie innego obiektu lub rozbudowy istniejącej kamienicy, mieszczą się w pojęciu „inwestycje”, o którym mowa w art. 4a pkt 1, w związku z art. 16g ust. 4 i 5 oraz art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy prawidłowo została określona ich wartość dla celów podatkowych?
2. Czy opisane w punkcie 2 stanu faktycznego koszty inwestycji, będą stanowiły koszty zaniechanej inwestycji, o której mowa w art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie podjęcia przez Zarząd Spółki formalnej uchwały o ostatecznym zaniechaniu inwestycji? W przypadku negatywnej odpowiedzi na to pytanie, Spółka wnosi o wskazanie, które z wymienionych pozycji składających się na koszt inwestycji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w okresie, w którym zostały poniesione lub odpowiednio przychody podatkowe w dacie uzyskania oraz o sposób rozliczenia ww. pozycji dla celów podatkowych w korekcie deklaracji na podatek dochodowy?
3. Czy na potrzeby zastosowania art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uchwała zarządu spółki, zawierająca uzasadnienie racjonalności ekonomicznej dla ostatecznego zaniechania inwestycji, będzie właściwym dokumentem stwierdzającym odstąpienie od dalszego prowadzenia prac inwestycyjnych oraz podstawę do wyksięgowania wartości zaniechanej inwestycji z ewidencji księgowej i ujęcie tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-487/12-2/GJ Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przekazanie przez Spółkę wynagrodzenia za nabyte udziały własne w formie niepieniężnej, tj. w postaci udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce X, w celu zaspokojenia zobowiązania wobec Udziałowca, wynikającego z uchwały o umorzeniu udziałów własnych, spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku rozliczenia wyniku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce X (tj. ustalenia przez Spółkę przychodu oraz kosztu podatkowego z tytułu sprzedaży udziałów w spółce X)?
 
IPPB3/423-465/12-2/GJ Czy koszty zakupionej usługi opisanej w stanie faktycznym stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodu? Jaka będzie data poniesienia kosztu?
 
IPPB3/423-525/12-2/GJ Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych („PDOP”), wydatki przedstawione w stanie faktycznym będące dla Spółki kosztami pośrednimi, powinny zostać rozpoznane w momencie ich poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto je, jako koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) - tj. czy Spółka powinna rozpoznawać dla celów PDOP koszty pośrednie w momencie, gdy dany koszt zostanie ujęty, jako koszt księgowy Spółki?
 
IPPB3/423-445/12-4/GJ Przychód z nieodpłatnych świadczeń powstaje po stronie świadczeniobiorcy, czyli podatnika, który takie świadczenie otrzymał. Zatem Spółka stwierdzając „ustalając wysokość wynagrodzenia powołała się na ww. przepis z uwagi na fakt, iż nie pobierając wynagrodzenia za udzielenie cesji na polisie ubezpieczenia traktowane byłoby jako nieodpłatne świadczenie (...)” zdaje się nie rozumieć istoty nieodpłatnych świadczeń. Dokonując cesji polisy na podstawie umowy z podmiotem powiązanym jest świadczeniodawcą. To nie Spółka, lecz podmiot powiązany osiągnąłby przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, gdyby oczywiście wynagrodzenie nie było ustalone. Zatem posiłkowanie się przez Spółkę w przedmiotowej sprawie przepisem art. 12 ust. 6 pkt 2 jest błędne.
 
IPPB3/423-514/12-2/AG Czy w związku z nieodpłatnym zbyciem na rzecz A udziałów posiadanych przez I w tej spółce w celu ich umorzenia, po stronie I powstanie przychód podlegający opodatkowaniu (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz, czy w konsekwencji będą mieć zastosowanie w tym przypadku art. 11 i 14 tej ustawy.
 
IPPB3/423-526/12-2/DP zakresie konsekwencji podatkowych jakie mogą zaistnieć po stronie Wnioskodawcy w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (której Wnioskodawca jest wspólnikiem) w spółkę kapitałową oraz w zakresie konsekwencji połączenia Wnioskodawcy ze spółką kapitałową lub spółką komandytowo-akcyjną..
 
IPPB3/423-513/12-2/GJ Czy kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy, nałożona przez Kontrahenta zgodnie z umową stanowi koszt podatkowy Wnioskodawcy z punktu widzenia ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-491/12-2/MS Czy opisana w stanie faktycznym wierzytelność względem klienta powinna być zaliczona do przychodów należnych, a w konsekwencji, a w konsekwencji strata z tytułu jej odpłatnego zbycia przez Bank na rzecz strony trzeciej będzie stanowić koszt uzyskania przychodów.
 
IPPB3/423-424/12-4/MS Czy wyliczona w powyższy sposób kwota podlegająca spłacie do Funduszu Dopłat (oznaczająca wzrost wartości rynkowej przedsięwzięcia częściowo finansowanego przez B i będąca sumą udzielonych przez B preferencji) będzie uznana podatkowym kosztem uzyskania przychodu dotyczącym transakcji odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych?
 
IPPB3/423-496/12-2/AG Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z zawartymi przez Spółkę transakcjami zabezpieczającymi ryzyko rynkowe spółek z grupy kapitałowej w związku z realizacją przez Spółkę przychodów na odwrotnych transakcjach domykających back to back będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki?
 
IPPB3/423-553/12-2/MS Czy w przypadku uzyskania postanowienia o nieściągalności wierzytelności, wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, uznanego przez Spółkę jako odpowiadający stanowi faktycznemu, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zarówno wierzytelność, dla której zostało wydane postanowienie o nieściągalności, jak i inne wymagalne wierzytelności przysługujące Spółce wobec tego samego Dłużnika, w momencie wydania tego postanowienia?
 
IPPB5/423-526/12-6/PS Czy Spółka, będąca spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze, będzie polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w rezultacie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania?
 
IPPB3/423-512/12-2/AG Czy w związku z objęciem nowych udziałów w zamian za wkład niepieniężny (pożyczki udzielone spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika) i podwyższeniem kapitału zakładowego i zapasowego Wnioskodawcy powstanie u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-521/12-2/KK 1) Czy w przypadku, gdy Spółka wnosi aport do spółki GmbH przekazany w całości na kapitał zapasowy, Spółka nie będzie zobowiązana rozpoznać przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT?2) Czy w przypadku, gdy Spółka wnosi aport do spółki GmbH przekazany w całości na kapitałzapasowy, art. 14 ust. 13 Ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania?
 
IPPB3/423-439/12-2/DP w zakresie możliwości zaliczenia określonych wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB3/423-453/12-4/KK Która z kwot stanowi przychód Wnioskodawcy? Wartość kuponów wydanych Widzom w zamian za pieniądze czy różnica wynikająca z niższego przelicznika powrotnej wymiany kuponów na pieniądze?
 
IPPB3/423-527/12-4/KK Czy Spółka powinna koszty zakupionych usług – koszty pośrednie – zakwalifikować do kosztu podatkowego w okresie, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 
ITPB3/423-186/10/11-S/12-S/MK Czy koszty usług transportowych świadczonych przez firmę prowadzoną przez osobę będącą jednocześnie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli przekraczają limit wydatków na ten cel określony w odrębnych przepisach?
 
ITPB3/423-141/09/12-S/MT Problem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki w związku z realizacją umowy o świadczenie w miejsce wykonania.
 
ITPB3/423-167/08/12-S/MK W jaki sposób Spółka powinna obliczyć rzeczywistą wysokość podatku należnego od dochodu osiągniętego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r. w celu dokonania prawidłowego ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku za rok 2007 (w przypadku Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r.), tj. w jaki sposób powinna dokonać przypisania do przychodów za wskazany okres kosztów bezpośrednio związanych z przychodami tego okresu, jak i kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami tego okresu (kosztów pośrednio związanych z przychodami)?

Wskaźniki gospodarcze