Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-232b/12/PS w zakresie konieczności kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poszczególnych środków trwałych przez spółkę, która otrzymała je w ramach przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego
 
ITPB3/423-218a/12/PS 1.Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?2.Czy opisana wyżej usługa cash poolingu świadczona przez Bank, w tym czynności w ramach tej usługi wykonywane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?3.Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?4.Czy w ramach realizacji Umowy, należy zidentyfikować transkację, podlegającą obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-215a/12/PS 1.Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?2.Czy opisana wyżej usługa cash poolingu świadczona przez Bank, w tym czynności w ramach tej usługi wykonywane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?3.Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?4.Czy w ramach realizacji Umowy, należy zidentyfikować transkację, podlegającą obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-252/12-5/IR 1) Czy z tytułu otrzymania przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki cypryjskiej Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, w sytuacji gdy:
 • udziały Spółki zostaną objęte przez spółkę cypryjską w zamian za aport, którego wartość rynkowa będzie odpowiadać wartości nominalnej objętych udziałów;
 • udziały Spółki zostaną objęte przez spółkę cypryjską powyżej ich wartości nominalnej, a nadwyżka z tego tytułu (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki ?
  2) Czy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) Spółki Cypryjskiej w postaci wkładu niepieniężnego, w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji Spółki Cypryjskiej, Spółka będzie zobowiązana do kontynuowania amortyzacji dokonywanej przez Spółkę Cypryjską od wartości początkowej przyjętej przez Spółkę Cypryjską, z uwzględnieniem dokonanych dotychczas przez Spółkę Cypryjską odpisów amortyzacyjnych?
  3) Czy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) Spółki Cypryjskiej w postaci wkładu niepieniężnego, w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieujawnionych wcześniej w ewidencji Spółki Cypryjskiej, Spółka będzie zobowiązana do stosowania reguły określonej w art. 16g ust. 10 CITU?
  4) Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczania odpisów amortyzyjnych od otrzymanych w ramach przedmiotowego aportu składników majątkowych w całości do kosztów uzyskania przychodów Spółki ?
 •  
  IPTPB3/423-276/12-2/GG Czy naliczone odsetki przez Wnioskodawcę od pożyczki za okres do oddania do eksploatacji, zwiększają wartość środków trwałych?
   
  ILPB4/423-55/12-4/ŁM Jak Wnioskodawca (działając jako płatnik) powinien ustalić podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku przekształcenia Spółki Wnioskującej w spółkę osobową w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku?
   
  ILPB3/423-395/09/12-S-4/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
   
  IPPB5/423-1028/11-2/IŚ różnice kursowe z tytułu przejęcia długów za wynagrodzeniem oraz udzielenia denominowanych w EUR „otwartych” pożyczek, przekazywanych w transzach
   
  IPPB5/423-1024/11-2/IŚ różnice kursowe z tytułu przekazania długu za wynagrodzeniem oraz zaciągnięcia denominowanej w EUR pożyczki „otwartej”, udzielanej w transzach.
   
  IPPB3/423-705/09-14/12/MS Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych wnoszony aportem do spółki komandytowej będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT?
   
  IPPB5/423-682/12-4/JC Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa pdop)?
   
  IPPB5/423-683/12-4/JC Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionej we wniosku strukturze cash-poolingu na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.?
   
  IPPB5/423-569/12-2/AS Czy Wnioskodawca uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych ze zmianą formy pracowniczego programu emerytalnego?
   
  IPPB5/423-524/12-2/AS Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sposób dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów po otrzymaniu środków pomocowych w celu ustalenia dochodu Spółki
   
  IPPB5/423-570/12-2/AS Czy Wnioskodawca uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych ze zmianą formy pracowniczego programu emerytalnego?
   
  IPPB5/423-568/12-2/AS Czy Wnioskodawca uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych ze zmianą formy pracowniczego programu emerytalnego?
   
  IPPB5/423-456/12-2/AS Określenie obowiązku dokumentacyjnego transakcji kapitałowych przeprowadzonych w latach 2009-2012 w związku z realizacją strategii budowania silnej grupy kapitałowej branży paliwowej tworzonej przez spółki ściśle ze sobą współpracujące
   
  IPTPB3/423-264/12-7/IR Czy Wnioskodawca, dokonując w przyszłości na rzecz podatników niemających siedziby na terytorium Polski, zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza Unii Europejskiej wypłaty należności za usługę najmu samochodu lub wózka widłowego poza granicami Polski, obowiązany będzie obliczyć, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy (withholding tax) od tej wypłaty?
   
  IBPBI/2/423-334/12/MS Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
   
  IBPBI/2/423-335/12/AP Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.?
   
  IBPBI/2/423-336/12/AP Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa pdop)?
   
  IBPBI/2/423-337/12/AP Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa pdop)?
   
  IBPBI/2/423-338/12/AP Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.?
   
  IBPBI/2/423-349/12/CzP „Czy Wnioskodawca, jako kościelna osoba prawna, ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?
   
  IBPBI/2/423-350/12/AP Czy zapłata z tytułu nabycia Wierzytelności, której Wnioskodawca dokona na rzecz Pierwotnego Pożyczkodawcy będzie podlegać regulacji art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w efekcie czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności?
   
  IBPBI/2/423-356/12/AK Czy wydatki na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym także darowizny przekazywane na cele statutowe, z których obdarowany zobowiązany jest się rozliczyć mogą zostać potraktowane jako spełnienie warunku wydatkowania dochodu przeznaczonego na działalność statutową, zwolnionego z opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
   
  IBPBI/2/423-358/12/AP Czy w momencie dokonania datio in solutum między Wnioskodawcą a Spółką Z, wartość Wierzytelności (tj. odsetek naliczonych przez Pierwotnego Pożyczkodawcę, a po nabyciu Wierzytelności również przez Spółkę Z) stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu, z uwagi na wygaśnięcie Wierzytelności (efektywne zaspokojenie) Spółki Zpoprzez przeniesienie na nią wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu Pożyczek?
   
  IBPBI/2/423-388/12/AK Czy środki finansowe pochodzące od Użytkowników z tytułu zapłaty za umowy sprzedaży zawierane z Ofertodawcą w czasie ekspozycji oferty na stronie internetowej Wnioskodawcy, przekazywane przez D na zwykły rachunek bankowy (ewentualnie na rachunek bankowy escrow lub rachunek powierniczy lub innego rodzaju rachunek bankowy) Wnioskodawcy, w czasie zalegania na tymże rachunku bankowym, będą stanowiły wynagrodzenie Wnioskodawcy (dochód do opodatkowania)?
   
  IBPBI/2/423-389/12/AP Czy wydatek poniesiony na zakup napojów alkoholowych podawanych przez organizatora w czasie kolacji będącej elementem programowym konferencji branżowej może stanowić u wspólnika spółki (Wnioskodawcy) koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
   
  IBPBI/2/423-390/12/SD Czy w momencie zawarcia umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółka zrealizuje stanowiące odpowiednio przychody lub koszty podatkowe różnice kursowe na spłaconych do wysokości wierzytelności wynikającej z podwyższenia kapitału pożyczkach?
   
  IBPBI/2/423-405/12/BG w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z uczestnictwa w spółce komandytowej
   
  IBPBI/2/423-407/12/MS Czy koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży złomu stanowi jego wartość ustalona według ceny sprzedaży netto?
   
  IBPBI/2/423-408/12/SD Czy fakt wygaśnięcia zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. i uzyskanie nowego zezwolenia strefowego z dnia 23 maja 2011 r. spełnia przesłanki przepisu do „objęcia przedsiębiorstwa granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji” zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.? Od którego momentu przysługuje Spółce prawo do odliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych?
   
  IBPBI/2/423-409/12/SD Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki ponoszone w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które finansowane są z dotacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? W związku z tym, jeżeli występuje dochód podatkowy, to jest on w całości zwolniony od opodatkowania, jako przeznaczony na cele statutowe i nie trzeba opodatkowywać obowiązujących wpłat na PFRON sfinansowanych z dotacji organizatora? Z kolei przy stracie podatkowej nie występuje podatek obliczany od wpłat na PFRON sfinansowanych z dotacji organizatora?
   
  IBPBI/2/423-410/12/JD Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP) oraz art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600, ze zm.; dalej: ustawa o SSE), należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie ważności zezwolenia?
   
  IBPBI/2/423-418/12/CzP Czy Spółka prawidłowo zaliczyła fakturę – usługa leasingowa 1 opłata leasingowa do umowy - do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia nie rozbijając proporcjonalnie na cały okres trwania umowy?
   
  IBPBI/2/423-421/12/PC Czy dokonywanie między spółkami A i B transakcji wewnątrzwspólnotowych - sprzedaży, dostawy i nabycia towarów, świadczenia usług, w przypadku gdy jedynym wspólnikiem/ udziałowcem spółek będzie Wnioskodawca nie mający prawa reprezentacji w spółce A, będzie rozumiane jak dokonywanie transakcji między podmiotami powiązanymi/zależnymi i rodzić będzie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy jednoczesnym uprawnieniu organu do kontroli cen transakcyjnych i ich szacowania zgodnie z art. 11 tej ustawy?
   
  IBPBI/2/423-427/12/SD Czy stosowana metoda rozchodu waluty wg kursu historycznego i różnice kursowe powstałe na jej bazie, tylko od należności są prawidłowe, czy Spółka postępuje prawidłowo?
  Czy Spółka powinna również obliczać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych?
   
  IBPBI/2/423-441/12/SD Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w przypadku, kiedy Spółka poniosła koszty uzyskania przychodów ze źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu (z działalności Centrali w Polsce) oraz z innych źródeł (z działalności zagranicznych oddziałów Spółki zwolnionych z opodatkowania w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop), to Spółka w pierwszej kolejności powinna ustalić koszty uzyskania przypadające na poszczególne źródła w sposób bezpośredni tj. poprzez zidentyfikowanie konkretnych kwot wydatków na fakturach, protokołach, czy ewidencjach czasu pracy dotyczących danego źródła lub (w przypadku braku możliwo bezpośredniego ustalenia) w sposób pośredni tj. przez zastosowanie wskazanych w stanie faktycznym kluczy alokacji a dopiero kiedy nie jest możliwe bezpośrednie lub pośrednie ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te Spółka powinna ustalić w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów?

  Wskaźniki gospodarcze