Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-213a/12/PS 1.Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?2.Czy opisana wyżej usługa cash poolingu świadczona przez Bank, w tym czynności w ramach tej usługi wykonywane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?3.Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?4.Czy w ramach realizacji Umowy, należy zidentyfikować transkację, podlegającą obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-205a/12/PS odsetki w związku z uczestnictwem w systemie cash pooling, będą podlegać ograniczeniom w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
IBPBI/2/423-271/12/JD Jeżeli w Zakładzie, który jest samorządowym zakładem budżetowym wystąpi na koniec 2012r. nadwyżka środków obrotowych a organ stanowiący (Rada Miejska) podejmie w 2013 r. uchwałę o zwolnieniu zakładu z wpłaty nadwyżki do budżetu gminy, to czy kwota tej nadwyżki będzie stanowiła dla Zakładu w 2013 r. przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-273/12/AK Czy w sytuacji gdy Sąd w wyniku przeprowadzonego postępowania uznał nieistnienie stosunku prawnego łączącego Bank z Dłużnikiem, Wnioskodawca może stwierdzić, że nastąpiła strata w środkach obrotowych, a w konsekwencji jest uprawniony do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów kwoty udzielonego Dłużnikowi kredytu?
 
IBPBI/2/423-274/12/AK Czy Bank ma prawo do zaliczenia poniesionej straty w środkach obrotowych w momencie dokonania jej odpisania z ksiąg rachunkowych do kosztów uzyskania przychodu w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-275/12/AK Czy w przypadku ukończenia postępowania upadłościowego, w wyniku którego nie doszło do zaspokojenia wszystkich jego roszczeń Bank może uznać odpisaną wartość należności kredytowej za koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-276/12/SD Czy prowadzenie na terenie strefy działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, w oparciu o dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń? W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie Strefy na części przypadające na każde zezwolenie osobno?
 
IBPBI/2/423-278/12/SD Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dyskontowanie całości uzyskanej pomocy publicznej (tj. faktycznie otrzymanego zwolnienia w pdop na podstawie dwóch zezwoleń łącznie) powinno odbywać się najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia Nr 1, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia Nr 1 limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia Nr 2?
 
IBPBI/2/423-280/12/MS Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując obniżenia przychodu podatkowego z tytułu rabatów wynikających z faktur korygujących wystawionych po złożeniu zeznania podatkowego CIT-8 za 2011 r., a dotyczących przychodów roku podatkowego 01 stycznia 2011 do 31 października 2011 r. poprzez złożenie korekty tegoż zeznania podatkowego, natomiast faktury korygujące dotyczące przychodów uzyskanych w okresie 01 listopada 2011 do 31 grudnia 2011 r. uwzględni na bieżąco w trakcie następnego roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-281/12/AK rozpoznanie momentu poniesienia kosztów inwestycyjnych w specjalnej strefie ekonomicznej
 
IPTPB3/423-270/12-3/GG Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie wkładu niepieniężnego przez Spółkę do nowo utworzonej Spółki Zależnej działającej w formie SKA, w zamian za obejmowane w tej spółce akcje, będzie rodziło po stronie Spółki jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-270/12-4/GG Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedaż nieruchomości przez Spółkę Zależną działającą w formie SKA będzie rodziła obowiązek podatkowy w Spółce, będącej akcjonariuszem Spółki Zależnej, w momencie tej sprzedaży?
 
IPTPB3/423-270/12-5/GG Czy przekształcenie Spółki Zależnej, działającej w formie SKA, w spółkę komandytową, będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, będącej akcjonariuszem SKA, na moment tego przekształcenia?
 
IPTPB3/423-270/12-6/GG Czy likwidacja Spółki Zależnej, działającej w formie spółki komandytowo - akcyjnej bądź spółki komandytowej (po przekształceniu z SKA), polegająca na wypłacie na rzecz Spółki środków pieniężnych w ramach podziału majątku Spółki Zależnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółce?
 
ILPB4/423-57/12-2/DS 1. W jaki sposób należy ustalić dochód, który osiągnąłby Wnioskodawca w razie zbycia przez spółkę osobową zaaportowanych składników majątkowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
2. Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od zaaportowanych składników majątkowych, także od tych wartości składników majątkowych, które w spółce z o.o. (przekształconej później w spółkę osobową) znajdowały się w kapitale zapasowym i w związku z tym podlegały ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-57/12-3/DS 1. W jaki sposób należy ustalić dochód, który osiągnąłby Wnioskodawca w razie zbycia przez spółkę osobową zaaportowanych składników majątkowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
2. Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od zaaportowanych składników majątkowych, także od tych wartości składników majątkowych, które w spółce z o.o. (przekształconej później w spółkę osobową) znajdowały się w kapitale zapasowym i w związku z tym podlegały ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-44/12-2/MC Czy w związku ze zmianą podatkowego sposobu rozliczenia różnic kursowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, Spółka zobowiązana jest na dzień 1 sycznia 2012 r. do jednorazowego rozpoznania dla celów podatkowych skumulowanej wartości różnic kursowych naliczonych dla celów bilansowych na pozycjach aktywów i pasywów w walutach obcych, obliczonej na dzień 31 grudnia 2011 r., przy uwzględnieniu różnic kursowych naliczonych dla celów bilansowych na otwartych pozycjach długoterminowych aktywów i pasywów również w poprzednich latach (niezrealizowanych podatkowo)?
 
ILPB4/423-54/12-4/DS 1. W jaki sposób należy ustalić dochód, który osiągnąłby Wnioskodawca w razie zbycia przez spółkę osobową zaaportowanych składników majątkowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?2. Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od zaaportowanych składników majątkowych, także od tych wartości składników majątkowych, które w spółce z o.o. (przekształconej później w spółkę osobową) znajdowały się w kapitale zapasowym i w związku z tym podlegały ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-54/12-5/DS 1. W jaki sposób należy ustalić dochód, który osiągnąłby Wnioskodawca w razie zbycia przez spółkę osobową zaaportowanych składników majątkowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
2. Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od zaaportowanych składników majątkowych, także od tych wartości składników majątkowych, które w spółce z o.o. (przekształconej później w spółkę osobową) znajdowały się w kapitale zapasowym i w związku z tym podlegały ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-271/12-3/GG Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółki Zależnej, (funkcjonującej obecnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w SKA, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółce, na moment tego przekształcenia Spółki Zależnej?
 
IPTPB3/423-271/12-4/GG Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedaż nieruchomości przez Spółkę Zależną działającą w formie SKA będzie rodziła obowiązek podatkowy w Spółce, będącej akcjonariuszem Spółki Zależnej, w momencie tej sprzedaży?
 
IPTPB3/423-271/12-5/GG Czy przekształcenie Spółki Zależnej, działającej w formie SKA, w spółkę komandytową, będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, będącej akcjonariuszem SKA, na moment tego przekształcenia?
 
IPTPB3/423-271/12-6/GG Czy likwidacja Spółki Zależnej, działającej w formie spółki komandytowo - akcyjnej bądź spółki komandytowej (po przekształceniu z SKA), polegająca na wypłacie na rzecz Spółki środków pieniężnych w ramach podziału majątku Spółki Zależnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółce?
 
IPTPB3/423-278/12-4/PM Czy Spółdzielnia nie zaliczając w koszty uzyskania przychodów do celów podatkowych odpisy na fundusz remontowy lokali użytkowych, których obowiązek wynika z art. 78 § 2 ustawy prawo spółdzielcze w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje ich zgodnie z wymaganiami przywołanego art. ww. ustawy.
 
IBPBI/2/423-434/12/MS Czy dochód jaki uzyskała Spółdzielnia Mieszkaniowa w procesie inwestycyjnym w roku 2009 - budowie lokali mieszkalnych na sprzedaż jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. l7 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy podlega opodatkowaniu wg art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-125/12/BG Ustalenie czy dochody Spółki ze sprzedaży samolotów lub silników lotniczych będących własnością Spółki, które będą wcześniej eksploatowane w komunikacji międzynarodowej (albo zostaną nabyte przez Spółkę w tym celu) powinny być opodatkowane w Polsce.
 
IBPBI/2/423-126/12/BG Ustalenie czy dochody Spółki z tytułu eksploatacji samolotów na trasach krajowych powinny być opodatkowane w Polsce.
 
IPPB5/423-537/12-2/AS Czy otrzymane przez Spółkę wsparcie finansowe korzysta ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT? (pytanie 4)Czy po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w związku z realizacją Projektu wspólnie z Liderem w ramach Partnerstwa? (pytanie 5)
 
IPPB5/423-564/12-4/AS ustalenie, czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Projektodawcy nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie zalicza się do przychodu (pytanie Nr 1),możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu (pytanie Nr 2)
 
IPPB3/423-63/09-5/12/S/KK CIT odnośnie kosztów uzyskania przychodów
 
IBPBI/2/423-127/12/BG Ustalenie czy Spółka, działając jako płatnik, będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od płatności dokonywanych na rzecz nierezydentów.
 
IPPB5/423-611/12-3/AS 1) Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będą stanowiły przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) nie będą stanowiły dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend w myśl art. 10 ust. 5 UPO Polska-Holandia?2) Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę wypłat dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-443/12-2/AG 1. Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?2. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?3. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB1/415-126/12-2/MS Przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym. Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dochody z dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, co oznacza, że Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku. Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem tego podatku, podatnikiem jest wspólnik, a zatem to na nim ciąży obowiązek jego zapłaty.
 
IBPBI/2/423-171/12/BG Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłaconego przez „Spółkę A.” za prowadzenie spraw tej spółki dla komplementariusza tj. Wnioskodawcy.
 
IPPB5/423-1022/11-2/IŚ różnice kursowe z tytułu przekazania długu za wynagrodzeniem oraz zaciągnięcia denominowanej w EUR pożyczki „otwartej”, udzielanej w transzach
 
IPPB3/423-510/12-4/DP Czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Wnioskodawcy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną wartość kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych stanowi zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT oraz w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na moment przekształcenia Wnioskodawcy, a w konsekwencji, czy nowopowstała spółka komandytowo-akcyjna będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania podatku należnego z tego tytułu?
 
IPPB5/423-594/12-3/AS Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na skutek przekształcenia Wnioskodawcy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.K.A. nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że po przekształceniu Spółki w S.K.A., nie będzie ona zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu Funduszu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku z wystąpieniem w Spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w Spółce (po przekształceniu Wnioskodawcy w S.K.A.), Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 
IPPB5/423-1023/11-2/IŚ różnice kursowe z tytułu przekazania długu za wynagrodzeniem oraz zaciągnięcia denominowanej w EUR pożyczki „otwartej”, udzielanej w transzach.
 
IPPB1/415-125/12-2/MS przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPPB1/415-124/12-2/MS przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPPB5/423-612/12-3/AS Czy wypłaty otrzymywane przez Wnioskodawcę od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych będą stanowiły przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) i nie będą stanowiły dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend w myśl art. 10 ust. 5 UPO Polska-Holandia?2) Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę wypłat z tytułu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-450/12-2/KK CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej bądź wystąpieniem Wnioskodawcy ze spółki osobowej
 
IPPB3/423-497/12-2/AG Czy w przypadku zawieranych przez Spółkę transakcji zabezpieczających na instrumentach pochodnych przychód z rozliczenia transakcji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinien być rozpoznany w oparciu o metodę kasową zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dacie każdorazowego faktycznego otrzymania płatności z tytułu realizacji tych transakcji?
 
ILPB4/423-41/12-4/MC Czy powstałe w ten sposób różnice kursowe będą uznane jako podatkowe różnice kursowe?
 
IPPB3/423-543/12-2/KK W jakim momencie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów „Wstępną Opłatę Leasingową” związaną z zawarciem umowy leasingu?
 
IPPB3/423-331/12-4/MS Czy Bank ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w ramach zbycia wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego według zasad określonych w art.15 ust. 1h pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) do wysokości uprzednio utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, jest kosztem uzyskania przychodów również dla tej części rezerw utworzonych i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w związku z wyceną wierzytelności dokonaną z uwagi na okoliczność sprzedaży wierzytelności i dotworzonej w wyniku takiej wyceny wartości odpisu (rezerwy) zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy PDOP?
 
IPPB3/423-869/11-4/PK1 W zakresie uznania, iż prawa autorskie majątkowe do serwisu internetowego podlegają wpisowi do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako odrębna/samodzielna wartość niematerialna i prawna
 
IPPB3/423-535/11-2/PK1 Czy związku z faktem, że Spółka A jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w 2010 r., z ustalonym rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy, trwającym do 30 listopada 2011 r., to Spółka zobowiązana jest do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosować przepisy ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.? Czy Spółka A będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych): praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) W Alicante, składników majątkowych stanowiących u wnoszącego aport środki obrotowe (handlowe), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki lub wprowadzenia do ewidencji składników majątkowych stanowiących u wnoszącego aport środki obrotowe (handlowe) na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust 2 Ustawy CIT? W związku z otrzymaniem przez Spółkę A do 30 listopada 2011 r. aportu, w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP: praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, składników majątkowych stanowiących u wnoszącego aport środki obrotowe (handlowe),
 
IPPB5/423-1159/11-4/JC 1.Czy Konsorcjum stanowi wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej: ustawa o CIT)?2.Czy Koszty i Przychody Konsorcjum podlegają przypisaniu Spółce zgodnie z art. 5 ustawy o CIT, tj. wyłącznie w proporcji odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę udziałowi (X%) w Konsorcjum, a pozostała część (Y%) Przychodów i Kosztów Konsorcjum przypisane drugiej Stronie Umowy Konsorcjum nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w CIT po stronie Spółki?3.Czy Spółka, działając w charakterze podwykonawcy Konsorcjum (transakcja nr 2) jest zobowiązana do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu?4.Czy Wynagrodzenie Spółki za Zarządzanie Konsorcjum (transakcja nr 6) powinno być rozpoznawane przez Spółkę w 100% jako przychód podatkowy w chwili wykonania poszczególnych czynności, bądź na koniec każdego okresu rozliczeniowego – w przypadku gdy Zarządzanie Konsorcjum rozliczane będzie w okresach rozliczeniowych?
 
ILPB4/423-71/12-2/ŁM Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Wierzytelności w drodze aportu (z tzw. agio lub bez niego), dojdzie do powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (komplementariusza) Spółki?
 
IPPB3/423-438/12-2/MS Czy zgodnie zobowiązującymi przepisami podatku dochodowego od osób prawnych niedobory w towarach handlowych, uznane przez Komisję inwentaryzacyjną za niezawinione, gdyż powstały w wyniku zdarzenia losowego jakim była kradzież/zniszczenie lub zagubienie można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-148/09-7/12/S/AG Czy w odniesieniu do nierzeczywistych instrumentów pochodnych (tj. kontraktów forward oraz opcji walutowych bez faktycznej dostawy waluty), przychód z tytułu tych instrumentów powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. z chwilą otrzymania zapłaty?
 
ILPB4/423-71/12-3/ŁM Czy w przypadku wyegzekwowania (po wniesieniu aportem Wierzytelności do Spółki) należnych kwot od Dłużnika na drodze sądowej lub ewentualnie pozasądowej w drodze negocjacji, wyegzekwowanie Wierzytelności na rzecz Spółki (jako nowego właściciela Wierzytelności) powodować będzie powstanie przychodu po Stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (komplementariusza) Spółki?
 
IPPB5/423-629/12-2/IŚ Czy kursem właściwym do wyceny wpływów środków walutowych na walutowy rachunek bankowy Spółki jest średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółki, czy kurs walutowy banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki z dnia wpływu środków na ten rachunek?
 
IPPB5/423-1136/11-4/JC 1. Czy koszty usług w zakresie pośrednictwa w nabyciu nieruchomości, wyceny nieruchomości, doradztwa w zakresie inwestycji, koszty ubezpieczenia projektu oraz koszty usług projektowych poniesione już przez Spółkę i zaliczone do produkcji w toku, będą stanowić koszt uzyskania przychodu związany z towarem w momencie zbycia gruntu?2. Czy koszty finansowania projektu w postaci zapłaconych odsetek od kredytu, które są zaliczone do produkcji w toku będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie zbycia gruntu?3. Czy skapitalizowane odsetki od zaciągniętej pożyczki będą stanowić koszt produkcji w toku, gdyby doszło do kontynuowania przedsięwzięcia?4. Czy skapitalizowane odsetki od zaciągniętej pożyczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu związany z towarem w momencie sprzedaży gruntu, gdyby doszło do jego przekwalifikowania z produkcji w toku na towar?5. W przypadku, gdyby Spółka nie pozyskała dodatkowych źródeł finansowania, okres poszukiwań ewentualnego nabywcy rozpoczętego projektu finansowany byłby z pożyczek od udziałowców, od których naliczane byłyby odsetki, które wymagalne byłyby dopiero w momencie spłaty całkowitego zadłużenia (czyli dopiero po skutecznej sprzedaży inwestycji).Czy w takiej sytuacji naliczone odsetki od pożyczek będą stanowiły bezpośrednie koszty uzyskania przychodu dotyczące sprzedanej inwestycji?
 
IPPB5/423-717/12-2/RS 1. Czy w świetle przepisów UPDOP Wnioskodawca postępuje prawidłowo przyjmując za datę poniesienia kosztów pośrednich datę potwierdzenia realizacji zamówienia w Systemie zakupów, a nie datę otrzymania faktury ? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż koszty pośrednie poniesione w roku podatkowym R0 i zaksięgowane w roku R0 na podstawie potwierdzenia realizacji zamówienia w Systemie zakupów, w przypadku gdy faktura dokumentująca te koszty została otrzymana w roku podatkowym R1, powinny być rozpoznane dla celów podatkowych w dacie ich zaksięgowania, czyli w roku podatkowym R0 ?
 
IPPB5/423-693/12-2/RS 1. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę całości lub części Nieruchomości w sytuacji, gdy będzie ona zajęta na prowadzenie działalności rolniczej dochód z tej sprzedaży będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę całości lub części Nieruchomości w sytuacji, gdy nie jest ona zajęta na prowadzenie żadnej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej (tj. grunty leżą odłogiem / ugorem), dochód z tej sprzedaży będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-124/12-3/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
 
IPPB5/423-704/12-2/RS Czy Spółka prawidłowo potraktowała koszty związane z zakupem świadectw pochodzenia oraz koszty związane z opłatą zastępczą jako koszty pośrednie?
 
IPPB5/423-633/12-2/RS Czy do wyżej opisanej transakcji mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011, Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 1n oraz ust. 4c przedmiotowej ustawy?
 
IPPB5/423-669/12-2/RS Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1. zapłacone odsetki oraz prowizje bankowe od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów oraz na budowę inwestycji w momencie ich poniesienia? 2. wynagrodzenia pracowników wykonujących prace dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 
IPPB5/423-670/12-2/RS Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1. zapłacone odsetki oraz prowizje bankowe od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów oraz na budowę inwestycji w momencie ich poniesienia? 2. wynagrodzenia pracowników wykonujących prace dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 
IPPB5/423-1051/11-2/AM zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową i wdrożeniem platformy informatycznej w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z kontynuowania prac nad wdrożeniem oprogramowania, moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB5/423-1050/11-4/AM zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu korzystania z oprogramowania komputerowego
 
IBPBI/2/423-340/12/AK Czy różnice kursowe powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie stanowią niezależnego źródła przychodów podatkowych, ani też kosztów uzyskania przychodów i tym samym, powinny być odpowiednio alokowane do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów działalności strefowej albo pozastrefowej? (zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-445/12/SD Kiedy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu dostarczania usług archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz odpowiadające mu koszty uzyskania przychodów? Czy w momencie, w którym usługa została wykonana czy w momencie wystawienia refaktury?
 
IBPBI/2/423-450/12/PP Czy objęcie przez Powiat udziałów w spółce, która powstanie z przekształcenia SP ZOZ, będzie skutkować powstaniem przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem CIT?
 
IBPBI/2/423-454/12/MO Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż poza przypisaniem rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów stanowiących koszty ogólne w tym koszty administracyjne, koszty ogólnego zarządu, koszty działu zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu, finansowego, usług księgowych, prawnych i koszty magazynowania na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a u.p.d.o.p. nie powinna powiększać ich o określoną zgodnie z zasadą ceny rynkowej marżę zysku?
 
IBPBI/2/423-456/12/PC 1. Czy różnice kursowe związane z zakupem materiałów do produkcji, w celu prowadzenia przez Spółkę działalności opodatkowanej w Polsce, przekazanych następnie zagranicznemu Oddziałowi, powstałe przed przekazaniem tych materiałów do zagranicznego Oddziału stanowić będą koszty uzyskania przychodów lub przychody Centrali? (pytanie dot. stanu faktycznego)2. Czy różnice kursowe związane z zakupem materiałów do produkcji, w celu prowadzenia przez Spółkę działalności opodatkowanej w Polsce, przekazanych następnie zagranicznemu Oddziałowi, powstałe po przekazaniu tych materiałów do zagranicznego Oddziału stanowić będą koszty uzyskania przychodów lub przychody Centrali? (pytanie dot. stanu faktycznego)3. Czy różnice kursowe związane z zakupem materiałów do produkcji, w celu wyposażenia w nie Oddział, powstałe przed przekazaniem tych materiałów do zagranicznego Oddziału stanowić będą koszty uzyskania przychodów lub przychody Centrali? (pytanie dot. zdarzenia przyszłego)4. Czy różnice kursowe związane z zakupem materiałów produkcyjnych, w celu wyposażenia w nie Oddział, powstałe po przekazaniu tych materiałów do zagranicznego Oddziału stanowić będą koszty uzyskania przychodów lub przychody Centrali? (pytanie dot. zdarzenia przyszłego)5. Czy różnice kursowe związane z zakupem materiałów produkcyjnych, z których Centrala wykonała półprodukty i/lub wyroby gotowe i przekazała je do Oddziału, powstałe przed przekazaniem tych półproduktów do zagranicznego Oddziału stanowić będą koszty uzyskania przychodów lub przychody Centrali? (pytanie dot. stanu faktycznego)6. Czy różnice kursowe związane z zakupem materiałów produkcyjnych, z których Centrala wykonała półprodukty i/lub wyroby gotowe i przekazała je do Oddziału, powstałe po przekazaniu tych półproduktów do zagranicznego Oddziału stanowić będą koszty uzyskania przychodów lub przychody Centrali? (pytanie dot. stanu faktycznego)
 
IBPBI/2/423-467/12/JD Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego działalność odpłatna będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4?
 
IBPBI/2/423-469/12/AP Czy Spółka postąpi prawidłowo w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w imieniu odbiorców indywidualnych na realizację projektu z dniem ich poniesienia? Czy przychodem podatkowym w dacie otrzymania będą odsetki zwrócone Przedsiębiorstwu przez odbiorców indywidualnych w dacie ich wpływu na rachunek bankowy Spółki?
 
IBPBI/2/423-472/12/PP Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółce przysługuje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z fakturami otrzymanymi w formacie pdf. jako załącznik do wiadomości e-mail i przechowywanymi w formacie pdf.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 9)
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółce przysługuje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z fakturami i paragonami otrzymanymi od dostawców w formacie tradycyjnym i przechowywanymi w formacie pdf.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 10)
 
IBPBI/2/423-475/12/PC Czy przychody z odsetek od lokat są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a uzyskany z tego źródła dochód podlega zwolnieniu z podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-476/AK Na jakim poziomie Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem akcji Spółki X?
 
IBPBI/2/423-479/12/JD Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Zależnej, kosztem uzyskania przychodów dla Banku będzie ich wartość rynkowa ustalona przez Spółkę na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy, nie wyższa od ich wartości rynkowej ustalonej na dzień ich otrzymania przez Wnioskodawcę?

Wskaźniki gospodarcze