Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 listopada 2012 r.
 
IBPBI/2/423-143/12/SD Czy fizycznie otrzymywane od klientów kwoty tytułem spłaty Wierzytelności, przekazywane następnie do Spółki A, stanowią przychód podatkowy Spółki?
 
IBPBI/2/423-144/12/SD Czy Spółka powinna pobrać podatek u źródła od wypłacanego na rzecz Spółki A Wynagrodzenia Transakcyjnego?
 
IBPBI/2/423-145/12/SD Czy przy rozliczaniu w EUR (poprzez potrącenie lub zapłatę w Dacie Transferu) przez Spółkę ze Spółką A kwot Spłat (zarówno otrzymanych od klientów, jak i domniemanych, związanych z udzielonymi przez Spółkę rabatami - wyrażonych w PLN), Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodu w wysokości stanowiącej odpowiednio dodatnią (zysk) lub ujemną (strata) różnicę pomiędzy:a) kwotą faktycznie otrzymanych lub domniemanych (w związku z udzieleniem przez Spółkę rabatów) Spłat od klientów Spółki wyrażonych w PLN, ab) kwotą Spłaty rozliczanej ze Spółką A w EUR, przeliczoną na PLN według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia Spłaty?
 
IBPBI/2/423-146/12/SD Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:a) Wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane przez Spółkę jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o pdop,b) odpisy aktualizujące wartość Wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane przez Spółkę jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona w sposób określony w art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o pdop,jeżeli Wierzytelności te zostały najpierw zbyte na rzecz Spółki A, a następnie w odniesieniu do których nastąpił transfer zwrotny od Spółki A z powrotem do Spółki (na skutek przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sprzedaży zwrotnej lub na skutek odstąpienia od pierwotnej umowy sprzedaży Wierzytelności)?
 
IBPBI/2/423-147/12/SD Czy przyznanie przez Spółkę rabatu jej klientowi już po zbyciu Wierzytelności na rzecz Spółki A pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe samej sprzedaży Wierzytelności (tj. nie wpływa ani na wysokość uzyskanego przychodu podatkowego, ani na wysokość kosztu uzyskania przychodu związanego ze sprzedażą Wierzytelności)?
 
IBPBI/2/423-900/12/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na badania śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej
 
IBPBI/2/423-896/12/CzP Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „updop”)? Czy zwolnienie oznacza, że Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na cele statutowe?
 
IPPB5/423-657/12-3/RS 1) Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z przystosowaniem lokali do potrzeb nowych najemców, przy założeniu, że wydatki te nie zwiększają wartości początkowej budynku? 2) Czy Spółka ma prawo zaliczenia wydatków, o których mowa w pytaniu 1 do kosztów w dacie poniesienia, czy też powinna rozliczać je w czasie przez okres trwania umowy najmu? Czy sposób rozliczania tych kosztów dla celów rachunkowych ma znaczenie dla kwalifikacji podatkowej? 3) W przypadku uznania, że wydatki o których mowa w pytaniu 1 powinny być rozliczane w czasie przez okres trwania najmu, jak Spółka powinna postąpić w przypadku zakończenia najmu przed upływem przewidywanego okresu? W szczególności, czy ma prawo jednorazowego zaliczenia do kosztów wydatków nierozliczonych do dnia zakończenia najmu
 
IPPB5/423-1248/11-2/JC 1. Czy dla Wnioskodawcy, jako Uczestnika cash-poolingu nie będącego Bankiem ani Pool Leaderem przychodem są kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w cash-poolingu, a kosztem uzyskania przychodu wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizje, opłaty i wynagrodzenie zapłacone Bankowi i Pool Leaderowi za świadczenie usługi cash-poolingu, natomiast pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy Uczestnikami cash-poolingu nie będącymi Bankiem, nie stanowią dla tych Uczestników przychodów ani kosztów ich uzyskania?2. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki płacone/otrzymywane przez Wnioskodawcę jako Uczestnika z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu będą stanowiły odpowiednio jego koszty uzyskania przychodów albo przychody podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych na zasadzie kasowej czyli w momencie obciążenia/uznania Rachunku Bieżącego Uczestnika?3. Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do systemu cash-poolingu należy stosować ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?4. Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash-poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych Uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?5. Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?6. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-655/12-3/RS 1) Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z przystosowaniem lokali do potrzeb nowych najemców, przy założeniu, że wydatki te nie zwiększają wartości początkowej budynku? 2) Czy Spółka ma prawo zaliczenia wydatków, o których mowa w pytaniu 1 do kosztów w dacie poniesienia, czy też powinna rozliczać je w czasie przez okres trwania umowy najmu? Czy sposób rozliczania tych kosztów dla celów rachunkowych ma znaczenie dla kwalifikacji podatkowej? 3) W przypadku uznania, że wydatki o których mowa w pytaniu 1 powinny być rozliczane w czasie przez okres trwania najmu, jak Spółka powinna postąpić w przypadku zakończenia najmu przed upływem przewidywanego okresu? W szczególności, czy ma prawo jednorazowego zaliczenia do kosztów wydatków nierozliczonych do dnia zakończenia najmu?
 
IPPB5/423-596/12-4/RS Czy Spółka będzie mogła zaliczyć wydatki poniesione na nabycie biletów na mecze EURO 2012 wydanych następnie:pracownikom w ramach zorganizowanego konkursu motywacyjnego,pracownikom do których obowiązków należało towarzyszenie Kontrahentom w trakcie wydarzenia,Kontrahentom w ramach konkursu motywacyjnego,Kontrahentom poza powyższym konkursemdo kosztów uzyskania przychodów <dalej: kup> zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?
 
IPPB5/423-671/12-2/RS Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1. zapłacone odsetki oraz prowizje bankowe od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów oraz na budowę inwestycji w momencie ich poniesienia? 2. wynagrodzenia pracowników wykonujących prace dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 
IPPB5/423-592/12-2/AS 1. Czy prawidłowo jest stanowisko Spółki, że jakikolwiek zysk Spółki mogący wynikać ze zbycia udziałów spółki X poprzez wniesienie ich do Funduszu nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?6. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?7. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?8. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?9. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?10. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?
 
IPPB5/423-686/12-4/JC Umowa cash poolingu nie jest formą tradycyjnej pożyczki udzielanej sobie nawzajem przez podmioty powiązane. W przypadku „cash poolingu” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Spółka uczestnicząc w systemie nie jest zobowiązana do przeniesienia z góry ustalonej ilości pieniędzy na rzecz określonego podmiotu, lecz udostępnia lub pobiera środki w zależności od swojej sytuacji finansowej. W konsekwencji powołane przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w opisanej strukturze cash poolingu nie powinny mieć zastosowania, z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek wskazanej w tych przepisach: podstawą dokonywanych transferów w ramach struktury nie będą bowiem pożyczki, o których mowa w tych przepisach. W kontekście powyższego, w odniesieniu do odsetek obciążających Spółkę w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Należy przy tym podkreślić, że uzyskanie niezbędnych i koniecznych informacji, istotnych z punktu widzenia prawidłowego opodatkowania powinno stanowić element organizacji cash poolingu i umożliwić prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.
 
IPPB5/423-518/12-2/PS Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym na skutek likwidacji dokonanej poprzez wykreślenie z ewidencji środków trwałych jako konsekwencja rozwiązania umowy stanowi koszty uzyskania przychodu?
 
IPTPB3/423-294/12-2/PM Czy wydatki, takie jak jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, są kosztami pośrednimi innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), które Spółka może rozliczyć podatkowo przez okres około 22,5 lat?

Wskaźniki gospodarcze