Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 listopada 2012 r.
 
IBPB3/423-895/08/AM Czy koszty jakie Spółka ponosiła z tytułu opłaty za korzystanie z nazwy Gminy mogą zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IPTPB3/423-273/12-4/KJ Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić Spółka, stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-384/12/DK W jakiej wartości początkowej powinny zostać ujęte wartości niematerialne i prawne w jednoosobowej spółce z o.o., powstałej z przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizycznej?
 
ITPB1/423-197/12/MK W jakim momencie koszty ponoszone przez Spółkę w związku z realizowanym procesem restrukturyzacji, dotyczące sprzedaży lub ewentualnej likwidacji zbędnych składników majątku powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?
 
IPPB5/423-688/12-4/JC 1.Czy cash pooling podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy przekazanie nadwyżki środków finansowych Wnioskodawcy z jego konta na konto Agenta oraz otrzymanie środków finansowych z konta Agenta na konto Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
3. Czy wynagrodzenie, jakie pobierać będzie C. w formie opłaty (prowizji) spowoduje dla Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w VAT?
4. Czy odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę (potrącane z salda) w ramach systemu cash poolingu podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w zakresie uznania ich za koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-206/12/AK Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione na zakup usług doradczych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wnioskującej Spółki ?
 
IPPB5/423-687/12-4/JC 1.Czy cash pooling podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy przekazanie nadwyżki środków finansowych Wnioskodawcy z jego konta na konto Agenta oraz otrzymanie środków finansowych z konta Agenta na konto Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
3. Czy wynagrodzenie, jakie pobierać będzie C. w formie opłaty (prowizji) spowoduje dla Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w VAT?
4. Czy odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę (potrącane z salda) w ramach systemu cash poolingu podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w zakresie uznania ich za koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-685/12-4/JC 1. Czy cash pooling podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?2. Czy przekazanie nadwyżki środków finansowych Wnioskodawcy z jego konta na konto Agenta oraz otrzymanie środków finansowych z konta Agenta na konto Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?3. Czy wynagrodzenie, jakie pobierać będzie C. w formie opłaty (prowizji) spowoduje dla Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w VAT?4. Czy odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę (potrącane z salda) w ramach systemu cash poolingu podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w zakresie uznania ich za koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-681/12-5/JC 1. Czy wydatki na kawę, herbatę, cukier, mleko i wodę dokonywane na rzecz pracowników Spółki zużywane przez nich podczas bieżącej pracy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
2. Czy wydatki na zakup drobnych artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na poczęstunek dla pracowników na spotkaniach i naradach służbowych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
3. Czy wydatki na drobny poczęstunek (drobne artykuły spożywcze, kawa, herbata, mleczko, woda, napoje niealkoholowe) lub usługi cateringowe dla kontrahentów i klientów Spółka może traktować jako koszty zwykłego działania przedsiębiorstwa i potraktować je jako koszty uzyskania przychodu względem podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-408/12-2/AG 1. Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?2. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?3. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB5/423-124/12-3/AJ Czy na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestorów Holenderskich w związku z wykupywaniem od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ponieważ wypłaty na rzecz Inwestorów Holenderskich związane wykupywaniem od nich certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu będą stanowiły przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT), a nie będą stanowiły dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend w myśl art. 10 ust. 5 UPO Polska - Holandia ?
 
IPPB3/423-413/12-2/AG 1. Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?
2. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?3. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB5/423-168/12-2/AJ 1. Czy Wnioskodawca będzie posiadać w Polsce zakład w rozumieniu art. 5 umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej: Umowa) / art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa o CIT) z tytułu bycia akcjonariuszem polskiej spółki komandytowo-akcyjnej i otrzymywania wypłat z tytułu udziału w zysku w tej spółce ? 2. Czy wypłata Wnioskodawcy przysługującemu mu zysku z tytułu posiadaniu akcji w Spółce podlega stosownie do przepisów Umowy opodatkowaniu jedynie na Cyprze ?
 
IPPB5/423-14/12-2/AJ Czy dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nowozelandzki fundusz emerytalny podlegają opodatkowaniu w Polsce ?
 
IPPB5/423-136/12-2/AJ Czy wynagrodzenie Spółki, tj. zysk z inwestycji rozumiane jako nadwyżka stanowiąca np. 50% z różnicy pomiędzy ceną netto lokalu opcyjnego wraz z miejscem parkingowym, uzgodnioną pomiędzy Developerem a nabywcą trzecim, a ceną lokalu ustaloną wcześniej między Developerem a Asekuratorem, będzie stanowić dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski czy na terytorium Malty ?
 
IPPB5/423-1200/11-2/AJ Czy Wnioskodawca będzie podmiotowo zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) w Polsce w związku z czym dywidendy wypłacane przez spółki mające siedziby w Polsce będą zwolnione w Polsce od pdop ?
 
IPPB5/423-1125/11-4/AJ 1. Czy Spółka działająca w reżimie prawnym PICIS będzie zwolniona z opodatkowania CIT w Polsce na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT z tytułu wszelkich dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski ? 2. Czy zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT obejmuje również dochody osiągane przez Spółkę działającą w reżimie PICIS jako akcjonariusz spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą na terytorium Polski ?
 
IPPB5/423-1124/11-4/AJ 1. Czy Spółka działająca w reżimie prawnym PICIS będzie zwolniona z opodatkowania CIT w Polsce na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT z tytułu wszelkich dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski ? 2. Czy zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT obejmuje również dochody osiągane przez Spółkę działającą w reżimie PICIS jako akcjonariusz spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą na terytorium Polski ?
 
IPPB3/423-476/12-2/KK w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB3/423-485/12-2/AG 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki A części udziałów Spółki B w zamian za objęcie udziałów Spółki A wiązać będzie się dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu równego nominalnej wartości udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A?
2. (W przypadku udzielenia na pytanie nr 1 odpowiedzi twierdzącej) Czy koszt uzyskania przychodu opisanego w pkt 1, powinien być określony na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy o CIT?
3. (W przypadku udzielenia na pytania nr 1 i 2 odpowiedzi twierdzącej) Czy dochód albo strata podatkowa, osiągnięte w związku z realizacją opisanej transakcji, powinny podlegać rozliczeniu, dla celów podatku CIT, na zasadach ogólnych, łącznie z innymi dochodami/stratą z działalności gospodarczej?
 
IBPBII/2/423-4/12/AK Czy dywidenda wypłacona przez wnioskodawcę na rzecz Zakładu Spółki Dominującej będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik podatku od dokonanej wypłaty?
 
IPTPB3/423-267/12-4/GG Czy można zaliczyć w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu amortyzację od środków trwałych, które to zostały sfinansowane z dotacji z NFOŚiGW na nabycie środków trwałych przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2011 r. działającego jako państwowa jednostka budżetowa, a następnie w myśl przepisów ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, które to zostały przejęte nieodpłatnie przez Wnioskodawcę działającego jako nowy podatnik?
 
ITPB3/423-287/12/PST Czy Spółka jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy - fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy?
 
ITPB3/423-353b/12/PST Rozliczenia wynikające z przekazania darowizny towarów, udziałów lub innych praw w ramach spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej .
 
ITPB3/423-353a/12/PST Jakie będą skutki podatkowe przejęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na których ustanowiono zastaw rejestrowy zabezpieczający roszczenia, stanowiące przedmiot nabytych przez niego wierzytelności?
 
ITPB2/423-288/12/PST Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 
ITPB3/423-289/12/PST Czy Spółka jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy - fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy?
 
ITPB3/423-290/12/PST Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?

Wskaźniki gospodarcze