Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-529b/11/DK Czy do odsetek wypłacanych w ramach struktury Cash poolingu mają zastosowanie przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-529c/11/DK Czy Spółka będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-62/12-2/ŁM Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych od dnia 1 stycznia 2012 r. Spółka powinna stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej operacji?
 
ILPB4/423-62/12-3/ŁM Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych od dnia 1 stycznia 2012 r. Spółka powinna stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej operacji?
 
ILPB4/423-70/12-2/DS Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych od dnia 1 stycznia 2012 r. Spółka powinna stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej operacji?
 
ILPB4/423-70/12-3/DS Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych od dnia 1 stycznia 2012 r. Spółka powinna stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej operacji?
 
ILPB3/423-151/12-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Oddziału do spółki z o.o.
 
IPPB5/423-648/12-3/RS 1) Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z przystosowaniem lokali do potrzeb nowych najemców, przy założeniu, że wydatki te nie zwiększają wartości początkowej budynku? 2) Czy Spółka ma prawo zaliczenia wydatków, o których mowa w pytaniu 1 do kosztów w dacie poniesienia, czy też powinna rozliczać je w czasie przez okres trwania umowy najmu? Czy sposób rozliczania tych kosztów dla celów rachunkowych ma znaczenie dla kwalifikacji podatkowej? 3) W przypadku uznania, że wydatki o których mowa w pytaniu 1 powinny być rozliczane w czasie przez okres trwania najmu, jak Spółka powinna postąpić w przypadku zakończenia najmu przed upływem przewidywanego okresu? W szczególności, czy ma prawo jednorazowego zaliczenia do kosztów wydatków nierozliczonych do dnia zakończenia najmu?
 
IPPB5/423-654/12-3/RS 3) Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z przystosowaniem lokali do potrzeb nowych najemców, przy założeniu, że wydatki te nie zwiększają wartości początkowej budynku? 4) Czy Spółka ma prawo zaliczenia wydatków, o których mowa w pytaniu 1 do kosztów w dacie poniesienia, czy też powinna rozliczać je w czasie przez okres trwania umowy najmu? Czy sposób rozliczania tych kosztów dla celów rachunkowych ma znaczenie dla kwalifikacji podatkowej? 5) W przypadku uznania, że wydatki o których mowa w pytaniu 1 powinny być rozliczane w czasie przez okres trwania najmu, jak Spółka powinna postąpić w przypadku zakończenia najmu przed upływem przewidywanego okresu? W szczególności, czy ma prawo jednorazowego zaliczenia do kosztów wydatków nierozliczonych do dnia zakończenia najmu?
 
IPPB5/423-1104/11-4/AJ 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka Celowa prowadząc działalność w Polsce poprzez SKA, będzie miała zakład w Polsce w rozumieniu UPDOP oraz Umowy, którego działalność będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce na gruncie przepisów UPDOP ?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka Celowa, będąca cypryjskim funduszem inwestycyjnym PICIS, prowadząca w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem SKA, będzie zwolniona z opodatkowania CIT zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a UPDOP ?
3) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zwolnienie, o którym mowa w pytaniu nr 2, obejmuje wszystkie dochody Spółki Celowej osiągnięte za pośrednictwem SKA, w szczególności niepodzielone zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Operacyjną, jak również dywidendy wypłacone z SKA ?
 
IPPB5/423-694/12-4/RS 1. Czy dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Stowarzyszenie sporządza jedno sprawozdanie finansowe jako Stowarzyszenie i jedno zeznanie CIT-8, czy powinno sporządzać dwa sprawozdania finansowe i składać dwie deklaracje CIT-8 odrębnie dla Szkoły i odrębnie dla Stowarzyszenia ? 2. Czy powinna być prowadzona odrębna ewidencja Szkoły i odrębna Stowarzyszenia ?3. Czy opodatkowane są dochody sklepiku szkolnego prowadzonego przez samorząd szkolny i jak powinna być prowadzona ewidencja ?Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1 w części dotyczącej obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i składania formularzy CIT-8 w związku z prowadzeniem przez Stowarzyszenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz nr 3 w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez sklepik szkolny prowadzony przez samorząd szkolny w ww. Szkole. W zakresie pytania oznaczonego nr 2 oraz nr 1 i 3 w części dotyczącej prowadzenia ewidencji rachunkowej (prowadzenia ksiąg rachunkowych), tj. w zakresie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zostanie wydane odrodne rozstrzygnięcie.
 
ILPB3/423-112/12-4/EK Czy w wyniku zmiany metody wyceny towarów i materiałów, koszt sprzedanych towarów, którego wartość będzie określana z dokumentów zastępczych, tj. PZ – przyjęcia towarów na magazyn oraz WZ – wydania towarów z magazynu, wystawionych w oparciu o zamówienia na zakup towaru oraz doliczonych do tej wartości szacowanych, planowanych narzutów na koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia towaru w drodze itp. bez posiadania oryginałów faktur i znajomości faktycznych kosztów, będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych na moment wyliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy?
 
ILPB3/423-22/12-2/EK Czy przeniesienie własności nieruchomości w celu zwolnienia z długu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-89/12-2/ŁM Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunki walutowe oraz wypłat waluty z tych rachunków tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych, Spółka powinna stosować kurs faktycznie zastosowany, rozumiany jako kurs banku, w którym prowadzony jest dany rachunek z dnia przeprowadzenia transakcji, a dopiero w sytuacji gdy nie byłoby możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty, ponieważ nie został on ustalony, wówczas możliwe jest zastosowanie kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji na danym rachunku walutowym?
 
ILPB3/423-149/12-2/AO Czy przyznana przewoźnikom lotniczym premia pieniężna, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym powinna skutkować zmniejszeniem przychodów Spółki oraz czy prawidłowe jest obniżenie przychodów Spółki dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w miesiącu wystawienia noty księgowej?
 
IPPB5/423-646/12-3/RS 1) Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z przystosowaniem lokali do potrzeb nowych najemców, przy założeniu, że wydatki te nie zwiększają wartości początkowej budynku? 2) Czy Spółka ma prawo zaliczenia wydatków, o których mowa w pytaniu 1 do kosztów w dacie poniesienia, czy też powinna rozliczać je w czasie przez okres trwania umowy najmu? Czy sposób rozliczania tych kosztów dla celów rachunkowych ma znaczenie dla kwalifikacji podatkowej? 3) W przypadku uznania, że wydatki o których mowa w pytaniu 1 powinny być rozliczane w czasie przez okres trwania najmu, jak Spółka powinna postąpić w przypadku zakończenia najmu przed upływem przewidywanego okresu? W szczególności, czy ma prawo jednorazowego zaliczenia do kosztów wydatków nierozliczonych do dnia zakończenia najmu?
 
ILPB4/423-89/12-3/ŁM Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunki walutowe oraz wypłat waluty z tych rachunków tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych, Spółka powinna stosować kurs faktycznie zastosowany, rozumiany jako kurs banku, w którym prowadzony jest dany rachunek z dnia przeprowadzenia transakcji, a dopiero w sytuacji gdy nie byłoby możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty, ponieważ nie został on ustalony, wówczas możliwe jest zastosowanie kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji na danym rachunku walutowym?
 
IPPB5/423-813/12-4/JC w zakresie skutków podatkowych po przystąpieniu Spółki do wewnątrzgrupowego programu scentralizowanego zarządzania płynnością finansową
 
IPPB5/423-816/12-4/JC w zakresie skutków podatkowych po przystąpieniu Spółki do wewnątrzgrupowego programu scentralizowanego zarządzania płynnością finansową
 
IPPB5/423-814/12-4/JC w zakresie skutków podatkowych po przystąpieniu Spółki do wewnątrzgrupowego programu scentralizowanego zarządzania płynnością finansową
 
IPPB5/423-815/12-4/JC w zakresie skutków podatkowych po przystąpieniu Spółki do wewnątrzgrupowego programu scentralizowanego zarządzania płynnością finansową
 
IPPB5/423-319/12-2/AS - możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przychodów Funduszu, niezależnie od ich charakteru, a w szczególności dywidend wypłaconych przez Spółki Portfelowe oraz zysków ze zbycia Akcji Spółek Portfelowych (pytanie Nr 2),- określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4), - określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 5),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 6),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 7),- określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 8),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 9),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10),- określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 11),- określenia przychodu Spółki z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 12),- określenia przychodu Spółki z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 13), - określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 14), - skutków podatkowoprawnych zawarcia przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień wobec planowanej restrukturyzacji (pytanie Nr 16)
 
IPPB5/423-1232/11-2/DG 1. Czy w związku z korektą podatku VAT należnego od świadczonej usługi ubezpieczenia, która ma wpływ na podwyższenie kwoty podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku VAT należnego oraz obniżenie kwoty nieodliczalnego podatku VAT zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, Wnioskodawca będzie zobowiązany, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f Ustawy PDOP do podwyższenia kwoty przychodów w bieżącym okresie o kwotę skorygowanego podatku VAT?
2. Czy w związku z korektą podatku VAT należnego od świadczonej usługi ubezpieczenia, która ma wpływ na podwyższenie kwoty podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku VAT należnego oraz obniżenie kwoty nieodliczalnego podatku VAT zaliczonego uprzednio do wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne Wnioskodawca będzie zobowiązany do zaliczenia kwoty skorygowanego podatku VAT do przychodów w bieżącym okresie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f Ustawy PDOP?
 
IPTPB3/423-275/12-4/IR Czy przedstawiony sposób ustalenia kosztów wspólnych opisanym wyżej kluczem przychodowym jest zgodny z art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPTPB3/423-275/12-5/IR Czy przedstawiony sposób ustalenia kosztów wspólnych opisanym wyżej kluczem przychodowym jest zgodny z art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IBPBI/2/423-829/12/MO 1. Jak ustalić przychód Spółki, który powstanie w związku z umorzeniem dobrowolnym akcji w SKA? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)2. Jaka kwota wynagrodzenia należnego Spółce od SKA z tytułu zbycia akcji celem ich umorzenia nie będzie uznawana za przychód podlegający opodatkowaniu? W szczególności:a. Jak ustalić taką kwotę w wypadku umarzania dobrowolnego Akcji nr 1, b. Jak ustalić taką kwotę w wypadku umarzania dobrowolnego Akcji nr 2, c. Jak ustalić taką kwotę w wypadku umarzania dobrowolnego Akcji nr 3 ? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-830/12/MO Kiedy Spółka powinna wykazać przychód w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji w SKA? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-831/12/MO Czy na SKA ciążą obowiązki płatnika tj. czy SKA zobowiązana będzie do pobrania podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia za akcje nabyte celem umorzenia (zakładając, że Spółka wykaże z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 
IBPBI/2/423-832/12/MO W jaki sposób Spółka powinna opodatkować przychody uzyskane w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji w SKA? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
 
IBPBI/2/423-1251/12/CzP „Kiedy Spółka powinna wykazać przychody w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA? W szczególności Spółka prosi o wyjaśnienie, czy przychód powinien być wykazany w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o podziale zysku i wypłacie dywidendy na rzecz Spółki, czy też - jeżeli w uchwale został określony dzień wypłaty dywidendy - w tym właśnie dniu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/
 
IBPBI/2/423-1252,1253/12/CzP Czy podatek dochodowy od osób prawnych od dywidendy przysługującej Spółce z tytułu uczestnictwa w SKA pobiera SKA (jako płatnik), czy też dywidendę opodatkowuje Spółka doliczając ją do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (według zasad opisanych w kolejnym pytaniu)? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/W jaki sposób Spółka powinna ustalać swój dochód z tytułu prowadzonej działalności? W szczególności, czy Spółka powinna obliczać dochód dodając kwotę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, a następnie od tak obliczonej łącznej kwoty przychodów odejmować koszty uzyskania przychodów wykazywane przez Spółkę z tytułu prowadzonej działalności? /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/
 
ITPB3/423-375/12/MT Moment potrącalności koszów wynagrodzenia ryczałtowego i prowizyjnego ustalonych w umowie pośrednictwa najmu powierzchni handlowych.

Wskaźniki gospodarcze