Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-536/11/MT Czy w efekcie opisanego podziału przez wydzielenie, po stronie Wnioskodawcy jako udziałowca spółki dzielonej powstanie przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów przydzielonych przez spółkę nowo zawiązaną?
 
ITPB3/423-535/11/MK Czy w efekcie wstąpienia w prawa i obowiązki L. wynikające z zezwolenia na funkcjonowanie na terenie SSE, nowo zawiązana spółka będzie w myśl art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej sukcesorem przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków osoby prawnej dzielonej, a w efekcie czy dochody spółki nowo zawiązanej będą w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku?
 
ITPB3/423-540/11/AW Czy Wnioskodawca stanowi zagraniczny zakład w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a) i o Konwencję miedzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (art. 5)?
 
ITPB3/423-581/11/AW Czy strata na sprzedaży wierzytelności własnej, stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nominalną wierzytelności (cena sprzedaży brutto) a ceną zbycia wierzytelności, zostaje zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w całości (łącznie z częścią podatku VAT)?
 
ITPB3/423-560a/11/AM podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów odsetek od przejętego kredytu
 
ITPB3/423-560b/11/AM Czy w dacie zapłaty (zwrotu) kwoty głównej od Kredytu przez Spółkę zrealizują się różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
ITPB3/423-7b/12/AW Czy, w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 stycznia 2012 r., przy obliczaniu różnic kursowych powstających w związku z:-otrzymywaniem przez Spółkę od jej kontrahentów zapłaty w walucie z tytułu należności, które były wyrażone w walucie, -dokonywaniem przez Spółkę na rzecz jej kontrahentów zapłaty w walucie z tytułu zobowiązań, które były wyrażone w walucie, -dokonywaniem transferu własnych środków walutowych Spółki pomiędzy jej rachunkami walutowymi,Spółka powinna stosować średni kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień odpowiednio wpływu lub wypływu waluty na/z rachunku walutowego Spółki?
 
ITPB3/423-7c/12/AW Czy, w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 stycznia 2012 r., przy obliczaniu różnic kursowych powstających w związku z:-otrzymywaniem przez Spółkę od jej kontrahentów zapłaty w walucie z tytułu należności, które były wyrażone w walucie, -dokonywaniem przez Spółkę na rzecz jej kontrahentów zapłaty w walucie z tytułu zobowiązań, które były wyrażone w walucie, -dokonywaniem transferu własnych środków walutowych Spółki pomiędzy jej rachunkami walutowymi,Spółka powinna stosować średni kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień odpowiednio wpływu lub wypływu waluty na/z rachunku walutowego Spółki?
 
ITPB3/423-662/11/PS w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego akcji po uprzedniej wymianie udziałów (akcji).
 
ITPB3/423-607/11/AW Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
ITPB3/423-577b/11/AM Zakładając, że Komisant z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla spółki N oraz dla spółki C niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem Komisanta na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. akcjonariusza spółki N oraz akcjonariusza spółki C, będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 
ITPB3/423-624/11/DK Czy odsetki, które były wymagalne przez bank będą stanowiły przychód podatkowy w 2011 r. dla Spółki?
 
ITPB3/423-44/12/AM Czy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (bądź inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością kulturalną), finansowane dotacjami podmiotowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-63/12/AW Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zapłacone przez Spółkę, po połączeniu ze spółką A, odsetki od Pożyczki zaciągniętej przez spółkę A będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-631a/11/AW Czy w przedstawionej sytuacji faktycznej możliwe jest dalsze dokonywania odpisów amortyzacyjnych zamkniętej kwatery składowej B1?
 
ITPB3/423-631b/11/AW Czy w przedstawionej sytuacji faktycznej w związku z zamknięciem kwatery składowej B1, kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych jest strata powstała w tym środku trwałym (kwaterze składowej B1) w wyniku jego likwidacji, równa części, w jakiej kwatera ta nie została zamortyzowana?
 
IBPBI/2/423-507/12/PC Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop?
 
IBPBI/2/423-521/12/MO W którym momencie Spółka będzie uprawniona do rozliczenia jako swoich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku CIT, odsetek naliczonych od pożyczek zaciągniętych poprzednio od spółki X, które następnie staną się przedmiotem „datio in solutum”? Czy będzie to moment podpisania umowy pomiędzy spółką X a spółką Y, czy moment zapłacenia tych odsetek przez Spółkę na rzecz nowego wierzyciela tj. spółki X?
 
IBPBI/2/423-541/12/AP Czy w przypadku datio in solutum, Spółka nie będzie zobligowana do rozpoznania przychodu podlegającego PDOP w wartości wymagalnych wierzytelności od spółek krajowych, przekazanych Spółce portugalskiej w wykonaniu datio in solutum, jako świadczenia w miejsce wykonania (tj. spłaty przez Wnioskodawcę pożyczki zaciągniętej od Spółki portugalskiej)?
 
IBPBI/2/423-542/12/PC Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-543/12/PC Czy w związku z uczestnictwem Spółki w przedstawionej w niniejszym wniosku strukturze cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie relacji zachodzących pomiędzy Agentem, a innymi Uczestnikami systemu cash poolingu?
 
IBPBI/2/423-544/12/MO Czy przy wypłacie na rzecz Lidera odsetek od kwot środków pieniężnych udostępnionych Wnioskodawcy przez Lidera w ramach systemu cash poolingu Wnioskodawca jest obowiązany na podstawie Umowy polsko luksemburskiej do pobrania podatku u źródła w wysokości 10% kwoty odsetek brutto należnych Liderowi jako rzeczywistemu odbiorcy tych odsetek w rozumieniu art. 11 ust. 2 tejże umowy, pod warunkiem otrzymania od Lidera certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe Luksemburga (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 
IBPBI/2/423-546/12/AP Czy Spółka i spółka komandytowa są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 4 pdop?Czy w przypadku, gdy wartość świadczeń przekroczy równowartość 30.000 Euro brutto na Sp. z o.o. będzie ciążył obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji ze spółką komandytową?Czy dokumentację podatkową transakcji ze spółką komandytową należy sporządzić począwszy od pierwszej transakcji powodującej przekroczenie limitu 30.000 Euro brutto?Czy równowartość 30.000 Euro brutto dotyczyć będzie świadczeń z poszczególnych umów czy też sumy świadczeń ze wszystkich umów zawartych pomiędzy Spółką a Sp. z o.o. (winno być spółką komandytową)?
 
IBPBI/2/423-550/12/PC Czy w związku z uczestnictwem Spółki w przedstawionej w niniejszym wniosku strukturze cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie relacji zachodzących pomiędzy Agentem, a innymi Uczestnikami systemu cash poolingu?
 
IBPBI/2/423-1038/12/PC Czy wskazane wydatki zwiększą wartość początkową środków trwałych wytworzonych i zmodernizowanych w ramach realizowanego Projektu (zostaną zaliczone do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne), czy należy je jako koszty pośrednie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia?
 
IBPBI/2/423-879/12/AP Czy korzystając po dniu 31 grudnia 2010 r. ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - na zasadach obowiązujących średnich przedsiębiorców w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - Spółka kalkulując wysokość przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc publiczną już uzyskaną w związku ze zwolnieniem od podatku dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IBPBI/2/423-864/12/SD Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w przypadku, kiedy Spółka poniosła koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu (z działalności Centrali w Polsce i jej polskich oddziałów) oraz z innych źródeł (z działalności zagranicznych oddziałów Spółki zwolnionych z opodatkowania w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop), to Spółka w pierwszej kolejności powinna ustalić koszty uzyskania przypadające na poszczególne źródła w sposób bezpośredni tj. poprzez zidentyfikowanie konkretnych kwot wydatków na fakturach, protokołach, czy ewidencjach czasu pracy dotyczących danego źródła lub (w przypadku braku możliwości bezpośredniego ustalenia) w sposób pośredni tj. przez zastosowanie wskazanych w stanie faktycznym kluczy alokacji w systemie rozliczenia ich w trybie narastającym w danym roku podatkowym, a dopiero kiedy nie jest możliwe bezpośrednie lub pośrednie ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te Spółka powinna ustalić w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.
 
IBPBI/2/423-819/12/AP Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na organizację odpłatnych szkoleń w tym wydatki na poczęstunek, catering, kolację, nocleg (które są wliczone w cenę szkolenia) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-637/12/PC Czy w związku z tym, że zakupiona wierzytelność jest nierozerwalnie związana ze źródłem przychodów wszystkie koszty związane z jej wykupem (koszty kredytu, notarialne i podatek PCC) mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-626/12/MO Czy zmiana sposobu ewidencjonowania operacji gospodarczych, związanych z otrzymanym w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw wsparciem finansowym, spowoduje rozpoznanie przychodu podatkowego (uznanie tych przychodów jako przychodów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IBPBI/2/423-608/12/AP Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na:
- zakup artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki,
- zakup drobnych artykułów spożywczych oraz zamówienia cateringu w przypadku organizowania nieodpłatnych szkoleń dotyczących działalności Spółki,
- organizację spotkań z kontrahentami w celach biznesowych poza biurem Spółki (zapłata za poczęstunek w restauracji)
mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-589/12/PC Czy prawidłowo postępuje Bank zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup drobnych artykułów spożywczych poniesione w związku z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami w siedzibie Banku?
 
IPTPB3/423-293/12-2/PM Czy rezygnacja z wynagrodzenia Członka Zarządu oznacza dla X przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB3/423-293/12-3/PM Czy nieodpłatne pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej, w sytuacji gdy powyższe wynagrodzenie nie zostało przewidziane, wiąże się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 
ITPB3/423-35/12/PS Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy.

Wskaźniki gospodarcze