Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-659/11/PST Czy w przypadku zakończenia najmu, a następnie nabycia, wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i amortyzowania wcześniej wynajmowanej maszyny, Spółka mogłaby kontynuować amortyzację nieumorzonej części inwestycji w tej maszynie i zaliczyć odpisy do kosztów podatkowych na niezmienionych zasadach do końca miesiąca, w którym nastąpiłoby zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jej wartością początkową, pomimo wcześniejszego zakupu maszyny?
 
ITPB3/423-543a/11/AM podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych
 
ITPB3/423-625/11/AW Czy stanowisko Spółki, co do sposobu rozliczenia opłaty wstępnej i czynszu zerowego, poniesionych w związku z zawarciem umowy leasingu z dnia 27 października 2009 r. i z dnia 27 stycznia 2010 r. jest prawidłowe oraz czy rozliczane w ten sposób opłaty stanowią koszt uzyskania przychodu? W którym momencie należy zaliczyć do kosztów podatkowych opłatę wstępną i czynsz zerowy w związku z zawarciem umowy leasingu z dnia 12 stycznia 2011 r.?
 
ITPB3/423-54/12/PS dotyczy ustalenia nowej wartości początkowej przedmiotu leasingu w wyniku cesji umowy leasingowej, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych opłat leasingowych.
 
ITPB3/423-565a/11/MT Czy korekta granic działek i następnie wydzielenie działek jako nowych nieruchomości będzie wiązać się z powstaniem obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przepisami art. 7 ust. 1, art. 16a ust. 1, art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-565b/11/MT Jak ustalić dochód z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport nieruchomości? Czy w przypadku, gdy wartość rynkowa przedmiotu aportu przekracza wartość nominalną udziałów objętych w zamian za aport, mogą zachodzić przesłanki określenia przez organ podatkowy przychodu zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-565c/11/MT Jak należy ustalić wysokość dochodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej, objętych w zamian za aport nieruchomości?
 
ITPB3/423-627/11/PS w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez organizację pozarządową (obywatelską) – inicjatywy społeczne
 
ITPB3/423-589/11/MK Czy odszkodowanie z tytułu zawartej ugody sądowej przed sądem okręgowym oraz zwrot połowy opłaty od pozwu zapłaconej na podstawie ugody sądowej byłej pracownicy wypłacone w celu zabezpieczenia źródła przychodów będą kosztami uzyskania przychodów w momencie poniesienia (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ?
 
IPPB5/423-1102/11-4/AJ Czy odrębne majątki otwartych niemieckich funduszy nieruchomościowych, za pośrednictwem Wnioskodawcy jako ich ustawowego powiernika oraz podmiot zobowiązany do opodatkowania w Polsce przychodów zwiększających te majątki, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku CIT z art. 6 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o CIT ?
 
ILPB3/423-64/12-2/MS Opodatkowanie przychodów pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
ILPB4/423-60/12-2/DS Czy Wnioskodawca osiągnie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z połączeniem opisanym w stanie faktycznym, tj. połączeniem polegającym na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej?
 
ILPB4/423-239/12-2/ŁM Czy biorąc pod uwagę okoliczność, iż Spółka uzyskała Pozytywną Opinię jednostki naukowej, Spółka prawidłowo skorzystała w zeznaniu podatkowym składanym za 2011 r. z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w tym roku podatkowym, w którym licencja na System Informatyczny została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych omówionych wyżej wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu Informatycznego (w tym kosztów licencji i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym?
 
ILPB3/423-150/12-2/JG Czy sporządzając zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętych przychodów za dany rok podatkowy Spółka prawidłowo przyporządkuje koszty bezpośrednie do kosztów uzyskania przychodów, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
 
ILPB3/423-62/12-2/MM Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 1 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-62/12-3/MM Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży materiałów do produkcji osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 2 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-62/12-4/MM Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 3 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-62/12-5/MM Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 4 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-62/12-6/MM Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 5 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-72/12-2/MC 1. Czy w przypadku wniesienia przez Komplementariusza do Spółki Wierzytelności w drodze aportu (z tzw. agio lub bez niego), dojdzie do powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki?
2. Czy w przypadku wyegzekwowania (po wniesieniu aportem Wierzytelności do Spółki) należnych kwot od Dłużnika na drodze sądowej lub ewentualnie pozasądowej w drodze negocjacji, wyegzekwowanie Wierzytelności na rzecz Spółki (jako nowego właściciela Wierzytelności) powodować będzie powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki?
 
ILPB4/423-72/12-3/MC 1. Czy w przypadku wniesienia przez Komplementariusza do Spółki Wierzytelności w drodze aportu (z tzw. agio lub bez niego), dojdzie do powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki?
2. Czy w przypadku wyegzekwowania (po wniesieniu aportem Wierzytelności do Spółki) należnych kwot od Dłużnika na drodze sądowej lub ewentualnie pozasądowej w drodze negocjacji, wyegzekwowanie Wierzytelności na rzecz Spółki (jako nowego właściciela Wierzytelności) powodować będzie powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki?
 
ILPB3/423-26/12-2/JG Czy koszty zatrudnienia pracownika, którego zakres obowiązków został przedstawiony wyżej, mieszczą się w katalogu kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-85/12-2/DS Czy w opisanej w stanie faktycznym sytuacji, Spółka ma obowiązek sporządzania CIT-ST?
 
IPPB3/423-1080/11-2/DP Czy wydatek na nabycie wierzytelności obcej poniesiony przez Spółkę (która wykonała faktycznie czynność w zakresie obrotu prawem majątkowym) stanowi w całości koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku zbycia tej wierzytelności za cenę niższą niż cena zakupu tej wierzytelności?
 
IPPB5/423-551/12-2/AJ Czy w przypadku, gdy firma amerykańska przedstawi swój certyfikat rezydencji, możemy od wypłacanych jej należności nie pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego ?
 
IPPB5/423-525/12-2/AJ Czy, wypłacane wynagrodzenia (tantiemy) z tytułu korzystania z praw autorskich wypłacane przez SP Sp. z o.o. do spółki SE GmbH w Austrii posiadającej 90% udziałów w SP Sp. z o.o. mogą być zwolnione z podatku dochodowego (tzw. podatku „u źródła”) także w przypadku, gdy wypłacane są przed dniem 1 lipca 2013 r. ?
 
IPPB5/423-305/10/12-5/S/AS Czy przedstawione w stanie faktycznym wydatki remontowe stanowią koszt uzyskania przychodu jednorazowo w dacie ich poniesienia?
 
ILPB3/423-56/12-2/EK Czy wniesienie Działu Zakładu Produkcyjnego aportem do Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze