Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-671/11/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy od otrzymanej darowizny.
 
ITPB3/423-78/12/AW Czy korzystając ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może podatek naliczony VAT, związany z zakupem towarów i usług, zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-61/12/PS Czy dochód wynikający z otrzymania darowizny towarów handlowych w postaci książek na potrzeby działalności gospodarczej, z której dochody w całości są przeznaczane na cele statutowe Fundacji, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-221/12/MK Czy kara zapłacona przez Wnioskodawcę z tytułu niezrealizowania umownej wielkości przeładunków stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-165/12/MK Czy w przypadku obciążenia X kosztami udziału pracownika w programie, X będzie mogła zaliczyć wydatki związane z programem do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-286/12/PST Czy Spółka jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy - fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy?
 
IPPB5/423-503/12-4/AJ W jaki sposób Spółka powinna zaliczyć poniesione wydatki na zakup bazy danych dotyczącej wyników rozgrywek sportowych do kosztów podatkowych ? (jednorazowo, w czasie, poprzez amortyzację) ?
 
IPPB5/423-584/12-2/AJ Czy Spółka powinna dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych od eksploatowanych gruntów kruszywa naturalnego wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jako grunty ?
 
IPPB5/423-1245/11-4/AM 1. Czy prowadzenie działalności przez Spółkę w Polsce jako akcjonariusza SKA spowoduje powstanie zakładu Spółki w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT i art. 5 Konwencji?2. Czy Spółka (będąca luksemburskim funduszem inwestycyjnym typu SICAF-FIS bądź SICAV-FIS) będzie podlegała podmiotowemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT, w stosunku do dochodów z działalności Spółki prowadzonej w Polsce za pośrednictwem SKA (jako akcjonariusz SKA)? Spółka wnosi o odpowiedź uwzględniającą zmianę brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa nowelizująca CIT”).
 
IPPB5/423-1036/11-2/AS możliwość zaliczenia w pełnej wysokości do kosztów podatkowych Spółki odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę jako partnera prywatnego od wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład Spalarni, wytworzonych w ramach Przedsięwzięcia realizowanego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego wobec sfinansowania części wkładu własnego partnera publicznego ze środków pieniężnych pozyskanych z Funduszu Spójności
 
IPPB5/423-582/12-3/DG za nieprawidłowe należy uznać stanowisko zgodnie z którym: „w kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym doszłoby do podziału, byłby zobligowany do zapłaty zaliczki w wysokości wynikającej z kalkulacji dokonanej za okres, w którym dojdzie do podziału, ale już bez uwzględnienia wartości przychodów i kosztów ich uzyskania „przejętych” przez NewCo. Jeżeli tak skalkulowana zaliczka będzie większa od sumy zaliczek zapłaconych od początku roku, Wnioskodawca zapłaci różnicę w terminie ustawowym, tj. do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on jednak zobligowany do zapłaty jakichkolwiek odsetek karnych, gdyż konieczność dopłacenia zaliczki na podatek nie będzie powodowała powstania u Wnioskodawcy zaległości podatkowej.”
 
ITPB/423-358/12/MT Prawo do obniżania i podwyższania wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych.
 
IBPBI/2/423-500/12/JD Czy kwota skapitalizowanych odsetek doliczonych do pożyczki w dacie kapitalizacji stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-551/12/SD Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w przypadku, kiedy Spółka poniosła koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu (z działalności Centrali w Polsce i jej polskich oddziałów) oraz z innych źródeł (z działalności zagranicznych oddziałów Spółki zwolnionych z opodatkowania w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop), to Spółka w pierwszej kolejności powinna ustalić koszty uzyskania przypadające na poszczególne źródła w sposób bezpośredni tj. poprzez zidentyfikowanie konkretnych kwot wydatków na fakturach, protokołach, czy ewidencjach czasu pracy dotyczących danego źródła lub (w przypadku braku możliwości bezpośredniego ustalenia) w sposób pośredni tj. przez zastosowanie wskazanych w stanie faktycznym kluczy alokacji w systemie rozliczenia ich w trybie narastającym w danym roku podatkowym, a dopiero kiedy nie jest możliwe bezpośrednie lub pośrednie ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te Spółka powinna ustalić w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.
 
IBPBII/2/423-20/12/ ustalenia kosztów nabycia udziałów w spółce kapitałowej, w sytuacji gdy nabycie udziałów w tej spółce nastąpiło w drodze wymiany udziałów
 
ITPB3/423-320/12/AM Kwalifikacja podatkowa uzyskiwanych przychodów z opłat abonamentowych z tytułu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności jako operatora telewizji kablowej, Internetu i telefonii jako przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi .
 
ITPB3/423-316/12/MT Kwalifikacja podatkowa wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji, tj.:-kosztów biletów lotniczych, usług hotelowych i gastronomicznych nabywanych na rzecz głównego architekta projektu, stanowiących element kosztów nabycia przez Spółkę usług świadczonych na jej rzecz przez ten podmiot;-kosztów nabycia usług gastronomicznych i hotelowych, ponoszonych w związku ze spotkaniami biznesowymi z podmiotami zaangażowanymi w projekt inwestycyjny.
 
IBPBI/2/423-560/12/MO Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 Ustawy CIT, organ podatkowy jest uprawniony do ustalenia przychodu Spółki w innej wysokości niż nominalna wartość udziałów spółki X przekazanych na rzecz Spółki, w sytuacji, gdy wkład jest wyceniony według wartości rynkowej i częściowo jest odniesiony na kapitał zakładowy a częściowo na kapitał zapasowy?
 
IBPBI/2/423-561/12/AP W jaki sposób ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez Spółkę X w związku z likwidacją Spółki Z?
 
IBPBI/2/423-573/12/MO Czy elementy składające się na całość inwestycji będą stanowiły odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 
IBPBI/2/423-323/12/SD Czy konwersja wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek na kapitał zakładowy z przelaniem tzw. agio na kapitał zapasowy, będzie wiązała się z powstaniem dla spółki portugalskiej wnoszącej wkład niepieniężny przychodu na terytorium Polski z tytułu odsetek, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca obowiązany będzie do poboru i odprowadzenia podatku u źródła z tego tytułu.
 
IBPBI/2/423-330/12/BG 1. Czy Spółka ma prawo odliczyć potrącony przez kontrahenta zagranicznego podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku u źródła?2. Czy Spółka może odliczyć pełną wysokość potrąconego podatku, czy powinna go obliczyć od zysku pomiędzy przychodami a kosztami na projekcie dotyczącym danego kontrahenta?3. Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła?4. W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 
IBPBI/2/423-332/12/CzP „Czy w związku ze zmianą brzmienia art. 15a ust. 4 ustawy o CIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r., Spółka może nadal ustalać różnice kursowe w rozumieniu art. l5a ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o CIT w sposób opisany powyżej, tj. na podstawie faktycznie zastosowanego kursu waluty, którym jest odpowiednio kurs kupna lub sprzedaży waluty Banku prowadzącego rachunek walutowy z dnia wpływu środków na konto Spółki lub wypływu tych środków w przypadku, gdy transakcje dotyczą:- wpływu środków na rachunek Spółki, gdy kontrahenci dokonują zapłaty należności w walucie na rachunek walutowy Spółki,- wypływu środków w walucie z rachunku walutowego Spółki na zapłatę zobowiązań na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych Spółki?Spółka zaznacza, że w opisanych sytuacjach nie dochodzi do zakupu lub sprzedaży waluty.”
 
IBPBI/2/423-333/12/MO Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Jednostki Produkcyjnej i połączenie jej z spółką X przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Laboratorium nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-339/12/BG W zakresie ustalenia, czy przy transakcji podziału Spółki przez wydzielenie powstanie przychód do opodatkowania w sytuacji, w której:- wszystkie należności i zobowiązania dotyczące działalności Laboratorium jak i działalności Jednostki Produkcyjnej będą odpowiednio przyporządkowane do tych jednostek,- nie wszystkie należności i zobowiązania dotyczące działalności Laboratorium jak i działalności Jednostki Produkcyjnej będą odpowiednio przypisane do tych jednostek.
 
IBPBI/2/423-453/12/PC Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z uPDOP może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego art. 17 ust. 1 pkt 4 uPDOP w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
 
IBPBI/2/423-481/12/SD Czy w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki akcyjnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom, w zamian za aport akcji Spółki akcyjnej?
 
IBPBI/2/423-497/12/SD Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość początkową Znaków towarowych, zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych?

Wskaźniki gospodarcze