Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 listopada 2012 r.
 
ILPB3/423-506/11-2/MM Czy, kiedy i w jakiej wysokości koszt zakupu pakietu wierzytelności może być kosztem uzyskania przychodu oraz czy powinien być rozliczany w odniesieniu do pakietu jako całości czy proporcjonalnie do poszczególnych wierzytelności wchodzących w jego skład?
 
ILPB4/423-481/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia się Spółek
 
ILPB3/423-808/09/12-S/ŁM Na gruncie przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka prosi o potwierdzenie, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności będzie nominalna wartość wierzytelności, a więc obejmująca również kwotę podatku od towarów i usług?
 
ILPB3/423-808/09/12-S-1/ŁM Na gruncie przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka prosi o potwierdzenie, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności będzie nominalna wartość wierzytelności, a więc obejmująca również kwotę podatku od towarów i usług?
 
ITPB3/423-518c/11/MT Czy w przypadku wniesienia certyfikatów inwestycyjnych jako wkład do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (z siedzibą w Polsce) powstanie przychód z tytułu odpłatnego zbycia tych certyfikatów? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości należy przyjąć tenże przychód oraz koszty jego uzyskania?
 
ITPB3/423-583/11/PS dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.
 
ITPB3/423-90-12/DK Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem udziałów w Spółce N osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-58/12/MT Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – zasada opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów.
 
ITPB3/423-244/12/AM Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za opisane powyżej usługi na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-240/12/MT Dochody kościelnej osoby prawnej uzyskiwane z najmu budynku, przeznaczane na cele kultu są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ILPB3/423-13/12-4/MM Czy wskazane we wniosku (pkt 1, 2 i 3) wydatki jakie Spółka poniesie na dofinansowanie budowy nowego odcinka drogi publicznej realizowanej przez organ samorządowy, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tych wydatków - stosownie do regulacji art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-17/12-4/MM Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących zwrotu Gminie zapłaconych przez nią odszkodowań na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w granicach terenu objętego zmianą MPZP.
 
ILPB4/423-86/12-4/ŁM Czy w opisanej sytuacji, Spółka może stosować do wyceny operacji na rachunku walutowym oraz ustalania dotyczących tych operacji różnic kursowych (poza sprzedażą waluty, dla których nadal są stosowane kursy ustalone z bankiem) średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu / wypływu środków z rachunku walutowego?
 
ILPB3/423-57/12-4/MS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci składek na ubezpieczenie na życie członka zarządu
 
ILPB4/423-86/12-5/ŁM Czy w opisanej sytuacji, Spółka może stosować do wyceny operacji na rachunku walutowym oraz ustalania dotyczących tych operacji różnic kursowych (poza sprzedażą waluty, dla których nadal są stosowane kursy ustalone z bankiem) średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu / wypływu środków z rachunku walutowego?
 
ILPB3/423-20/12-4/EK Czy w przychodach ze sprzedaży za dany miesiąc należy ujmować wszystkie wykonane procedury, czy tylko te, za które zgodnie z ograniczeniem określonym w kontrakcie chce zapłacić NFZ?
 
ILPB4/423-23/12-2/MC Czy w przypadku umowy leasingowej spełniającej warunki, o których mowa w przepisie art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym będzie przyjęcie, iż wstępna opłata leasingowa (przygotowawcza rata leasingowa) związana jest z czynnością jednorazową, a tym samym stanowi dla Spółki w całości koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia?
 
ILPB4/423-23/12-3/MC Czy w przypadku umowy leasingowej spełniającej warunki, o których mowa w przepisie art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym będzie przyjęcie, iż wstępna opłata leasingowa (przygotowawcza rata leasingowa) związana jest z czynnością jednorazową, a tym samym stanowi dla Spółki w całości koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia?
 
ILPB4/423-23/12-4/MC Czy w przypadku umowy leasingowej spełniającej warunki, o których mowa w przepisie art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym będzie przyjęcie, iż wstępna opłata leasingowa (przygotowawcza rata leasingowa) związana jest z czynnością jednorazową, a tym samym stanowi dla Spółki w całości koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia?
 
ILPB3/423-32/12-4/MM Czy ponoszone przez Spółkę opłaty za korzystanie z informacji geologicznej stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia, tj. w 2011 roku?
 
ILPB3/423-32/12-5/MM Czy ponoszone przez Spółkę opłaty za korzystanie z informacji geologicznej stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia, tj. w 2011 roku?
 
ILPB4/423-39/12-3/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB4/423-30/12-2/DS Czy Spółka postąpi prawidłowo nie pobierając przy uregulowaniu ww. rachunków / faktur podatku źródłowego uwzględniając regulacje z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) w poł. z art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-36/12-2/DS Jak często należy sporządzać spis z natury niezużytych materiałów, niesprzedanych wyrobów gotowych w celu prawidłowego odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 
ILPB3/423-30/12-2/EK Czy limit określony w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 dotyczy tylko odsetek od umów pożyczek udzielonych przez jednego udziałowca Panią X?
W jaki sposób ustalić zadłużenie całkowite wobec istotnych udziałowców, a co za tym idzie jak ustalić ograniczenie w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wypłaconych odsetek?
 
ILPB3/423-55/12-3/EK 1. Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, w postaci wierzytelności o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powoduje powstanie przychodu u Spółki w wysokości nominalnej wartości obejmowanych przez Nią udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki - córki?
2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, czy istnieje możliwość rozpoznania przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu, jeśli tak to w jakiej wysokości?
 
IPPB3/423-382/12-6/GJ Czy koszty ubezpieczenia umowy leasingu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów podobnie jak koszty ponoszonych rat leasingowych i innych opłat związanych z zawartą umową leasingu?
 
IPPB5/423-846/11-2/PS CIT - w zakresie zastosowania art. 5, art. 7, art. 9, art. 16 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 12 ust. 3a, art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) w świetle art. 23 Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
 
IPPB3/423-64/12-4/MS Czy opisane straty powstałe w związku z prowadzoną przez Bank działalnością factoringową mimo dochowania przez Bank należytej staranności, będą stanowić koszt uzyskania przychodów w świetle regulacji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-519/11-2/PS Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że odsetki które od dnia 1 stycznia 2011 r. (a więc od dnia, kiedy do odsetek wypłacanych przez E na rzecz PP zastosowanie ma Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 czerwca 2009 r.) zostały wypłacone, jak również odsetki, które będą wypłacane przez E na rzecz PP z tytułu Wierzytelności Kredytowej PP po dniu złożenia niniejszego wniosku stanowią odsetki z tytułu jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. d Konwencji i w związku z tym nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? W konsekwencji czy E - działając w charakterze płatnika podatku - nie jest obowiązany do pobierania podatku u źródła od kwoty odsetek wypłacanych na rzecz. PP z tytułu Wierzytelności Kredytowej PP?
 
IPPB5/443-1056/11-2/DG Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących Dział Marketingu, wnoszonych w ramach aportu do eM. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu w związku z objęciem w zamian za wskazany aport udziałów Marketing?
 
IPPB3/423-441/12-2/AG w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego
 
IPPB5/423-608/11-7/DG Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
IPPB5/423-778/12-4/JC Czy udzielenie przez Spółkę na rzecz N. gwarancji/poręczenia spłaty zobowiązań Agenta wynikających z uczestnictwa w Systemie oraz otrzymanie przez Spółkę od Agenta gwarancji/poręczenia spłaty zobowiązań Spółki wynikających z uczestnictwa w Systemie będzie neutralne dla Spółki na gruncie CIT, tj. Spółka nie będzie zobowiązana z tego tytułu rozpoznać przychodu, ani kosztu podatkowego?
 
IPPB5/423-805/12-2/JC Czy odsetki transferowane przez Bank na rzecz B. w związku z realizacją Umowy o zarządzanie będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby B. ważnym certyfikatem rezydencji podatkowej oraz uzyskania od B. pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych odsetek?
 
IPPB3/423-330/12-4/MS Czy przychody uzyskane/rozpoznane z tytułu zbycia wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 12 ust.4 pkt15 lit.c) ustawy PDOP do wysokości zbywanej wierzytelności w niespłaconej części udzielonych uprzednio kredytów (pożyczek) ?
 
IPPB3/423-918/11-2/JD Czy podatek VAT skorygowany obecnie przez Spółkę na podstawie faktur korygujących do faktur wewnętrznych wystawionych pierwotnie przez C., w zakresie przejętego przez Spółkę przedsiębiorstwa E.., zaliczony uprzednio przez Spółkę Dzieloną do kosztów uzyskania przychodów, powinien być przez Spółkę potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w miesiącu ujęcia korekty podatku VAT w deklaracji podatku VAT?
 
IPPB5/423-404/10/12-7/S/DG W zakresie metodologii ustalania kosztów uzyskania przychodów na sprzedaży nieruchomości otrzymanych w drodze aportu
 
IPPB5/423-998/11-2/DG Czy w opisanym stanie faktycznym doszło do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa odpowiednio w art. 4a pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) (updop) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (VAT)?
 
IPPB5/423-404/10/12-8/S/DG CIT - w zakresie uznania aportowanego majątku za przedsiębiorstwo
 
IPPB5/423-692/12-3/AS określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła z tytułu wypłat na rzecz Inwestora z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem Umowy z Luksemburgiem o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 
IPPB5/423-722/12-3/AS ● określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła z tytułu wypłat na rzecz Inwestorów z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,● określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła z tytułu wypłat na rzecz Inwestorów bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wypłat z dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu), z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,● określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz Inwestorów z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Funduszu, w tym wypłat dokonanych poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Inwestorów i Funduszu, z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 
IPPB5/423-192/12-6/PS w zakresie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz momentu jego powstania
 
IPTPB3/423-303/12-2/PM Czy odsetki od pożyczki, za którą został nabyty środek trwały, naliczone do dnia przekazania środka trwałego Spółce do używania, które nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, powiększają cenę nabycia środka trwałego, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym czy odpisy amortyzacyjne w części odpowiadającej odsetkom od pożyczki udzielonej w ramach tzw. „cienkiej kapitalizacji” stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze