Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-547a/11/MK Czy Spółka postąpiła prawidłowo kwalifikując do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki na zakup:
1. kwiatów i kondolencji w związku z pogrzebem byłego pracownika,
2. kwiatów dla przechodzącego na emeryturę byłego pracownika.
 
ITPB3/423/672a/11/AM Czy niepobrany na podstawie ww. przepisów ustawy czeskiej podatek „u źródła” od odsetek z tytułu pożyczki jest podatkiem zapłaconym w obcym państwie, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym odliczeniu w Polsce?
 
ITPB3/423-672b/11/AM Czy niepobrany na podstawie ww. przepisów ustawy czeskiej podatek „u źródła” od odsetek z tytułu cash-poolingu jest podatkiem zapłaconym w obcym państwie, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym odliczeniu w Polsce?
 
ITPB3/423-579a/11/MT Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek z tytułu zapłaty kary umownej nałożonej na niego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych w związku z nieprawidłowościami w dokumentacji świadczeń medycznych, na podstawie której dokonywane są rozliczenia z Funduszem?
 
ITPB3/423-579b/11/MT Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek z tytułu zapłaty kosztów postępowania orzeczonych przez Krajową Izbę Odwoławczą?
 
ITPB3/423-591a/11/AW Czy wydatki na usługę Inżyniera stanowią koszty uzyskania przychodu w części niesfinansowanej dotacją z Funduszu Spójności, a jeśli tak, to czy wydatki te zwiększają wartość początkową środków trwałych i zaliczane są do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też są kosztami podatkowymi pośrednio związanymi z przychodami?
 
ITPB3/423-591b/11/AW Czy wydatki na usługę „Pomoc Techniczna” stanowią koszty uzyskania przychodu w części niesfinansowanej dotacją z Funduszu Spójności, a jeśli tak, to czy wydatki te zwiększają wartość początkową środków trwałych i zaliczane są do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też są kosztami podatkowymi pośrednio związanymi z przychodami?
 
ITPB3/423-591c/11/AW Czy wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji Projektu stanowią koszty uzyskania przychodu w części niesfinansowanej dotacją z Funduszu Spójności, a jeśli tak, to czy wydatki te zwiększają wartość początkową środków trwałych i zaliczane są do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też są kosztami podatkowymi pośrednio związanymi z przychodami?
 
ITPB3/423-591d/11/AW Czy wydatki związane utworzeniem i funkcjonowaniem Jednostki Realizującej Projekt stanowią koszty uzyskania przychodu w części niesfinansowanej dotacją z Funduszu Spójności, a jeśli tak, to czy wydatki te zwiększają wartość początkową środków trwałych i zaliczane są do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też są kosztami podatkowymi pośrednio związanymi z przychodami?
 
ITPB3/423-590/11/MK Czy w związku z przekazaniem przez Halę Sportowo Widowiskową - zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych na rachunek Gminy powstał obowiązek podatkowy zakładu w podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
ITPB3/423-614/11/AW Czy koszty prac wymienionych w stanie faktycznym, poniesione do dnia przyjęcia budynków do używania, stanowią koszty potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-626/11/DK Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na organizację zabawy karnawałowej tj. wynajem sali, dekoracja sali, usługa cateringowa, zaproszenia, dyplomy i oprawa dyplomów oraz ochrona obiektu?
 
ITPB3/423-613/11/PST Czy wydatki na zakup produktów spożywczych serwowanych w siedzibie spółki pracownikom, osobom należącym do organów spółki, kontrahentom stanowią koszty uzyskania przychodów czy mają może znamiona reprezentacji?
 
ITPB3/423-600/11/AM Czy wydatki z tytułu kary umownej zapłaconej na rzecz Skarbu Państwa, odsetek ustawowych od kary umownej zapłaconych na rzecz Skarbu Państwa, opłat sądowych uiszczonych na rzecz sądu okręgowego, opłaty sądowej uiszczonej na rzecz sądu apelacyjnego oraz wynagrodzenia pełnomocników procesowych Spółki stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
IPPB5/423-870/11-2/JC 1. Czy odsetki płacone przez Spółkę na rzecz Pool Leadera będą podlegały pod ograniczenia wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji oraz czy zadłużenie Spółki powstałe z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu będzie uwzględniane przy wyliczaniu wartości zadłużenia, o której mowa w przepisach o cienkiej kapitalizacji?2. Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 0% (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: UPDOP)?
 
ILPB3/423-36/12-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB5/423-1239/11-5/JC Czy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym możliwe jest zaliczenie przez nią do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z prowadzonymi działaniami reklamowymi, tj. wydatków na zakup materiałów promocyjnych (odnośnie reklamy produktów leczniczych Rx oraz wyrobów medycznych)?
 
IPPB5/423-1244/11-4/JC Czy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym możliwe jest zaliczenie przez nią do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z prowadzonymi działaniami reklamowymi, tj. wydatków dotyczących spotkań przedstawicieli handlowych Spółki z Osobami upoważnionymi?
 
ILPB3/423-36/12-3/MM Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB3/423-515/12-2/MS CIT - w zakresie skutków podatkowych planowanej restrukturyzacji, w szczególności zmiany udziałowców a także przekształcenia Spółki w SKA
 
IPPB5/423-1241/11-4/JC Czy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym możliwe jest zaliczenie przez nią do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z prowadzonymi działaniami reklamowymi?
 
IPPB5/423-603/12-3/AS Określenia przychodu Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
 
IPPB3/423-380/12-2/GJ Skoro Spółka jako sprzedawca zastrzegła sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, to oznacza, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Kupujący stanie się właścicielem rzeczy dopiero z chwilą zapłaty ceny, a nie, jak to bywa najczęściej, z chwilą zawarcia umowy. Niemniej jednak jak wskazano wyżej, umowa sprzedaży nadal zachowuje charakter umowy o podwójnym skutku obligacyjno-rzeczowym, tyle tylko że skutek rozporządzający, a więc przeniesienie własności, jest uwarunkowany zapłatą całej ceny przez kupującego. W ocenie organu w chwili zawarcia umowy sprzedaży i wydania rzeczy Spółka na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy pdop winna rozpoznać przychód w wysokości ceny rynkowej rzeczy ustalonej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy pdop. Jednocześnie rozpozna koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy pdop.
 
IPPB5/423-618/12-2/MW 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży akcji / udziałów Spółki OSD przez Spółkę SSD, która należy do Podatkowej Grupy Kapitałowej?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży akcji / udziałów Spółki EK przez Spółkę SSD, która należy do Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 
IPPB5/423-63/12-3/PS 1. Który podmiot jest podatnikiem uzyskującym przychody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 21 ust. 1 updop, dystrybutor oprogramowania (podmiot norweski), czy też właściciel oprogramowania (podmiot amerykański)? 2. Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, posiadanie przez P. certyfikatu rezydencji dystrybutora oprogramowania (podmiotu norweskiego) uprawnia P. do niepobrania podatku u źródła, zgodnie z art. 21 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-982/11-2/AS Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym do dnia 31.12.2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010 roku?
 
IPPB5/423-1032/11-2/AS możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obciążających Wnioskodawcę z tytułu kosztów programu akcji pracowniczych
 
IPPB5/423-1033/11-2/AS możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obciążających Wnioskodawcę z tytułu kosztów programu akcji pracowniczych
 
IPPB5/423-916/11-3/AS Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IPPB5/423-1034/11-2/AS możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obciążających Wnioskodawcę z tytułu kosztów programu akcji pracowniczych
 
IPPB5/423-1035/11-2/AS możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obciążających Wnioskodawcę z tytułu kosztów programu akcji pracowniczych
 
IPPB5/423-372/10/11-13/S/AS Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie określić dokładnego miejsca wykonywania czynności służbowych przez Przedstawicieli (Koordynatorów) w ramach umowy o pracę, ciąży na nim obowiązek składania formularza CIT-ST?
 
IPPB5/423-1031/11-2/AS możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obciążających Wnioskodawcę z tytułu kosztów programu akcji pracowniczych
 
IPPB3/423-715/09-12/12/MS Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych wnoszony aportem do spółki komandytowej będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-558/12-5/PS Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu Dywidendy z SKA stanowią przychody, o których mowa w art. 22 Umowy polsko-cypryjskiej i nie podlegają one opodatkowaniu na terytorium Polski, skoro Wnioskodawca będący Akcjonariuszem jest inwestorem biernym w SKA i w konsekwencji nie prowadzi on działalności gospodarczej, a także posiadanie przez niego akcji SKA nie generuje dla Wnioskodawcy powstania zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy CIT oraz przepisu art. 5 Umowy polsko-cypryjskiej?
 
IPPB5/423-1037/11-2/AS możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obciążających Wnioskodawcę z tytułu kosztów programu akcji pracowniczych
 
IPPB5/423-740/12-4/RS Czy w opisanym stanie faktycznym, cywilnoprawne zobowiązanie się dzierżawcy nieruchomości wobec jej właściciela do ponoszenia ciężarów w postaci zapłaty za niego podatku od nieruchomości w zakresie terenu objętego umową dzierżawy oraz faktyczne dokonanie na rzecz organu zapłaty odpowiedniej kwoty, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na eksploatacji elektrowni wiatrowej na dzierżawionej nieruchomości, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-763/12-4/RS 1. Co będzie stanowiło przychód organizatora/Spółki?2. Czy w opisanym stanie faktycznym przychodem organizatora loterii audioteksowej określonym w art. 73 ust. 2 UCH będzie tylko i wyłącznie przychód otrzymany z ruchu SMS?3. Czy Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia przychodu z ruchu SMS zarówno z tytułu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jak i podatku od gier określonego w art. 73 UGH?
 
IPPB5/423-577/12-4/MW W zakresie ustalenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB5/423-767/12-2/RS Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, posiłku w restauracji) stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki?
 
IPPB3/423-781/08-8/11/S/MS Czy w stanie faktycznym, przedstawionym w pkt 1, dniem, na który ujmuje się koszt w księgach rachunkowych, o którym mowa w art. 15 ust. 4e Ustawy CIT (determinującym dzień poniesienia kosztu) może być data wystawienia faktury przez dostawcę zagranicznego - uwidoczniona na tej fakturze?
 
IPPB5/423-574/12-4/DG w zakresie ustalenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-624/11-4/JG CIT w zakresie przychodu podatkowego
 
IPPB3/423-489/12-2/PK1 Odnosząc się do charakteru poniesionych przez Spółkę kosztów w proporcji, o której mowa powyżej, należy podzielić pogląd Wnioskodawcy, iż stanowią one koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu. Powyższe wynika z faktu, iż ich poniesienie następuje w celu uzyskania konkretnego, identyfikowalnego przychodu, co przekreśla możliwość uznania ich za koszty ogólne funkcjonowania Spółki, a zatem takie wydatki, które nie można powiązać z określonym przychodem podatkowym. Organ interpretacyjny podziela zatem co do zasady stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT stanowiący, iż koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Nieprawidłowość argumentacji Podatnika ma natomiast inne przyczyny, które zostały na wstępie wskazane i to one powodują, iż jego stanowisko nie może być uznane za prawidłowe w całości.
 
IPPB5/423-602/12-2/DG Czy przedstawione w stanie faktycznym wydatki, Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie uzyskania przychodu z tytułu zbycia Inwestycji budowlanej (poszczególnych lokali mieszkalnych lub użytkowych bądź budynków)?
 
IPPB5/423-345/12-2/DG 1. Czy w przypadku powstania dodatniej różnicy pomiędzy ceną Transakcji (tj. ceną, jaką Spółka zapłaci Sprzedawcy w związku z transferem Działu P) a wynikającą z wyceny biegłego sumie wartości rynkowej poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład składników majatkowych, różnicę taką należy zakwalifikować jako „know-how” w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o pdop, a w konsekwencji wartość tą amortyzować wg stawek określonych w art. 16m Ustawy o pdop? 2. Czy w przypadku udokumentowania przez Sprzedawcę opisanej w zdarzeniu przyszłym Transakcji fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku należnego (z zastosowaniem stawek właściwych dla poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji) Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego — w szczególności nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 w zw. z art. 16 pkt 1 Ustawy o VAT gdyż Transakcja nie będzie stanowiła sprzedaży przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e Ustawy o VAT?3. Czy w przypadku udokumentowania przez Sprzedawcę fakturą VAT (potencjalnej) dodatniej różnicy pomiędzy ceną Transakcji (tj. ceną, jaką Spółka zapłaci Sprzedawcy w związku z transferem Działu P) a wynikającą z wyceny biegłego sumie wartości rynkowej poszczególnych składników wchodzących w skład Transakcji (jako zbycia prawa majątkowego w postaci wiedzy handlowej i organizacyjnej) Spółce będzie przysługiwało prawo od odliczenia podatku naliczonego — w szczególności nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT? 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nie będzie ona miała obowiązku, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do nabytych wierzytelności Sprzedającego, gdyż zbycie przez Sprzedawcę wierzytelności handlowych w ramach opisanej Transakcji należy traktować jako zbycie praw majątkowych, a w konsekwencji jako świadczenie przez Sprzedającego usługi w rozumieniu art. 8 Ustawy o VAT (która będzie korzystała ze zwolnienia jako usługa w zakresie długów)?
 
IPPB5/423-604/12-2/DG Czy przedstawione w stanie faktycznym wydatki, Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie uzyskania przychodu z tytułu zbycia Inwestycji budowlanej (poszczególnych lokali mieszkalnych lub użytkowych bądź budynków)?
 
IPPB3/423-437/12-2/GJ Czy przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu dokonane przez korzystającego jest neutralne z punktu widzenia spełnienia warunków przewidzianych w rozdziale 4a ustawy o pdop, a w konsekwencji, czy Spółka jako finansujący jest uprawniona by stosować wobec takiej umowy zasady opodatkowania przewidziane w rozdziale 4a tej ustawy? W szczególności, czy Spółka może stosować zasady opodatkowania wynikające z art. 17c oraz 17g ustawy o pdop w zakresie sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy, to jest ustalić cenę sprzedaży przedmiotu leasingu na poziomie niższym od wartości rynkowej, lecz nie niższej niż wartość hipotetyczna netto (w przypadku leasingu operacyjnego)?
 
IPPB3/423-616/12-2/GJ Czy po zmianie korzystającego (zmianie podmiotowej umowy leasingu operacyjnego po stronie korzystającego), Spółka powinna nadal traktować podatkowo zawartą umowę jako umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ust. 1 updop, pomimo, że na moment zmiany korzystającego okres pozostający do zakończenia umowy leasingu będzie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, i w konsekwencji: czy jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, Spółka przeniesie na nowego korzystającego własność środków trwałych będących przedmiotem tej umowy za cenę określoną w umowie leasingu (cena wykupu), która nie będzie niższa od ich hipotetycznej wartości netto (ale może odbiegać od ich wartości rynkowej), to przychodem ze sprzedaży środków trwałych będzie ich wartość wyrażona w cenie sprzedaży (cenie wykupu), a kosztem uzyskania przychodów rzeczywista wartość netto tych środków trwałych, zgodnie z art. 17c updop?
 
IPPB3/423-652/12-2/GJ Czy opisane powyżej koszty wynajmu samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej Spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości na zasadach ogólnych w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poza limitem tzw. „kilometrówki”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, jako wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródeł przychodów?
 
IPPB3/423-623/12-4/GJ Czy w przypadku korzystania z samochodu osobowego dzierżawionego na podstawie długoterminowej umowy dzierżawy (w załączeniu) korzystający ma obowiązek prowadzenia ewidencji , o której mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-718/11-4/PS Czy pobierane przez Wnioskodawcę opłaty od klientów i przekazywane następnie Kontrahentowi podlegają, zgodnie z art. 13 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, opodatkowaniu podatkiem u źródła jako należności licencyjne?
 
IPPB5/423-1183/11-2/DG 1. Czy prawidłowe jest stanowisko spółki, zgodnie z którym, spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) -powoływana dalej jako „ustawa o CIT” - przedstawionych w stanie faktycznym listy wydatków poniesionych w związku z realizacją budowy osiedla, która następnie została zaniechana, w związku z brakiem opłacalności kontynuacji budowy? 2. W jakim momencie spółka jest uprawniona do zaliczenia wszystkich powyższych wydatków wskazanych w stanie faktycznym, jako koszt uzyskania przychodu? 3. Czy uchwała zarządu spółki będzie właściwym dokumentem stwierdzającym trwałe i definitywne odstąpienie od dalszego prowadzenia prac inwestycyjnych oraz usunięcie ww. kosztów z ewidencji bilansowej z pozycji „produkcja w toku” na pozostałe koszty operacyjne oraz ujęcie tych wydatków w rachunku podatkowym spółki? Czy dodatkowo konieczne jest sporządzenie protokołu likwidacji?
 
IPPB5/423-713/12-2/DG . Czy wydatki Spółki związane z wypracowaniem koncepcji audycji telewizyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to czy koszty wytworzenia koncepcji audycji telewizyjnych mogą być zaliczane jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym prace nad nimi zostały zakończone wynikiem negatywnym, tj. w momencie podjęcia przez Zarząd Spółki definitywnej decyzji o zaniechaniu dalszych prac nad audycją telewizyjną?
 
IPPB3/423-615/12-2/AG 1. W którym momencie następuje realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych lub rezygnacja z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o których to czynnościach mowa w art. 16 ust 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.2. W którym momencie Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z zawarciem pochodnych transakcji zabezpieczających oraz wydatki wynikające z rozliczenia tych transakcji.
 
IPPB3/423-575/12-2/GJ Zmiana podmiotowa po stronie korzystającego, jak też zmiana podmiotowa po stronie finansującego w drodze cesji praw i obowiązków odpowiednio z dotychczasowego leasingobiorcy na nowego leasingobiorcę lub z dotychczasowego leasingodawcy na nowego leasingodawcę, w ramach umowy leasingu operacyjnego pozostaje bez wpływu na kwalifikację podatkową takiej umowy.
 
IPPB3/423-342/12-3/AG 1. Czy w Wariantach opisanych w opisie zdarzenia przyszłego, gdy planowane połączenie spółek przeprowadzane jest z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym lub jedynym celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, na podstawie art. 10 ust. 4 w związku z treścią art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, dla spółki przejmującej (T ) nie będzie stanowiła dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą (T) majątku spółki przejmowanej (SP1) ponad nominalną wartość udziałów przyznanych lub wydanych udziałowcom spółki przejmowanej (P), innymi słowy, czy w przypadku połączenia odwrotnego w Wariantach opisanych w opisie zdarzenia przyszłego, połączenie będzie neutralne podatkowo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?2. Czy w Wariantach 1 oraz 2, w przypadku połączenia odwrotnego z podwyższeniem kapitału zakładowego T , podwyższenie kapitału zakładowego T będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit a) ustawy o PCC?3. Czy połączenie odwrotne opisane w Wariantach 1, 2 oraz 3 będzie skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego na podstawie art. 5-8 ustawy o VAT, tj., czy wydanie majątku w ramach połączenia odwrotnego podlegało będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?4. Czy wydanie dotychczasowych akcji T lub nowych akcji T dokonane w ramach Wariantów 1,2,3 dotychczasowemu wspólnikowi SP1 (P) następujące w efekcie połączenia odwrotnego, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie dotychczasowego wspólnika SP1 (P), a przez to obowiązek T jako płatnika dotyczący obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku?5. Czy umorzenie udziałów własnych T , nabytych wskutek przeprowadzenia połączenia odwrotnego w ramach Wariantu 1, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie T ?6. Czy w Wariancie 1 oraz 2, przez kapitał zakładowy dla potrzeb przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, tj. kapitał zakładowy, o którym mowa w art. 16 ust. 7w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, po planowanym połączeniu odwrotnym, należy rozumieć kapitał zakładowy T wynikający z nowej emisji akcji (Wariant 1) albo sumę kapitału zakładowego T związanego z dotychczasowymi akcjami własnymi T przekazanymi w ramach połączenia dotychczasowemu wspólnikowi SP1 (P) oraz kapitału zakładowego związanego z nowo-wyemitowanymi akcjami T przekazanymi dotychczasowemu wspólnikowi SP1 (Wariant 2)?
 
IPPB5/423-662/12-4/PS Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym zarejestrowany w Polsce Oddział Posejdon stanowi zakład w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku z dnia 4 maja 1987 roku ( Dz. U. z 1990 r. Nr 38, poz. 216) (dalej: „PL - Q.”)?
 
IPTPB3/423-292/12-2/KJ Czy przy obliczaniu maksymalnej wysokości zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy brać pod uwagę 65% (maksymalna intensywność pomocy dla Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi go przepisami) wartości wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną faktycznie poniesionych w okresie obowiązywania Zezwolenia, a więc również wydatków przekraczających minimalny poziom wydatków wskazany w zezwoleniu?
 
IPTPB3/423-292/12-3/KJ Czy maksymalna wielkość pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obliczona na podstawie przepisów odrębnych, będąca limitem zwolnienia przysługującego Wnioskodawcy, stanowi wielkość niezapłaconego podatku, czy też wielkość dochodu zwolnionego od podatku?
 
IPTPB3/423-286/12-4/GG 1. Czy dochód z tytułu otrzymanej dywidendy jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
2. Czy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) Wnioskodawca ma obowiązek złożenia do spółki oświadczenia o zwolnieniu od podatku lub w inny sposób winien dokumentować płatnikowi podstawę zastosowania przez niego zwolnienia od poboru zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 26 ww. ustawy.
 
IPTPB3/423-286/12-5/GG 1. Czy dochód z tytułu otrzymanej dywidendy jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
2. Czy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) Wnioskodawca ma obowiązek złożenia do spółki oświadczenia o zwolnieniu od podatku lub w inny sposób winien dokumentować płatnikowi podstawę zastosowania przez niego zwolnienia od poboru zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 26 ww. ustawy.

Wskaźniki gospodarcze