Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 listopada 2012 r.
 
ITPB3/423-665/11/AM Czy Spółka (pełniąca funkcję płatnika) powinna pobrać od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone spółce z o.o. z tytułu umorzenia akcji, zryczałtowany podatek dochodowy obliczony od podstawy opodatkowania będącej różnicą między kwotą wynagrodzenia umorzeniowego a kosztami nabycia umarzanych akcji w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w spółce z o.o. wydanych akcjonariuszom Spółki w ramach wymiany udziałów?
 
ITPB3/423-591e/11/AW Czy zwrot wydatków na zakup gruntu w formie dotacji będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu, jeśli tak to w jakiej dacie?
 
ITPB3/423/591f/11/AW Czy wydatki na działania informujące i promujące oraz na edukację ekologiczną stanowią koszty uzyskania przychodu w części niesfinansowanej dotacją z Funduszu Spójności, a jeśli tak, to czy wydatki te zwiększają wartość początkową środków trwałych i zaliczane są do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też są kosztami podatkowymi pośrednio związanymi z przychodami?
 
ITPB3/423-543b/11/AM Czy wydatki, jakie Wnioskodawca poniesie do momentu spłaty ostatniej raty za bieżące części i naprawy eksploatacyjne maszyn (oleje, smary, drobne naprawy nie objęte gwarancją) powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 
ITPB3/423-670a/11/MT Sprzedaż energii elektrycznej i energii cieplnej pochodzącej z biogazu rolniczego nie stanowi działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-661c/11/MK Czy otrzymane przez Spółkę kwoty wynikające z przedwczesnego zakończenia umów leasingu (operacyjnego, finansowego), najmu i dzierżawy powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich otrzymania (tj. na zasadzie kasowej)?
 
ITPB3/423-661b/11/MK Czy otrzymane przez Spółkę kwoty wynikające z przedwczesnego zakończenia umów leasingu (operacyjnego, finansowego), najmu i dzierżawy powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich otrzymania (tj. na zasadzie kasowej)?
 
IPPB3/423-925/11-2/MS Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje daty powstania przychodów i kosztów związanych w wyżej opisaną operacją?
 
IPPB3/423-370/12-2/GJ Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę zapłaconej na rzecz Miasta Opłaty dobrowolnej w wysokości 10% wartości nieruchomości za przedłużenie terminu zabudowy Nieruchomości wynikającego z Umowy o użytkowanie wieczyste?
 
IPPB5/423-433/11-4/DG 1. Czy podział przychodów i kosztów Konsorcjum pomiędzy Partnerów Konsorcjum stosownie do ich Udziałów, dokonywany przez Lidera Konsorcjum w formie not uznaniowych w odniesieniu do przychodów i not obciążeniowych w odniesieniu do kosztów, jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”) w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego? W szczególności, czy prawidłowe jest stanowisko, że koszty i przychody Spółki w tym zakresie ograniczają się do kosztów i przychodów przypadających na Spółkę stosownie do jej Udziału? 2. Czy podział przychodów i kosztów Konsorcjum pomiędzy Partnerów Konsorcjum, w tym Spółki, stosownie do ich Udziałów, dokonywany przez Lidera Konsorcjum w formie not uznaniowych i obciążeniowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z Ustawą o VAT? 3. Czy obieg faktur w ramach Konsorcjum jest prawidłowy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego? W szczególności, czy wystawianie przez Spółkę faktur na opisane w stanie faktycznym usługi, które świadczą na rzecz Konsorcjum, jest zgodne z Ustawą o VAT? 4. Czy podział rozliczeń międzyokresowych Konsorcjum pomiędzy Partnerów Konsorcjum, w tym Spółkę, stosownie do ich Udziałów, dokonywany przez Lidera Konsorcjum w formie Dokumentów Księgowych, jest prawidłowy z punktu widzenia Ustawy o CIT oraz Ustawy o VAT w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego? W szczególności, czy podział rozliczeń międzyokresowych dokonywany przy pomocy Dokumentów Księgowych powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z Ustawą o VAT lub podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z Ustawą o CIT?5. Czy proponowane rozliczenie podatkowe negocjowanych instrumentów pochodnych jest zgodne z przepisami Ustawy o CIT w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego?
 
IPPB5/423-433/11-8/DG w zakresie ustalania skutków podatkowych realizacji transakcji FORWARD
 
IPPB3/423-326/12-6/AG 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym (Kroki 1 — 5) jedynym przychodem Spółki będzie cena sprzedaży Udziałów w D, natomiast w pozostałym zakresie zdarzenie będzie neutralne podatkowo dla Spółki?2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym do objęcia akcji CF (Kroki 1,3 i 4) zastosowanie znajdą przepisy o tzw. wymianie udziałów (art. 12 ust. 4d Ustawy o pdop) i w konsekwencji po stronie Spółki nie wystąpi przychód do opodatkowania z tytułu objęcia akcji w CF ?3. Czy, jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 będzie negatywna, to koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia akcji CF równy będzie cenie sprzedaży Udziałów w D do P (dokonanej w Kroku 2)?4. Czy na moment odpłatnego zbycia akcji w CF objętych przez Spółkę w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym, koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych akcji będzie równy cenie sprzedaży Udziałów w D do P (Krok 2)?
 
IPPB5/423-442/12-3/DG 1. Czy w związku z tym, iż art. 10 ust. 1 Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (wersja ujednolicona Dz.U. UE L310 strona 34 z dnia 25 listopada 2009 r.) (dalej: „Dyrektywa”) nie został zaimplementowany do polskiego wewnętrznego porządku prawnego, jego postanowienia mogą być bezpośrednio stosowane do planowanej restrukturyzacji? 2. Czy przepis art. 10 ust. 1 Dyrektywy mówiący o tym, że „państwo członkowskie, w którym znajduje się stały zakład, oraz państwo członkowskie spółki przejmującej stosują do takiego przekazania przepisy niniejszej dyrektywy, tak jakby państwo członkowskie, w którym znajduje się stały zakład, było państwem spółki przekazującej” oznacza, iż Polska jako państwo członkowskie, w którym znajduje się zakład Spółki, powinno zastosować do przekazania składników majątkowych zakładu - w wyniku podziału przez wydzielenie Spółki — przepisy Dyrektywy tak jakby Polska była państwem spółki przekazującej? Jako że przepisy Dyrektywy zostały w większości zaimplementowane do Ustawy o CIT, czy to w konsekwencji oznacza, iż do przekazania składników majątkowych zakładu Spółki w wyniku podziału przez wydzielenie należy stosować przepisy Ustawy o CIT w zakresie w którym w Ustawie o CIT dokonano właściwej implementacji przepisów Dyrektywy?
 
IPPB5/423-1010/11-5/DG 1) Czy Spółka w odniesieniu do ustalania wartości początkowej składników majątkowych otrzymywanych w roku 2011 w drodze wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma prawo stosować przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako PDOP) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.? 2) Czy składniki majątkowe otrzymywane w drodze opisanego w niniejszym piśmie wkładu niepieniężnego stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 PDOP? 3) Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wartość początkową składników majątkowych będących elementami wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez P. do jej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b PDOP), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, stanowić będzie suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania aportu w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy? 4) Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego innych składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa m.in. rzeczowych składników majątkowych takich jak: zapasy, towary, produkcja wtoku, środki trwałe w budowie, będących elementami zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wartość początkową przedmiotowych składników majątkowych stanowić będzie w księgach Spółki suma ich wartości rynkowej w przypadku powstania dodatniej wartości firmy w wyniku aportu? 5) Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę wartości niematerialnych i prawnych w postaci wyników zakończonych prac rozwojowych wchodzących w skład wnoszonej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych spółki wnoszącej, Spółka powinna ustalić ich wartość początkową w wartości nie wyższej niż ich wartość rynkowa?
 
ILPB4/423-28/12-3/ŁM Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych Spółka powinna stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej operacji?
 
IPPB5/423-571/11-2/AJ w zakresie uznania za podatnika niemieckiego funduszu inwestycyjnego
 
ILPB4/423-91/12-4/DS 1. Czy Spółka kapitałowa, w odniesieniu do składników majątku nabytych w formie aportu przedsiębiorstwa, będzie zobowiązana do uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Wnioskodawcę, wybranej spośród metod amortyzacji przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę kapitałową od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach Aportu do Spółki kapitałowej w formie przedsiębiorstwa, po stronie Spółki kapitałowej nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-471/11-8/AJ Czy podział przychodów i kosztów Konsorcjum pomiędzy Partnerów Konsorcjum stosownie do ich Udziałów, dokonywany przez Lidera Konsorcjum w formie not uznaniowych w odniesieniu do przychodów i not obciążeniowych w odniesieniu do kosztów, jest zgodny z przepisami Ustawy o CIT w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego? W szczególności, czy prawidłowe jest stanowisko, że koszty i przychody Spółki w tym zakresie ograniczają się do kosztów i przychodów przypadających na Spółkę stosownie do jej Udziału ?
 
ILPB4/423-28/12-4/ŁM Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych Spółka powinna stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej operacji?
 
IPPB3/423-591/11-3/GJ 1. Czy świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego umowa użytkowania znaków towarowych stanowiła będzie umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f ust. 1 ustawy o CIT i ustalone w umowie opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej znaków towarowych określonej u Wnioskodawcy, tj. raty kapitałowe, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, natomiast kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej znaków towarowych oraz część odsetkowa spłacanych rat leasingowych?2. Czy w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi umowę leasingu finansowego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, wartość początkowa przedmiotu leasingu wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy powinna zostać ustalona w wysokości wartości początkowej określonej w umowie użytkowania, która zostanie wykazana jako cena netto na fakturze sprzedaży wystawionej przez Nową Spółkę, a więc w konsekwencji w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej znaków towarowych ustalonej na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależny podmiot, po której Nowa Spółka nabędzie znaki towarowe od Wnioskodawcy w ramach aportu Jednostki w zamian za wydane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,3. Czy w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi umowę leasingu finansowego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, do kalkulacji wysokości opłat z tytułu użytkowania znaków towarowych i ceny wykupu nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, bowiem sposób kalkulacji wysokości opłat leasingowych i ceny wykupu określony został w przepisach ustawy o CIT dotyczących opodatkowania stron umowy leasingu finansowego. W odniesieniu do kalkulacji ceny wykupu nie będzie miał ponadto zastosowania przepis art. 12 ust. 6a ustawy o CIT dotyczący przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń.
 
ILPB4/423-91/12-5/DS 1. Czy Spółka kapitałowa, w odniesieniu do składników majątku nabytych w formie aportu przedsiębiorstwa, będzie zobowiązana do uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Wnioskodawcę, wybranej spośród metod amortyzacji przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę kapitałową od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach Aportu do Spółki kapitałowej w formie przedsiębiorstwa, po stronie Spółki kapitałowej nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-295/11-4/PS Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania podatku u źródła od wynagrodzeń płaconych podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT tytułu korzystania z opisanych w stanie faktycznym urządzeń?
 
IPPB5/423-565/11-4/DG 1. Czy opisany w stanie faktycznym zespół składników majątkowych i niemajątkowych, tworzących Oddział Marketing, który będzie przedmiotem aportu do Spółki Marketingowej będzie kwalifikował się jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wniesienie Oddziału Marketing do Spółki Marketingowej jako wkładu niepieniężnego nie będzie skutkowało powstaniem dla Spółki przychodu podatkowego w postaci wartości nominalnej otrzymanych udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-748/11-3/DG Określenie wartości początkowej składników majątkowych stanowiących przedmiot aportu oraz określenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
 
ILPB3/423-85/12-3/MS Opodatkowanie niepodzielonych zysków.
 
IPPB5/423-257/11-2/DG w zakresie sposobu rozliczeń pomiędzy Operatorem a Partnerem, przychodów i kosztów z tytułu zawartej umowy konsorcjum
 
IPPB5/423-1189/11-2/PS Czy dochód jaki Wnioskodawca osiąga jako wspólnik SpK z tytułu sprzedaży PVC na rzecz klientów, w proces obsługi których zaangażowany jest Oddział, podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym ? Czy działalność prowadzona przez Oddział SpK prowadzi do powstania na terytorium Polski zakładu w rozumieniu art. 5 UPO ?
 
IPPB3/423-421/11-2/GJ Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty w wykonaniu obowiązku z tytułu rękojmi.
 
IPPB5/423-534/12-2/PS Czy Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od osób prawnych w imieniu zagranicznego kontrahenta z tytułu zakupionych od niego licencji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), dalej: „ustawa o CIT” oraz w świetle postanowień właściwej umowy międzynarodowej?
 
IPPB5/423-575/12-4/DG w zakresie:- ustalenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone nr 1)- momentu powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone nr 2 i 3)- momentu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy (pytanie oznaczone nr 4) - określenia podstawy opodatkowania otrzymanej przez akcjonariusza dywidendy (pytanie oznaczone nr 5.1. i 5.2.)
 
IPPB5/423-441/12-3/DG na skutek połączenia R plc z R II BV, Spółka przestanie być właścicielem udziałów w R II BV, które objęła na skutek podziału przez wydzielenie spółki R NV. Zdaniem spółki w zakresie kosztów uzyskania przychodów należy w tej sytuacji zastosować art. 15 ust. 1m Ustawy o CIT. Przepis ten stanowi iż „w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych”. Z przepisu tego wynika, iż kosztem uzyskania przychodu ze zbycia udziałów w R II BV na skutek jego połączenia z R plc, będzie dla Spółki, w zakresie przeniesienia majątku zakładu R II BV w Polsce, wartość nominalna udziałów w R II BV objętych w wyniku przeniesienia majątku Oddziału i zakładu R NV w Polsce w wyniku podziału przez wydzielenie spółki R NV, ustalona na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego R II BV.
 
ILPB3/423-47/12-2/MM Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostały poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE, w trakcie obowiązywania Zezwolenia przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, do których poniesienia zobowiązana jest Spółka, powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8 Rozporządzenia?
 
IPPB3/423-584/12-2/GJ Czy dobrowolne umorzenie udziałów w X za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej, w postaci wydania na rzecz X Platformy, spowoduje powstanie po stronie X przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-47/12-3/MM Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostały poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE, w trakcie obowiązywania Zezwolenia przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, do których poniesienia zobowiązana jest Spółka, powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8 Rozporządzenia?
 
IPPB5/423-342/11-2/DG 1. Przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. w zamian za udziały Sp. z o.o. nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, ponieważ przedmiot aportu Spółki do Sp. z o.o. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.2. Opisana w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę do Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT po stronie Spółki na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, ponieważ przedmiot aportu Spółki do Sp. z o.o. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. 3. Spółka będzie ona miała prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nakładów poniesionych w związku z realizacją nieruchomości komercyjnych do dnia aportu. Jednocześnie, w momencie wniesienia aportu, Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków (tj. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego).
 
ILPB4/423-69/12-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania właściwych przepisów w zakresie amortyzacji środka trwałego.
 
IPPB5/423-557/12-5/PS Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu Dywidendy z SKA stanowią przychody, o których mowa w art. 22 Umowy polsko-cypryjskiej i nie podlegają one opodatkowaniu na terytorium Polski, skoro Wnioskodawca będący Akcjonariuszem jest inwestorem biernym w SKA i w konsekwencji nie prowadzi on działalności gospodarczej, a także posiadanie przez niego akcji SKA nie generuje dla Wnioskodawcy powstania zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy CIT oraz przepisu art. 5 Umowy polsko-cypryjskiej?
 
IPPB3/423-627/12-2/AG Czy umorzenie przez Spółkę całości odsetek od przedmiotowej pożyczki będzie miało wpływ na jej rozliczenia podatkowe, w szczególności czy umorzone odsetki będą stanowiły dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „pdop”)?
 
ILPB4/423-51/12-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia z dniem 1 stycznia 2012 r. stosowanych dotychczas stawek amortyzacyjnych.
 
IPPB5/423-733/12-6/MW Czy w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki w ostatnim kwartale 2012 r. oraz pod warunkiem: - odpowiedniej zmiany umowy Spółki oraz dokonania jej skutecznego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) przed otwarciem likwidacji, oraz- powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego Spółki, tj. roku podatkowego kończącego się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji,nowy rok podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o likwidacji Spółki i trwać będzie do 30 września 2013 r., chyba że likwidacja Spółki zakończy się wcześniej?
 
ILPB4/423-69/12-3/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obniżenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego.
 
IPPB3/423-620/12-2/GJ 1. Czy kwoty, które będą wypłacane przez Spółkę w związku z solidarną odpowiedzialnością Spółki za wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy za realizację prac budowlanych na budowie, na której Spółka jest generalnym wykonawcą będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki?2. Czy kwoty, które będą wypłacane dalszym podwykonawcom jako wynagrodzenie za zrzeczenie się dochodzenia od Spółki roszczeń wynikających z odpowiedzialności solidarnej Spółki za wynagrodzenie dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki?
 
IPPB5/423-752/12-2/MW 1. Czy Fundacja dokonała prawidłowej alokacji kosztów odnoszących się zarówno do działalności statutowej, jak i działalności gospodarczej w sytuacji, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie kwoty danego wydatku przypisanej bezpośrednio do danego rodzaju działalności? 2. Czy wydatki związane z działalnością gospodarczą pokrywane z bieżących przychodów Fundacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?3. Czy w przypadku, gdy Fundacja na koniec miesiąca nr I osiągnie dochód, który przeznaczy na cele statutowe, ale jego część faktycznie wydatkuje w miesiącu nr II na działalność gospodarczą, a na koniec miesiąca nr II osiągnie skumulowaną stratę, to Fundacja będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?4. Czy w przypadku, gdy Fundacja na koniec miesiąca nr I osiągnie stratę, a dochód z poprzednich okresów został już w całości spożytkowany na cele statutowe, to ewentualne wydatki ponoszone w trakcie miesiąca nr II na działalność gospodarczą spowodują powstanie obowiązku podatkowego?
 
IPPB5/423-578/12-4/MW • przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu posiadania statusu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu dywidendy, należy kwalifikować do źródła przychodów • z działalności gospodarczej, stosownie do treści art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; • w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej przychód należny z tytułu dywidendy, powstaje proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału), w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie ww. spółki, albo też w przypadku ustalenia dnia dywidendy – w tym dniu;• Wnioskodawca, w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien odprowadzać za miesiąc, w którym uzyska z tego tytułu przychód należny, tzn. za miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej albo za miesiąc w którym został określony dzień dywidendy;• w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej podstawę opodatkowania stanowić będzie przychód, tj. przypadająca proporcjonalnie do posiadanego przez akcjonariusza prawa do udziału w zysku, wysokość dywidendy przyznanej uchwałą walnego zgromadzenie ww. spółki, gdyż z zasady przychodowi z zysku nie towarzyszą po stronie akcjonariusza koszty uzyskania przychodów;• uzyskiwanie przez spółkę komandytowo-akcyjną przychodów oraz ponoszenie przez taką spółkę kosztów uzyskania przychodów nie rodzi - po stronie akcjonariusza takiej spółki - obowiązku wykazywania tych przychodów oraz kosztów.
 
ILPB4/423-51/12-5/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia z dniem 1 stycznia 2012 r. stosowanych dotychczas stawek amortyzacyjnych.
 
ILPB4/423-51/12-6/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia z dniem 1 stycznia 2012 r. stosowanych dotychczas stawek amortyzacyjnych.
 
IPPB3/423-691/12-2/GJ Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, stanowiącej substytut świadczenia pieniężnego, może powodować u Wnioskodawcy (Spółki) powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-470/12/CzP Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-471/12/CzP Czy w związku z uczestnictwem Spółki w przedstawionej w niniejszym wniosku Strukturze cash poolingu na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-487/12/BG w zakresie określenia momentu powstania przychodu u akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej z tytułu udziału w zyskach tej spółki
 
IBPBI/2/423-403/12/MS Czy następujące koszty między innymi związane przynajmniej pośrednio z pozyskaniem nowych akcjonariuszy, którzy obejmą emisję nowych akcji zaoferowanych w subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1 ksh oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) alternatywnym systemie obrotu, zgodnym z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), pod nazwą „...” (...) Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. zwana dalej: u.p.d.o.p.):1. sporządzenie statutu Spółki,2. sporządzenie dokumentów korporacyjnych Spółki,3. sporządzenie analizy możliwości pozyskania kapitału przez Spółkę,4. sporządzenie analizy konkurencji i opisu pozycji Spółki na tle branży,5. opracowanie prognoz finansowych z uwzględnieniem planów rozwoju Spółki,6. przygotowanie Memorandum Informacyjnego, przedstawiającego informacje na temat działalności Spółki, jej otoczenia rynkowego, szanse rozwoju i ryzyka inwestycyjne, przeznaczonego dla potencjalnych inwestorów w celu zapoznania ich ze Spółką i emisją akcji,7. sporządzenie wyceny akcji Spółki dwoma metodami: porównawczą oraz DCF,8. przygotowania materiału promocyjnego wysyłanego do potencjalnych inwestorów (tzn. teaser),9. przygotowanie prezentacji Spółki i oferty na potrzeby spotkań Zarządu z inwestorami, analitykami i dziennikarzami,10. opracowanie zmian na stronie internetowej Spółki, dotyczące relacji inwestorskich,11. opracowanie procedur obiegu informacji poufnych w Spółce,12. przygotowanie księgi zasad i regulacji związanych z obowiązkami informacyjnymi, wymaganymi przez regulacje obowiązujące na ...,13. przygotowanie ogłoszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji oraz akcji do obrotu na ...,14. przygotowanie oferty oraz umów objęcia akcji,15. sporządzenie listy inwestorów, do których Spółka skieruje ofertę objęcia akcji?
 
IBPBI/2/423-505/12/BG w zakresie ustalenia czy płatności z tytułu korzystania z urządzenia przemysłowego wykorzystywanego do wykonywania prac w Ugandzie lub innym kraju kontynentu afrykańskiego płatne na rzecz podmiotu z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce
 
IBPBI/2/423-506/12/MS Czy wykonywanie obowiązków przez członków Rady Naukowej Spółki bez wynagrodzenia stanowi przychód dla Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-414/12/PST Czy wspólnota powinna odprowadzać podatek z tytułu dochodu z dzierżawy pomieszczenia na wymiennik grupowy ciepła, skoro jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczony na utrzymanie części wspólnych?
 
ITPB3/423-401/12/PST Czy przy spełnieniu powyżej wskazanych warunków możliwe będzie na podstawie art. 17b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczenie opłat ustalonych w umowie leasingu ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy (korzystającego z przedmiotu leasingu)?

Wskaźniki gospodarcze