Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-648 Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci swojego przedsiębiorstwa nie będzie podlegać opodatkowaniu w na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-36/12/PS w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy
 
ITPB3/423-14/12/PS w zakresie określenia momentu, w którym należy zmniejszyć koszty podatkowe w przypadku otrzymania rabatów
 
ITPB3/423-32/12/AM Czy przeniesienie własności nieruchomości przez powiernika na Wnioskodawcę spowoduje w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po stronie Wnioskodawcy (zleceniobiorcy) obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ITPB3/423-655/11/AW Czy utrata przedmiotowego zwolnienia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, następuje z dniem 1 lipca 2011 r. (dzień wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej), czy od 1 stycznia 2012 r. (początek nowego roku podatkowego Wnioskodawcy)?
 
ITPB3/423-9/12/PS w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego
 
ITPB3/423-57/12/DK Skutki podatkowe związanych z wniesieniem aportu w postaci zespołu składników majątkowych.
 
ILPB3/423-54/12-2/MS Ustalenie, czy kwota dofinansowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej stanowi przychód podatkowy, a wydatki pokryte kwotą tego dofinansowania stanowią koszty uzyskania przychodów.
 
ILPB4/423-46/12-5/ŁM Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu udziału w SKA w charakterze akcjonariusza, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-29/12-4/MC Jak określić wartość początkową środków trwałych wycofanych z Zakładu a wnoszonych przez Gminę do Spółki? Czy należy dokonać wyceny przedmiotowego mienia i zaliczać w Spółce z o.o. do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości mienia wynikającej z wyceny?
 
ILPB4/423-46/12-6/ŁM Czy Spółka jako akcjonariusz SKA, zobowiązana będzie do wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek?
 
ILPB4/423-29/12-5/MC Czy dopuszczalne jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. odpisów amortyzacyjnych od wycofanych z zakładu budżetowego i wniesionych do Spółki składników majątkowych wytworzonych lub nabytych przez zakład budżetowy ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu Gminy?
 
ILPB4/423-47/12-5/MC Czy w momencie realizacji nowej umowy kredytu z 2011 r., z której środki zostały przeznaczone na spłatę kredytu z 2007 r., pomimo braku fizycznego przelewu środków pieniężnych, Spółka powinna rozpoznać podatkowe różnice kursowe o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-464/09-10/12/S/AG Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie art. 12, art. 15 i art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, u Wnioskodawcy z tytułu wykonania opcji wystawionej przez bank oraz opcji wystawionej przez Wnioskodawcę - powstanie - odpowiednio - przychód w dacie faktycznego otrzymania przez Wnioskodawcę płatności kwot wynikających z rozliczenia opcji albo koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty przez Wnioskodawcę kwot wynikających z rozliczenia opcji?
 
IPPB5/423-1083/11-2/DG Czy kwoty uzyskane od Zamawiającego w terminach wyznaczonych wystąpieniem Zadań ogólnych, otrzymane przez Konsorcjum przed rozpoczęciem robót budowlanych albo na wstępnym etapie tych robót - które nie stanowią zapłaty za wykonane usługi budowlane, lecz służą finansowaniu przygotowań do budowy i umożliwiają realizację w przyszłych okresach usług wynikających z Przedmiotu Zamówienia - należy uznać za płatności na poczet realizacji całej Umowy, a tym samym, wykazywać dla potrzeb ich opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 1 Ustawy o PDOP proporcjonalnie do stopnia zaawansowania realizacji Umowy?
 
IPPB5/423-464/11-3/IŚ w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia udziału w rynku, oraz pozycji rynkowej, a także klienteli odnoszących się do jednego z segmentów działalności uprzednio zakupionego przedsiębiorstwa
 
IPPB3/423-604/12-2/PK1 W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?
 
IPPB3/423-608/12-2/PK1 W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?
 
IPPB3/423-1017/11-2/PK1 Jak należy ustalić wartość Nieruchomości, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa, które zostały zaklasyfikowane przez Spółkę jako towary handlowe lub produkcja w toku? Jak należy ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa Nieruchomości, które zostały zaklasyfikowane przez Spółkę jako towary handlowe lub produkcja w toku?
 
IPPB3/423-602/12-2/PK1 W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?
 
IPPB3/423-719/11-2/AG odnośnie konsekwencji podatkowych zbycia akcji/udziałów spółek zależnych
 
IPPB3/423-603/12-2/PK1 W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?
 
IPPB3/423-29/12-2/AG odnośnie skutków podatkowych likwidacji Spółek Zależnych
 
IPPB3/423-332/12-4/MS Czy uzyskanie przez Bank opłaty subpartycypacyjnej rozliczanej na poczet ceny w ramach przyszłej umowy zbycia wierzytelności jako zdarzenie bezpośrednio związane z wierzytelnościami z tytułu udzielonych uprzednio kredytów objętych umową o subpartycypację oraz związane z tym „rozwiązanie” odpisów aktualizujących dla wierzytelności spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania stanowiącego równowartość rozwiązanych odpisów zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-606/12-2/PK1 W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?
 
IPPB3/423-593/12-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników?
 
IPPB3/423-607/12-2/PK1 W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?
 
IPPB3/423-605/12-2/PK1 W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?
 
IPPB3/423-595/12-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników?
 
IPPB3/423-594/12-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników?
 
IPPB3/423-597/12-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników?
 
IPPB5/423-793/12-2/AJ 1. Czy prawa ochronne na WNIP mogą podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa CIT) ?2. Czy odpisy amortyzacyjne od WNIP będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie WNIP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ? 3. Czy kosztem uzyskania przychodu Spółki będą odpisy amortyzacyjne od WNIP dokonywane od ich wartości początkowej określonej w wysokości ceny nabycia WNIP przez Spółkę (odpowiadającej wartości rynkowej WNIP) ?
 
IPPB5/423-675/12-4/AJ 1. Czy opisana niezamortyzowana wartość wyburzonego budynku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu ? 2. Kiedy należy rozpoznać powstanie kosztu uzyskania przychodu w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego ?
 
IPPB3/423-592/12-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników?
 
IPPB5/423-742/12-3/AJ Czy spółka E. ma obowiązek pobrania podatku u źródła ?
 
IPPB5/423-628/12-2/AJ Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie uczestniczył w przychodach i kosztach uzyskania przychodów Spółki proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki przewidzianego dla Wnioskodawcy w statucie Spółki, niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników na kapitały Spółki ?
 
IPPB5/423-711/12-2/AJ w zakresie skutków podatkowych wpływu środków przeznaczonych na poczet wynagrodzenia należnego w przyszłości Wnioskodawcy na rachunek zastrzeżony, którego Wnioskodawca nie jest posiadaczem
 
IPPB5/423-792/12-2/AJ Kiedy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczenia usługi TV Mobilna na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych ?
 
IPPB3/423-596/12-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników?
 
IPPB3/423-591/12-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Składników innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa Składników?
 
IPPB5/423-701/12-2/AJ Czy, mając na względzie opisany powyżej stan faktyczny, to jest planowane objęcie przez M. certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym wnosząc w zamian tytułem opłacenia akcje, które Fundusz posiada w wybranych spółkach portfelowych, M. będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) ?
 
IPPB5/423-630/12-2/AJ Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów taką część stanowiących koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, znajdujących się w ewidencji Spółki, która odpowiada udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółki ustalonemu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki ?
 
IPPB5/423-634/12-2/AJ Czy otrzymując kwotę zwrotu podatku pomniejszoną o honorarium za pośrednictwo w zwrocie podatku od wartości dodanej mamy obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodów ?
 
ILPB3/423-89/12-2/AO Czy, w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie wszystkich udziałów w Spółce zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej?
 
ILPB3/423-80/12-4/AO Czy do wyliczenia limitu pomocy publicznej należy uwzględnić kwotę rzeczywistych wydatków inwestycyjnych, czy kwotę określoną w zezwoleniu?
 
ILPB3/423-28/12-2/JG Czy przychody ze sprzedaży sadzonek borówki amerykańskiej należy uznać za przychody z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych?
 
ILPB3/423-12/12-4/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IPTPB3/423-308/12-2/GG Czy na gruncie normy prawnej określonej przepisem art. 12 ust. 3a w powiązaniu z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych u Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy z tytułu częściowego wykonywania usługi?
 
ILPB3/423-51/12-2/MS Podstawa opodatkowania w przypadku zbycia celem umorzenia udziałów w spółce nabywanej.
 
ILPB3/423-75/12-4/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB3/423-153/12-2/MS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym.
 
IBPBII/2/423-2/12/CJS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym dywidendy wypłacanej szwajcarskiemu udziałowcowi.
 
IBPBI/1/415-877/12/KB ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
IPTPB3/423-295/12-2/KJ 1. Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
2. Czy powyższa wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, stanowić będzie odpowiednio:
a) tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w zw. z art 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji);
b) tzw. przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-295/12-3/KJ 1. Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
2. Czy powyższa wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, stanowić będzie odpowiednio:
a) tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w zw. z art 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji);
b) tzw. przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-295/12-4/KJ 1. Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
2. Czy powyższa wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, stanowić będzie odpowiednio:
a) tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w zw. z art 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji);
b) tzw. przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-295/12-5/KJ 1. Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
2. Czy powyższa wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, stanowić będzie odpowiednio:
a) tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w zw. z art 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji);
b) tzw. przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze