Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-660/11/DK Czy Spółka prawidłowo postępuje, zaliczając wartość skapitalizownaych odsetek z tytułu umowy pożyczki do kosztów uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji, niezależnie od momentu dokonania faktycznej spłaty tych kwot na rzecz pożyczkodawcy?
 
ITPB3/423-619/11/MT Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez instytucję gospodarki budżetowej od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przejętych w wyniku przekształcenia gospodarstw pomocniczych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a tiret pierwsze updop.
 
IPTPB3/423-314/12-2/PM Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy posiadającego status akcjonariusza SKA powstaje z datą podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o wypłacie dywidendy, tym samym zaliczkę na podatek dochodowy Akcjonariusz powinien odprowadzić za miesiąc, w którym podjęta zostanie ww. uchwała?
 
IPPB5/423-705/12-2/AJ Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na zapłatę wynagrodzeń własnym pracownikom, osobom zatrudnionym przez Wnioskodawcę na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia oraz usługodawcom - profesjonalnym przedsiębiorcom, za świadczoną przez nich pracę lub usługi przy tworzeniu wyżej opisanego środka trwałego (jego zaprojektowaniu, wytworzeniu jego poszczególnych elementów takich jak makiety - scenografie, przy nagraniu dźwięków podwodnego świata i tekstów - przez aktorów, lektorów, przy transporcie jego elementów, jego montażu i demontażu), powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, czy też zwiększyć wartość początkową przedmiotowego środka trwałego i wraz z jego pozostałymi wyżej opisanymi elementami rzeczowymi podlegać amortyzacji podatkowej według stawki 20%, która zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest właściwa dla grupy 8 rodzaj 805 KŚT, do której to grupy i rodzaju przedmiotowy środek trwały zaliczył Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi - organ powołany do interpretacji KŚT, w razie gdy zainteresowany podmiot ma trudności z interpretacją tej Klasyfikacji ?
 
IPPB5/423-764/12-2/AJ 1. Czy w związku ze zmianą umowy Spółki Luksemburskiej i przyporządkowaniem dotychczasowych udziałów w Spółce Luksemburskiej do klas oraz przyporządkowaniem udziałów, których Wnioskodawca jest właścicielem do klasy dającej prawo do zaliczki na poczet dywidendy powstanie po stronie Wnioskodawcy (dochód) przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o CIT”) ?2. Czy zaliczka na poczet dywidendy będzie przychodem Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT zwolnionym z opodatkowania zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o CIT ?3. Czy dniem osiągnięcia dochodu (przychodu) z tytułu zaliczki na poczet dywidendy, zwolnionego z opodatkowania z CIT (art. 20 ust. 3 ustawy o CIT), jest dzień faktycznego otrzymania tej zaliczki lub dzień, w którym nastąpi zdarzenie ekwiwalentne do zapłaty lub uregulowania zobowiązania przez Spółkę Luksemburską (np. potrącenie) ?4. Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet dywidendy w walucie obcej (EUR) powstaną różnice kursowe zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, jeżeli: a. zaliczka wpłynie na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony w PLN (przeliczenie kwoty zaliczki z EUR na PLN według kursu stosowanego przez bank Wnioskodawcy; b. zaliczka wpłynie na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony w EUR (nie nastąpi przeliczenie zaliczki na PLN) ?
 
IPPB5/423-702/12-2/AJ W którym momencie Spółka powinna uwzględnić wskazane bonusy w podstawie opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności kiedy powstaje przychód z tytułu otrzymania bonusu ?
 
IPPB5/423-735/12-2/AJ W którym momencie dla Spółki powstaje przychód podatkowy w postaci opisanego wyżej wynagrodzenia (nazywanego również w niektórych umowach zawieranych przez Spółkę premią) za sporządzenie i przesłanie do Dostawcy raportu sprzedażowego (składającego się z raportów częściowych) - w przypadku każdego z opisanych stanów faktycznych ?
 
IPPB5/423-736/12-2/AJ W którym momencie dla Spółki powstaje przychód podatkowy w postaci opisanego wyżej wynagrodzenia (nazywanego również w niektórych umowach zawieranych przez Spółkę premią) za sporządzenie i przesłanie do Dostawcy raportu sprzedażowego - w przypadku każdego z opisanych stanów faktycznych ?
 
IPPB5/423-861/12-2/IŚ 1) Czy Spółka powinna w celu określenia podatkowych różnic kursowych (wynikających z różnic kursów waluty między dniem poniesienia kosztu a dniem zapłaty) zastosować średni kurs waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (dalej: „NBP”) z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego datę wystawienia faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), na podstawie art. 15a ust. 7 Ustawy o CIT ? 2) Czy Spółka powinna, na potrzeby ustalania wysokości kosztu wyrażonego w walucie obcej, przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), na podstawie art. 15a ust. 7 Ustawy o CIT ?
 
IPPB5/423-744/12-2/IŚ Czy Spółka powinna zaliczyć koszty opłat za przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej do wartości początkowej wybudowanych budowli, budynków, urządzeń elektroenergetycznych lub zespołów urządzeń elektroenergetycznych, czy też będzie mieć prawo zaliczyć koszty opłat za przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej wybudowanych budowli, budynków, urządzeń elektroenergetycznych lub zespołów urządzeń elektroenergetycznych, do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT ?
 
IPPB5/423-709/12-2/IŚ Czy do ustalania różnic kursowych przy wpływach/wypływach walut na oba rachunki walutowe (zagraniczny i krajowy) Spółka powinna przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu/wypływu waluty ?
 
IPPB5/423-745/12-2/IŚ Czy Spółka powinna zaliczyć koszty opłat za przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej do wartości początkowej wybudowanych podstacji trakcyjnych, czy też będzie mieć prawo zaliczyć koszty opłat za przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej wybudowanych podstacji trakcyjnych, do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT ?
 
IPTPB3/423-290/12-4/GG Czy Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu na gruncie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), w momencie rozliczenia tego kosztu dla potrzeb rachunkowych, czyli w dacie złożenia do Prezesa URE wniosku o umorzenie świadectw pochodzenia?
 
IPPB5/423-706/12-2/IŚ 1. Czy Spółka powinna zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej do wartości początkowej (kosztu wytworzenia) wybudowanego Rozdzielczego Punktu Zasilania, czy też będzie mieć prawo zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie wybudowanego Rozdzielczego Punktu Zasilania do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, do kosztów uzyskania przychodów, w momencie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT?2. Czy Spółka powinna zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie podstacji trakcyjnej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej do wartości początkowej podstacji trakcyjnej, czy też będzie mieć prawo zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie podstacji trakcyjnej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, do kosztów uzyskania przychodów, w momencie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-725/12-2/IŚ Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca prawidłowo stosuje przepis art. 15a ust. 4 PDOPrU i za kurs faktycznie zastosowany dla wyceny otrzymanych na rachunek walutowy należności oraz zapłaty w walutach należności i zobowiązań, stosuje kurs kupna banku obsługującego rachunek walutowy, zgodnie z zapisami przyjętej i stosowanej polityki rachunkowości Wnioskodawcy ?
 
IPTPB3/423-290/12-5/GG Czy w sytuacji przedstawionej w punkcie 2 powyżej Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu na gruncie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych każdorazowo w dacie ich ujęcia w danym miesiącu jako koszty w myśl przepisów ustawy o rachunkowości?
 
IPPB5/423-707/12-2/IŚ 1. Czy Spółka powinna zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej do wartości początkowej (kosztu wytworzenia) wybudowanego Rozdzielczego Punktu Zasilania, czy też będzie mieć prawo zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie wybudowanego Rozdzielczego Punktu Zasilania do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, do kosztów uzyskania przychodów, w momencie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT?2. Czy Spółka powinna zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie podstacji trakcyjnej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej do wartości początkowej podstacji trakcyjnej, czy też będzie mieć prawo zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie podstacji trakcyjnej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, do kosztów uzyskania przychodów, w momencie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-758/12-4/JC W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca może, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup kwiatów i upominków niewielkiej wartości (do 200 zł) dla pracowników przechodzących na emeryturę lub pracowników obchodzących jubileusz z tytułu wieloletniej pracy.
 
IPTPB3/423-290/12-6/GG Czy w sytuacji przedstawionej w punkcie 3 powyżej Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu na gruncie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie zapłaty opłaty zastępczej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
 
IPPB3/423-358/12-2/PK1 Czy kary umowne z tytułu przedterminowego rozwiązania umów najmu wypłacane przez Spółkę wynajmującemu stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki?
 
IPPB5/423-747/12-5/JC Czy słuszne jest stanowisko Spółki, iż z tytułu zawarcia umowy kompleksowego zarządzania płynnością finansową (Umowa cash poolingu), jak również z tytułu jakichkolwiek w jej ramach wykonywanych czynności (w tym z tytułu przeniesienia wierzytelności w trybie art. 518 § 1 pkt 1 KC), na Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?2. Czy w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Umowy cash poolingu opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) Spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: „updop”)?3. Czy do pobierana przez Bank prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego nie stosuje się przepisów o cienkiej kapitalizacji z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop i w konsekwencji czy Spółka ma prawo zaliczyć pełną kwotę tej prowizji do kosztów uzyskania przychodów?4. W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wynagrodzenia za okresowe powstanie salda dodatniego i koszt podatkowy z tytułu prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego?5. Czy poręczenia udzielone Spółce w ramach Umowy cash poolingu przez pozostałe Spółki z Grupy będące stronami tej Umowy nie stanowią dla Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop?
 
IPPB5/423-748/12-4/JC 1.Czy słuszne jest stanowisko Spółki, iż z tytułu zawarcia umowy kompleksowego zarządzania płynnością finansową (Umowa cash poolingu), jak również z tytułu jakichkolwiek w jej ramach wykonywanych czynności (w tym z tytułu przeniesienia wierzytelności w trybie art. 518 § 1 pkt 1 KC), na Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?2. Czy w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Umowy cash poolingu opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) Spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: „updop”)?3. Czy do pobierana przez Bank prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego nie stosuje się przepisów o cienkiej kapitalizacji z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop i w konsekwencji czy Spółka ma prawo zaliczyć pełną kwotę tej prowizji do kosztów uzyskania przychodów?4. W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wynagrodzenia za okresowe powstanie salda dodatniego i koszt podatkowy z tytułu prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego?5. Czy poręczenia udzielone Spółce w ramach Umowy cash poolingu przez pozostałe Spółki z Grupy będące stronami tej Umowy nie stanowią dla Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop?
 
IPPB5/423-1055/11-4/DG W zakresie określenia wartości majątku Spółki PW przejętego przez Wnioskodawcę w wysokości nie wyższej niż wartość rynkowa
 
IPPB3/423-806/11-2/AG stanowisko Spółki, iż w przypadku dokonania umorzenia przez poręczyciela odsetek należnych bankowi o zapłaconych w ramach poręczenia, jak również dodatkowych odsetek naliczonych wnioskodawcy tytułem opóźnienia przez Spółkę w spłacie odsetek zapłaconych bankowi nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, należało uznać za nieprawidłowe w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.
 
IPPB5/423-817/12-4/JC 1) Czy dla Spółki, jako Uczestnika Struktury, przychodem będą kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w Strukturze, a kosztem uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizje, opłaty i wynagrodzenie należne V. oraz bankom obsługującym strukturę za świadczone usługi, natomiast pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy Rachunkiem Bieżącym Spółki a Rachunkiem Rozliczeniowym V. nie będą stanowić dla Spółki, podatkowych przychodów ani kosztów ich uzyskania?2) Czy za moment zapłaty (kapitalizacji) odsetek należy uznać dzień uwzględnienia w ramach salda dziennego na Rachunku Bieżącym Uczestnika, a w konsekwencji zaksięgowania na Rachunku Rozliczeniowym, odsetek należnych na rzecz V. od dziennych sald debetowych na Rachunku Bieżącym, jak również odsetek należnych od V. na rzecz Spółki od dziennych sald dodatnich na Rachunku Bieżącym za dany miesiąc rozliczeniowy? 3) Czy w opisanej Strukturze cash-poolingu rzeczywistego odsetki płatne przez Spółkę na rzecz V., w związku z realizacją Umowy nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 12 lutego (winno być: 15 lutego) 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654 ze zmianami; dalej jako: „Ustawa o CIT”)?4) Czy V., będącą agentem rozliczeniowy Struktury, należy uznać za rzeczywistego beneficjenta (beneficial owner) skapitalizowanych odsetek od sald debetowych Spółki przekazanych na Rachunek Rozliczeniowy, w przypadku sfinansowania przedmiotowych sald debetowych ze środków własnych zaangażowanych w ramach Struktury przez jej polskich Uczestników, a tym samym czy w tym przypadku Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłacanych odsetek?5) Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego Spółki sfinansowanego ze środków własnych V. (agenta rozliczeniowego będącego belgijskim rezydentem podatkowym), w roli płatnika zryczałtowanego podatku u źródła od tych odsetek będzie występować Spółka, oraz czy w takim przypadku będzie możliwe skorzystanie w tym zakresie z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% na podstawie art. 11 ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139; dalej: „UPO”) (pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Spółkę belgijskiego certyfikatu rezydencji V. )?6) Czy w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) Spółka będzie obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a Ustawy o CIT?7) Czy przenoszenie w przyszłości środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi Spółki, prowadzonymi w obcych walutach (np. euro, dolar amerykański, funt szterling), a odpowiednimi walutowymi rachunkami rozliczeniowymi prowadzonym dla V., będzie powodować powstawanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-533/12-3/AJ 1. Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem biurowców, a także dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, uwzględniając, iż Spółka przyznaje najemcom rabaty w postaci zwolnienia z całości bądź części czynszu podstawowego za dany okres rozliczeniowy ?
 
IPPB5/423-478/12-7/AJ jeżeli istotnie zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wypłaconej przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz spółki litewskiej, to Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c i ust. 1f w związku z art. 22 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB3/423-153/12-2/AG Czy w związku z przejęciem Oddziału JS i Oddziału SM w ramach podziału SM i JS przez wydzielenie nie powstanie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: podatek CIT) ?
 
IBPBI/2/423-937/12/MS Czy wydatki poniesione na organizację jubileuszu Spółki mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-749/12/PC Czy odpisy na fundusz remontowy dokonywane przez Spółdzielnię od lokali użytkowych będących częścią budynku mieszkalnego stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-841/12/PP Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wybudowana droga nie będzie miała charakteru środka trwałego, ani też inwestycji w obcym środku trwałym, a tym samym, nakłady na wybudowanie drogi nie będą podlegać amortyzacji podatkowej?
 
IBPBI/2/423-842/12/PP Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nakłady na wybudowanie drogi stanowią koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP, a tym samym Spółka powinna zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów podatkowych proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów w okresie eksploatacji?
 
IBPBI/2/423-919/12/BG w zakresie ustalenia czy po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie przekształcenia spółki komandytowej, w której Spółka jest komandytariuszem, w spółkę komandytowo-akcyjną, w której Spółka będzie akcjonariuszem
 
IBPBI/2/423-920/12/BG w zakresie ustalenia czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część poniesionych przez spółkę komandytową przed dniem przekształcenia wydatków związanych z przekształceniem spółki komandytowej w SKA
 
IPTPB3/423-302/12-2/KJ Czy przychody uzyskiwane ze środków Funduszu gromadzonych w postaci Bonów oraz Obligacji będą stanowiły równocześnie koszty uzyskania przychodów w momencie ich uwzględnienia na rachunku bankowym Spółki, na którym gromadzone są środki Funduszu?
 
IPTPB3/423-298/12-2/IR Czy dochody uzyskane z działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wynajmowanych pomieszczeniach, przy jednocześnie realizowanej inwestycji i ponoszeniu wydatków kwalifikowanych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art.17 ust. l pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
 
IPTPB3/423-297/12-2/IR Czy koszty wymiany pokrycia dachowego na budynku obsługowo-naprawczym będą stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodu w okresie poniesienia, czy też zwiększą wartość początkową środka trwałego, jako wydatki na ulepszenie i będą amortyzowane w czasie?
 
IPTPB3/423-296/12-2/KJ Spółka występuje o potwierdzenie swojego stanowiska zgodnie, z którym zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów, strefowych albo pozastrefowych, stanowi dodatkową, w stosunku do wymienionej w Zezwoleniu, działalność gospodarczą, W konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata) będzie wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.
 
IPTPB3/423-296/12-3/KJ Spółka występuje o potwierdzenie swojego stanowiska zgodnie, z którym zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów, strefowych albo pozastrefowych, stanowi dodatkową, w stosunku do wymienionej w Zezwoleniu, działalność gospodarczą, W konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata) będzie wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

Wskaźniki gospodarcze