Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-39/12/AW Czy zasądzone świadczenia: odszkodowanie, renty i odsetki są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-31/12/MK Czy szkoła będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 
ITPB3/423-381b/12/DK Czy ewentualne opłaty ponoszone przez Spółkę na rzecz Gminy z tytułu użytkowania sieci wodnej i kanalizacyjnej na podstawie zawartych w przyszłości umów najmu (dzierżawy) stanowić będą koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-381a/12/DK Czy nieodpłatne użyczenie sieci wodnej i kanalizacyjnej dla Spółki przez gminę jest wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-400a/12/DK możliwości amortyzowania znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego
 
ITPB3/423-400b/12/DK ustalenie wartości początkowej nabytych w drodze umowy sprzedaży znaków towarowych stanowiących wartości niematerialne i prawne
 
IBPBI/2/423-1339/12/PP 1) Czy w przypadku otrzymania pożyczki na preferencyjnych warunkach, różnica pomiędzy oprocentowaniem rynkowym pożyczek a oprocentowaniem pożyczki na warunkach preferencyjnych stanowi przychód Spółki z częściowo odpłatnego świadczenia?
2) Gdyby wystąpił przychód, o którym mowa powyżej, czy może być uznany za koszt podatkowy Spółki rozliczany na zasadach ogólnych właściwych dla kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia?
 
IPPB3/423-729/09-5/11/S/MC Moment potrącania kosztów podatkowych uznanych za inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, wskazany został w art. 15 ust. 4d pdop, w myśl którego koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zatem mogą być zaliczone do kosztów w momencie poniesienia.
 
IPPB5/423-559/12-5/PS Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu Dywidendy z SKA stanowią przychody, o których mowa w art. 22 Umowy polsko-cypryjskiej i nie podlegają one opodatkowaniu na terytorium Polski, skoro Wnioskodawca będący Akcjonariuszem jest inwestorem biernym w SKA i w konsekwencji nie prowadzi on działalności gospodarczej, a także posiadanie przez niego akcji SKA nie generuje dla Wnioskodawcy powstania zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy CIT oraz przepisu art. 5 Umowy polsko-cypryjskiej?
 
IPPB5/423-181/12-2/PS Czy dywidenda wypłacana Wnioskodawcy przez spółkę O i Wspólnicy S.K.A. będzie opodatkowana polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych (zwanym dalej „podatkiem CIT”)?
 
IPPB5/423-282/12-4/PS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w SKA w charakterze akcjonariusza, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-1059/11-3/JD Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, Spółce Cypryjskiej, Spółce UE w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej wielokrotnie wartość nominalną obejmowanych udziałów w tych Spółkach, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółkach, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „Ustawa CIT”), także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie wielokrotnie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem Nieruchomości?Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej wielokrotnie wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółkach organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 14 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 14 ust. 3 i 4 Ustawy CIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółkach?
 
IPPB3/423-963/11-4/AG 1. Czy część prowizji aranżacyjnej odnoszącej się do tej części kredytu, która zgodnie z Preliminarzem wydatków przypada na finansowanie inwestycji wskazanych w Umowie, powinna zostać rozliczona dla celów podatku dochodowego do osób prawnych w taki sposób, iż powinna ona zwiększać koszty wytworzenia środków trwałych i tym samym podstawę dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych, zaś część prowizji aranżacyjnej przypadającą na działalność bieżącą Spółki należy rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d, 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. na dzień, na który ujęto prowizję w księgach (zaksięgowano)? 2. Czy w sytuacji braku Preliminarza wydatków inwestycyjnych, część prowizji aranżacyjnej, przypadającej na kwoty kredytu wydatkowane w poszczególnych okresach (latach) kredytowania na cele inwestycyjne powinna — w sposób opisany w stanowisku Spółki, sukcesywnie zwiększać wartość początkową środków trwałych, natomiast pozostała część prowizji powinna być zaliczona do kosztów podatkowych, zgodnie z regulacją art. 15 ust. 4d, 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. na dzień, na który ujęto prowizję w księgach (zaksięgowano)? 3. Czy poniesione koszty pozostałych opłat takie jak: prowizje za niewykorzystany limit kredytowy, koszty transakcyjne, koszty zmiany umowy oraz koszty egzekucyjne Spółka powinna rozpoznać w całości jako koszty pośrednie rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też w części przypadającej na zadania inwestycyjne, koszty te powinny być aktywowane zgodnie z art. 16g ust. 4 tej ustawy i podlegać amortyzacji na zasadach określonych w art. 16 a -16m ww. ustawy.
 
IPPB5/423-499/12-2/AJ Nie można zgodzić się z konstrukcją myślową przedstawioną w powołanych przez Wnioskodawcę wyrokach, zgodnie z którą brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 4f updop wskazuje na bezwarunkową konieczność zaliczenia korekty podatku naliczonego zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów do przychodu. W pierwszej kolejności należy bowiem przeanalizować, co oznacza, że podatek został zaliczony uprzednio do kosztów uzyskania przychodów do przychodu. Czy dotyczy to tylko przypadku, gdy podatek ten został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, gdyż spełniał przesłanki określone w art. 15 ust. 1 updop, czy też wszystkie przypadki, w tym takie, w których prawo do zaliczenia danego kosztu do kosztów podatkowych w ogóle nie przysługiwało danemu podatnikowi.
 
IPPB5/423-601/12-2/AJ w myśl art. 21 ust. 2 ww. ustawy przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.Natomiast stosownie do treści art. 11 ust. 1 UPO odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.W myśl ust. 2 ww. artykułu jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.
 
IPPB3/423-293/12-2/EŻ Skoro Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony, a z tego prawa nie skorzystał, nie ma on prawa zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zaliczenia naliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB3/423-352/12-2/PK1 Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlegać będzie opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania kwoty stanowiącej udział w zyskach wypłacony akcjonariuszom na podstawie uchwały o podziale zysku „czy też zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p. w miesięcznych zaliczkach, choćby nawet udział w zysku nie został faktycznie otrzymany?
 
IPPB3/423-770/11-5/JD Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Zależnej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
IPPB5/423-477/12-2/DG w zakresie kwalifikacji Zakładu Marketingu, Działu Soków oraz Działu Mrożonek i skutków podatkowych transakcji podziału przez wydzielenie
 
IPPB3/423-430/12-2/DP Czy w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 oraz ust. 4-4d w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT - przekształcenie Spółki Akcyjnej (posiadającej w kapitałach własnych m.in. niewypłacone zyski z lat ubiegłych oraz kapitały z połączenia) w Spółkę Komandytową jest czynnością nie powodującą powstania u Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ?
 
ILPB4/423-66/12-4/MC Czy, w związku z rozliczeniem planowanego połączenia dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów, na dzień połączenia Spółka powinna zsumować przychody i koszty rozpoznane przez Spółkę dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym ma miejsce połączenie, z przychodami i kosztami rozpoznanymi przez Spółki Przejmowane dla celów podatkowych w tym samym okresie i ustalone w ten sposób przychody i koszty podatkowe, powiększone o przychody i koszty podatkowe Spółki rozpoznane po dniu połączenia, powinny być wykazane przez Spółkę w deklaracji CIT-8 za rok podatkowy, w którym dokonano połączenia?
 
IPPB5/423-370/12-4/PS 1) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym a) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku. W związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
2) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym b) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku, w związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
 
IPPB5/423-204/12-2/DG W zakresie kwalifikacji Działu Sprzedaży jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPB5/423-597/12-2/PS Zatem płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz podmiotu cypryjskiego nie będą objęte dyspozycją art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że podmiot polski dokonujący wypłaty takich należności nie będzie zobowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego. W takiej sytuacji, dochód podmiotu cypryjskiego w postaci wynagrodzenia, jakie otrzyma należy kwalifikować jako „zyski przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-cypryjskiej. Zyski te podlegają opodatkowaniu tylko w państwie siedziby podmiotu, który dochód taki uzyskuje, (w rozpatrywanej sprawie na Cyprze), o ile podmiot zagraniczny nie posiada zakładu na terytorium Polski.
 
IPPB5/423-637/12-2/DG czy właściwy okres korekty wynosi 5 lat, i czy skorygowany VAT można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-712/12-2/PS Czy w związku z zapłatą odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek, na rzecz spółek z siedzibą w Luksemburgu, odsetki wypłacane przez polską spółkę mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej wynikającej z art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?
 
IPPB5/423-632/12-3/DG 1) Czy wniesiony aportem do Spółki kapitałowej przez SKA w ramach aportu znak towarowy (znaki towarowe) stanowią przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część? 2) Czy w przypadku wniesienia w ramach wkładu niepieniężnego aktywów do Spółki kapitałowej, Wnioskodawca jest uprawniony do ustalenia wartość początkowej wniesionego aportem znaku towarowego (znaków towarowych) w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę, niewyższej od ich wartości rynkowej na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT?
 
ILPB3/423-86/12-3/MS Obowiązki płatnika w odniesieniu do wspólników pozostających w Spółce w sytuacji umorzenia dobrowolnego udziałów za wynagrodzeniem.
 
IPPB3/423-542/12-4/AG Czy z tytułu otrzymania wymienionych w zdarzeniu przyszłym kwot należy odprowadzić 19% podatku od osób prawnych na konto Urzędu Skarbowego?
 
IPPB5/423-723/12-2/MW Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT, a zatem ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie licencji na oprogramowanie MD wraz z kosztami wdrożenia oprogramowania, które zostaną skapitalizowane na wartości początkowej rozpoznanej przez Spółkę w 2012r. WNiP, które to prawo do odliczenia zrealizować może w odniesieniu do rozliczenia CIT za 2012r. lub też - gdyby kwota podatku nie pozwalała na rozliczenie całości ulgi - w odniesieniu do rozliczenia za lata kolejne, zgodnie z art. 18b ust. 6 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-774/11-3/MC wskazane przez Spółkę wydatki poniesione w związku z publiczną emisją akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego, nie stanowią dla Spółki kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB3/423-914/11-2/JD Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Zależnej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
IPPB3/423-548/12-2/GJ W ocenie organu przeniesienie własności udziałów Spółki na wspólnika skutkuje po stronie przenoszącego własność dłużnika – Spółki powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia tych składników na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem art. 14 ust 1 ustawy. W Spółce powstanie przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych w wysokości wartości rynkowej udziałów , a jednocześnie odpowiadającej wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty. Przy czym należy wskazać, iż pojęcie „zbycie” nie oznacza tylko umowy sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. -Kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w której z jednej strony następuje wydanie rzeczy, a z drugiej zapłata ceny tj. określonej kwoty pieniężnej. W art. 14 ust. 1 updop mowa jest o odpłatnym zbyciu, a termin „zbycie” oznacza każdą formę przeniesienia własności (por. wyroki WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 2677/10, czy też wyrok III SA/Wa 2520/11). Cena zaś nie zawsze musi być wyrażona w pieniądzu. Może również przybrać postać korzyści w postaci zmniejszenia się zobowiązań Spółki, czyli zmniejszenie pasywów.
 
IPPB3/4240-139/12-2/KK Czy w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym, Bank jest uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość wydatków poniesionych na inwestycję w tym środku a możliwość rozpoznania kosztu nie jest uzależniona od formy, w której dokonana jest taka likwidacja?
 
IPPB3/423-598/12-2/GJ Spółka otrzymała kredyt bankowy zabezpieczony poręczeniem cywilnym, udzielonym przez podmiot powiązany ze Spółką. Poręczenie to nie rodziło po stronie Spółki żadnych zobowiązań na rzecz poręczyciela w postaci np. wynagrodzenia. W ocenie organu świadczenie na rzecz Spółki miało charakter majątkowy, a więc stanowiło wymierną korzyść, która polegała na zaoszczędzeniu kosztów opłat lub prowizji za udzielenie poręczenia, które na rynku finansowym ma określoną wartość. Udzielenie poręczenia zwiększyło zdolność kredytową Spółki, umożliwiło zaciągnięcie kredytu bankowego i w konsekwencji otrzymanie środków pieniężnych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Na tym właśnie polegała korzyść Spółki, która miała wymiar ekonomiczny. Podmiot udzielający poręczenia musiał zaś liczyć się z ryzykiem finansowym, z ewentualną koniecznością zapłaty w przyszłości długu kredytobiorcy. Odpowiedzialność poręczyciela oparta jest bowiem na zasadzie ryzyka gospodarczego polegającego na ewentualnej konieczności spłaty za dłużnika zadłużenia i ponoszona jest już w momencie udzielania poręczenia, a nie z chwilą faktycznej spłaty zadłużenia, gdyż poręczenie powoduje odpowiedzialność poręczyciela całym majątkiem istniejącym i przyszłym w dacie jego udzielania. Moment powstania zaś odpowiedzialności nie jest równoznaczny z momentem otrzymania przychodu po stronie Spółki. Oznacza to, że przychód po stronie Spółki powstaje w momencie udzielenia poręczenia. Zatem stwierdzenie Spółki, że „samo poręczenie ze strony podmiotu powiązanego bez uzyskania jednocześnie przez spółkę faktycznego przysporzenia nie może skutkować powstaniem przychodu w ramach nieodpłatnych świadczeń” jest nieprawidłowe.
 
IPPB3/423-555/12-2/GJ Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu rat leasingowych oraz innych opłat wynikających z Umów leasingu na podstawie faktur wystawionych przez Finansującego, w tym także na podstawie faktur wystawionych przed lub po dniu przekształcenia, w przypadku gdy faktury te zostały wystawione na Przedsiębiorcę przekształcanego lecz doręczone Spółce po dniu przekształcenia?
 
IPPB3/423-617/12-2/MS Czy zapłacona kredytodawcy przez X opłata związana ze zmianą struktury własnościowej udziałowca X oraz różnica w podniesionej z tego powodu marży kredytowej będą wydatkami spełniającymi wymogi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami) i jako takie będą wchodziły w skład wartości początkowej realizowanego środka trwałego w budowie zgodnie z art. 16g ust. 4 tej ustawy, a co za tym idzie po oddaniu tego środka trwałego będą w części stanowiły wartość odpisów amortyzacyjnych obciążających koszty podatkowe Spółki zgodnie z art. 15 ust. 6 powołanej ustawy?Czy uzyskany zwrot zapłaconej opłaty związanej ze zmianą struktury własnościowej udziałowca i każdorazowy zwrot zapłaconej różnicy w podwyższonej marży kredytowej (racie odsetkowej) będą dla X przychodami w dacie uzyskania tych pieniędzy zgodnie z art. 12 ust. 3e powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IBPBI/2/423-927/12/JD Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia Opłaty za Wejście do kosztów uzyskania przychodów, w momencie jej poniesienia?
 
IBPBI/2/423-1340/12/PP Czy wydatki ponoszone w związku ze świadczoną usługą w ramach umowy o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego, tak stanowiące koszty kwalifikowane, jak i niekwalifikowane, mogą być zaliczone przez Spółkę do podatkowych kosztów uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
Czy wystawiając mieszkańcowi fakturę na 100% ceny usługi i wykazując przychód z tytułu otrzymania dotacji, Spółka musi rozpoznać przychód w całej kwocie netto wykazanej w fakturze wystawionej dla mieszkańca czy tylko w wysokości różnicy pomiędzy kwotą netto z faktury a kwotą dotacji przypadającej na daną usługę (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)?
 
IPTPB3/423-307/12-2/MF 1.Czy w przypadku, gdy Spółka wnosi aport do spółki GmbH przekazany w całości na kapitał zapasowy, Spółka nie będzie zobowiązana rozpoznać przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2.Czy w przypadku, gdy Spółka wnosi aport do spółki GmbH przekazany w całości na kapitał zapasowy, art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania?
 
IPTPB3/423-306/12-2/KJ 1.Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 12 i 16 ustawy o SSE, należy brać pod uwagę wartość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych po dniu uzyskania odpowiednio Zezwolenia I oraz Zezwolenia II i w okresie ich ważności, natomiast w odniesieniu do Zezwolenia III wartość ta nie może przekroczyć kwoty 144.171.561 zł (zdarzenie przyszłe)?
2.Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach posiadanych Zezwoleń, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach kolejno Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu - limit wynikający chronologicznie z Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz ewentualnych dalszych, później uzyskanych, zezwoleń Spółki (stan faktyczny)?
 
IPTPB3/423-279/12-4/MF Czy wartość niepodzielonych zysków zgromadzonych w spółce przekształcanej w postaci kapitałów zapasowego, rezerwowego oraz wartości niepodzielonego zysku, wypracowanego w roku podatkowym (do dnia przekształcenia), przypadająca na udziały Wnioskodawcy będzie w dacie przekształcenia korzystała ze zwolnienia z opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-279/12-5/MF Czy wypłata po dacie przekształcenia przez spółkę przekształconą (SKA) niepodzielonych zysków, o których mowa w pytaniu nr 1, będzie kwalifikowana jako podlegający opodatkowaniu przychód Wnioskodawcy z udziału w SKA w dacie ich otrzymania?
 
IPTPB3/423-279/12-6/MF Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako akcjonariusza spółki przekształconej (SKA) będą podlegały opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami Wnioskodawcy na zasadach ogólnych, tj. w dacie ich uzyskania powiększą wartość dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu?

Wskaźniki gospodarcze