Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-670b/11/MT Sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z kogeneracji oraz praw majątkowych wynikających z jednostek redukcji emisji (tzw. ERUs) – uzyskanych w związku z działalnością biogazowi rolniczych – nie stanowi działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-666/11/AW Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na „remonty cykliczne” przedstawione we wniosku (nie powodujące ulepszenia środka trwałego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) stanowią dla Spółki koszty pośrednio związane z przychodami i powinny być rozliczone w momencie ich poniesienia?
 
ITPB3/423-669/11/AW Czy w tak opisanym stanie faktycznym wartość zwróconych przez spółki z grupy wydatków, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-667/11/PST Czy dochody uzyskane w postaci odsetek bankowych od lokat bankowych (automatycznych, jednomiesięcznych, kilkumiesięcznych) jakie wspólnota mieszkaniowa zakłada w banku, czasowo lokując wolne środki, korzystają ze zwolnienia przewidzianegow artykule 17 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-653/11/PST Czy opłaty ponoszone przez odbiorcę mediów na rzecz Sp. z o.o. w trakcie realizacji inwestycji przyłączenia go do sieci energetycznej stanowią podstawę do zmniejszenia wartości początkowej środka trwałego, jakim jest przyłącze energetyczne i cieplne?
 
ITPB3/423-654/11/PST Czy Spółka będzie zobowiązana do historycznej korekty odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w okresie od dnia oddania środków trwałych do używania do dnia otrzymania refundacji, czy też ww. korekty dokona na bieżąco w momencie otrzymania refundacji?
 
ITPB3/423-641b/11/PS w zakresie zasad zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów)
 
ITPB3/423-641a/11/PS w zakresie ustalenia pierwszego roku podatkowego w przypadku braku powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy w umowie spółki.
 
ITPB3/423-75/12/PS w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług przeprowadzenia badań naukowych i technicznych pojazdu lub poszczególnych jego podzespołów oraz kosztów związanych z wydaniem odpowiedniego świadectwa lub certyfikatu
 
ITPB3/423-79/12/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności (wykreślenie kontrahenta z rejestru firm w Wielkiej Brytanii - Companies House wskutek ukończenia wobec dłużnika procesu pozasądowej likwidacji - Creditors Voluntary Liguidation).
 
ITPB3/423-92/12/AW Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, od form do produkcji łopat, które nie są wykorzystywane w dłuższym okresie czasu, powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne stanowiące podatkowe koszty uzyskania przychodów, zarówno sytuacji, kiedy formy te zostaną jeszcze wykorzystane w przyszłości jak i w sytuacji, kiedy okaże się, iż nie zostaną już wykorzystane i w przyszłości zostanie podjęta decyzja o ich likwidacji?
 
ITPB3/423-73/12/PS w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy od lokalu użytkowego
 
ITPB3/423-93/12/PST Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za usługi doradcze w celu podwyższenia kapitału ( pozyskanie nowego inwestora) oraz wydatki związane z wyjazdami związanymi z pozyskaniem inwestora - przejazdy, przeloty, hotele mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów w spółce w dacie ich poniesienia?
 
ITPB3/423-68b/12/PST Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na organizację wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego w zakresie dotyczącym osób stale współpracujących z wnioskodawcą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz osób działających na podstawie umów zlecenia?
 
ILPB4/423-110/12-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów osoby prawnej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo – akcyjnej z tytułu dywidendy.
 
ILPB4/423-97/12-2/MC Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym.
 
ILPB3/423-46/12-2/EK 1. Czy transakcja z 2007 r. polegająca na objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym X przez Y w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zwykłych udziałów w Z stanowiła wymianę udziałów?
2. Czy w związku ze sprzedażą udziałów w Z przez X, X będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Y w ramach wymiany udziałów z 2007 r.?
3. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego X w 2007 r. może zostać rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów w Z uzyskanych w drodze wymiany udziałów, tj. w roku 2011?
 
ILPB3/423-46/12-3/EK 1. Czy transakcja z 2007 r. polegająca na objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym X przez Y w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zwykłych udziałów w Z stanowiła wymianę udziałów?
2. Czy w związku ze sprzedażą udziałów w Z przez X, X będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Y w ramach wymiany udziałów z 2007 r.?
3. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego X w 2007 r. może zostać rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów w Z uzyskanych w drodze wymiany udziałów, tj. w roku 2011?
 
ILPB3/423-46/12-4/EK 1. Czy transakcja z 2007 r. polegająca na objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym X przez Y w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zwykłych udziałów w Z stanowiła wymianę udziałów?
2. Czy w związku ze sprzedażą udziałów w Z przez X, X będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Y w ramach wymiany udziałów z 2007 r.?
3. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego X w 2007 r. może zostać rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów w Z uzyskanych w drodze wymiany udziałów, tj. w roku 2011?
 
IPPB5/423-585/12-2/AJ 1) Czy płatności przekazywane przez Spółkę do S Niemcy (pochodzące z komercjalizacji Praw Komercyjnych) podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatek u źródła) na podstawie art. 21 ust. 1 w zw. z art. 26 ustawy o CIT w zw. z art. 12 polsko-niemieckiej UPO ?2) W przypadku przyjęcia błędnego zdaniem Spółki założenia, iż płatności przekazywane przez Spółkę do S Niemcy podlegają podatkowi u źródła w Polsce to czy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT Spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła od płatności przekazywanych do S Niemcy (pochodzących z komercjalizacji Praw Komercyjnych) ?
 
ILPB4/423-32/12-6/MC Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytową jest czynnością niepowodującą powstania u wnioskodawcy, jako jednego z akcjonariuszy spółki X konieczności rozpoznania przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
 
ILPB3/423-118/12-4/EK 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Spółka nie powinna wykazać przychodu do opodatkowania z tytułu kapitalizacji odsetek od pożyczki w czerwcu 2011 r., tj. w miesiącu, w którym nastąpiła kapitalizacja odsetek?
2. Czy Spółka powinna wykazać przychód z tytułu skapitalizowanych odsetek od pożyczki w grudniu 2011 r., kiedy miała miejsce kompensata części długu z dywidendą?
3. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 powyżej jest pozytywna, to w jaki sposób Spółka powinna wyliczyć kwotę przychodu do opodatkowania z tytułu skapitalizowanych odsetek?
 
ILPB3/423-98/12-2/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB3/423-96/12-6/JG Czy przychody Fundacji z tytułu przyjmowanych wpłat gotówkowych na rachunek bankowy, z tytułu udziału w planowanej pielgrzymce podlegają opodatkowaniu, czy też są zwolnione od podatku? Ponadto Fundacja pragnie uzyskać informację, czy wniesiona obowiązkowa opłata (40 zł) za złożenie przedmiotowego wniosku stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-899/12/PP W jaki sposób – w razie sprzedaży Znaków przez Spółkę osobową – powinny zostać określone koszty uzyskania przychodów Spółki będącej wspólnikiem Spółki osobowej
 
IPPB3/423-571/12-2/EŻ Czy prawidłowe jest zaliczanie poniesionego kosztu podatku od wartości dodanej do kosztów podatkowych a otrzymanego zwrotu do przychodów podatkowych?
 
IPPB3/423-551/12-2/DP 1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SKA spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu likwidacji SKA spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?
 
IPPB5/423-640/12-2/DG Czy udostępnienie Artykułów spożywczych pracownikom Spółki stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? la) Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Spółka ma możliwość zaliczenia należnego podatku VAT, który został naliczony na Artykułach spożywczych udostępnionych pracownikom, do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami Ustawy PDOP? 2. Czy Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu Artykułów spożywczych, które następnie są udostępniane pracownikom w ramach wykonywanych obowiązków służbowych?
 
IPPB3/423-550/12-2/DP Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do SKA w postaci praw do znaków towarowych powodować będzie powstanie u Wnioskodawcy przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-570/12-2/MS Czy przychód z tytułu otrzymania przez wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia w postaci nieodpłatnego poręczenia kredytu bankowego będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT przy założeniu, że wartość tego świadczenia będzie mieścić się w dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej wynikającej z zezwolenia oraz przepisów prawa? Czy datą powstania przychodu z tytułu otrzymania przez wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia w postaci nieodpłatnego poręczenia kredytu bankowego będzie data ustanowienia tego poręczenia? Czy wartość otrzymanego przez wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia w postaci nieodpłatnego poręczenia kredytu bankowego należy ustalać na podstawie łącznej wartości poręczonego kredytu oraz oprocentowania przewidzianego do spłaty w chwili udzielenie poręczenia, czy też na podstawie maksymalnej kwoty poręczenia wynikającej z zawartej umowy? Czy wartość otrzymanego przez wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia w postaci nieodpłatnego poręczenia kredytu bankowego, która zostanie ustalona na poziomie od 0,2 % do 1 % poręczonej kwoty będzie ceną rynkową w rozumieniu art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-574/12-2/MS Czy w przedstawionym stanie przyszłym, wniesienie aportem całego swojego przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie spółki z o.o. do spółki komandytowo - akcyjnej, którą jest A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji S.K.A., będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z dnia 9 marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej jako: „ustawa o CIT”)?
 
IPPB3/423-549/12-2/DP Czy w razie spłaty pożyczki (pomijając naliczone odsetki) bądź spłaty wierzytelności otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPPB3/423-546/12-2/GJ W ocenie organu, o ile żywotnym interesem wytwórców leków, w tym Spółki, jest uzyskanie dla swojego produktu statusu produktu refundowanego, gdyż gwarantuje to, zwiększony w stosunku do wolnego rynku, stabilny przychód a następnie ustalenie racjonalnej ceny leku w procesie negocjacji - w tym również obniżenie tej ceny, aby była konkurencyjna na rynku leków, co sprzyja zarówno osiąganiu przychodów jak i zachowaniu źródła przychodów, to zawarcie - wbrew tym interesom - umowy o niepodejmowaniu działań w kierunku obniżenia ceny leków i generowanie kosztów mających na celu wyłącznie pokrycie straty finansowej innego podmiotu gospodarczego trudno uznać za postępowanie racjonalne.
 
IPPB3/423-554/12-3/PK1 Czy prawo ochronne na WNIP może podlegać amortyzacji? Czy odpisy amortyzacyjne od WNIP będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki lub Wnioskodawcy (gdy Spółka przybierze formę spółki komandytowej) od momentu rozpoczęcia przez Spółkę amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie WNIP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? Czy kosztem uzyskania przychodu Spółki lub Wnioskodawcy (gdy Spółka przybierze formę spółki osobowej innej niż spółka komandytowo-akcyjna) będą odpisy amortyzacyjne od WTNIP dokonywane od ich wartości początkowej określonej w wysokości ceny nabycia WNIP przez Spółkę (odpowiadającej wartości rynkowej WNIP)?
 
IPPB3/423-541/12-4/KK Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu użytkowania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych do wysokości nie wyższej niż wynika z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Warunkiem zaliczenia przypadającej kwoty wydatków do kosztów uzyskania przychodów będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu według obowiązującego wzoru potwierdzonej przez podatnika zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o pdop. na koniec każdego miesiąca.
 
IPPB3/423-568/12-2/KK Czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcy środek trwały w postaci wydatków poniesionych na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do prowadzonej działalności może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-677/12-2/MW Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych Wnioskodawcy przez Podmioty wewnątrz podatkowej grupy kapitałowej znajdą zastosowanie ograniczenia w dopuszczalności tych odsetek do kosztów uzyskania przychodów tychże Podmiotów, przewidziane w przepisach o tzw. niedostatecznej (lub cienkiej) kapitalizacji, tj. w szczególności w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-589/12-4/DG Czy realizacja opisanego powyżej połączenia T. z O. będzie skutkowała dla Spółki opodatkowaniem na gruncie art. 10 ustawy o PDOP bądź innych przepisów ustawy o PDOP?
Czy działalność prowadzona przez Spółkę po połączeniu z O będzie w jakimkolwiek zakresie stanowić zakład na terytorium Polski w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP oraz UPO?
Czy działalność prowadzona przez Spółkę po połączeniu będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce jedynie podatkiem u źródła?
 
IBPBI/2/423-889/12/BG w zakresie m.in. ustalenia czy po dokonaniu przez Wnioskodawcę przejęcia Spółki B, prowadząc działalność gospodarczą w dwóch strefach ekonomicznych na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca będzie mógł prowadzić jedną łączną ewidencję rachunkową dla dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na podstawie wszystkich Zezwoleń (podlegających zwolnieniu z pdop) i odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu
 
IBPBI/2/423-925/12/AP Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne wykonywanie czynności kontrolnych przez Udziałowca pośredniego nie powoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 
IBPBI/2/423-962/12/MO W jakim terminie powstanie u Wnioskodawcy dochód podatkowy związany z działalnością SKA (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 
IBPBI/2/423-963/12/MO W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania Wnioskodawcy w związku z działalnością SKA? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Wskaźniki gospodarcze