Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-611/11/PS Czy Spółka ma prawo zaliczyć spisywane należności z tytułu świadczonych usług do kosztów uzyskania przychodu, udokumentowanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod datą zaakceptowania zaistniałej sytuacji przez Zarząd, który określa kiedy sytuacja odpowiada stanowi faktycznemu, a nie pod datą wydania postanowienia komorniczego?
 
ITPB3/423-668/11/DK Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce akcyjnej, na pokrycie których Wnioskodawca wniesie wkład niepieniężny w postaci posiadanych akcji, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszty uzyskania przychodów należy określać na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wartości nominalnej wniesionych aportem akcji?
 
ITPB3/423-629a/11/AW Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (maszyn), które na mocy zawieranych umów o współpracy udostępniane są kinom?
 
ITPB3/423-629b/11/AW Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (maszyn), które na mocy zawieranych umów o współpracy udostępniane są kinom?
 
ITPB3/423-569/11/MK Czy w przypadku umowy leasingu z leasingodawcą A, dokonana zapłata opłaty wstępnej, opłaty administracyjnej i opłaty rejestracyjnej może, jako koszt w podatku dochodowym od osób prawnych, być rozliczona proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu, czy też winna być potrącona jednorazowo w dacie ich poniesienia?
 
ITPB3/423-569A/11/MK Czy w przypadku umowy leasingowej z leasingodawcą B, C i D, Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając w koszty uzyskania przychodów odpowiednio wstępną opłatę leasingową (leasing B) / opłatę wstępną (leasing C) / pierwszą ratę (leasing D) nie jednorazowo, a proporcjonalnie do długości trwania umowy? A zryczałtowane wynagrodzenie za rejestrację pojazdu (leasing B)/ koszty opłaty rejestracyjnej (leasing D) rozliczając w koszty podatkowe jednorazowo w momencie poniesienia?
 
ITPB#/423-569b/11/MK Czy, jeżeli Spółka prawidłowo rozliczała w czasie koszty opłaty wstępnej (leasing A i B), powinna również proporcjonalnie do długości trwania umowy rozliczyć w koszty, niepodlegającą odliczeniu część podatku VAT od opłaty wstępnej (dotyczy leasingu samochodów osobowych)?
 
ITPB3/423-645/11/AW Czy utrata przedmiotowego zwolnienia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, następuje z dniem 1 lipca 2011 r. (dzień wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej), czy od 1 stycznia 2012 r. (początek nowego roku podatkowego Wnioskodawcy)?
 
ITPB3/423-650/11/PST Czy w przypadku, gdy skróceniu ulegnie pierwotnie określony czas trwania umowy leasingu operacyjnego lub finansowego - a po ponownym ustaleniu w drodze aneksu do tej umowy - umowa leasingu nadal będzie spełniać warunki, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy CIT lub art. 17f ust. ł ustawy CIT, przychód Spółki z przeniesienia na korzystającego własności przedmiotu leasingu ustalany powinien być odpowiednio na podstawie art. 17c ustawy CIT oraz art. 17g ustawy CIT?
 
ITPB3/423-42/12/MK Czy w przypadku, gdy Spółka będzie stosować metodę rachunkową rozliczania różnic kursowych może zrealizowane różnice kursowe od całości otrzymanej zapłaty za fakturę sprzedażową, wystawioną na kontrahenta w walucie obcej (z podatkiem VAT) zaliczyć odpowiednio do przychodu lub kosztu podatkowego czy tylko od części, która stanowi wartość netto z faktury?
 
ITPB3/423-42a/12/MK Czy w przypadku gdy Spółka będzie stosować metodę rachunkową rozliczania różnic kursowych może zrealizowane różnice kursowe od otrzymanej zapłaty w walucie obcej za fakturę zaliczkową wystawioną w walucie obcej (bez podatku VAT oraz z podatkiem VAT) na kontrahenta zaliczyć odpowiednio do przychodu lub kosztu podatkowego? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2).
 
ITPB3/423-599/11/PS możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności (postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego).
 
ITPB3/423-8c/12/DK 1) Czy otrzymana kwota za dzierżawę ziemi podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?2) Czy uzyskany dochód ze sprzedaży ziemi na cele rolnicze podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?3) Czy sprzedaż sprzętu rolniczego, który jest na stanie Spółdzielni podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?4) Czy uzyskany dochód ze sprzedaży budynków wraz z działkami (prawem własności, bądź prawem użytkowania wieczystego) podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 
ITPB3/423-628a/11/PS w zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłat wstępnych związanych z zawartymi umowami leasingowymi (PROBLEMATYKA KOSZTU PONIESIONEGO)
 
ITPB3/423-606/11/AW Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
ITPB3/423-605/11/AW Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
ITPB3/423-604/11/AW Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
ILPB3/423-31/12-4/MM 1. Czy środki wpłacane przez członków Izby w celu przekazania ich do wydawnictwa należy traktować jako przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Jeśli tak.
2. Czy jest to przychód z działalności statutowej, czy należy go traktować jako przychód z działalności gospodarczej, podlegający podatkowi VAT?
 
ILPB3/423-91/12-2/MS Moment korekty przychodów z tytułu udzielonych rabatów, skont, obniżki cen w wyniku reklamacji oraz zwrotu towarów.
 
ILPB3/423-66/12-4/JG Kiedy powstał przychód podatkowy z tytułu uzyskanej prowizji za usługi pośrednictwa finansowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-67/12-2/JG Kiedy powstanie przychód podatkowy z tytułu uzyskanej prowizji za usługi pośrednictwa finansowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-734/12/CzP „Czy kwota przeznaczona na premie dla pracowników wraz z należnymi od tych wypłat składkami ZUS korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?”
 
IBPBI/2/423-508/12/PC Czy w związku z uczestnictwem Spółki w przedstawionej w niniejszym wniosku strukturze cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie relacji zachodzących pomiędzy Agentem, a innymi Uczestnikami systemu cash poolingu?
 
IBPBI/2/423-735/12/MS Czy zapłata odsetek na rzecz byłego wspólnika od pożyczek krótkoterminowych spłaconych bez odsetek w okresie kiedy był udziałowcem stanowić będzie koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
Czy zapłata odsetek na rzecz byłego wspólnika od pożyczek długoterminowych, których spłata nastąpi w okresie przyszłym będzie stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
 
IBPBI/2/423-564/12/PP Czy w związku z uczestnictwem Spółki w przedstawionej w niniejszym wniosku strukturze cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy CIT z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop”), w zakresie relacji zachodzących pomiędzy Agentem a innymi Uczestnikami systemu cash poolingu?
 
IBPBI/2/423-565/12/PP Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop”)?
 
IBPBI/2/423-737/12/MS Czy w takiej sytuacji, czyli gdy na dzień zapłaty odsetek wartość zadłużenia Spółki wobec udziałowców nie będzie przekraczała trzykrotności kapitału zakładowego wypłacone odsetki będą stanowiły w pełni koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-570/12/CzP Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych??
 
IBPBI/2/423-738/12/MO Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 updop w związku z art. 16 ust. 7b updop odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w oferowanej przez Bank strukturze zarządzania płynnością finansową - cash poolingu rzeczywistego, jako wypłacane z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b updop, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i - w konsekwencji - będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 updop?
 
IBPBI/2/423-658/12/BG Czy dochody otrzymane przez Spółkę, pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku partycypowania w dofinansowaniu projektów szkoleniowych personelu, będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 w części dotyczącej środków europejskich oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 w części stanowiącej dotację celową pochodzącą z budżetu krajowego? Bądź też nie będą stanowiły przychodu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako 1 – zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-739/12/MO Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 updop w związku z art. 16 ust. 7b updop odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w oferowanej przez Bank strukturze zarządzania płynnością finansową - cash poolingu rzeczywistego, jako wypłacane z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b updop, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i - w konsekwencji - będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 updop?
 
IBPBI/2/423-926/12/MO Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z pobytem przedstawicieli Udziałowca pośredniego w trakcie wykonywania czynności kontrolnych, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm. dalej: ustawa o PDOP)?
 
IBPBI/2/423-740/12/SD Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określając wartość zadłużenia wobec podmiotów, o których mowa w tych przepisach Wnioskodawca powinien brać pod uwagę zadłużenie wyłącznie z tytułu pożyczek (kredytów) w rozumieniu art. 16 ust. 7b tejże ustawy, czy powinien ustalić wartość zadłużenia wynikającą z wszelkich tytułów prawnych, w tym z tytułu dostaw towarów i usług?
 
IBPBI/2/423-741/12/AP Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wypłaty (bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę) z podziału wyniku finansowego netto w miesiącu ich wypłaty?
 
IBPBI/2/423-744/12/PC Czy Stowarzyszenie w związku z wniesieniem nieruchomości gruntowej w zamian za udziały będzie korzystało ze zwolnienia od tej czynności zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-745/12/AK Czy premia pieniężna przyznana Spółce stanowi przychód związany z prowadzeniem działalności w SSE i podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-747/12/JD Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej: „uCIT”) Spółka - w przypadku zbycia udziałów objętych przed 2000 r. - powinna rozpoznawać koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem udziałów wg przepisów obowiązujących w momencie zbycia (2011 r.), czy też w momencie (w roku) objęcia udziałów (tj. w 1995)?
 
IBPBI/2/423-928/12/MS Czy z tytułu zbycia akcji na rzecz SA celem ich umorzenia, Wnioskodawca powinien samodzielnie ustalić, na zasadach ogólnych właściwych dla zbycia akcji, przychód, który będzie odpowiadał należnemu wynagrodzeniu oraz koszty uzyskania przychodów, które będą odpowiadały poniesionym w przeszłości przez Wnioskodawcę wydatkom na objęcie tych akcji (obejmującym nie tylko wartość nominalną akcji, lecz także wartość agio przekazanego na kapitał zapasowy) oraz uwzględnić je w wyliczeniu miesięcznej zaliczki na PDOP, a także wykazać w rocznym rozliczeniu tego podatku?
 
IBPBI/2/423-748//12/BG Czy dochód uzyskany za 2011 rok może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zakupem wcześniej wspomnianej maszyny?
 
IBPBI/2/423-934/12/AP Czy wypłacane przez Spółkę na podstawie Pakietu socjalnego odszkodowania można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie zbycia akcji spółki X, czy też w dacie ich wypłaty?
 
IBPBI/2/423-887/12/BG w zakresie ustalenia czy w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę na skutek przejęcia Spółki B własności jej składników majątku, stanowiących w części koszty kwalifikowane inwestycji, z uwagi na kontynuowanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej wskazanej w Zezwoleniach Spółki B, nie zajdą zastosowania przesłanki do cofnięcia zezwoleń strefowych udzielonych Spółce B, a tym samym wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia z pdop działalności prowadzonej na terenie WSSE przez Wnioskodawcę oraz obowiązku zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia przez Spółkę B.
 
IPPB5/423-741/12-2/MW 1. Czy dokonywany przez Spółkę zwrot kosztów pacjentom uczestniczącym w badaniach klinicznych do wysokości przewidzianych odrębnymi przepisami limitów będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy zwolnienia przewidzianego w art. 21. ust. 1 pkt 16 lit. b) z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w sytuacji gdy dokonywane zwroty przekraczają limity przewidziane odrębnymi przepisami, tylko kwoty przewyższające ww. limity, jako przychody z innych źródeł nie podlegające zwolnieniu, będą podlegały wykazaniu przez Spółkę w informacji PIT-8c zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy otrzymywane przez Spółkę powierzone przez Zleceniodawców środki pieniężne, z których Spółka dokonuje następnie zwrotu kosztów pacjentom, będą neutralne dla rozliczeń Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji wpłaty tych środków od Zleceniodawców do Spółki nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu a wypłaty na rzecz pacjentów nie będą kosztem uzyskania przychodu dla Spółki?
 
IPPB5/423-627/12-2/PS Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż odsetki uzyskane od M z tytułu posiadanych Obligacji, wypłacane w 2012 r., 2013 r. i 2014 r., tj. przez okres uzyskiwania odsetek od Obligacji po nabyciu przez B 65,9% akcji M, do dnia 30 czerwca 2013 r. będą opodatkowane 5% podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem u źródła), natomiast po dniu 30 czerwca 2013 r. będą podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem u źródła) na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o CIT?
 
IBPBI/2/423-888/12/BG w zakresie ustalenia czy po dokonaniu przez Wnioskodawcę przejęcia Spółki B, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia dochodu w łącznej kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania, przy założeniu kontynuowania działalności na terenie obu stref przynajmniej do końca obowiązkowego okresu
 
IPPB5/423-622/12-3/DG w zakresie ustalenia obowiązków płatnika podatku dochodowego u źródła od wypłacanej za granicę należności
 
IPPB3/423-552/12-2/KK 1. Czy w związku z planowana sprzedażą wierzytelności w postaci pożyczki uzyskana kwota przychodu może zostać pomniejszona o koszt uzyskania przychodu w kwocie równej wartości nominalnej pożyczek?2. Jak podatkowo powinien być rozliczony wynik na sprzedaży wierzytelności w postaci zafakturowanych należności z tytułu dostaw towarów i usług? Czy wynik na sprzedaży tych wierzytelności powinien uwzględniać ich wartość brutto (z podatkiem VAT) czy też wartość netto?
 
ILPB3/423-90/12-4/MS Skutki podatkowe objęcia udziałów w Spółce Zależnej poprzez wydanie wierzytelności.
 
ILPB4/423-103/12-5/MC Czy w momencie realizacji nowej umowy kredytu refinansowego z 2011 r., z której środki zostały przeznaczone na spłatę kredytu pierwotnego z 2008 r., Spółka powinna rozpoznać podatkowe różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy spłata kredytu pierwotnego nastąpiła poprzez przelew środków dokonany przez bank udzielający kredytu refinansowego bezpośrednio na rachunek banku, który udzielił kredytu pierwotnego, z pominięciem rachunku bankowego Wnioskodawcy?
 
ILPB4/423-146/12-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych.
 
ILPB4/423-111/12-2/ŁM Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy posiadającego status akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jedynie w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub otrzymania zaliczki na poczet wypłaty z zysku i nie podlega opodatkowaniu na bieżąco w okresach, w których SKA osiąga zyski z własnej działalności?
 
IPPB3/423-67/11-7/12/S/AG Wysokość premii jest ustalana przez strony w momencie zawarcia kontraktu opcyjnego. Tak ustalona premia jest płatna niezależnie od faktu czy dojdzie do realizacji kontraktu opcyjnego, czy też realizacja kontraktu opcyjnego nie wystąpi. Standardem jest, iż premia płacona jest w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia transakcji, tj. od daty zawarcia umowy opcji, a nie od daty zawarcia umowy kupna/sprzedaży instrumentów bazowych w wyniku realizacji prawa do opcji. Premia ta jest zatem opłatą niezależną od wyniku zawartego kontraktu i stanowi zapłatę dla wystawcy instrumentu za samo jego wystawienie (za ryzyko związane z wystawieniem instrumentu). W konsekwencji przychód z tytułu wystawionych/zbytych instrumentów opcyjnych w postaci uzyskanej premii opcyjnej powinien zostać rozpoznany przez Spółkę jako przychód zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy. W związku z powyższym, przychód z premii opcyjnej, po stronie otrzymującego premię (Spółki) wystąpi w dacie zawarcia kontraktu opcyjnego przewidującego zapłatę tej premii.
 
IBPBI/2/423-593/12/BG w zakresie:- ustalenia czy do właściwego zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zapłaconych przez Spółkę na rzecz Wspólnika odsetek, należy wziąć pod uwagę wartość procentową udziałów, posiadanych przez Wspólnika (Pożyczkodawcę) w kapitale Spółki (Pożyczkobiorcy) w momencie dokonywania zapłaty odsetek od udzielonej przez Wspólnika pożyczki,- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez Wspólnika, gdy wartość zadłużenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 o podatku dochodowym od osób prawnych Spółki wobec udziałowców tej spółki i innych podmiotów nie osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego Spółki,- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez Wspólnika, gdy wartość zadłużenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 o podatku dochodowym od osób prawnych Spółki wobec udziałowców tej spółki i innych podmiotów osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego Spółki.
 
IBPBI/2/423-572/12/SD Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka postąpiła prawidłowo wyłączając z kosztów uzyskania przychodów części opłat leasingowych pokrytych dofinansowaniem otrzymanym z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW?
 
IBPBI/2/423-604/12/SD Czy z tytułu wpłat na rzecz PFRON istnieje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-607/12/SD Czy kwota 6.000 zł wypłacona byłej pracownicy na podstawie ugody sądowej, będąca odszkodowaniem z tytułu rekompensaty za niezgodne z prawem zwolnienie Jej z pracy stanowi koszt uzyskania przychodów według art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-312/12-2/KJ Czy wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, tzw. wydatki kwalifikowane poniesione przez Spółkę w okolicznościach przedstawionych w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, przekraczające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (jako minimalna wartość wydatków inwestycyjnych warunkująca prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych) będą uwzględniane dla celu obliczenia kwoty przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie ze wzorem przewidzianym w § 4 ust. 3 Rozporządzenia?

Wskaźniki gospodarcze