Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-602b/11/MT Czy opisane „koszty sprzedaży”, związane z działalnością Spółdzielni polegającą na budowie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w nich lokali, w przypadku gdy zostały właściwie udokumentowane i spełniają kryteria określone w art. 15 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy traktować jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy?
 
ITPB3/423-602a/11/MT Czy dochód uzyskany przez spółdzielnię mieszkaniową z realizacji budowy budynków mieszkalnych w celu sprzedaży - na rzecz jej członków oraz innych podmiotów - znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, garaży oraz udziałów w garażach wielostanowiskowych (niezależnie od tego czy nabywcy posiadają lokal mieszkalny w zasobach spółdzielni), będzie dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-223a/12/AW Czy w opisanym powyżej zdarzeniu obecnym i przyszłym na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dla przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypływu waluty z rachunku tytułem zapłaty zobowiązań):
- Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe jest i będzie stosowanie kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany dzień, z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy (przewalutowanie, zakup i sprzedaż waluty)
- Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe jest i będzie stosowanie faktycznie zastosowanego kursu, który wynegocjowano z bankiem?
 
ITPB3/423-223b/12/AW Czy w opisanym powyżej zdarzeniu obecnym i przyszłym na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dla przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypływu waluty z rachunku tytułem zapłaty zobowiązań):
- Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe jest i będzie stosowanie kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany dzień, z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy (przewalutowanie, zakup i sprzedaż waluty)
- Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe jest i będzie stosowanie faktycznie zastosowanego kursu, który wynegocjowano z bankiem?
 
ITPB3/423-135/12/AW Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia budynków Palarni Kawy i maszyn produkcyjnych, ubezpieczenia majątku dotyczące zaniechanej działalności produkcyjnej, podatki od nieruchomości dotyczące budynków Palarni kawy, koszty ogrzewania budynku Palarni Kawy, oświetlenia budynku Palarni Kawy z zewnątrz, koszty dozoru całego obiektu zarówno Palarni Kawy jak i budynku zarządu, koszty płac pracowników dozoru i ochrony obiektu Palarni Kawy i zarządu?
 
ITPB3/423-187/12/MT W okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), przedmiotowe rodzaje strat ponoszonych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych, mogą zostać przez nią zaliczone – na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – do kosztów uzyskania przychodów w „wartości podatkowej” likwidowanych surowców produkcyjnych i towarów
 
ITPB3/423-138/12/MT Skutki podatkowe otrzymania środków finansowych na zbudowanie i utrzymywanie stanu magazynowego części zamiennych w związku z umową o świadczenie kompleksowej obsługi serwisowo-gwarancyjnej sprzętu komputerowego - Czy otrzymane przez Spółkę środki finansowe są jej przychodem? Czy w związku z posiadaniem tych środków Spółka uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 
ITPB3/423-185/11/MK Czy Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać odsetki od finansowania (kredytu/pożyczki) na zakup akcji/udziałów w Spółce przejmowanej jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, kapitalizacji lub potrącenia?
 
IPPB3/423-522/12-8/PK1 1.Czy w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym W. przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną wydanych w zamian udziałów (akcji) W., przychodem Wnioskodawcy opodatkowanym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP będzie wartość nominalna udziałów objętych w W.? 2.Czy w przedstawionym stanie faktycznym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie uprawniony do określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w W.? 3.Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów W. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) w Spółce będzie ich wartość nominalna?
 
IPPB3/423-560/12-2/GJ w zakresie skutków podatkowych nabycia rzeczy, która była przedmiotem umowy leasingu
 
IPPB5/423-183/10/12-12/S/DG w zakresie ustalania odpisów amortyzacyjnych.
 
IPPB3/423-610/12-2/EŻ W którym momencie powstanie przychód z tytułu sprzedaży kolportowanej prasy w wyżej wymienionych przypadkach – czy w momencie przekazania nabywcy tytułów do kolportażu (wydania czasopisma), czy w momencie wystawienia faktury sprzedaży (gdy znana jest faktyczna wielkość sprzedaży danego czasopisma)?
 
IPPB3/423-599/12-2/PK1 Czy w przypadku wypłaty dywidendy wspólnikowi (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze), który: podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada od 17 marca 2010 r. 100% udziałów w spółce płatnika i przedstawi płatnikowi certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy u źródła z uwagi na zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-614/12-2/EŻ Czy koszty wynajmu samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej Banku, w postaci w szczególności czynszu najmu, powinny być uznawane za koszty uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez ich ograniczania do limitu wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-612/12-2/KK Czy Wnioskodawca w opisanych okolicznościach zdarzenia przyszłego, będzie miał prawo rozpoznać odsetki od finansowania (kredytu/pożyczki) na zakup akcji/udziałów w Spółce przejmowanej jako koszty uzyskania przychodów <kup> w momencie ich zapłaty, kapitalizacji lub potrącenia?
 
IPPB3/423-619/12-3/KK 1. Czy otrzymany przez Spółkę tytułem dywidendy przychód w postaci własności opisanych w niniejszym wniosku składników majątkowych, które Spółka ma uzyskać od spółki zależnej, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo swojej formy niepieniężnej?2. W świetle powyższego stanu faktycznego, w jaki sposób Spółka zobowiązana jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży lub spłaty wierzytelności pieniężnych, sprzedaży udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych uzyskanych tytułem dywidendy?
 
IPPB3/423-653/12-2/GJ Czy wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Spółki jednorazowo, czy też powinna być rozliczana proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu?
 
IPPB3/423-686/12-2/EŻ Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki lub/i kredytu zaciągniętych na zakup udziałów lub akcji w spółkach zagranicznych, w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek w zakresie w jakim odsetki te nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-587/12-2/AG Czy w przypadku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Sp. z o.o. Spółka powinna rozpoznać dochód do opodatkowania jako różnicę otrzymanego wynagrodzenia (ceny) odpowiadającego wartości rynkowej zbywanych udziałów ponad koszty uzyskania przychodów, ustalone w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Sp. z o.o.?
 
IPPB3/423-573/12-4/AG Czy w związku z połączeniem polegającym na przejęciu przez Wnioskodawcę SKA, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ?
 
IPPB3/423-633/12-2/EŻ Czy po dokonaniu połączenia Spółki ze Spółką Zależną odsetki od Pożyczki, których ciężar będzie ponosić Spółka będą stanowić jej koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-618/12-4/EŻ Spółdzielnia sprzedała lokal mieszkalny. Dochód z tej sprzedaży został przeznaczony na fundusz remontowy spółdzielni. W związku z powyższym należy uznać, że dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem jeśli został przeznaczony na wydatki związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, tj. na fundusz remontowy, będzie podlegał zwolnieniu przedmiotowemu.
 
IPPB3/423-621/12-2/MS Czy ustalone przez nią zasady opodatkowania do świadczonych usług dzierżawy są prawidłowe?
 
IPPB3/423-561/12-2/PK1 Czy odszkodowanie wypłacone z tytułu przedwczesnego rozwiązania dotychczasowej umowy najmu stanowić będzie koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „PDOP”), w sytuacji gdy w związku z zawarciem nowej Umowy Najmu Wnioskodawca (najemca) otrzyma wynagrodzenie stanowiące jego przychód podatkowy?
 
IPPB3/423-589/12-2/PK1 Czy opłata z tytułu korzystania ze znaku towarowego:
1. będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia kosztu,
2. czy też należy ją odnieść do poszczególnych lat, za które została naliczona i w związku z tym dokonać odpowiedniej korekty kosztów uzyskania przychodów za lata ubiegłe,
3. lub amortyzować ją jako wartość niematerialną i prawną?
 
IPPB3/423-569/12-2/PK1 Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu promocyjnej sprzedaży części wykończenia i wyposażenia będzie stanowiła przyjęta przez Spółkę promocyjna cena wykończenia i wyposażenia (np. 1.000 zł)?
Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie elementów wykończenia i wyposażenia oferowanego klientom w promocyjnej cenie?
Czy u nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność) powstanie przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustaw o PIT i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika?
Czy u nabywców lokali mieszkalnych (osób prawnych) powstanie przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustaw o CIT?
 
IPPB3/423-579/12-2/EŻ Czy prawidłowe jest stanowisko, iż Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość kosztów wynajmu samochodów osobowych (czynsz), bez stosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 5 ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-585/12-2/PK1 W jaki sposób należy ustalić wartość początkową WNIP otrzymanych jako wynagrodzenia w naturze z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w PolCo, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-545/12-4/PK1 Czy wydatki poniesione przez Spółkę na podstawie umowy o dzieło i inne wydatki związane z wytworzeniem dzieła (narzędzia i materiały), stanowią wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i nie stanowią nabytych wartości niematerialnych i prawnych, od których Spółka byłaby zobowiązana dokonywać odpisy amortyzacyjne?
 
IPPB3/423-588/12-2/AG Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów Spółki z o.o.?
 
IPPB3/423-586/12-2/AG Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę swoim udziałowcom, w zamian za udziały w PolCo otrzymane przez Wnioskodawcę aportem?
 
IPPB3/423-544/12-4/PK1 Czy wydatki poniesione przez Spółkę na podstawie umowy o dzieło i inne wydatki związane z wytworzeniem dzieła (narzędzia i materiały), stanowią wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i nie stanowią nabytych wartości niematerialnych i prawnych, od których Spółka byłaby zobowiązana dokonywać odpisy amortyzacyjne?
 
IPPB3/423-578/12-4/KK Czy otrzymaną fakturę można zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu okresu bieżącego?
 
IPPB5/423-715/12-2/PS Czy Wnioskodawca jest zobowiązany odprowadzać w Polsce w trakcie trwania roku podatkowego miesięczne zaliczki podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów osiągniętych przez SKA pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów poniesione przez SKA proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SKA?
 
IPPB3/423-572/12-2/DP 1. Czy otrzymane w wyniku likwidacji SKA środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy otrzymane w wyniku likwidacji SKA składniki majątku (w tym wierzytelności) stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?3. Czy otrzymane w wyniku likwidacji SKA wierzytelności wobec osób trzecich stanowić będą w momencie ich spłaty przez dłużnika, przychód podatkowy dla Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-609/12-2/KK Czy w trakcie roku podatkowego Spółka może dla celów podatkowych ujmować koszty publikacji w miesiącu ich poniesienia (ujęcia w księgach w oparciu o dokument księgowy np. fakturę), bez konieczności rozliczania w stosunku do sprzedaży w poszczególnych miesiącach roku podatkowego czy też Spółka ma obowiązek zapewnić współmierność kosztów i przychodów w każdym miesiącu roku podatkowego?
 
IPPB3/423-581/12-2/AG Czy w świetle przedstawionego stanowiska, naliczone i niewypłacone odsetki, umorzone przez Finansującego nie będą stanowić przychodu podatkowego Spółki?
 
IPPB5/423-716/12-2/DG 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółce będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku obliczonego od łącznych dochodów (tj. dochodów krajowych oraz niepodlegających zwolnieniu dywidend) o kwotę podatku zapłaconego w Chorwacji od dochodów, z których zysk został wypłacony przy czym kwota, o którą pomniejszony będzie podatek do zapłaty w kraju nie może być wyższa od tej części podatku dochodowego od osób prawnych, która przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie? 2. Czy kwotę otrzymanej dywidendy oraz zapłaconego przez spółkę chorwacką podatku od dochodów przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy? 3. Czy sprawozdania podatkowe spółki w Chorwacji, z których wynikają kwoty należnego podatku dochodowego oraz dowody wpłat podatku (potwierdzenia przelewów z rachunku bankowego spółki) stanowią podstawę do zastosowania odliczenia zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-286/09-5/12/S/KK w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nieumorzonej inwestycji w obcym środku trwałym
 
IPPB3/423-577/12-2/MS w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB5/423-519/12-2/PS W przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej przychód należny z tytułu dywidendy, powstaje proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału), w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie ww. spółki, albo też w przypadku ustalenia dnia dywidendy – w tym dniu Wnioskodawca, w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien odprowadzać za miesiąc, w którym uzyska z tego tytułu przychód należny, tzn. za miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej albo za miesiąc w którym został określony dzień dywidendy.
 
ILPB4/423-45/12-6/DS Czy rozwiązanie zastosowane przez wnioskodawcę jest prawidłowe?
 
ILPB3/423-97/12-2/JG Czy w opisanym stanie faktycznym przychód dla Wnioskodawcy powstaje każdorazowo – w całym okresie najmu – na koniec okresu rozliczeniowego, w wysokości odpowiadającej wartości czynszu za dany okres rozliczeniowy?
 
ILPB4/423-77/12-2/ŁM Czy Oddziałowi, który nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a występuje i pełni jedynie rolę quasi przedstawicielstwa Spółki hiszpańskiej, która to nie osiąga dochodów z działalności prowadzonej na terytorium Polski, mogą być przypisane dochody do opodatkowania w Polsce?
 
ILPB4/423-77/12-3/ŁM Czy Oddziałowi, który nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a występuje i pełni jedynie rolę quasi przedstawicielstwa Spółki hiszpańskiej, która to nie osiąga dochodów z działalności prowadzonej na terytorium Polski, mogą być przypisane dochody do opodatkowania w Polsce?
 
ILPB3/423-33/12-4/MM 1. Czy licząc dochód prawidłowe jest podejście Spółki: wyliczenie dochodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do opodatkowania a następnie odjęcie od niego wydatków na rozwój strefy i wykazanie ich jako dochód zwolniony?
2. Czy koszty uzyskania przychodów obniżające przychód prawidłowo są wykazywane również w kwocie dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem od osób prawnych?
3. Czy Spółka powinna liczyć limit dochodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem od osób prawnych, jeżeli w rozporządzeniu (Dz. U. Nr 46, poz. 209, par. 14) ustawodawca dokładnie wskazuje na wysokość dochodu zwolnionego, jako część wydatkowaną w roku podatkowym lub po nim następującym?
4. Czy prawidłowe jest podejście Spółki do rozumienia zakresu czasowego ujęcia wydatków na rozwój strefy w CIT 8 za dany rok podatkowy, tzn. części wydatkowanej w roku podatkowym lub po nim następującym, czyli do dnia wyliczenia podatku za rok poprzedni?
 
IBPBI/2/423-584/12/BG w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu udostępnienia bramy wjazdowej
 
IBPBI/2/423-605/12/MO Czy w przypadku wartości środków trwałych ustalonych w wysokości ceny rynkowej i w ten sposób wprowadzonych do ksiąg, odpisy amortyzacyjne od nich dokonywane są kosztem uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-675/12/BG W zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, które nie zostały zapłacone
 
IBPBI/2/423-1268/12/BG w zakresie dokumentowania kosztów funkcjonowania czeskiego biura
 
IBPBI/2/423-558/12/BG w zakresie kwalifikacji do kosztów wytworzenia środków trwałych :- wydatków poniesionych na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt tj.
  • koszty osobowe bezpośrednie tj. koszty wynagrodzeń, narzuty na wynagrodzenia, koszty delegacji i szkoleń związanych z inwestycją,
  • koszty rzeczowe i usługi obce tj. wyposażenie biur, amortyzacja sprzętu biurowego, zużycie materiałów, książki o tematyce związanej z prowadzoną inwestycją, usługi bankowe, w tym prowizje i opłaty, media, w tym woda, prąd i usługi telekomunikacyjne,
- wydatków poniesionych na opinie prawne, doradztwo, sporządzanie dokumentacji technicznych, w tym projektów budowlanych, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i ich aktualizacji, nadzór archeologiczny, nadzór autorski, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, związane z konkretną inwestycją/modernizacją, które związane są z realizacją projektu inwestycyjnego,- wydatków poniesionych na czyszczenie sieci kanalizacyjnej, na dokumentacje kosztorysowo - projektową dotyczącą modernizacji sieci,- wydatków poniesionych na studium wykonalności (wstępne oraz ostateczne ),- wydatków poniesionych w związku z realizacją zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, - wydatków poniesionych w związku z realizacją zamówienia dotyczącgo świadczenia Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt, - wydatków poniesionych na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,- wydatków poniesionych na opłaty skarbowe, sądowe i notarialne, w tym, za wydanie pozwoleń na budowę, za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, za zmianę inwestora dla pozwoleń na budowę,- wydatków poniesionych na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do czasu oddania środka trwałego do używania, - wydatków związanych z ustanowieniem hipoteki służącej zabezpieczeniu zaciągniętego przez Spółkę kredytu bankowego oraz pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji, w tym za wykonanie operatów szacunkowych, opłaty skarbowe za wypisy i wyrysy konieczne do ich sporządzenia oraz opłaty sądowe i notarialne,- wydatków poniesionych na koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w przypadku uwzględnienia odwołań od rozstrzygnięć protestów, nakładane stosownie do wyniku postępowania, - wydatków poniesionych związanych z obowiązkowymi działaniami informacyjnymi i promującymi.

 
IBPBI/2/423-568/12/BG Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zawartą umową cash poolingu?

Wskaźniki gospodarcze