Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-144/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku opisanych kosztów wspólnych, których nie można jednoznacznie przypisać do działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym lub zwolnionej, możliwe jest zastosowanie tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającego stosunek przychodów z działalności opodatkowanej/zwolnionej w ogólnej kwocie przychodów Spółki?
 
ITPB3/423-300e/12/AW Czy nakłady poniesione przez Spółkę na rozbiórkę Szkoły i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, w tym te odpowiadające Elementom nr 11 i 12 wynagrodzenia Podwykonawcy, jako koszty podatkowe bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów, będą potrącalne przez Spółkę zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-325a/12/PS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących.
 
ITPB3/423-325b/12/PS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących z tytułu kaucji gwarancyjnych.
 
ITPB3/423-485/12/AW Czy kwoty zaległego podatku od nieruchomości za lata 2008, 2009 i 2011 ustalone i opłacone w czerwcu i lipcu 2012 roku, ujęte w księgach rachunkowych w 2012 roku, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2012 roku, na podstawie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-488/12/AW Od kiedy Spółka może zacząć dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej na skutek ulepszenia wartości kompletnych i zdatnych do używania środków trwałych tj.:-od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały zakończone prace, tj. począwszy od stycznia 2009 r.,-od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wystawiony dokument OT uwzględniający zwiększenie wartości początkowej środków trwałych?
 
ITPB3/423-487/12/AW Czy bez ewidencji przebiegu pojazdu Wnioskodawca może koszty „kilometrówki” uznać, jako koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-321/12/PST Czy zasadne jest zaliczanie dochodu z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych i zabudowy korytarzy do zasobów mieszkaniowych, a tym samym zwolnienie ich z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44?
 
ITPB3/423-475/12/PS Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej poniesionej w związku z zawartą umowa leasingu operacyjnego.
 
IPPB5/423-621/12-4/DG Czy wniesienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego, jako wkładu niepieniężnego do Banku — będzie neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych tj. nominalna wartość akcji Banku wydanych w zamian za powyższy wkład niepieniężny nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy na moment wniesienia a contrario art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP?
 
IPPB3/423-721/11-4/JD w zakresie określenia wysokości przychodu jaki rozpozna Spółka w sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego, w zamian za który otrzyma udziały w wysokości wartości nominalnej
 
ILPB4/423-99/12-2/ŁM Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
 
ILPB4/423-99/12-3/ŁM W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
IPPB3/423-800/11-4/AG 1) Czy płatności z tytułu Premii Ryzyka będą stanowić dla B. koszty uzyskania przychodu niezależnie od tego, czy jakiekolwiek Wierzytelności nie zostaną spłacone i faktycznego otrzymania (lub nie) Płatności CDS? kiedy płatności z tytułu Premii Ryzyka powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu B.?2) Czy Płatność CDS stanowi przychód B. i jaki dzień uznaje się za datę powstania przychodu?3) Czy w chwili wykupu obligacji Junior Notes ewentualna ujemna różnica pomiędzy kosztami poniesionymi na nabycie obligacji w chwili ich emisji a kwotą otrzymaną przy wykupie będzie stanowić dla B. koszty uzyskania przychodu?4) W scenariuszu alternatywnym nr 1, jeżeli przed wykupem Junior Notes B. sprzeda obligacje SPV, która nabyłaby je w celu umorzenia, a następnie umorzyłaby Junior Notes, to czy kwota wydana przez B. na nabycie Junior Notes w chwili ich emisji będzie stanowić dla B. koszty uzyskania przychodu, a jeśli tak, to kiedy takie koszty uzyskania przychodu powinny zostać ujęte w rozliczeniu podatkowym banku?5) W scenariuszu alternatywnym nr 2, jeżeli przed wykupem Junior Notes B. sprzeda obligacje Bankowi Holenderskiemu, to czy kwota wydana przez B. na nabycie Junior Notes w chwili ich emisji będzie stanowić dla B. koszty uzyskania przychodu, a jeśli tak, to kiedy takie koszty uzyskania przychodu powinny zostać ujęte w rozliczeniu podatkowym banku?
 
IPPB5/423-426/12-3/DG CIT - w zakresie kwalifikacji zespołu składników majątkowych będących przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej oraz pozostających w Spółce dzielonej i skutków podatkowych przeniesienia ich w ramach podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej
 
IPPB3/423-701/11-4/MS dochód ze sprzedaży papieru L, którego pierwszy etap produkcji wykonywany jest poza SSE a pozostałe w zakładzie na terenie SSE w całości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 updop,
 
IPPB5/423-1009/11-2/DG 1. Czy wyodrębniony w spółce Wnioskodawcy Dział Sprzedaży stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT? 2. Czy wyodrębniony w spółce Wnioskodawcy Dział Realizacji Kampanii stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT? 3. Czy wyodrębniony w spółce Wnioskodawcy Dział Agencji Interaktywnej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT? 4. Czy wyodrębniony w spółce Wnioskodawcy Dział Realizacji Kampanii Zewnętrznych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT?5. Czy wyodrębniony w spółce Wnioskodawcy Dział Administracji stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT? 6. Czy planowana transakcja podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, obejmująca przeniesienie wyodrębnionych Działów spółki Wnioskodawcy na Spółki Przejmujące A, B. C i D skutkować będzie powstaniem podlegającego opodatkowaniu przychodu w rozumieniu Ustawy CIT?
 
ILPB3/423-59/12-2/AO Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji na dalsze wydobywanie rud miedzi, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 
ILPB3/423-93/12-3/AO Ile wynosi maksymalna intensywność pomocy regionalnej przysługująca Wnioskodawcy na podstawie uzyskanego Zezwolenia?
 
IPPB3/423-393/12-2/GJ w zakresie skutków podatkowych zmiany korzystającego w umowie leasingu operacyjnego
 
ILPB3/423-93/12-4/AO Czy strata z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia poniesiona przez Spółkę w poprzednich latach podatkowych będzie mogła zostać odliczona od dochodów podlegających zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jakie Spółka oczekuje uzyskać w przyszłych okresach podatkowych?
 
ILPB3/423-59/12-3/AO Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji na dalsze wydobywanie rud miedzi, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 
IPPB5/423-338/11-4/IŚ Sposób ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z procesem inwestycyjnym budowy Magazynów.
 
IPPB5/423-785/11-2/DG w zakresie wyodrębnienia ze Spółki Zakładu Marketingu, Działu Soków, Działu Mrożonek oraz skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie
 
ILPB3/423-94/12-2/MS Rozpoznawanie przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń oraz stosowanie przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB3/423-499/12-2/PK1 w zakresie zasad opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej odnośnie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-500/12-2/PK1 w zakresie zasad opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej odnośnie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-501/12-2/PK1 CIT - w zakresie zasad opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej odnośnie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-502/12-2/PK1 CIT - w zakresie zasad opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej odnośnie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-511/12-2/PK1 Odnośnie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-498/12-2/PK1 W zakresie zasad opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej odnośnie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-464/12-2/AG Czy w przypadku gdy Spółka nabywa udziały/akcje, to wszystkie wydatki poniesione w związku z nabyciem tych udziałów/akcji, jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem, są kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
IPPB5/423-579/12-4/MW Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu posiadania statusu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu dywidendy, należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności gospodarczej, stosownie do treści art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 
IPTPB3/423-318/12-2/GG Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych przedstawionych w zdarzeniu przyszłym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z objęciem w zamian za przedmiotowy aport akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki
 
ITPB3/423-484c/12/PST Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.
 
ITPB3/423-484b/12/PST Zastosowania zwolnienia przedmiotowegona podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.
 
ITPB3/423-484a/12/PST Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.
 
IPTPB3/423-327/12-2/PM W ocenie Wnioskodawcy w stanie sprawy, wydatki Wnioskodawcy na drobny poczęstunek w postaci napoi i słodyczy dostępny dla kontrahentów Wnioskodawcy podczas spotkań biznesowych, jako nie poniesione w celu reprezentacji Wnioskodawcy, o ile pozostają w związku z przychodami Wnioskodawcy, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, czy takie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe?

Wskaźniki gospodarcze