Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-387/12/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.
 
ITPB3/423-651/11/PS Czy ponoszone przez Spółkę wydatki związane z naprawą samochodów Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-81/12/AM Czy na skutek przeszacowania gruntu o kwotę 1 312 693 zł w wyniku przyjęcia do rozliczeń rynkowej wartości gruntu, ustalonej na podstawie sporządzonej wyceny przez biegłego rzeczoznawcę, powstaje przychód podatkowy zawarty w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-155/12/PS W zakresie momentu powstania przychodu (usługi rozładunku, składowania i załadunku).
 
ITPB3/423-147/12/PS W zakresie możliwości kontynuacji zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących inwestycji w obcym środku trwałym w przypadku nabycia środka trwałego w postaci wkładu niepieniężnego.
 
ITPB3/423-148a/12/MK Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań, w celu kalkulacji różnic kursowych od dnia 1 stycznia 2012 r. Spółka powinna stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej operacji?
 
ITPB3/423-132/12/PS dotyczy sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłat wstępnych związanych z umowami leasingu (leasing zwrotny).
 
ITPB3/423-329a/12/DK Powstanie przychodu w związku z umorzeniem udziałów za wynagrodzeniem w postaci nieruchomości.
 
ITPB3/423-116a/12/AW Czy udzielenie licencji, prawa własności intelektualnej, oprogramowania przez kontrahenta posiadającego siedzibę we Włoszech, za opłatą, będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego „u źródła” na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 tej ustawy w świetle postanowień art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Włochami ?
 
ITPB3/423-116b/12/AW Czy Spółka, zobowiązana będzie ująć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, wartość nabytych uprawnień: licencji, praw własności intelektualnej, oprogramowania jako wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wartość usług inżynieryjnych wraz z nabytymi materiałami i urządzeniami jako środki trwałe zgodnie z art. 16a ust.1 tej ustawy?
 
ITPB3/423-104/12/MK Czy od 1 stycznia 2012 r. Spółka stosuje prawidłowe kursy walut do wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych?
 
IPPB5/423-576/12-4/DG w zakresie ustalenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB5/423-354/12-3/PS Czy Spółka, dokonując na rzecz Producenta Oprogramowania płatności kwot należnychza oprogramowanie nabyte w wersji niematerialnej, które jest przedmiotem dalszej odsprzedaży po uprzednim wskazaniu podmiotu, któremu Spółka udzieli sublicencji, jest obowiązana pobierać jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, o którym mowa wart. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654,ze zm.)? Czy Spółka, dokonując na rzecz Producenta Oprogramowania płatności kwot należnych za sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie znajdujące się na tym sprzęcie, jest obowiązana w odniesieniu do płatności za nabyte oprogramowanie pobierać jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r4o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.)? Czy Spółka, dokonując na rzecz Producenta Oprogramowania płatności kwot należnych za oprogramowanie nabyte na nośniku lub w wersji niematerialnej, które jest przedmiotem dalszej odsprzedaży po uprzednim wskazaniu podmiotu, któremu Spółka udzieli sublicencji, jest obowiązana pobierać jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.)?
 
IPPB3/423-298/11-4/JB Czy na podstawie zasad sukcesji generalnej Ordynacji podatkowej, spełniony już został warunek 2-letniego posiadania przez SSD co najmniej 10% akcji Wnioskodawcy (OSD), ponieważ przed połączeniami w dniu 31.08.2010r. łącznie spółki SSD miały właśnie taki sam jak po połączeniach blisko 90% udział w spółkach OSD?
 
IPPB5/423-432/11-2/AM wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z udzielaniem świadczeń nie objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia („świadczeń ponadlimitowych”, „nadwykonań”) stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami potrącalne w dacie ich poniesienia.
 
IPTPB3/423-316/12-2/MF Czy w opisanej powyżej sytuacji koszty poniesione na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów technikum są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-284/12-4/IR Czy strata wynikła z likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych stanowi dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu i czy strata ta będzie rozliczona poprzez bezpośrednie zaliczenie jej na poczet kosztów uzyskania przychodu, czy też podwyższy wartość nowo wytworzonych środków trwałych?
 
IPTPB3/423-284/12-5/IR Czy w razie sprzedaży gruntów, po uprzednim ich przygotowaniu do budowy na nich lokali handlowych, strata wynikła z likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze