Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-630/11/AM Czy w sytuacji, gdy firma wykonywała prace budowlane na terytorium Niemiec przez okres nie przekraczający 12 miesięcy w roku podatkowym mogą one stanowić dla niej zakład w rozumieniu art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 
ITPB3/423-649/11/AM 1. Jak należy ustalić datę przekazania środka trwałego do używania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności art. 16g ust. 4 i 5 tej ustawy)?
2. Jaki kurs waluty obcej (z jakiego dnia) należy zastosować dla ustalenia wartości wydatków inwestycyjnych ponoszonych w walutach obcych, składających się na koszt wytworzenia środka trwałego?3. Jak należy rozumieć dyspozycje art. 16g ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących o naliczeniu, odpowiednio odsetek i prowizji oraz różnic kursowych, „do dnia” przekazania środka trwałego do używania? Czy dyspozycje te oznaczają, że do kosztu wytworzenia środka trwałego należy zaliczyć odsetki należne także za dzień uznany za dzień przekazania środka trwałego do używania oraz różnice kursowe obliczone przy zastosowaniu kursów walut z dnia uznanego za dzień przekazania środka trwałego do używania?
 
ITPB3/423-632/11/MK Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji otrzymania zaliczek w wysokości mniejszej bądź równej 100% ceny dostaw, które mają być realizowane w następnych okresach sprawozdawczych?
 
ITPB3/423-617/11/DK Rozliczenie przychodu, moment powstania przychodu, zapłata, jednorazowo, otrzymanie zapałaty.
 
ITPB3/423-639/11/AW Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
ITPB3/423-644/11/DK Zakres opodatkowania odsetek wypłacanych na podstawie odrębnej umowy dotyczącej wewnętrznego konta bankowego.
 
ITPB3/423-616/11/MK Czy wypłacone na skutek zawartej ugody odszkodowanie za zniszczoną uprawę stanowi przychód z działalności rolniczej czy przychód z działalności pozarolniczej, gdyż ma to zasadniczy wpływ na sposób liczenia 60% współczynnika ?
 
ITPB3/423-609/11/MK Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości rolnych /niezabudowanych działek jest przychodem z działalności rolniczej o którym mowa w art. l7 ust. 1 pkt 4e ustawyz dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy przychód ze sprzedaży tych nieruchomości jest przychodem roku 2010 czy 2011?
 
ITPB3/423-657/11/DK Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu i czy będzie można zaliczyć ten podatek do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-612/11/MT Znaczenie pojęcia „poniesienie kosztu”, funkcjonującego na gruncie przepisów o zasadach korzystania z pomocy publicznej udzielonej w formie tzw. zwolnienia strefowego.
 
ITPB3/423-308/10/12-S/AW Czy w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej na terenie SSE i korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 34 tej ustawy, podatkowa grupa kapitałowa w skład której będzie wchodzić Wnioskodawca, będzie podatnikiem o którym mowa w art. 1a ust. 1 ww. ustawy podatkowej?
 
ILPB3/423-128/12-2/JG Czy otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w części przeznaczonej na pokrycie wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w związku z odbudową zniszczonej pożarem dzierżawionej hali produkcyjnej nie jest zaliczane do przychodów podatkowych Wnioskodawcy?
 
ILPB4/423-82/12-5/DS Czy w momencie realizacji nowej umowy kredytu z 2011 r., z której środki zostały przeznaczone na spłatę kredytu z 2007 r., pomimo braku fizycznego przelewu środków pieniężnych, Spółka powinna rozpoznać podatkowe różnice kursowe o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-35/12-4/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB3/423-125/12-2/AO Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że w momencie sprzedaży przez Spółkę udziałów w X, dokonanej po wcześniejszym obniżeniu ich wartości nominalnej, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie udziałów w X?
 
IPPB5/423-622/12-2/DG w zakresie kwalifikacji kwoty nominalnej pożyczki otrzymanej przez P z tytułu przejęcia pożyczki
 
IPPB3/4240-138/12-2/KK Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z zakończeniem umów najmu lokali, w których Spółka poczyniła określone nakłady inwestycyjne, rozpoznane jako inwestycje w obcych środkach trwałych, Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tej części poniesionych nakładów, która nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne, w momencie wykreślenia inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPPB5/423-371/12-5/PS Opłaty licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu francuskiego, należy zakwalifikować jako dochody z praw autorskich lub praw pokrewnych w rozumieniu art. 21 updop oraz art. 12 ust. 4 UPO i jako takie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % przychodu.
 
IPPB5/423-371/12-4/PS W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
 
IPPB5/423-372/12-4/PS 1) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym a) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku. W związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
2) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym b) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku, w związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
 
IPPB5/423-374/12-4/PS 1) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym a) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku. W związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
2) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym b) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku, w związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
 
IPPB5/423-373/12-4/PS 1) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym a) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku. W związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
2) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym b) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku, w związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
 
IPPB5/423-372/12-5/PS 3) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym c) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku, w związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
 
IPPB5/423-374/12-5/PS Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym c) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku, w związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
 
IPPB5/423-373/12-5/PS 3) Czy świadczenia opisane w stanie faktycznym c) mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 12 (lub w art. 13) przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku, w związku z czym czy Spółka ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku u źródła do organów podatkowych od takich świadczeń?
 
IPPB5/423-425/12-2/DG 1. Czy opisany powyżej Dział A H (PAH) będący przedmiotem wydzielenia do P PAH (Spółki przejmującej) oraz opisane powyżej Działy C H C (PCH) oraz H H D (WBB), pozostające w P T (Spółce dzielonej), stanowią (odpowiednio część wydzielana jak i pozostała w Spółce dzielonej) zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT?2. Czy opisana powyżej transakcja podziału P T (Spółka dzielona) przez wydzielenie Działu PAH do P PAH (Spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla P T, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT?

Wskaźniki gospodarcze