Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 grudnia 2012 r.
 
IPTPB3/423-61/12-2/MF Czy wydatek na pomoc w opracowaniu wniosków i inne czynności podjęte przez Spółkę doradczą w celu uzyskania przez Wnioskodawcę zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej stanowi koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy i może być uwzględniony w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-27/12/DK 1. Czy wniesienie przez Spółdzielnię wyodrębnionych organizacyjnie wydziałów Spółdzielni uboju drobiu, przetwórstwa drobiu oraz sprzedaży i marketingu w formie aportu do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w skład którego będą wchodzić majątek trwały, majątek obrotowy oraz zobowiązania związane z tymi wydziałami, spełnia definicję zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów art. 6 pkt 1 tej ustawy?
2. Czy wniesienie przez Spółdzielnię wyodrębnionych organizacyjnie wydziałów Spółdzielni: uboju drobiu, przetwórstwa drobiu oraz sprzedaż) i marketingu w formie aportu do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w skład którego będą wchodzić majątek trwały, majątek obrotowy oraz zobowiązania związane z tymi wydziałami, spełnia definicję zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie stanowi przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy?
 
ITPB3/423-33/12/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy.
 
ITPB3/423-105/12/PS Zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy.
 
ITPB3/423-66/12/DK Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na składkę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności członków organów niepublicznej spółki kapitałowej.
 
IPTPB3/423-300/12-2/GG Czy w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Umowy cash poolingu opisanej w stanie faktycznym Spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn.zm., dalej: updop)?
 
IPTPB3/423-300/12-3/GG Czy do pobierania przez Bank prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego nie stosuje się przepisów o cienkiej kapitalizacji z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji czy Spółka ma prawo zaliczyć pełną kwotę tej prowizji do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-300/12-4/GG W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wynagrodzenia za okresowe powstanie salda dodatniego i koszt podatkowy z tytułu prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego?
 
IPTPB3/423-300/12-5/GG Czy poręczenia udzielone Spółce w ramach Umowy cash poolingu przez pozostałe Spółki z Grupy będące stronami tej umowy nie stanowią dla Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-299/12-2/GG Czy w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Umowy cash poolingu opisanej w stanie faktycznym Spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn.zm., dalej: updop)?
 
IPTPB3/423-299/12-3/GG Czy do pobierania przez Bank prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego nie stosuje się przepisów o cienkiej kapitalizacji z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji czy Spółka ma prawo zaliczyć pełną kwotę tej prowizji do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-299/12-4/GG W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wynagrodzenia za okresowe powstanie salda dodatniego i koszt podatkowy z tytułu prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego?
 
IPTPB3/423-299/12-5/GG Czy poręczenia udzielone Spółce w ramach Umowy cash poolingu przez pozostałe Spółki z Grupy będące stronami tej umowy nie stanowią dla Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-79/12-2/DS 1. W jaki sposób powinien być określony podlegający opodatkowaniu dochód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Sp. k.?
2. Czy przychody, koszty uzyskania przychodów a w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu lub strata podatkowa Wnioskodawcy mogą być określone przez organy podatkowe w inny sposób niż wynikający z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o przepisy art. 11 tej ustawy?
3. Czy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na drugie pytanie powyżej, dochody wspólników Sp.k. (tj. Wnioskodawcy, Wspólnika i Komplementariusza), podlegające opodatkowaniu lub ich ewentualne straty podatkowe zrealizowane z tytułu udziału w Sp.k. powinny zostać oszacowane przez organy podatkowe w oparciu o odpowiednią alokację przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów zrealizowanych w ramach działalności Sp.k., przy zastosowaniu przez organ odpowiedniej metody szacowania dochodu?
 
ILPB4/423-79/12-3/DS 1. W jaki sposób powinien być określony podlegający opodatkowaniu dochód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Sp. k.?
2. Czy przychody, koszty uzyskania przychodów a w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu lub strata podatkowa Wnioskodawcy mogą być określone przez organy podatkowe w inny sposób niż wynikający z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o przepisy art. 11 tej ustawy?
3. Czy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na drugie pytanie powyżej, dochody wspólników Sp.k. (tj. Wnioskodawcy, Wspólnika i Komplementariusza), podlegające opodatkowaniu lub ich ewentualne straty podatkowe zrealizowane z tytułu udziału w Sp.k. powinny zostać oszacowane przez organy podatkowe w oparciu o odpowiednią alokację przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów zrealizowanych w ramach działalności Sp.k., przy zastosowaniu przez organ odpowiedniej metody szacowania dochodu?
 
ILPB3/423-154/12-2/AO W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna ustalić dochód z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w SPK?
 
ILPB3/423-140/12-2/AO Czy w sytuacji przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej zezwoleń na działalność na terenie strefy?
 
ILPB4/423-102/12-2/ŁM Czy odsetki od kredytu długoterminowego przypadające na nie zasiedlone mieszkania, naliczane przez bank po rozliczeniu inwestycji i przyjęciu budynku do eksploatacji stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawniający do pomniejszenia podstawy opodatkowania ustalanej zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 18 ust. 1 w/w ustawy - od dochodów z działalności spółdzielni, innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy)?
 
ILPB4/423-116/12-4/DS 1. Czy X Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna oraz Z Wykonawstwo Sp. z o.o. Spółka komandytowa to podmioty powiązane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy X Sp. z o.o. Spółka komandytowo - akcyjna jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz czy mogą być wobec Spółki stosowane przepisy o oszacowaniu dochodów?
3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych transakcji dokonywanych pomiędzy SKA i Spółka Sp.k. oraz czy mogą być wobec Wnioskodawcy stosowane przepisy o oszacowaniu dochodów?
 
ILPB4/423-116/12-5/DS 1. Czy X Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna oraz Z Wykonawstwo Sp. z o.o. Spółka komandytowa to podmioty powiązane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy X Sp. z o.o. Spółka komandytowo - akcyjna jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz czy mogą być wobec Spółki stosowane przepisy o oszacowaniu dochodów?
3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych transakcji dokonywanych pomiędzy SKA i Spółka Sp.k. oraz czy mogą być wobec Wnioskodawcy stosowane przepisy o oszacowaniu dochodów?
 
ILPB4/423-81/12-5/MC Czy w momencie realizacji nowej umowy kredytu z 2011 r., z której środki zostały przeznaczone na spłatę kredytu z 2007 r., pomimo braku fizycznego przelewu środków pieniężnych, Spółka powinna rozpoznać podatkowe różnice kursowe o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-113/12-4/DS 1. Czy zaliczka na poczet dotacji unijnej rodzi skutki podatkowe (np. w amortyzacji podatkowej) z dniem otrzymania (metoda kasowa), czy z dniem zatwierdzenia jako dotacji przez NFOŚiGW?
2. Czy dotacja unijna (refundacja, zaliczka) na koszty wcześniej zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu (wydatki. z wyjątkiem amortyzacji) dotyczących funkcjonowania JRP w ramach działania POIŚ stanowi przychód podatkowy w części nią objętej?
3. Czy czynsze zaliczone w poprzednich okresach rozliczeniowych do kosztów uzyskania przychodu, wynikające z umów leasingu operacyjnego będących przedmiotem dotacji (refundacji), stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-113/12-5/DS 1. Czy zaliczka na poczet dotacji unijnej rodzi skutki podatkowe (np. w amortyzacji podatkowej) z dniem otrzymania (metoda kasowa), czy z dniem zatwierdzenia jako dotacji przez NFOŚiGW?
2. Czy dotacja unijna (refundacja, zaliczka) na koszty wcześniej zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu (wydatki. z wyjątkiem amortyzacji) dotyczących funkcjonowania JRP w ramach działania POIŚ stanowi przychód podatkowy w części nią objętej?
3. Czy czynsze zaliczone w poprzednich okresach rozliczeniowych do kosztów uzyskania przychodu, wynikające z umów leasingu operacyjnego będących przedmiotem dotacji (refundacji), stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-113/12-6/DS 1. Czy zaliczka na poczet dotacji unijnej rodzi skutki podatkowe (np. w amortyzacji podatkowej) z dniem otrzymania (metoda kasowa), czy z dniem zatwierdzenia jako dotacji przez NFOŚiGW?
2. Czy dotacja unijna (refundacja, zaliczka) na koszty wcześniej zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu (wydatki. z wyjątkiem amortyzacji) dotyczących funkcjonowania JRP w ramach działania POIŚ stanowi przychód podatkowy w części nią objętej?
3. Czy czynsze zaliczone w poprzednich okresach rozliczeniowych do kosztów uzyskania przychodu, wynikające z umów leasingu operacyjnego będących przedmiotem dotacji (refundacji), stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-607/12-4/RS Czy poniesione wydatki na spotkania dla kontrahentów za wyjątkiem wydatków na napoje alkoholowe, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-59/12-2/MC 1. W jaki sposób należy ustalić dochód, który osiągnąłby Wnioskodawca w razie zbycia przez spółkę osobową zaaportowanych składników majątkowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
2. Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od zaaportowanych składników majątkowych, także od tych wartości składników majątkowych, które w spółce z o.o. (przekształconej później w spółkę osobową) znajdowały się w kapitale zapasowym i w związku z tym podlegały ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-59/12-3/MC 1. W jaki sposób należy ustalić dochód, który osiągnąłby Wnioskodawca w razie zbycia przez spółkę osobową zaaportowanych składników majątkowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
2. Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od zaaportowanych składników majątkowych, także od tych wartości składników majątkowych, które w spółce z o.o. (przekształconej później w spółkę osobową) znajdowały się w kapitale zapasowym i w związku z tym podlegały ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-52/12-3/ŁM Czy do przychodów i kosztów Wnioskodawcy. (jako komplementariusza Spółki SKA mającego jednocześnie prawo do udziału w przychodach i kosztach Spółki SKA), należy doliczyć w trakcie roku odpowiednio przychody i koszty z tytułu prowadzonej przez Spółkę SKA działalności gospodarczej i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, czy też ze względu na przysługujące Sp. z o.o. prawo do udziału w zysku traktować ją na zasadach obowiązujących akcjonariusza i tego nie robić?
 
ILPB4/423-52/12-4/ŁM Czy w przypadku otrzymania środków z dywidendy z tytułu udziału w zysku Spółki SKA jako spółki osobowej niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca winien opodatkować ten wpływ środków?
 
IPPB3/423-698/11-3/MS Zasady ustalania wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej praw ochronnych do Znaku Towarowego wchodzącego w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot Wnoszący aport, według ich wartości rynkowej, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 15.12.2010r. do 30.11.2011r. w sytuacji, gdy w wyniku objęcia aportu powstanie dodatnia wartość firmy.
 
IPPB3/423-862/11-2/MS w zakresie prawa do ujęcia w swoim rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z Oddziałem powstałych przed dniem wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB3/423-924/11-4/MS 1.Czy na gruncie art. 15 ust.1 UPDOP w związku z art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a) i b) oraz art. 16 ust 2 UPDOP istnieje możliwość zaliczenia do KUP kwot płaconych przez Spółkę do centrów rozliczeniowych jako zapłata za transakcje dokonywane przez Klientów lecz nieodzyskanych przez D. od swoich Klientów?2.Czy na gruncie art. 15 ust. 1 UPDOP istnieje możliwość zaliczenia do KUP kwot płaconych przez D. do centrów rozliczeniowych jako zapłata za transakcje dokonywane przez osoby nieuprawnione do korzystania z kart płatniczych (karty skradzione) traktując te zapłaty jako straty z działalności gospodarczej?
 
IPPB3/423-608/11-2/AG Ponieważ ani na moment udzielenia Spółce przedmiotowych pożyczek ani obecnie (tj. po przejęciu pożyczek wymienionych w punkcie 2 przez Pożyczkodawcę 1), żaden z pożyczkodawców (Pożyczkodawca1/Pożyczkodawca 2) nie był/nie jest bezpośrednim udziałowcem Spółki (ani też nie posiadał/posiada ze Spółką wspólnego udziałowca posiadającego co najmniej 25% udziałów w kapitale obu podmiotów tj. pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy), przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy CIT, tj. przepisy ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od otrzymanych pożyczek, nie będą miały zastosowania do odsetek od pożyczek zarówno udzielonych Spółce przez Pożyczkodawcę 1, jak i przejętych od Pożyczkodawcy 2.
 
IPPB3/423-610/11-2/AG 1. Czy opisana w stanie faktycznym kwota odszkodowania stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawy PDOP przychód Wnioskodawcy w momencie uznania przez Wykonawcę i potrącenia ze środków z Gwarancji Bankowej, tj. w lutym 2011 r.?2. Czy kwota przychodu z tytułu odszkodowania powinna zostać ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień podpisania Porozumienia II i potrącenia odszkodowania z kwoty zabezpieczenia?3. Czy w związku z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy wynikającym z zawarcia Porozumienia II, Spółka miała prawo dokonać w dacie zawarcia Porozumienia II obniżenia wartości początkowej odpowiednich środków trwałych bez potrzeby dokonywania korekty dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych?4. Czy wskazany w stanie faktycznym poniesiony przez Spółkę koszt wynikający z różnicy w kursie euro pomiędzy kursem z dnia otrzymania środków w PLN (będących równowartością kwoty euro) z Gwarancji Bankowej a dniem rozliczenia z Wykonawcą na podstawie Porozumienia II, powinien być uznany zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP za koszt uzyskania przychodów, w momencie jego poniesienia, tj. w lutym 2011 r.?5. Czy różnice kursowe od środków w walucie obcej pochodzących z Gwarancji Bankowej, stanowiących zabezpieczenie przyszłych roszczeń względem Wykonawcy nie powinny stanowić odpowiednio kosztu ani przychodu podatkowego dla Spółki?6. Czy wskazana w stanie faktycznym kwota odsetek skapitalizowanych od środków z Gwarancji Bankowej stała się przychodem Spółki w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP w momencie podpisania Porozumienia II, tj. z chwilą uzyskania tytułu prawnego do tych odsetek?
 
IPPB3/423-846/11-2/MS Wskazanie momentu wprowadzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze aportu do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 01.01.2011r. i trwa do dnia 31.12.2011r.
 
IPPB5/423-546/10-6/PS CIT- zakresie art. 7 i 12 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
 
ILPB3/423-1015/09/12-S/AO Czy wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych, w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi, w związku z utratą przez ww. środki trwałe przydatności gospodarczej, mogą zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-382/07/08/12-8/S/PS W zakresie art. 21 i 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z poszczególnymi krajami: Austrią, Belgią Królestwem Niderlandów, Irlandią, Republiką Federalną Niemiec oraz Wielką Brytanią w zakresie art. 11 ust. 3 ww. umów

Wskaźniki gospodarcze