Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-41a/12/PST Kiedy powstanie przychód podatkowy z organizowanych kursów językowych:
a)przychód podatkowy powstanie z chwilą zakończenia danego semestru kursu. Do tej chwili wszystkie koszty podlegają zawieszeniu i będą gromadzone na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów,
b)czy w momencie i w kwocie faktycznej wpłaty przez uczestników kursu,
c)proporcjonalnie do czasu trwania kursu, poprzez podzielenie przewidywanej wartości kursu przez czas jego trwania (w opisanym przypadku przez 4 miesiące i co miesiąc zaliczenie w poczet przychodu obliczonej kwoty)
 
ITPB3/423-41b/12/PST Czy spółka prawidłowo zidentyfikowała koszty pośrednie, tj. inne niż bezpośrednio związane z przychodem, a więc rozpoznawane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w chwili ich poniesienia, oraz koszty bezpośrednie, tj. bezpośrednio związane z przychodem rozpoznawane dla celów podatku od osób prawnych w chwili powstania przychodu z organizowanych kursów językowych?
 
ITPB3/423-125/11/MK Czy koszty obsługi kredytu (prowizja i odsetki) zaciągniętego na zapłatę podatku od towarów i usług, naliczonego przez akcjonariusza, od wartości netto przedmiotu wkładu niepieniężnego, stanowią koszty uzyskania przychodów - stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-305/12-2/IR Czy poniesione przez Spółkę koszty z tytułu usług audytu przy realizacji wdrożenia systemu, zwiększą wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci licencji na oprogramowanie i tym samym będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od tego składnika majątku?
 
ITPB3/423-418/12/PST Czy stanowisko Spółki co do sposobu zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów, poniesionej w związku z zawarciem umowy leasingu jest prawidłowe?
 
ILPB4/423-106/12-4/MC Czy koszty działań informacyjno - promocyjnych powiększają wartość początkową wytwarzanych środków trwałych w ramach realizowanego Projektu?
 
ILPB3/423-87/12-4/MS Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu.
 
IPTPB3/423-301/12-4/IR Czy wolne od podatku dochodowego jest uzyskanie przez Spółkę z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie miejskiego
 
IPTPB3/423-301/12-5/IR Czy w sytuacji kiedy Spółka poniosła wydatki kwalifikowane w ramach powyższej umowy w 2011 roku (wydatki na promocję projektu) i zaliczyła je do kosztów uzyskania przychodów w 2011 roku, a następnie zostały one w 2012 roku zrefundowane otrzymaną dotacją, Spółka winna dokonać korekty tych kosztów na bieżąco tj. w 2012 roku czy poprzez korektę podatku dochodowego za 2011 rok?

Wskaźniki gospodarcze