Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-53a/12/AW W jaki sposób Wnioskodawca, jako komplementariusz Spółki powinien kalkulować przychody z udziału w Spółce w związku z posiadaniem przez Podmioty Trzecie świadectw użytkowych?
 
ILPB3/423-158/12-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie:
- zastosowania przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- powstania przychodu podatkowego.
 
ILPB4/423-123/12-2/ŁM Czy, a jeśli tak to kiedy i na jakich zasadach, po stronie Wnioskodawcy powstał przychód w związku z posiadaniem świadectw użytkowych?
 
ILPB4/423-123/12-3/ŁM Czy, a jeśli tak to kiedy i na jakich zasadach, po stronie Wnioskodawcy powstanie w przyszłości przychód w związku z posiadaniem świadectw użytkowych lub w związku z ewentualną zmianą zakresu i / lub sposobu wykonywania praw ze świadectw użytkowych będących własnością Wnioskodawcy?
 
ILPB4/423-119/12-3/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 
ILPB4/423-105/12-4/ŁM Spółka prosi o wyjaśnienie, który kurs jest kursem faktycznym: kurs bankowy czy kurs średni ogłoszony przez NBP, do rozliczenia różnic kursowych wg nowych zasad ustalenia różnic kursowych na dzień 01.01.2012 r. obliczanych metodą podatkową?
 
ILPB3/423-34/12-4/JG Czy strata / dochód uzyskany ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – gospodarstwa rolnego – podlegać będzie podatkowi dochodowemu od osób prawnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, czy też sprzedaż ta jest wolna od podatku w myśl art. 17 ust. 1 i powstały dochód bądź strata nie zwiększają lub zmniejszają podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-102/12-6/EK 1. Czy wydatki ponoszone na rzecz grup młodzieżowych i II zespołu, które nie przyczyniają się do osiągania przez Spółkę przychodu ze sprzedaży usług a sfinansowane ze środków własnych są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
2. Czy wydatki ponoszone na rzecz grup dzieci i młodzieży niezrzeszonych w ramach struktur PZPN finansowane ze środków własnych Spółki będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-53/12-4/MC Jak Wnioskodawca (działając jako płatnik) powinien ustalić podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku przekształcenia Spółki Wnioskującej w spółkę osobową w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku?
 
ILPB4/423-58/12-4/ŁM Jak Wnioskodawca (działając jako płatnik) powinien ustalić podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku przekształcenia Spółki Wnioskującej w spółkę osobową w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku?
 
ILPB3/423-50/12-2/JG Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zbycia celem umorzenia akcji (udziałów) w Spółce Nabywanej (umorzenie dobrowolne) w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
 
ILPB3/423-72/12-2/MS Moment zaliczenia do KUP wydatków na wybudowanie infrastruktury technicznej i drogowej.
 
ILPB3/423-48/12-2/AO Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zbycia celem umorzenia akcji (udziałów) w Spółce Nabywanej (umorzenie dobrowolne) w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
 
ILPB4/423-115/12-5/MC 1. Czy w przypadku wypłaty przedmiotowych odszkodowań Gmina zobowiązana jest do wystawiania PIT - 8C?
2. Czy we wszystkich wymienionych przypadkach należy wystawić PIT- 8C?
3. Czy ma wpływ na konieczność wystawienia PIT - 8C fakt wypłaty na podstawie wyroku sądowego, ugody w sądzie, czy też bezpośredniej ugody zawartej przez Gminę i właściciela lokalu?
 
ILPB4/423-108/12-2/ŁM Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Spółki w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu przez Spółkę, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPB3/423-288/12-4/MF Czy wydatki na eksploatację samochodu służbowego w zakresie, w jakim jest on wykorzystywany przez pracownika na dojazdy do pracy i z pracy stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-109/12-2/MC Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy posiadającego status akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jedynie w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub otrzymania zaliczki na poczet wypłaty z zysku i nie podlega opodatkowaniu na bieżąco w okresach, w których SKA osiąga zyski z własnej działalności?
 
ILPB3/423-105/12-5/JG Czy Fundacja powinna zapłacić od tego podatek dochodowy, skoro zysk został przeznaczony na działalność statutową?
 
IPTPB3/423-288/12-5/MF Czy wydatki na eksploatację samochodu służbowego w zakresie, w jakim jest on wykorzystywany przez pracownika na dojazdy do pracy i z pracy stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-87/12-2/MC Czy w opisanym stanie faktycznym, gdy w wyniku trójstronnego porozumienia w sprawie kompensaty przysługująca Wnioskodawcy wierzytelność wyrażona w euro została potrącona z wierzytelnością wyrażoną w PLN, powstaną podatkowe różnice kursowe w rozumieniu przepisu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub inne przychody ze źródeł określonych w przepisie art. 12 ust. 1 tej ustawy?
 
ILPB3/423-111/12-2/JG Czy rozpoznanie kosztów paliwa oraz konserwacji samochodów testowych jako kosztów uzyskania przychodu będzie uwarunkowane prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdów, tj. czy w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)?
 
ILPB3/423-111/12-3/JG Czy rozpoznanie kosztów paliwa oraz konserwacji samochodów testowych jako kosztów uzyskania przychodu będzie uwarunkowane prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdów, tj. czy w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)?
 
ILPB3/423-113/12-2/MS Czy używanie dostarczonych przez zleceniodawcę produkcji urządzeń technicznych jest nieodpłatnym świadczeniem?
 
ILPB3/423-61/12-2/MS Możliwość zaliczenia do KUP finansowanych ze środków obrotowych świadczeń pozapłacowych w postaci zakupu świadczeń sportowych na rzecz pracowników, ich dzieci oraz osób towarzyszących, a także zakupu biletów do kina i karnetów na basen na rzecz pracowników.
 
IPPB5/423-869/10-2/PS Opłaty licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu irlandzkiego, należy zakwalifikować jako dochody z praw autorskich lub praw pokrewnych w rozumieniu art. 21 updop oraz art. 12 ust. 3 UPO i jako takie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % przychodu. Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 zdanie drugie updop, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
 
IPPB3/423-546/10-6/AG należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy), nie będzie stanowiła dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dla spółki przejmującej-wnioskodawcy wartość otrzymanego przez nią majątku spółki przejmowanej (M Sp. z o.o.). Tym samym dla wnioskodawcy (spółki przejmującej) planowane połączenie przez przejęcie będzie neutralne podatkowo, ponieważ w tej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB5/423-409/10-2/MB 1) Opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych wnoszony aportem do S. (z wyłączeniem części wybudowanych w ramach fazy 1 projektu lokali, tj. mieszkań, garaży i komórek lokatorskich, oraz związanych z nimi ewentualnych rozrachunków) będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT;
2) Alternatywnie, jeżeli powyższy zespół składników materialnych i niematerialnych wnoszony aportem do S. (tj. przedsiębiorstwo Spółki po wyłączeniu części wybudowanych w ramach fazy 1 projektu lokali i związanych z nimi ewentualnych rozrachunków) nie będzie zdaniem Ministra Finansów stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT, wówczas będzie on stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.
3) Wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do S. opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub, alternatywnie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT.
 
IPPB5/423-880/10-2/MB Spółka wnosi o potwierdzenie, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. w zamian za udziały Sp. z o.o. nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, ponieważ przedmiot aportu Spółki do Sp. z o.o. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.
 
IPTPB3/423-321/12-2/GG Czy powstanie przychód podatkowy z tytułu zbycia tych uprawnień i jednocześnie koszt podatkowy z tytułu nabycia tych uprawnień w roku 2012 ? Czy dopiero koszt podatkowy powstanie w momencie umorzenia jednostek CER, a nastąpi to w kwietniu 2013 r.?
 
IPPB5/423-761/12-6/JC Odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w oferowanej przez bank strukturze zarządzania płynnością finansową cash poolingu rzeczywistego nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Odsetki te mogą zostać w całości uznane jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB5/423-724/12-6/JC Odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w oferowanej przez bank strukturze zarządzania płynnością finansową cash poolingu rzeczywistego nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Odsetki te mogą zostać w całości uznane jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB5/423-798/12-4/RS Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia NIP-2 do sądu rejestrowego zgodnie z KSH oraz ustawą o KRS, które to dokumenty następnie sąd rejestrowy przekazał właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, jest równoznaczne z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 21 poz. 86 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP), a więc czy Spółka skutecznie poinformowała właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w konsekwencji czego pierwszy rok podatkowy Spółki trwał od dnia 6 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., zaś kolejny trwa od dnia 1 grudnia 2011 r., a skończy się dnia 30 listopada 2012 r., natomiast kolejne trwać będą każdorazowo od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada następnego roku?
 
IPPB5/423-801/12-4/RS Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia NIP-2 do sądu rejestrowego zgodnie z KSH oraz ustawą o KRS, które to dokumenty następnie sąd rejestrowy przekazał właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, jest równoznaczne z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 21 poz. 86 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP), a więc czy Spółka skutecznie poinformowała właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w konsekwencji czego pierwszy rok podatkowy Spółki trwał od dnia 6 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., zaś kolejny trwa od dnia 1 grudnia 2011 r., a skończy się dnia 30 listopada 2012 r., natomiast kolejne trwać będą każdorazowo od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada następnego roku?
 
IPPB5/423-802/12-4/RS Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia NIP-2 do sądu rejestrowego zgodnie z KSH oraz ustawą o KRS, które to dokumenty następnie sąd rejestrowy przekazał właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, jest równoznaczne z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 21 poz. 86 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP), a więc czy Spółka skutecznie poinformowała właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w konsekwencji czego pierwszy rok podatkowy Spółki trwał od dnia 6 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., zaś kolejny trwa od dnia 1 grudnia 2011 r., a skończy się dnia 30 listopada 2012 r., natomiast kolejne trwać będą każdorazowo od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada następnego roku?
 
IPTPB3/423-285/12-4/KJ Czy w związku z rozliczeniem w formie potrącenia wierzytelności pieniężnej nabytej przez Wnioskodawcę w formie wkładu niepieniężnego w zmian za wydanie akcji spółki Wnioskodawcy na zasadach określonych w opisanym stanie przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-41/12/MM Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną i powstałych obowiązków płatnika w związku z opodatkowaniem zysku z lat ubiegłych i zysku roku bieżącego.
 
IPTPB3/423-315/12-2/KJ Czy korekty kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w poprzednich okresach rozliczeniowych, dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji, czy też należy skorygować koszty uzyskania w poszczególnych okresach, w których zostały uwzględnione przy obliczeniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1066/12/MO W jakim okresie podatkowym różnica pomiędzy wydatkami na nabycie przez Wnioskodawcę akcji Spółki Y, a wartością uzyskaną od Spółki X w upadłości lub od syndyka (jeśli taki będzie powołany) jako zaspokojenie wierzytelności Spółki z tytułu zwrotnego przeniesienia własności akcji na Spółkę X, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze