Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-111a/12/AW Czy Spółka – w oparciu o powyżej przedstawiony stan faktyczny – może dokonywać amortyzacji poszczególnych obiektów tworzących elektrownię traktując je jako odrębne środki trwałe zgodnie z art. 16a ust. 1?
 
ITPB3/423-111b/12/AW Czy w odniesieniu do opisanego zespołu wiatrowo-elektrycznego Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną i podwyższając o współczynnik równy 2,0, zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB/423-107/12/AW Czy nieodpłatne pełnienie przez Pana X. funkcji prezesa zarządu Spółki oraz nieodpłatne zarządzanie Spółką stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, który to przychód strona powinna w danym okresie rozliczeniowym (kwartał lub rok podatkowy) oszacować oraz określić od uzyskanego z tego tytułu przychodu w danym okresie rozliczeniowym (kwartał lub rok podatkowy) wysokość należnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym też zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?
 
ITPB3/423-442/12/PST Czy koszty szkolenia będą kosztami uzyskania przychodów dla Spółki?
 
ITPB3/423-457/12/PST Czy w związku z wniesieniem przez Spółkę do Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego, Spółka powinna rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości nominalnej udziałów w Sp. z o.o. objętych w zamian za wkład niepieniężny?
 
IPPB5/423-759/12-6/JC odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w oferowanej przez bank strukturze zarządzania płynnością finansową cash poolingu rzeczywistego nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Odsetki te mogą zostać w całości uznane jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB5/423-760/12-3/JC W związku z opisanym stanem faktycznym, Spółka prosi o wyjaśnienie czy słusznym jest wniosek Spółki, iż w ramach uczestnictwa w Strukturze Cash-poolingu Spółka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek kapitalizowanych na Rachunku Rozliczeniowym F. (pool leadera) jako ich odbiorcy, będącego francuskim rezydentem podatkowym, na podstawie polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Spółkę certyfikatu rezydencji pool leadera)?
 
IPPB5/423-779/12-2/RS 1. Czy otrzymanie przez Fundację od podmiotu prywatnego darowizny na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o pdop?
2. Alternatywnie, czy otrzymanie przez Fundację od podmiotu prywatnego darowizny z poleceniem na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego wykorzystywanego zarówno w działalności statutowej jak i w działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są na działalność statutową Fundacji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop?
 
IPPB5/423-842/12-3/RS wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na kawę, herbatę, wodę mineralną, soki, napoje, ciastka, kanapki lub obiad w trakcie spotkań biznesowych z inwestorami lub kontrahentami w siedzibie Wnioskodawcy jak i w siedzibach jej poszczególnych oddziałów, niezależnie od miejsca spożywania zakupionych artykułów żywnościowych, napojów i innych posiłków, będą kosztem reprezentacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB5/423-799/12-4/RS 1. Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia NIP-2 do sądu rejestrowego zgodnie z KSH oraz ustawą o KRS, które to dokumenty następnie sąd rejestrowy przekazał właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, jest równoznaczne z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 21 poz. 86 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP), a więc czy Spółka skutecznie poinformowała właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w konsekwencji czego pierwszy rok podatkowy Spółki trwał od dnia 6 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., zaś kolejny trwa od dnia 1 grudnia 2011 r., a skończy się dnia 30 listopada 2012 r., natomiast kolejne trwać będą każdorazowo od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada następnego roku?
 
IPPB5/423-774/12-5/RS Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione ze środków obrotowych na zakup artykułów żywnościowych i usługi gastronomicznej w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników, o ile przedmiotowe wydatki zostaną właściwie udokumentowane.
 
IPPB5/423-797/12-4/RS Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia NIP-2 do sądu rejestrowego zgodnie z KSH oraz ustawą o KRS, które to dokumenty następnie sąd rejestrowy przekazał właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, jest równoznaczne z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 21 poz. 86 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP), a więc czy Spółka skutecznie poinformowała właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w konsekwencji czego pierwszy rok podatkowy Spółki trwał od dnia 6 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., zaś kolejny trwa od dnia 1 grudnia 2011 r., a skończy się dnia 30 listopada 2012 r., natomiast kolejne trwać będą każdorazowo od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada następnego roku?
 
IPPB5/423-800/12-4/RS Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia NIP-2 do sądu rejestrowego zgodnie z KSH oraz ustawą o KRS, które to dokumenty następnie sąd rejestrowy przekazał właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, jest równoznaczne z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 21 poz. 86 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP), a więc czy Spółka skutecznie poinformowała właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w konsekwencji czego pierwszy rok podatkowy Spółki trwał od dnia 6 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., zaś kolejny trwa od dnia 1 grudnia 2011 r., a skończy się dnia 30 listopada 2012 r., natomiast kolejne trwać będą każdorazowo od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada następnego roku?
 
IPPB5/423-882/12-3/RS 1. Czy Spółka jest uprawniona do czasowego obniżenia stawek amortyzacji środków trwałych do dowolnej wysokości w danym roku podatkowym lub latach podatkowych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji bądź począwszy od pierwszego miesiąca roku podatkowego?
2. Czy Spółka po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w danym roku podatkowym lub kilku latach podatkowych będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do wysokości wynikającej z Wykazu stawek amortyzacji z początkiem roku podatkowego, w którym zrezygnuje z niższych stawek amortyzacyjnych?
3. Czy Spółka po dokonaniu w danym roku lub latach podatkowych obniżenia stawek amortyzacyjnych będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek w kolejnym roku lub latach podatkowych do wysokości stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych, podwyższonych o odpowiedni współczynnik zgodnie z art. 16i ust. 2?
 
IBPBI/2/423-731/12/CzP „Czy na skutek cesji umowy leasingu operacyjnego na nowego leasingobiorcę Spółka w dalszym ciągu pozostaje stroną umowy leasingu operacyjnego, spełniającej warunki, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Tym samym, czy dokonanie cesji umowy leasingu operacyjnego na nowego leasingobiorcę powoduje konieczność ustalania przez Spółkę skutków podatkowych według zasad właściwych dla leasingu operacyjnego?”
 
IBPBI/2/423-758/12/MO Zakładając, że otrzymywane od dostawców premie pieniężne nie stanowią wynagrodzenia za usługę opodatkowaną VAT, w rozliczeniu za jaki okres należy wykazać skorygowany podatek VAT należny jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?
 
IBPBI/2/423-763/12/MS Czy Wnioskodawca powinien traktować poniesione koszty wynagrodzenia z tytułu usług marketingowych świadczonych przez klientów Spółki jako koszty bezpośrednio związane z przychodem i w konsekwencji czy koszty takiego wynagrodzenia poniesione w roku 2013, w rozumieniu art. 15 ust. 4e Ustawy CIT, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych roku 2012, jeżeli dotyczą one przychodów tego roku?
 
IBPBI/2/423-764/12/BG Czy w sytuacji gdy Certyfikat rezydencji wystawiony jest tylko na niemiecką spółkę komandytową a brak certyfikatów rezydencji wspólników spółki komandytowej, Wnioskodawca może zastosować preferencyjną stawkę podatkową od przyszłych wypłat należności licencyjnych dla firmy X przewidzianą w art. 12 ust. 2 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBI/2/423-765/12/CzP „Czy Wnioskodawca, jako jednostka budżetowa, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop, mimo iż posiada w swoim zarządzie lokale użytkowe?”
 
IBPBI/2/423-770/12/SD Czy dochód Uczelni przeznaczony na zapłatę odsetek budżetowych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-773/12/AK możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z częściowego zwrotu wniesionych wkładów (po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych), a przekazanego w formie darowizny na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
 
IBPBI/2/423-774/12/SD Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych podawanych podczas spotkań z kontrahentami (lub pracownikom) oraz Radzie Społecznej, a także usług cateringowych związanych z organizacją tych spotkań w siedzibie Szpitala stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-777/12/MS Czy w przedstawionej powyżej sytuacji wynagrodzenie za wykonanie ponad zakres wynikający z zawartej z NFZ umowy może zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do przychodów w momencie ich zapłaty przez NFZ, zgodnie z zapisem art. 12 ust. 3e lub art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-778/12/JD Czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku połączenia z innymi spółkami kapitałowymi nie pozwała na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych) wydatków związanych z połączeniem, np. koszty wyceny spółek, koszty obsługi prawnej, koszty weryfikacji stanów księgowych, itp.?
 
IBPBI/2/423-784/12/MS W związku z powyższym, czy w kolejnych latach (miesiącach) Spółka powinna również uwzględniać wartość nieodpłatnego świadczeń przy wyliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy czy przychód powstał jednorazowo w dacie podpisania umowy kredytowej i tym samym umowy poręczenia i nie jest zależny od czasu trwania w/w umów?
 
IBPBI/2/423-785/12/MS Czy w przypadku wytworzenia programu komputerowego (przeznaczonego do odsprzedaży), opisaną w pkt 68 wniosku część wynagrodzenia pracowników tworzących te oprogramowania przypadającą na wytworzenie nowych produktów można zaliczyć do kosztów bezpośrednich, czyli kosztów wytworzenia na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozliczać tak ustalony koszt wytworzenia produktu, stanowiący koszt uzyskania przychodu zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości, a mianowicie do wysokości uzyskanych przychodów ze sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 lat, a po upływie tego okresu nierozliczone koszty, o których mowa wyżej zaliczać jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-786/12/BG Czy umowa używania Znaków stanowiła będzie umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f updop i ustalone w umowie opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Znaków ustalonej przez strony w umowie i stanowiącej wartość początkową Znaków dla celów amortyzacji podatkowej u Spółki X, tj. raty kapitałowe, nie będą stanowić przychodów Spółki, natomiast przychodem tym będzie wyłącznie część odsetkowa spłacanych przez Spółkę X rat leasingowych?
 
IBPBI/2/423-787/12/JD Czy niezamortyzowana wartość maszyny fleksograficznej ustalona jako różnica pomiędzy wartością początkową oraz dotychczasowymi odpisami amortyzacyjnymi zarówno w części sfinansowanej dotacją oraz środkami własnymi stanowi w całości koszt uzyskania przychodu ?
 
IBPBI/2/423-788/12/MO Czy Spółka po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przez Wnioskodawcę (Zezwolenie) oraz Spółkę X (Zezwolenie X i ewentualnie kolejne zezwolenie), tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z w/w zezwoleń?
 
IBPBI/2/423-789/12/SD Czy do odsetek od pożyczek udzielonych przez udziałowców znajdą zastosowanie ograniczenia tzw. „cienkiej kapitalizacji”, w sytuacji gdy na dzień wypłaty odsetek pożyczki zostały spłacone w całości lub w części przewyższającej trzykrotność kapitału zakładowego?Czy do wartości zadłużenia na dzień spłaty odsetek wlicza się kwotę zapłaconych w tym dniu odsetek, kwotę spłaconych pożyczek i wartość spłaconego zadłużenia z innych tytułów?
 
IBPBI/2/423-790/12/AP Czy wartość należności głównej czyli niespłaconej kwoty pożyczki odpisanej jako nieściągalna wierzytelność, której nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 pkt 1) i 3) może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze