Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-101a/12/PS Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 
ITPB3/423-133d/12/AW Czy koszty zmiany umowy Spółki, opłat sądowych, podatek od PCC i inne koszty ponoszone w związku z przygotowaniem dopłat, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-133b/12/AW Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem zadania własnego Gminy – a będą to koszty ponoszone bez względu na osiągane przychody, ponieważ praca obiektu odbywać będzie się w ruchu ciągłym i nie może być dowolnie wstrzymana, ponieważ proces wyłączenia i włączenia jest skomplikowany i długotrwały – będą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-133a/12/AW Czy dopłaty, które miały by być dokonywane zgodnie z zapisami umowy spółki na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych są wyłączone z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-110/12/PS Dotyczy sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości nakładów poniesionych na wytworzenie oprogramowania komputerowego.
 
ITPB3/423-99/12/DK Skutki podatkowe związane z wniesieniem aportu w postaci zespołu składników majątkowych.
 
ITPB3/423-5/12/PST 1. Czy zgodnie z obowiązującymi: regulaminem zakładowym i regulaminem wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczącymi naliczania i wypłacania trzynastki można zaliczyć wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe zdarzenie stanie się należne, tj. w miesiącu grudniu 2011 r. choć jego wypłata będzie miała miejsce w I kwartale 2012 r.?
2. Czy składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, sfinansowane przez pracodawcę i zapłacone zgodnie z przepisami, są kosztem roku, w którym zaksięgowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, czy roku, w którym zostało opłacone zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-727/12/CzP „Czy z tytułu wpłaty na PFRON uiszczanej przez Wnioskodawcę istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?”
 
IBPBI/2/423-792/12/JD Kiedy Spółka winna rozpoznać przychód podatkowy w wysokości odszkodowania za wywłaszczenie z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w mieście X oraz wartość nabytej na własność nieruchomości w mieście Y, których została pozbawiona na podstawie decyzji o wywłaszczeniu?
 
IBPBI/2/423-793/12/JD Kiedy spółka rozpozna koszt podatkowy w wysokości ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wartości nabytej na własność nieruchomości, których została pozbawiona na podstawie decyzji o wywłaszczeniu?
 
IBPBI/2/423-794/12/PC Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA będzie powstawał dla Wnioskodawcy w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA decyzji o wypłacie dywidendy, albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-797/12/AP Jak należy obliczyć dochód Spółki związany z przyszłą transakcją sprzedaży udziałów w spółce Y? W szczególności w jakiej wysokości należy rozpoznać koszty uzyskania przychodu: w wartości nominalnej wydanych udziałów w Spółce, czy w wartości rynkowej tych udziałów?
 
IBPBI/2/423-791/12/AK Czy uzyskane wpływy pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółce, nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tych spółek na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, stanowią w dalszym ciągu przychody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 lub art. 17 ust. 1 pkt 48 updop?
 
IBPBI/2/423-863/12/BG w zakresie ustalenia czy płatności z tytułu korzystania z urządzenia przemysłowego wykorzystywanego do wykonywania prac w Ugandzie lub innym kraju kontynentu afrykańskiego płatne na rzecz podmiotu z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce
 
IBPBI/2/423-982/12/MO Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż poza przypisaniem rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów stanowiących koszty ogólne w tym koszty administracyjne, koszty ogólnego zarządu, koszty działu zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu, finansowego, usług księgowych, prawnych i koszty magazynowania na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a u.p.d.o.p. nie powinna powiększać ich o określoną zgodnie z zasadą ceny rynkowej marżę zysku?
 
IBPBI/2/423-798/12/PC Czy Wnioskodawca otrzymując w dniu 30 kwietnia 2012 r. 22 faktury korygujące z tytułu zakupu energii elektrycznej za rok 2011, wystawione przez swojego kontrahenta wskutek zastosowania przez niego pierwotnie niewłaściwej taryfy (średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej) dotyczącej energii biernej, postąpił prawidłowo dokonując korekty zeznania rocznego C1T - 8 za rok 2011, poprzez korektę w zeznaniu rocznym poz. 31, 34, 35, 38, 44, 51?

Wskaźniki gospodarcze