Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-151/12/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce.
 
ITPB3/423-120/12/DK Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Oddziału S. i połączenie go z C. S.A. przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Ośrodka gospodarowania nieruchomościami nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-113/12/DK Czy odsetki wypłacane przez Spółkę, uczestniczącą w systemie cash poolingu, na rzecz podmiotu holenderskiego – tzw. Pool Leadera, przy spełnieniu warunku posiadania jego certyfikatu rezydencji, podlegać będą regulacjom podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-80/12/MK Czy wydatki na usługi informatyczne, poniesione w celu wprowadzenia zmian w funkcjonującym w Towarzystwie oprogramowaniu, w sytuacji, w której na korzystanie z tych zmian jest następnie udzielana Towarzystwu odrębna, nieodpłatna licencja, podlegają bezpośrednio oraz w dacie ich poniesienia zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, czy też stanowią wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej (licencji) i podlegają amortyzacji ?
 
IBPBI/2/423-850/12/CzP „Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza przedstawione wydatki - mające charakter kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami - przyjmując dla celów podatkowych przedstawione w stanie faktycznym zasady ujmowania w czasie kosztów uzyskania przychodów stosowane dla celów bilansowych?”
 
IBPBI/2/423-851/12/AP W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu dla transakcji wydzielenia ze Spółki majątku w postaci udziałów w E?
 
IBPBI/2/423-852/12/AP Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 i art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzemieniu obowiązującym w dniu 01 maja 2004 r., należy przyjąć wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie ważności zezwolenia uzyskanego przez Spółkę na prowadzenie działalności?
 
IBPBI/2/423-853/12/MS Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów odsetki od pożyczki i inne naliczane przez X (pożyczkodawcę) opłaty w związku z udzieleniem pożyczki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy?
 
IBPBI/2/423-854/12/BG Czy Spółka będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Spółki niemieckiej z tytułu udzielonej gwarancji?
 
IBPBI/2/423-858/12/CzP „Czy Spółka postępuje prawidłowo zaliczając wynagrodzenia brutto, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, w tym zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w miesiącu, za który są należne?”
 
IBPBI/2/423-859/12/JD Czy w opisanym powyżej przypadku, Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową środka trwałego (związaną z częścią podatku VAT nie podlegającą odliczeniu) z chwilą jego zaewidencjonowania do środków trwałych, czyli w miesiącu grudniu roku N (według proporcji prognozowanej na rok N - rzeczywistej za rok N-1), zgodnie z przepisami art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych?Czy też ustalić wartość początkową tego środka trwałego dopiero w styczniu roku N+1 (według proporcji prognozowanej na rok N+1 - rzeczywistej za rok N), bo dopiero wtedy Wnioskodawca będzie w stanie określić kwotę podatku VAT związanego z tym zakupem, która nie podlega odliczeniu, a tym samym podwyższa wartość początkową środka trwałego?
 
IBPBI/2/423-861/12/MO Czy Stowarzyszenie jest zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego?
 
IBPBI/2/423-907/12/SD Czy nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?
 
IBPBI/2/423-1114//12/BG Czy dochód uzyskany za 2011 rok może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zakupem wcześniej wspomnianej maszyny?

Wskaźniki gospodarcze