Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-119/12/DK Skutki podatkowe związane z dokonaniem podziału przez wydzielenie.
 
ILPB3/423-120/12-2/AO W jaki sposób dokonać podziału przychodów i kosztów podatkowych występujących w miesiącu lutym 2012 r. pomiędzy spółkę Y sp. z o.o. (podatnika podatku dochodowego do dnia 27.02.2012 r. włącznie) i X sp. z o.o. - wspólnika spółki Y Sp. z o.o. sp.k. (podatnika podatku dochodowego od 28.02.2012 r. włącznie)?
 
ILPB3/423-115/12-2/MS Moment korekty przychodów z tytułu zwrotu towarów oraz udzielonych rabatów.
 
ILPB3/423-233/12-4/EK Czy kwota wynikająca z not obciążeniowych wystawionych na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów dewastacji mienia tej firmy, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-88/12-4/EK Czy strata / dochód uzyskany ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – gospodarstwa rolnego – podlegać będzie podatkowi dochodowemu od osób prawnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, czy też sprzedaż ta jest wolna od podatku w myśl art. 17 ust. 1 i powstały dochód bądź strata nie zwiększają lub zmniejszają podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-63/12-4/EK 1. Czy otrzymana dotacja na wybudowanie budynku stolarsko - tapicerskiego oraz zakupu maszyn i zakupu usługi doradczej jest zwolniona z opodatkowania?
2. Czy Spółka, po otrzymaniu ostatniej raty w postaci refundacji, będzie zobowiązana do korekty odpisów amortyzacyjnych wstecz, łącznie z korektą CIT - 8 za 2011 r., czy skorygować odpisy amortyzacyjne z bieżących kosztów podatkowych jako niestanowiące kosztu uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-126/12-2/ŁM Czy Spółka postąpiła prawidłowo, rozpoczynając proces amortyzacji kompletu B Części Bloku w miesiącu następującym po miesiącu wpisu składników majątku do Ewidencji ŚT?
 
ILPB4/423-126/12-3/ŁM Jak Spółka powinna ustalić wartość początkową kompletu B Części Bloku?
 
ILPB4/423-126/12-4/ŁM Czy jednocześnie Spółka ma prawo dokonać tzw. „korekty wstecz” zeznań podatkowych CIT-8 za lata, w których komplet B Części Bloku nie był amortyzowany i wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty?
 
ILPB3/423-109/12-2/EK Czy wydatki poniesione w związku z czynnościami wskazanymi w opisie zdarzenia przyszłego stanowią koszt uzyskania przychodu, który będzie rozpoznany w dacie ich poniesienia wobec braku bezpośredniego związku z konkretnym przychodem osiąganym przez Spółkę?
 
ILPB3/423-109/12-3/EK Czy wydatki poniesione w związku z czynnościami wskazanymi w opisie zdarzenia przyszłego stanowią koszt uzyskania przychodu, który będzie rozpoznany w dacie ich poniesienia wobec braku bezpośredniego związku z konkretnym przychodem osiąganym przez Spółkę?
 
ILPB3/423-110/12-2/EK 1. Czy przy założeniu, że Spółka spełnia określone w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymagania uprawniające ją do pomniejszenia podstawy opodatkowania o 50% wydatków na zakup nowych technologii, powinna zmniejszyć podstawę opodatkowania:
a) w roku podatkowym, w którym oprogramowanie zostało wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNiP – w wysokości kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym ten rok podatkowy;
b) w roku podatkowym następującym po roku, w którym oprogramowanie zostało wprowadzone do ewidencji ŚT i WNiP – w wysokości kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym oprogramowanie zostało wprowadzone do ewidencji ŚT i WNiP?
2. Czy przy założeniu, że Spółka spełnia określone w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymagania uprawniające ją do pomniejszenia podstawy opodatkowania o 50% wydatków na zakup nowych technologii, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o 50% wydatków na zakup nowych technologii, w przypadku gdy zostaną one poniesione w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań?
 
ILPB3/423-110/12-3/EK 1. Czy przy założeniu, że Spółka spełnia określone w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymagania uprawniające ją do pomniejszenia podstawy opodatkowania o 50% wydatków na zakup nowych technologii, powinna zmniejszyć podstawę opodatkowania:
a) w roku podatkowym, w którym oprogramowanie zostało wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNiP – w wysokości kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym ten rok podatkowy;
b) w roku podatkowym następującym po roku, w którym oprogramowanie zostało wprowadzone do ewidencji ŚT i WNiP – w wysokości kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym oprogramowanie zostało wprowadzone do ewidencji ŚT i WNiP?
2. Czy przy założeniu, że Spółka spełnia określone w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymagania uprawniające ją do pomniejszenia podstawy opodatkowania o 50% wydatków na zakup nowych technologii, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o 50% wydatków na zakup nowych technologii, w przypadku gdy zostaną one poniesione w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań?

Wskaźniki gospodarcze