Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-168/12/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z rozwiązaniem umowy.
 
ITPB3/423-134/12/DK Czy moment powstania przychodu z działalności deweloperskiej, to jest ze sprzedaży lokalu mieszkalnego klientowi powstanie w momencie zapłaty całej należności oraz w dacie wydania lokalu mieszkalnego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego?
 
ITPB3/423-98b/12/AM Czy dokonywane wpłaty przez kontrahentów (zakupione wierzytelności zorganizowanej części przedsiębiorstwa) są przychodem podatkowym?
 
ITPB3/423-100/12/PST Czy wydatki poniesione przez Spółdzielnię związane z przekształceniem ustawowym Spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególności: koszty doradztwa prawnego związanego z przekształceniem, usługi biegłego rewidenta związane z badaniem planu przekształcenia, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółdzielni w dacie ich poniesienia?
 
ITPB3/423-98a/12/AM Czy odpisywana w pozostałe przychody operacyjne ujemna wartość firmy stanowi przychód podatkowy?
 
ITPB3/423-229/12/AM Kwalifikacja podatkowa uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
 
IBPBI/2/423-723/12/BG w zakresie skutków podatkowych z tytułu udzielenia przez Spółkę poręczenia bez wynagrodzenia na rzecz podmiotów powiązanych
 
IBPBI/2/423-1065/12/MS Czy w świetle brzmienia art. 16b ust. 1 pkt 6 oraz wobec treści art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na sfinansowanie kosztów pozyskania ochrony patentowej dla zgłoszonych w tym celu wniosków?
 
IBPBI/2/423-902/12/AP Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu słowackiego z tytułu udzielenia przez ten podmiot poręczenia zabezpieczającego spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę?
 
IBPBI/2/423-1047/12/JS Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Jednostkę Wydzielaną można zaklasyfikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT, a wniesienie tej Jednostki Wydzielanej jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej na pokrycie nominalnej wartości obejmowanych udziałów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Spółki?
 
IBPBI/2/423-805/12/AK Czy wydatki sfinansowane ze środków ZFRON, które pochodzą ze zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych z wypłaconych wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ponoszone w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów stanowią koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-806/12/MS Czy zaliczki na podatek dochodowy od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanego pracownikom przez zakład pracy, w części pozostawionej w zakładzie i przekazanej na ZFRON stanowią przychód z działalności gospodarczej, który powinien być opodatkowany w momencie przekazania na ZFRON?
 
IBPBI/2/423-807/12/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 
IPTPB3/423-323/12-2/KJ Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w wyniku zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany umowy Spółki dnia 14 stycznia 2011 r., zmiana roku podatkowego na skutek zmiany umowy Spółki i zawiadomienia urzędu skarbowego dnia 30 lipca 2010 r. rozpoczyna się począwszy od dnia 1 lipca 2011 r. i trwać będzie 18 miesięcy tj. do dnia 31 grudnia 2012 r., a rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 lipca 2010 r. trwać będzie 12 miesięcy i zakończy się w dniu 30 czerwca 2011 r.?
 
IPTPB3/423-333/12-4/PM Czy umorzone wierzytelności stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-333/12-5/PM Czy w zakresie, w którym podatek od towarów i usług zostanie przez Wnioskodawcę umorzony dłużnikowi - w ramach umowy zwolnienia z długu - będzie mógł on zostać zakwalifikowany jako podatkowy koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPTPB3/423-333/12-6/PM Czy do umorzenia wierzytelności z tytułu sprzedaży leków będą miały zastosowanie przepisy o cenach transferowych, zgodnie z art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze