Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 grudnia 2012 r.
 
ITPB3/423-173/12/PS W zakresie zasad amortyzacji składnika majątkowego wykorzystywanego sezonowo.
 
ITPB3/423-183/12/DK Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla niej powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 
ITPB3/423-182/12/DK Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia powinna na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-175/12/AW Czy Spółka w sposób właściwy stosuje wycenę dewiz w sześciu prezentowanych stanach faktycznych?
 
ITPB3/423-108/12/MK Czy od 1 stycznia 2012 r. Spółka stosuje prawidłowe kursy walut do wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych?
 
ITPB3/423-106/12/AM Czy wydatki na bieżącą eksploatację samochodów, wynajmowanych przez Spółkę dla swoich przedstawicieli handlowych, w szczególności koszty zakupionego paliwa, opłat za przejazd autostradą, napraw bieżących i przeglądów gwarancyjnych, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-103/12/MK Czy od 1 stycznia 2012 r. Spółka stosuje prawidłowe kursy walut do wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych?
 
IPTPB3/423-313/12-2/GG Jakie skutki podatkowe (ewentualnie inne obowiązki/konsekwencje) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wystąpią dla Wnioskodawcy w związku z dysproporcją pomiędzy wartością wkładów, a udziałem w zysku Spółki?
 
IPTPB3/423-291/12-4/IR Czy środki finansowe, które będą pochodzić z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektu „...” będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji?
 
IPTPB3/423-291/12-5/IR Czy środki finansowe z darowizn uzyskane dotychczas jak również pozyskane w przyszłości przeznaczone na realizację projektu „...", będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji?
 
IPTPB3/423-291/12-6/IR Czy środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej oraz z darowizn, przeznaczone na realizację projektu „...", będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie w części udostępniany odpłatnie podmiotom zewnętrznym, a osiągnięte z wynajmu dochody przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych?
 
IPTPB3/423-319/12-2/MF Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową (Sp. K.) nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB3/423-319/12-3/MF Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w sytuacji, gdy na dzień przekształcenia w Spółce wystąpią zyski niepodzielone podlegające opodatkowaniu Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania i wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu osiągniętego przez Fundusz (za pośrednictwem udziału w zagranicznej spółce osobowej) - z uwagi na fakt, że Fundusz jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Będzie natomiast zobowiązana do pobrania i wpłaty podatku z tytułu dochodu osiągniętego przez „P”.
 
IPTPB3/423-319/12-4/MF Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w Spółce (po przekształceniu w Sp. K.), za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 
IPTPB3/423-326/12-4/IR 1) Czy dla Spółki, jako Uczestnika Struktury, przychodem będą kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w Strukturze, a kosztem uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizje, opłaty i wynagrodzenie należne V. oraz bankom obsługującym strukturę za świadczone usługi, natomiast pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy Rachunkiem Bieżącym Spółki a Rachunkiem Rozliczeniowym V. nie będą stanowić dla Spółki, podatkowych przychodów ani kosztów ich uzyskania?
2) Czy za moment zapłaty (kapitalizacji) odsetek należy uznać dzień uwzględnienia w ramach salda dziennego na Rachunku Bieżącym Uczestnika, a w konsekwencji zaksięgowania na Rachunku Rozliczeniowym, odsetek należnych na rzecz V. od dziennych sald debetowych na Rachunku Bieżącym, jak również odsetek należnych od V. na rzecz Spółki od dziennych sald dodatnich na Rachunku Bieżącym za dany miesiąc rozliczeniowy?
3) Czy w opisanej Strukturze cash-poolingu rzeczywistego odsetki płatne przez Spółkę na rzecz V., w związku z realizacją Umowy nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
4) Czy V., będącą agentem rozliczeniowym Struktury, należy uznać za rzeczywistego beneficjenta (beneficial owner) skapitalizowanych odsetek od sald debetowych Spółki przekazanych na Rachunek Rozliczeniowy, w przypadku sfinansowania przedmiotowych sald debetowych ze środków własnych, zaangażowanych w ramach Struktury przez jej polskich Uczestników, a tym samym czy w tym przypadku Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłacanych odsetek?
5) Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego Spółki sfinansowanego ze środków własnych V. (agenta rozliczeniowego będącego belgijskim rezydentem podatkowym), w roli płatnika zryczałtowanego podatku u źródła, od tych odsetek będzie występować Spółka, oraz czy w takim przypadku będzie możliwe skorzystanie w tym zakresie z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% na podstawie art. 11 ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku dalej „UPO”) (pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Spółkę belgijskiego certyfikatu rezydencji V.)?
6) Czy w opisanym stanie przyszłym Spółka będzie obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT?
7) Czy przenoszenie w przyszłości środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi Spółki, prowadzonymi w obcych walutach (np. euro, dolar amerykański, funt szterling), a odpowiednimi walutowymi rachunkami rozliczeniowymi prowadzonymi dla V., będzie powodować powstawanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT?
 
IPTPB3/423-334/12-2/PM Czy częściowy zwrot przez Odbiorcę ciepła wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę przyłączy ciepłowniczych oraz rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów będzie skutkował wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej wytworzonych składników majątku trwałego?
 
IPTPB3/423-334/12-3/PM Czy w sytuacji, w której Wnioskodawca faktycznie otrzyma od odbiorcy ciepła zwrot wydatków poniesionych na budowę przyłączy ciepłowniczych oraz rozdzielczych sieci cieplnych wysokich parametrów, zostanie u Wnioskodawcy rozpoznamy przychód?
 
IBPBI/2/423-808/12/PC Czy w przypadku wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do kapitałowej spółki prawa handlowego przed upływem roku od dnia wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i oddaniu jej do używania, kosztem uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji będzie wartość początkowa Nieruchomości pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych?
 
IBPBI/2/423-809/12/CzP „Czy kosztem uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu sprzedaży Nieruchomości nabytej jako wkład niepieniężny będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za Nieruchomość”
 
IBPBI/2/423-822/12/AP Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na zapłatę należności wynikających z faktur VAT dokumentujących zakup usług reklamowo-marketingowych Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze