Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-181/12/PS w zakresie możliwości powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu w związku z nabyciem akcji w Spółce należących do stowarzyszenia celem ich umorzenia.
 
ITPB3/423-121/11/MK Czy w okresie, w którym Pan X. pełnił funkcję w zarządzie Spółki bez wynagrodzenia, Spółka powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości rynkowego wynagrodzenia osiąganego przez członków zarządu na podobnych stanowiskach w podobnych spółkach w tym samym regionie kraju?
 
ITPB3/423-123/12/PST Czy wartość niezamortyzowanej części likwidowanych środków trwałych będzie podwyższała wartość początkową nowego środka trwałego?
 
IBPBII/2/423-17/12/HS Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu likwidacji spółki zależnej.
 
ILPB3/423-136/12-2/JG Czy składka wspierająca wpłacana przez Spółkę na rzecz Stowarzyszenia (...) z tytułu uczestnictwa w tym stowarzyszeniu, stanowi dla Spółki podatkowy koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-139/12-2/EK Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Operacja 1 i Operacja 2 stanowi wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w momencie dokonania wymiany udziałów Spółka Nabywająca nie będzie zobligowana do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania udziałów Spółki Zbywanej od Udziałowca 1 oraz od Udziałowca 2 oraz kosztu uzyskania przychodów z tytułu przekazania własnych akcji do Udziałowca 1 i Udziałowca 2?
 
ILPB3/423-138/12-2/JG Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez wnioskodawcę od swojego wspólnika udziałów celem umorzenia tych udziałów, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości umorzonych dobrowolnie i nieodpłatnie udziałów?
 
ILPB4/423-118/12-2/MC Czy w sytuacji, gdy Spółka będąc członkiem PGK jest podmiotem powiązanym z podatnikiem podatku dochodowego, który to podatnik nie wchodzi w skład PGK, oraz dokonuje z nim transakcji na warunkach rynkowych, to powoduje to naruszenie warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji stanowi podstawę do utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-131/12-4/AO Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do mającej powstać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bazy Remontowej będzie wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1085/12/MS Czy koszty prowadzonej działalności gospodarczej dotyczące zarówno okresu przed, jak również po przekształceniu powinny zostać rozliczone u przedsiębiorcy przekształcanego, oraz w spółce przekształconej – proporcjonalnie do okresu którego dotyczą?
 
IBPBI/2/423-1086/12/MS Czy koszty prowadzonej działalności gospodarczej zafakturowane na firmę X w lutym 2012 r., a dotyczące marca 2012 r. np. abonament telefoniczny za marzec/2012, raty leasingu za marzec 2012 można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów Spółki przekształconej
 
IBPBI/2/423-1087/12/MS Czy koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia oraz drobne narzędzia do produkcji zafakturowane na firmę X wraz z materiałami do produkcji w m-c lutym 2012, gdy faktycznie materiały odebrano w m-c marcu 2012 roku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w Spółce?
 
IBPBI/2/423-1088/12/MS Czy koszty premii pieniężnych za I kwartał 2012 r. zafakturowane w kwietniu 2012 r. można w całości ująć w koszty uzyskania przychodów spółki przekształconej?
 
IBPBI/2/423-1089/12/MS Czy o udzielony rabat w miesiącu kwietniu 2012 roku za osiągnięte obroty za I kwartał 2012 r. można w całości pomniejszyć przychody podatkowe Spółki?
 
IBPBI/2/423-1090/12/MS Czy dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z PFRON za styczeń i luty 2012 roku otrzymane na konto po dniu przekształcenia można zaliczyć do przychodów podatkowych w spółce powstałej w wyniku przekształcenia?
 
IBPBI/2/423-1091/12/MS Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki wynagrodzenia pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz należne wpłaty na pracowniczy fundusz emerytalny należne za luty wypłacone 12 marca 2012 r.?
 
IBPBI/2/423-1092/12/MS Czy składki wpłacone do ZUS przez Spółkę, a dotyczące wynagrodzeń należnych za styczeń i luty 2012 można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki przekształconej?
 
IBPBI/2/423-1101/12/MO Czy w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Umowy cash poolingu opisanej w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) Spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: updop)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-1102/12/MO Czy do pobierana przez Bank prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego nie stosuje się przepisów o cienkiej kapitalizacji z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop i w konsekwencji czy Spółka ma prawo zaliczyć pełną kwotę tej prowizji do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBI/2/423-1103/12/MO W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wynagrodzenia za okresowe powstanie salda dodatniego i koszt podatkowy z tytułu prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
ILPB3/423-162/12-4/AO Czy w przypadku planowanego połączenia Wnioskodawcy i Y, X - jako spółka przejmująca - będzie sukcesorem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskanego przez Y oraz wynikającego z niego prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na warunkach określonych w przepisach o SSE?
 
ILPB3/423-101/12-4/EK Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na wypłatę odbiorcom energii elektrycznej bonifikat stanowią koszty uzyskania przychodu, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-101/12-5/EK Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na wypłatę odbiorcom energii elektrycznej bonifikat stanowią koszty uzyskania przychodu, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-161/12-4/JG Czy nadwyżka środków obrotowych powstała na dzień 31 grudnia 2011 r. powoduje pojawienie się dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem przy przekazywaniu nadwyżki do Urzędu Miasta?
 
ILPB3/423-137/12-2/JG Czy składka wspierająca wpłacana przez Spółkę na rzecz Stowarzyszenia X z tytułu uczestnictwa w tym stowarzyszeniu, stanowi dla Spółki podatkowy koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB4/423-42/12-4/DS 1. Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup likwidowanych materiałów?
2. Czy wartość likwidowanych materiałów jest kosztem uzyskania przychodów w momencie ich fizycznej likwidacji, czy w dacie uzyskania przychodu ze sprzedaży złomu powstałego po ich likwidacji?
 
ILPB4/423-42/12-5/DS 1. Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup likwidowanych materiałów?
2. Czy wartość likwidowanych materiałów jest kosztem uzyskania przychodów w momencie ich fizycznej likwidacji, czy w dacie uzyskania przychodu ze sprzedaży złomu powstałego po ich likwidacji?
 
ILPB4/423-114/12-2/ŁM Czy zapłacony zaliczkowo podatek w ciągu roku 2011 Wnioskodawca powinien wykazać jako nadpłatę w zeznaniu CIT 8 za 2011 rok?
 
ILPB3/423-135/12-2/EK Podatek dochodowy odosób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki, polegającego na wydzieleniu Oddziału do spółki kapitałowej.
 
IBPBI/2/423-1063/12/BG w zakresie :- obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium Polski od wynagrodzenia uiszczanego na rzecz firmy indyjskiej z tytułu usługi oddelegowania pracowników tej firmy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a) updop,- miejsca uzyskania przychodów przez firmę indyjską związanych z usługą oddelegowania pracowników
 
IBPBI/2/423-1064/12/BG w zakresie :- obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium Polski od wynagrodzenia uiszczanego na rzecz firmy indyjskiej z tytułu usługi oddelegowania pracowników tej firmy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a) updop,- miejsca uzyskania przychodów przez firmę indyjską związanych z usługą oddelegowania pracowników
 
IBPBI/2/423-1093/12/BG Czy w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Umowy cash poolingu Spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1094/12/BG Czy do pobierana przez Bank prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego nie stosuje się przepisów o cienkiej kapitalizacji z art 16 ust 1 pkt 60 i 61 updop i w konsekwencji czy Spółka ma prawo zaliczyć pełną kwotę tej prowizji do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1095/12/BG W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wynagrodzenia za okresowe powstanie salda dodatniego i koszt podatkowy z tytułu prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego?
 
IBPBI/2/423-1096/12/BG Czy poręczenia udzielone Spółce w ramach Umowy cash poolingu przez pozostałe Spółki z Grupy będące stronami tej umowy nie stanowią dla Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
 
IPTPB3/423-329/12-2/GG Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zwrot podatku od nieruchomości, będący konsekwencją stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2012, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w momencie otrzymania na konto Spółki środków pieniężnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będzie rodził konieczności dokonania korekt podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ?

Wskaźniki gospodarcze