Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 stycznia 2013 r.
 
IBPBI/2/423-688/12/JD Przez jaki okres należy przechowywać dokumenty (faktury, rachunki itp.) dotyczące zakupu lub wytworzenia środków trwałych, mając na celu prawidłowe udokumentowanie rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-210/12/BG w zakresie zasad amortyzacji części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego do Spółki nie przekazanej na utworzenie kapitału zakładowego Spółki lecz na kapitał zapasowy
 
IBPBI/2/423-689/12/JD Czy koszty bezpośrednie oraz pośrednie ponoszone przez Spółkę w ramach projektu rozwojowego nie objęte dofinansowaniem Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu po zakończeniu projektu?
 
IBPBI/2/423-690/12/MS Czy Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu updop, a więc w przypadku aportu Oddziału do Wnioskodawcy, Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić wartość początkową otrzymanych składników wg wartości wskazanych w księgach Spółki (zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 16g ust. l0a updop)?
 
IBPBI/2/423-702/12/AP Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu słowackiego z tytułu udzielenia przez ten podmiot poręczenia zabezpieczającego spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę?
 
IBPBI/2/423-624/12/BG w zakresie kwalifikacji poniesionych kosztów jako wydatków na:
- remont, nie zwiększający wartości istniejącego środka trwałego,- zakup środków trwałych, których amortyzacja nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
IBPBI/2/423-729/12/PC Czy wypłata na rzecz udziałowca za przekazane celem umorzenia udziały wynagrodzenia w formie rzeczowej w postaci nieruchomości spowoduje u Wnioskodawcy, a więc w spółce, której udziały mają być umorzone, powstanie przychodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-634/12/MO Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
 
IBPBI/2/423-701/12/AP Czy Spółka powinna pobrać podatek u źródła od należności uiszczanych za wykorzystywanie programu informatycznego?
 
IBPBI/2/423-722/12/AK moment wyłączenia z kosztów podatkowych wartości wydatków kwalifikowanych sfinansowanych dofinansowaniem
 
ILPB3/423-114/12-2/JG 1. Czy Oprogramowanie do Systemu będzie stanowiło nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie i wdrożenie Oprogramowania do Systemu będą kwalifikowały się jako wydatki na nabycie nowej technologii w świetle art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć do 50% ich wartości od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ww. ustawy?
 
ILPB3/423-99/12-4/EK 1. Czy Departament Handlowy funkcjonujący w ramach obecnej struktury Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w aspekcie planowanego wydzielenia ze Spółki Departamentu Inwestycyjnego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh?
2. Czy Departament Inwestycyjny funkcjonujący w ramach obecnej struktury Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w aspekcie planowanego wydzielenia ze Spółki tego departamentu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh?
3. Czy w sytuacji podjęcia w przyszłości działań restrukturyzacyjnych, wobec Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku przekazania majątku do nowo zawiązanej bądź istniejącej spółki z o.o. w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie w postaci Departamentu Inwestycyjnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli jednocześnie w Spółce pozostanie majątek w postaci Departamentu Handlowego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
ILPB3/423-99/12-5/EK 1. Czy Departament Handlowy funkcjonujący w ramach obecnej struktury Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w aspekcie planowanego wydzielenia ze Spółki Departamentu Inwestycyjnego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh?
2. Czy Departament Inwestycyjny funkcjonujący w ramach obecnej struktury Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w aspekcie planowanego wydzielenia ze Spółki tego departamentu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh?
3. Czy w sytuacji podjęcia w przyszłości działań restrukturyzacyjnych, wobec Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku przekazania majątku do nowo zawiązanej bądź istniejącej spółki z o.o. w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie w postaci Departamentu Inwestycyjnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli jednocześnie w Spółce pozostanie majątek w postaci Departamentu Handlowego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
IPTPB3/423-320/12-2/IR Czy koszty zakupu zwierząt do otwartego zwierzyńca stanowią inne niż bezpośrednie koszty uzyskania przychodu w Spółce (koszty pośrednie) i potrącalne są w dacie ich poniesienia?
 
IPPB5/423-626/12-2/AS ujęcie w kosztach uzyskania przychodów opłaty za udzielenie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp i urządzeń w polskich obszarach morskich dla danego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm wiatrowych, wnoszonej w przepisanych częściach
 
IPPB5/423-625/12-2/AS ujęcie w kosztach uzyskania przychodów opłaty za udzielenie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp i urządzeń w polskich obszarach morskich dla danego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm wiatrowych, wnoszonej w przepisanych częściach
 
IPPB5/423-624/12-2/AS ujęcie w kosztach uzyskania przychodów opłaty za udzielenie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp i urządzeń w polskich obszarach morskich dla danego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm wiatrowych, wnoszonej w przepisanych częściach
 
IPTPB3/423-350/12-2/MF 1.Czy w opisanej powyżej sytuacji, kwota jednorazowo wypłacona pracownikowi na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymałby w okresie wypowiedzenia, gdyby umowa została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem, stanowi po stronie podatnika koszt uzyskania przychodu?
2.Czy w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę wypłaconą pracownikowi w miesiącu jej faktycznej wypłaty?
 
IPTPB3/423-350/12-3/MF Czy kwota wypłaconego pracownikowi odszkodowania w wysokości określonej w umowie o pracę, którego obowiązek wypłaty pracownikowi powstaje w przypadku rozwiązania z tym pracownikiem umowy o pracę, stanowi po stronie podatnika koszt uzyskania przychodu?
 
IPTPB3/423-350/12-4/MF Czy kwota wypłaconego pracownikowi odszkodowania na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 w związku z art. 10 ust 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, stanowi u podatnika koszt uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze