Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-178b/12/PST Czy w przypadku umorzenia akcji za wynagrodzeniem, którego wartość będzie znacznie niższa, niż przypadająca na umarzane akcje wartość aktywów netto przychodem będzie wartość określona w umowie nabycia akcji celem umorzenia i czy w takiej sytuacji wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wątłości wkładu niepieniężnego z chwili wniesienia do spółki, który był wnoszony na pokrycie akcji, które teraz mają podlegać umorzeniu?
 
ITPB3/423-178a/12/PST Czy w przypadku umorzenia bez wynagrodzenia dla wnioskodawcy będzie mógł być przypisany jakikolwiek przychód podatkowy i koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-129b/12/AM Czy Spółka, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, zobowiązana będzie do wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 
ITPB3/423-129a/12/AM Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej w charakterze akcjonariusza będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-131b/12/AM Czy Spółka, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, zobowiązana będzie do wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 
ITPB3/423-131a/12/AM Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej w charakterze akcjonariusza będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-171a/12/AM Czy w związku z zapłatą zobowiązania wyrażonego w walucie obcej z tytułu kosztów reprezentacji, dokonanego z rachunku walutowego prowadzonego dla walut obcych, powstają różnice kursowe podatkowe zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-171b/12/AM Czy w związku z zapłatą zobowiązania wyrażonego w walucie obcej z tytułu zakupu towarów w części dotyczącej podatku od towarów i usług, dokonanego z rachunku walutowego prowadzonego dla walut obcych, powstają różnice kursowe podatkowe zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-346/12-3/EK Czy kara umowna naliczona w postaci odsetek za dni zwłoki z tytułu nieterminowego wykonania usługi budowlanej będącej przedmiotem umowy stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB3/423-347/12-2/EK Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Powiązanej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki Zależnej, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Powiązanej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż jego wartość rynkowa / wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
ILPB3/423-108/12-4/AO Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy kwotę przysługującego zwolnienia podatkowego powiększą wydatki inwestycyjne, które Spółka poniosła w terminie do 31 grudnia 2011 r., również te ponad wysokość 40.984.000 zł.
 
ILPB3/423-348/12-2/JS W jakim terminie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę?
 
ILPB4/423-287/12-2/ŁM Czy poniesione przez Spółkę koszty z tytułu usług audytu przy realizacji wdrożenia systemu zwiększą wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci licencji na oprogramowanie i tym samym będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od tego składnika majątku?
 
ILPB3/423-108/12-5/AO Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy kwotę przysługującego zwolnienia podatkowego powiększą wydatki inwestycyjne, które Spółka poniesie po terminie określonym w zezwoleniu jako termin zakończenia inwestycji, w związku z realizowaną inwestycją na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu.
 
ILPB4/423-117/12-2/ŁM Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA nie powstanie dla Spółki w trakcie roku podatkowego w postaci obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a dopiero w dacie faktycznej wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku między wspólników i jego otrzymaniu przez akcjonariusza, zaś podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota wypłaconej akcjonariuszowi dywidendy obliczonej przy uwzględnieniu ograniczeń w zakresie dopuszczalnej kwoty wypłaty wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadami prawa bilansowego, w szczególności w oparciu o zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe SKA?
 
ILPB4/423-289/12-2/DS Czy poniesione przez Spółkę koszty z tytułu usług audytu przy realizacji wdrożenia systemu zwiększą wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci licencji na oprogramowanie i tym samym będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od tego składnika majątku?
 
ILPB4/423-335/12-4/ŁM Czy udzielone przez Miasto i Gminy nieodpłatne poręczenie spłaty pożyczki, zaciągniętej przez Wnioskodawcę na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami ...” jest dla Spółki przychodem z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-237/12-4/MC 1. Czy Spółka, w świetle przytoczonego schematu działania prowadzonych działalności, prawidłowo interpretuje, że przychód, który został przez Spółkę uzyskany z kontraktów realizowanych z kontrahentami francuskimi oraz ze sprzedaży towaru na rynek francuski w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (tj. samochodów osobowych) jest deklarowany i opłacany w Polsce?
2. Przez jaki okres Spółka pośrednicząca w realizowaniu kontraktów z klientami francuskimi podlegać będzie polskiemu ustawodawstwu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli opodatkowaniu przychodu?
 
IBPBI/2/423-1068/12/AP Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie zgadzając się z treścią not a tym samym ze zmianą daty powstania przychodu?
 
IPTPB3/423-335/12-2/GG Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych usługa polegająca na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling świadczona przez Bank rodzi po stronie Uczestnika obowiązek rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych świadczeń od innych Uczestników?
 
IPTPB3/423-335/12-3/GG Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty odsetek naliczonych przez Bank w związku z usługą polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich w ciężar kosztów podatkowych?
 
IPTPB3/423-335/12-4/GG Czy w świetle art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Uczestnik jest obowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling?
 
IPTPB3/423-335/12-5/GG Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych momentem rozpoznania przychodu z odsetek w związku z usługą polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling jest ich faktyczne otrzymanie?

Wskaźniki gospodarcze