Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423/202a/12/DK Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dopłat do opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
 
ITPB3/423-149/12/DK Czy, a jeśli tak to kiedy i na jakich zasadach, po stronie Spółki Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej, otrzymania w zamian świadectw użytkowych?
 
ITPB3/423-180a/12/DK W zakresie możliwości powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z otrzymanym poręczeniem, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy , konieczności rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń z tytułu dodatkowego poręczenia wekslowego oraz sposobu ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 
ITPB3/423-192a/12/PST Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-184/12/MK Czy spółka jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów, bez wynagrodzenia, w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy - fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy?
 
ITPB3/423-149a/12/DK Czy, a jeśli tak to kiedy i na jakich zasadach, po stronie Spółki Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z posiadaniem świadectw użytkowych? (wniosek o wydanie interpretacji indywidualnych w trybie, o którym mowa w art. 14n § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. na wniosek osoby planującej utworzenie spółki, w zakresie dotyczącym działalności tej spółki)
 
ITPB3/423-188a/12/DK Czy płacone przez Spółkę odsetki w związku z uczestnictwem w systemie cash pooling, będą podlegać ograniczeniom w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-162/12/DK 1) Czy okoliczność, iż w związku z połączeniem X z dwiema innymi spółkami, X utraciła możliwość korzystania w ramach Zezwolenia nr 10 ze zwolnień podatkowych na preferencyjnych („starych”) warunkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy nowelizującej, oznacza, że powinna korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach ogólnych, obowiązujących w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej (wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej w brzmieniu obowiązującym w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej; Dz.U. z 1997, Nr 135, poz. 905 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie o SSSE po akcesji)?
2) Czy, w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 niniejszego wniosku, w związku z połączeniem X z dwiema innymi spółkami, w tym z przedsiębiorstwem XX, które prowadziło działalność w zakresie transportu (nadal kontynuowaną, ale w zakresie Zezwolenia nr 20), Spółka w odniesieniu do Zezwolenia nr 10 (nie związanego z transportem) powinna kalkulować przysługującą jej pulę pomocy w oparciu o intensywność pomocy w wysokości 65%?
3) Czy, w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 niniejszego wniosku, w związku z połączeniem X z dwiema innymi spółkami, w odniesieniu do Zezwolenia nr 10 Spółka, posiadając aktualnie status średniego przedsiębiorcy, powinna kalkulować przysługującą jej pulę pomocy w oparciu o intensywność pomocy w wysokości 50%?
 
ITPB3/423-157b/12/PST Czy usługa ta (tzw. financial assistance na rzecz podmiotu powiązanego) będzie dlaJ Sp. z o.o. neutralna podatkowo, kreując jedynie przychód z nieodpłatnych świadczeń po stronie R S.A., natomiast po stronie J Sp. z o.o. nie powstanie żaden przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-227/12/MK Czy w okolicznościach stanu faktycznego Wnioskodawca może zaliczyć kwotę zapłaconego odszkodowania za skrócenie okresu trwania umowy najmu do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-253/12/MK Czy odsprzedaż miejsc hotelowych przez Klub jest działalnością gospodarczą a dochód jest wolny od podatku dochodowego?
 
IBPBI/2/423-945/12/PP Czy Spółka prawidłowo alokuje koszty wskazane w stanie faktycznym, związane z wytwarzaniem (drążeniem) lub modernizacją wyrobisk kapitalnych dla celów podatkowych do wartości początkowej wytwarzanych lub ulepszanych środków trwałych (wyrobisk kapitalnych), jako koszty o których mowa w art. 16g ust. 4, ust. 5 oraz ust. 13 Ustawy o PDOP?
 
IBPBI/2/423-946/12/PP Czy Spółka prawidłowo nie alokuje określonych rodzajów kosztów wskazanych w stanie faktycznym do wartości początkowej wytwarzanych lub ulepszanych środków trwałych (wyrobisk kapitalnych) - jako kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży i innych tego typu kosztów, których nie można bezpośrednio przypisać do realizowanej inwestycji?
 
IBPBI/2/423-947/12/PP Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychód z tytułu sprzedaży surowego urobku węgla kamiennego jako przychód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 3a Ustawy o PDOP, natomiast koszt własny wydobycia korespondujący z przychodem z tytułu sprzedaży urobku jako koszt bezpośrednio związany z przychodem, o którym mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy o PDOP - nie alokując tym samym wskazanych pozycji do wartości początkowej środków trwałych?
 
ILPB4/423-144/12-2/MC Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy posiadającego status akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jedynie w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub otrzymania zaliczki na poczet wypłaty z zysku i nie podlega opodatkowaniu na bieżąco w okresach, w których SKA osiąga zyski z własnej działalności?
 
ILPB4/423-145/12-2/ŁM Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy posiadającego status akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jedynie w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub otrzymania zaliczki na poczet wypłaty z zysku i nie podlega opodatkowaniu na bieżąco w okresach, w których SKA osiąga zyski z własnej działalności?
 
ILPB4/423-132/12-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych.
 
ILPB4/423-131/12-2/MC Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz SKS, Wnioskodawca będzie jako płatnik zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanej dywidendy?
 
ILPB4/423-152/12-2/DS Czy w związku z planowanym dobrowolnym umorzeniem udziałów własnych bez wynagrodzenia, za zgodą umarzającego udziałowca, tj. Spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-146/12-4/JG Na jakim poziomie Spółka Wnioskodawcy powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem udziałów Spółki X?
 
ILPB3/423-147/12-4/EK Na jakim poziomie Spółka Wnioskodawcy powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem udziałów Spółki X?
 
IPTPB3/423-342/12-2/IR Czy przychód z działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej, jakim obciążani są członkowie Spółdzielni w postaci dodatkowej opłaty jest przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, niemieszczącym się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 
IPTPB3/423-346/12-2/PM Czy w przedstawionym stanie faktycznym odsetki wypłacane w ramach umowy cash poolingu na rachunek rozliczeniowy Pool Leadara, jak również z rachunku Pool Leadera na rachunki pozostałych Uczestników umowy z tytułu subrogacji tytułem zadośćuczynienia ewentualnym zobowiązaniom wynikającym z udzielonych Bankowi poręczeń nie podlegają przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 
IPTPB3/423-348/12-2/IR Czy fakt, że Uczestnicy Umowy cash poolingu bez odrębnego wynagrodzenia udzielają Bankowi wzajemnych poręczeń dotyczących wykorzystania przez nich limitów zadłużenia może oznaczać, iż po stronie Spółki z tytułu otrzymanych poręczeń powstaje przychód z tytułu:
  • nieodpłatnego świadczenia lub
  • częściowo odpłatnego świadczenia?
  • Wskaźniki gospodarcze