Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-179/12/AM Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423/12/AM Czy opisane powyżej usługi stanowią świadczenia/usługi wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1 bądź pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz kontrahenta będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, na podstawie art. 26 ust. 1 tejże ustawy, względnie posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta w celu nie pobrania tego podatku w przypadku, gdy odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi?
 
ITPB3/423-194/12/AM Czy koszty (inwestycyjne, oraz operacyjne + 7,5% prowizji) poniesione przez Spółkę na rzecz spółki powiązanej podatkowo w związku z wykonywaniem na jej rzecz ww. usług doradczych mogą być kwalifikowane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-195/12/MT Problem kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej - odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, nabytych przez spółkę kapitałową aportem i częściowo wniesionych na kapitał zapasowy spółki kapitałowej.
 
ILPB3/423-820/09/12-S/KS Czy czynsz z tytułu najmu zapłacony przez Spółkę za okres do rozwiązania umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
ITPB3/423-193/12/AM Czy odsetki od Kredytu naliczone po dacie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty (kapitalizacji)?
 
ITPB3/423-212/12/AM Czy w wyniku otrzymania środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych likwidowanej Spółki Jawnej Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-59/10/12-S/KS Czy otrzymana dotacja z publicznych środków wspólnotowych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego i publicznych środków krajowych jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-673/09/12-S/MC Jak należy ustalić przychód z tytułu wycofania wkładu ze spółki komandytowej?
 
ILPB3/423-358/11/12-S/MM Czy w stanie faktycznym nr 6 przy nieodpłatnym przekazywaniu pracownikowi nabytych wcześniej towarów na cele osobiste pracownika Spółki, innych niż towary co do których istnieje wynikający z przepisów bhp obowiązek ich dostarczenia pracownikowi przez pracodawcę, Spółka może zaliczyć poniesione wydatki netto do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich poniesienia oraz czy naliczony podatek należny może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-613/12/BG w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodu uzyskanego z tytułu użytkowania garaży na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez osoby:
- zamieszkujące w zasobach Spółdzielni i będące jej członkami,- niezamieszkujące w zasobach Spółdzielni i będące jej członkami,- niezamieszkujące w zasobach Spółdzielni i niebędące jej członkami.
 
IBPBI/2/423-703/12/BG w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od należności uiszczanych na rzecz kontrahenta węgierskiego:- za najem sprzętu komputerowego,- za zapewnieniu bieżącego i niezakłóconego dostępu do systemu informatycznego i telekomunikacyjnego
 
IBPBI/2/423-728/12/SD Czy w świetle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jako przyszły wspólnik Spółki osobowej będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) całości odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych?
 
IBPBI/2/423-712/12/AP Czy Spółka będzie zobligowana rozpoznać przychód podlegający podatkowi dochodowemu od osób prawnych (dalej „PDOP") w wysokości Wierzytelności, w dacie wykonania datio in solutum, tj. przeniesienia na nią wierzytelności przysługujących spółce X wobec Pożyczkobiorców z tytułu pożyczek jako świadczenia w miejsce wykonania przez spółkę X zobowiązania z tytułu Wierzytelności oraz jednocześnie będzie uprawniona rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości ceny nabycia Wierzytelności od Pierwotnego Pożyczkodawcy?
 
IBPBI/2/423-922/12/PP Czy Opłata Motywacyjna ponoszona przez Wnioskodawcę na rzecz Odbiorcy, w części w jakiej nie podlega refundacji przez Spółkę zależną X, stanowi dla Wnioskodawcy pośredni koszt uzyskania przychodów, potrącalny jednorazowo w dacie jego poniesienia, tj. w dniu, na który został on ujęty w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na podstawie dowodu księgowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?
 
IBPBI/2/423-923/12/PP Czy w przypadku Opłaty Podstawowej oraz Opłaty Dodatkowej przychód powstanie dla Wnioskodawcy dopiero w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty na jego rzecz takiej Opłaty i w konsekwencji dopiero w tym momencie powstanie w przypadku Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)?
 
ILPB4/423-141/12-2/ŁM Jakie skutki podatkowe spowoduje u Spółki X transakcja podwyższenia kapitału w Spółce Y, z tak wskazanym agio, w drodze wkładu pieniężnego. Wątpliwości Spółki X dotyczą ustalenia, czy planowana operacja skutkuje ustaleniem przychodu, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-141/12-3/ŁM W jaki sposób Spółka X ustali koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w Spółce Y do innej spółki?
 
IPTPB3/423-317/12-4/IR 1. Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu bądź wypływu środków z rachunku walutowego wynikającego z otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań Spółki, w sytuacji gdy nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty?
2. Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując kurs ogłaszany przez bank, w którym posiada rachunek z dnia wpływu bądź wypływu środków z rachunku walutowego wynikającego z otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań Spółki w sytuacji gdy dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty?
 
IPTPB3/423-349/12-2/IR Czy pieniądze uzyskane w ww. sposób przez Wnioskodawcę, będą stanowiły przychód, od którego należy odprowadzić podatek od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze