Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-196/12/MT Czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci prawa do znaku towarowego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych za ten wkład?
 
ITPB3/423-245/12/AM Czy podane wyżej procentowe wysokości podatku od dywidend dla osób fizycznych i osób prawnych mających siedzibę w Niemczech są zgodne z obowiązującymi przepisami?
 
ITPB3/423-216b/12/AM Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości stanowiącej przedmiot ww. umowy leasingu nieruchomości wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 lutego 2010 r., po zakończeniu dwudziestoletniego okresu jej użytkowania, za cenę wykupu określoną jako wartość rezydualna, ustaloną w 241 racie harmonogramu stanowiącego załącznik do Umowy, w sytuacji gdy wartość ta będzie niższa niż wartość rynkowa, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód?
 
ITPB3/423-216a/12/AM Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego umowa leasingu nieruchomości z dnia 14 grudnia 1999 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 lutego 2010 r., obejmująca łącznie okres obowiązywania 20 lat, stanowi podatkową umowę leasingu, o której mowa w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-133/12-4/MC Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w deklaracji podatkowej za 2011 r. wydatków poniesionych na nabycie licencji zarządzania danymi referencyjnymi X wraz z kosztami jej wdrożenia w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-159/12-2/JG Czy odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w systemie wspólnego zarządzania płynnością finansową (od salda debetowego oraz za przekroczenie przyznanego przez Pool Leadera w ramach cash - poolingu limitu), który jest wdrażany w ramach Grupy, będą podlegały ograniczeniom w zakresie niedostatecznej kapitalizacji wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-143/12-4/MS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków, które na podstawie uchwały obciążają Spółkę.
 
ILPB3/423-176/12-4/MS Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?

Wskaźniki gospodarcze