Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-202b/12/DK 1) Do którego roku podatkowego Spółka powinna zaliczyć zapłacone w 2012 r. (czy zapłata w ogóle ma znaczenie) dopłaty do opłat za wieczyste użytkowanie za lata 2008, 2009, 2010 i 2011, czy w roku otrzymania wyroku sądowego, czy roku zapłaty tych dopłat, czy też należy sporządzić korektę CIT za lata ubiegłe, przy czym jedna z działek gruntu została sprzedana w 2009 r.?
2) Czy odsetki ustawowe zapłacone od zapłaconych dopłat do opłat za wieczyste użytkowanie stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3) Czy koszty postępowania sądowego w tym wydatki na biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości, koszty procesu sądowego, opłaty od pozwów poniesione w toku toczących się sporów o wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3-423-374/12/PST Jakie będą dla Spółki przychody i koszty dla potrzeb rozliczenia podatku CIT z tytułu przeniesienia przez Spółkę na dwóch pozostałych wspólników jej praw i obowiązków bycia wspólnikiem SJ – w trybie art. 10 KSH?
 
ITPB3/423-269/12/PST W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt nabycia udziałów/akcji w SPV, który zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pomniejszy przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji SPV?
 
ITPB3/423-268/12/PST W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt nabycia udziałów/akcji w SPV, który zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pomniejszy przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji SPV?
 
ITPB3/423-234/12/AM Czy Wnioskodawca jako wspólnik pozostający w spółce osobowej nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu wystąpienia przez innych wspólników z tej Spółki, jeśli wystąpienie to nastąpi w taki sposób, że wspólnikom tym zostaną wypłacone środki w wysokości odpowiadającej jedynie wniesionym przez nich wkładom do Spółki?
 
ITPB3/423-217a/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż przeniesienie wierzytelności z tytułu umów pożyczek na rzecz wspólnika Spółki, którego udziały zostały umorzone (kapitał z umowy pożyczki bez narosłych odsetek), tytułem wynagrodzenia należnego temu wspólnikowi za przymusowe (albo automatyczne) umorzenie udziałów Spółki nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki?
 
ITPB3/423-217b/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż przeniesienie wierzytelności z tytułu umów pożyczek (wyłącznie w zakresie kapitału z umowy pożyczki bez narosłych odsetek) na rzecz wspólnika Spółki, którego udziały zostały umorzone, tytułem wynagrodzenia należnego temu wspólnikowi za przymusowe (albo automatyczne) umorzenie udziałów Spółki nie stanowi kapitalizacji odsetek oraz nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki w kwocie odsetek?
 
ILPB4/423-153/12-5/DS Czy przychód (dochód) Spółki posiadającej status akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jedynie w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom SKA na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub w momencie otrzymania zaliczki na poczet wypłaty z zysku i nie podlega opodatkowaniu na bieżąco, w okresach, w których SKA osiąga zyski z własnej działalności?
 
ILPB3/423-148/12-2/AO 1. Czy zaliczenie kosztu związanego z nabyciem Know - how do puli tzw. kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, powiększających wysokość zwolnienia podatkowego przysługującego Spółce, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinno nastąpić w chwili, gdy kwota do zapłaty za Know - how zostanie zarachowana jako zobowiązanie w księgach Spółki (niezależnie od ustalonych przez strony terminów płatności)?
2. Czy zaliczanie kosztów związanych z nabyciem / wytworzeniem innych niż Know - how wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych do puli tzw. kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, powiększających wysokość zwolnienia podatkowego przysługującego Spółce, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinno nastąpić w chwili, gdy kwota do zapłaty za przedmiotowe aktywa zostanie zarachowana jako zobowiązanie w księgach Spółki (niezależnie od ustalonych przez strony terminów płatności)?
 
ILPB3/423-185/12-2/JS Czy w związku z planowanym zbyciem udziałów posiadanych przez Spółkę w kapitale Spółki zależnej na rzecz Spółki zależnej, w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, za zgodą Spółki, po stronie Spółki powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-143/12-2/ŁM Która ze spółek, tj. Spółka czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia przychodów i kosztów związanych z działalnością Oddziału powstałych przed i po dniu podziału?
 
ILPB4/423-143/12-3/ŁM Która ze spółek, tj. Spółka czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów / kosztów związanych z działalnością Oddziału dot. przychodów i kosztów powstałych / poniesionych przed dniem podziału?
 
IPTPB3/423-328/12-4/KJ Czy Spółka działając w oparciu o posiadane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (Zezwolenie 1, Zezwolenie 2) w przypadku przeniesienia maszyn produkcyjnych dotychczas usytuowanych w lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej Zezwoleniem 2 oraz w przypadku przeniesienia pracowników dotychczas wykonujących pracę w obrębie lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej Zezwoleniem 2 i jednoczesnego zatrudnienia nowych pracowników oraz dokonania wydatków inwestycyjnych przewidzianych treścią Zezwolenia 2 w obrębie lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.).
 
ILPB3/423-144/12-2/JG Czy wobec tego wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Spółki, poniesione przez Prezesa Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków, które na podstawie uchwały obciążają Spółkę, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-358/12-2/MF Czy fakt, że Uczestnicy Umowy cash poolingu bez odrębnego wynagrodzenia udzielają Bankowi wzajemnych poręczeń dotyczących wykorzystania przez nich limitów zadłużenia może oznaczać, iż po stronie Spółki z tytułu otrzymanych poręczeń powstaje przychód z tytułu:
-nieodpłatnego świadczenia lub
-częściowo odpłatnego świadczenia?

Wskaźniki gospodarcze