Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-300d/12/AW kwalifikacja podatkowa nieumorzonej wartości zlikwidowanego środka trwałego , wpływ ceny nabycia kornerów na wartość początkową nowych środków trwałych ,brak obowiązku stosowania przy amortyzacji nowych środków trwałych stawek i sposobu amortyzacji uprzednio przyjętego dla Szkoły
 
ITPB3/423-300b/12/AW Czy wartością początkową Szkoły będzie koszt jej wytworzenia odpowiadający wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wzniesienia Szkoły i przeniesienia na Spółkę prawa do jej własności określonego w odniesieniu do Elementów nr 1-10?
 
ITPB3/423-300a/12/AW Czy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych Szkoła wraz z elementami towarzyszącymi (tj. przyłączami, ogrodzeniem, itd.) będzie środkiem trwałym Spółki?
 
ITPB3/423-270/12/AM 1. Czy poniesiony wydatek na podstawie faktury nr 2 dokumentującej wykonanie usługi można uznać za koszty uzyskania przychodu?
2. Jeżeli powyższy wydatek stanowi koszty uzyskania przychodu, to jaki jest prawidłowy moment poniesienia kosztu?
 
ITPB3/423-271/12/AM Czy dochód w postaci nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez Fundację w postaci darowanych książek korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wypadku, gdy Fundacja wykorzystuje darowane ksiązki do sprzedaży w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, z której dochód w całości przekazany jest na realizację celów statutowych Fundacji?
 
ITPB3/423-273/12/AM Czy przedstawiony w zdarzeniu przyszłym sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia do Ośrodka jest prawidłowy?
 
ITPB3/423-275/12/MK Czy do uznania, że nastąpiło „poniesienie wydatku" w znaczeniu § 6 ust. 1 rozporządzenia strefowego, nie jest wystarczające samo ujęcie kosztu w księgach rachunkowych, czy też konieczne jest faktyczne wydatkowanie środków przez podmiot posiadający zezwolenie strefowe (zgodnie z tzw. metodą kasową) ?
 
ITPB3/423-274/12/MK Czy dochód Wnioskodawcy wykorzystany na wniesienie wkładu założycielskiego związku uczelni oraz kolejne wpłaty związane z finansowaniem jego funkcjonowania wynikające z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
ITPB3/423-276/12/MK Czy prawo do zwolnienia podatkowego zostanie nabyte przez Spółkę w okresie od dnia uzyskania zezwolenia strefowego, począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostaną pierwsze wydatki inwestycyjne?
 
ITPB3/423-412/12/DK 1) Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne od maszyny, która na mocy zawartej umowy o współpracę została udostępniona Dystrybutorowi stanowią koszt uzyskania przychodów?
2) Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, udostępnianie Dystrybutorowi maszyny na warunkach opisanych powyżej stanowi transakcję podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT?
3) Jeżeli wielkość zakupów produktów dokonanych w danym roku (w okresie 4 lat) przez Dystrybutora będzie niższa niż określone minium - wtedy zostanie on obciążony przez Spółkę proporcjonalnie do zrealizowanej przez Dystrybutora wielkości zakupów. W opisanym przypadku Spółka wystawi Dystrybutorowi notę księgową. Czy postępowanie Spółki jest prawidłowe, czy też opisana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z czym Spółka powinna udokumentować ją fakturą VAT?
 
IBPBI/2/423-800/12/CzP „Czy kursem faktycznie zastosowanym jest kurs banku, z którego usług Spółka korzysta?”
 
IBPBI/2/423-1024/12/CzP Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z o.o., Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcom, w zamian za aport udziałów Spółki z o.o.?
 
IBPBI/2/423-1041/12/SD W jakiej wartości należy rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytych w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe?
 
IBPBII/2/423-28/12/MW Czy likwidacja K. Sp. z o.o. będzie dla wnioskodawcy czynnością neutralną pod względem podatkowym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W szczególności wnioskodawca prosi o wyjaśnienie, czy nabycie składników majątkowych stanowiących własność K. Sp. z o.o. w związku z likwidacją K. Sp. z o.o. doprowadzi do powstania po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też przychód ten będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania?
 
ILPB3/423-127/12-4/JG Czy przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, przeznaczonego w części na dofinansowanie działalności statutowej, należy nie uwzględniać kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-366/12-2/IR 1. Czy zamierzone wydzielenie części majątku z obecnie funkcjonującej Spółki będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku przeprowadzenia w Spółce podziału przez wydzielenie, polegającego na przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy?
 
ILPB3/423-197/10/12-S/KS W jaki sposób Wnioskodawca (jako akcjonariusz SKA) winien obliczyć wydatki poniesione przez SKA na nabycie nieruchomości w drodze aportu w celu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia nieruchomości przez SKA?
 
ILPB3/423-492/11/12-S/EK 1. Czy nakłady poniesione na realizację inwestycji na nieruchomości stanowiącej własność X udokumentowane fakturami, zaniechanej w 2010 r. ze względu brak możliwości dalszego jej kontynuowania, Spółka może zaliczyć do kosztów, które stanowią koszt uzyskania przychodów w roku 2010, zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy opłatę leasingową uiszczoną w związku z realizacją umowy zawartej dnia 07.10.2002 r. przez A SA (obecnie M SA), w oparciu o którą miała być finansowana inwestycja polegająca na budowie farmy pieczarek na nieruchomości, zaniechana w 2010 r. ze względu na brak możliwości dalszego jej kontynuowania, Spółka może zaliczyć do kosztów, które stanowią koszt uzyskania przychodów w roku 2010, zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-150/12-2/DS W jaki sposób ustalić moment powstania przychodów w części objętej refundacją za wyroby medyczne? Czy w momencie wydania towaru (czyli zgodnie z obrotem wykazanym w kasie fiskalnej), czy w momencie otrzymania refundacji na rachunek bankowy Spółki?
 
IBPBI/2/423-1007/12/MS Czy Wnioskodawca, poniesione koszty za ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony za jednorazowym wynagrodzeniem może podatkowo, jako koszty pośrednio związane z przychodami, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia?
 
IBPBI/2/423-1042/12/PP 1. Czy środki finansowe transferowane w związku z uczestnictwem Spółki w cash poolingu w ramach zarządzania płynnością, pomiędzy rachunkiem polskim Spółki prowadzonym w EUR i rachunkiem włoskim Spółki prowadzonym w EUR, jak również pomiędzy rachunkiem włoskim Spółki a rachunkiem Agenta (prowadzonymi w EUR), są dla Spółki neutralne podatkowo?
2. Czy transfer środków finansowych pomiędzy w/w rachunkami Spółki w ramach cash poolingu nie powoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu updop?
 
IBPBI/2/423-1069/12/MO Czy koszt podatku od czynności cywilnoprawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-1129/12/PC Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz ich umorzeniem po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1132/12/PC Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wypłata przez Spółkę dywidendy w formie rzeczowej w drodze transferu Nieruchomości nie powoduje powstania dla Spółki przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1133/12/MO Czy podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odprawy wypłacone jednorazowo - w dacie ich wypłaty to jest w miesiącu rozwiązania umowy o pracę, a dodatkową odprawę płatną w ratach - w dacie postawienia raty do dyspozycji byłego pracownika?
 
IBPBI/2/423-1134/12/MS Czy do przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych, udokumentowanych fakturą, zastosowany przez Spółkę kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania dokumentu, jest właściwy.
 
IBPBI/2/423-1255/12/AK W którym momencie Spółka powinna deklarować korekty przychodu, czy w momencie wystawienia faktury korygującej, czy za okres wystawienia faktur korygowanych?
 
IBPBI/2/423-1298/12/AP Kiedy powstaje przychód podatkowy w odniesieniu do wpływów w postaci tantiem?
 
IBPBI/2/423-1346/12/PP Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy o PDOP, w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie SSE w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia, w całym okresie jego ważności (tj. do 8 sierpnia 2016r.), także w części w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia?

Wskaźniki gospodarcze