Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-317b/12/AW Czy niezamortyzowana wartość likwidowanego środka trwałego piaskownika, na którego miejscu nie powstanie inny środek trwały powinna powiększyć proporcjonalnie wartość nowowybudowanych środków trwałych w momencie zakończenia ich budowy i przyjęcia na stan, czy stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-317a/12/AW Czy nieumorzona wartość likwidowanej części środka trwałego, czyli w opisywanym przypadku komory kontaktowej, zwiększy wartość początkową nowego środka trwałego (piaskownika) wybudowanego w miejscu likwidowanej komory, czy stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym zostanie zlikwidowana?
 
ITPB3/423-296/12/PS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu premii dla pracowników oraz prezesa zarządu wypłaconych z wypracowanego zysku Spółki oraz wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od tych wynagrodzeń.
 
ITPB3/423-302b/12/DK Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych przed dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokali.
 
ITPB3/423-302a/12/DK Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych po dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokali.
 
ITPB3/423-317c/12/AW Czy wartość odzyskanych i sprzedanych materiałów z omawianej likwidacji w postaci złomu będzie pomniejszać wartość likwidowanego środka trwałego, czy będzie stanowić przychód?
 
ITPB3/423-310/12/MK Kwalifikacje poniesionych wydatków z tytułu emisji obligacji .
 
ITPB3/423-298/12/MK Czy przewalutowanie należności i zobowiązań z:-EUR na PLN,-DKK na PLN,-USD na PLN,skutkuje powstaniem dla Spółki różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy, a tym samym będzie miało wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki?
 
ITPB3/423-148b/08/12-S/PS Czy wartość umorzonej części kredytu bankowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przeznaczony na sfinansowanie budowy mieszkań podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-30/12/MW Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną, w zakresie zysku z lat ubiegłych rozdysponowanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy, na dzień przekształcenia nie powstaje przychód kwalifikowany na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-31/12/MW Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną, w zakresie zysku z lat ubiegłych oraz zysku bieżącego nie rozdysponowanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na dzień przekształcenia powstanie powstaje przychód kwalifikowany na podstawie art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-618/12/PC W jakiej wartości należy oszacować wartość przychodu ze sprzedaży w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-629/12/AP Zwolnienie przedmiotowe - art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
IBPBI/2/423-630/12/BG Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z o.o., Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcom, w zamian za aport udziałów Spółki z o.o.?
 
IBPBI/2/423-611/12/AK zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów obsługi księgowej
 
IBPBI/2/423-631/12/BG w zakresie korzystania ze zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w sytuacji oddania środków trwałych do używania na podstawie umowy najmu
 
IBPBI/2/423-635/12/AP Czy przy obliczeniu wysokości przysługującego obecnie Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 i art. 16 ustawy z ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 01 maja 2004 r., należy brać pod uwagę wartość wszystkich poniesionych przez spółkę kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych?
 
IBPBI/2/423-641/12/MS Czy Spółka postąpiła prawidłowo zarachowując zapłacone roszczenie (karę umowną) z tytułu odstąpienia od umowy do kosztów uzyskania przychodów oraz zarachowując poniesione koszty obsługi prawnej do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-646/12/SD Czy wyżej wymieniona opłata stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-647/12/MO Czy wyżej wymieniona opłata stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-666/12/PP Czy z tytułu zawarcia powierniczej cesji wierzytelności, lub umowy przystąpienia do wierzytelności - w celu wykonania usługi ściągnięcia długu, powstanie po stronie Spółki obowiązek w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-668/12/AK Czy Spółka, obliczając wysokość dochodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP, powinna przyjąć kwotę wydatków inwestycyjnych faktycznie przez nią poniesionych w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, tj. również kwotę wydatków inwestycyjnych przewyższających minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu oraz Decyzji (uwzględniając natomiast wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej)? (stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-669/12/PC Jaki charakter ma przychód osoby prawnej z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej w charakterze komplemetariusza i jednocześnie akcjonariusza, w którym momencie przychód ten powstaje i czy akcjonariusz (jednocześnie komplementariusz) ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodu poniesione przez spółkę komandytowo-akcyjną i w jakiej wysokości?
 
IBPBI/2/423-1039/12/AK - Czy funkcjonujące w spółce po dokonaniu reorganizacji Zakłady będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w aspekcie ewentualnego późniejszego wydzielenia ze Spółki Zakładu Nieruchomości? (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 2),
- Czy w sytuacji ewentualnego wydzielenia ze Spółki w ramach podziału przez wydzielenie i przeniesienia Zakładu Nieruchomości do Spółki przejmującej, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3),
 
IBPBI/2/423-670/12/PC Czy moment kapitalizacji odsetek od zobowiązania z tytułu zaciągniętej linii kredytowej jest momentem, w którym skapitalizowane odsetki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-671/12/PC Czy wydatki na poczęstunek (np. kawa, herbata, słodycze, soki, woda mineralna, kanapki) dla kontrahentów Spółki, serwowany podczas spotkań biznesowych organizowanych na terenie Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-672/12/JD Czy poniesione wydatki inwestycyjne zwiększają wartość początkową środka trwałego (budynku), gdyż stanowią jego modernizację?
 
IBPBI/2/423-673/12/MS Czy Wnioskodawca może uznać w/w wydatki za koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy może zwracać pracownikom inne wydatki (właściwie udokumentowane), poniesione w trakcie podróży służbowej, np. opłaty parkingowe, za przejazdy autostradą, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. 2002 r. Nr 236 poz. 1990)?
 
IBPBI/2/423-674/12/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup odzieży służbowej z logo Banku dla pracowników oraz kosztów prania tego ubioru
 
IPTPB3/423-340/12-2/PM Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiot aportu a także poszczególne jego elementy, nie stanowią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym Wnioskodawca osiągnie przychód w wyniku wniesienia aportu w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian za aport udziałów?
 
IPTPB3/423-339/12-3/GG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Przedmiot Aportu, a także poszczególne jego elementy, nie stanowią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów ustawy o CIT i w związku z tym Wnioskodawca osiągnie przychodów w wyniku wniesienia Aportu w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian za Aport udziałów?
 
ILPB3/423-177/12-2/AO Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka powinna rozpoznawać odsetki od kredytu przeznaczonego na nabycie akcji Y SA jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji, niezależnie od połączenia Spółki z Y SA?
 
ILPB3/423-177/12-3/AO Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka powinna rozpoznać Prowizję jako koszt uzyskania przychodów rozliczany w czasie proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy kredytu, zgodnie z jej ujęciem dla celów rachunkowych?
 
ILPB4/423-250/12-2/MC Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w przypadku przekwalifikowania środka trwałego rachunkowo w nieruchomość inwestycyjną.
 
ILPB4/423-235/12-4/ŁM Czy wycena faktury WDT wystawionej wcześniej niż faktyczna dostawa do niemieckiego odbiorcy powinna być dokonywana każdorazowo w momencie faktycznej dostawy WDT (wg średniego kursu NBP dla EUR z poprzedniego dnia roboczego) czy w dacie wystawienia faktury (wg średniego kursu NBP dla EUR z poprzedniego dnia roboczego). W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze