Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-336/12/AW Czy przychody w formie dotacji otrzymane na realizację ww. projektu będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB3/423-313a/12/DK 1) Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w wyniku umorzenia udziałów (akcji) Spółki należących do Udziałowca bez wynagrodzenia po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2) Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w wyniku umorzenia udziałów Spółki należących do Udziałowca za wynagrodzeniem nieprzekraczającym nominalnej wartości własnych udziałów wydanych przez Udziałowca w ramach wymiany udziałów w zamian za nabycie Spółek Operacyjnych (w tym Spółki) po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-315a/12/PS W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wytworzenie oprogramowania przeznaczonego na sprzedaż w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym w 2006 r.
 
ITPB3/423-294/12/AW Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z prowizji będącej przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a A z dnia 10 marca 2008 r.? Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu prowizji będącej przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a A z dnia 10 marca 2008 r.?
 
ITPB3/423-315b/12/PS W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wytworzenie oprogramowania przeznaczonego na sprzedaż w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.
 
ITPB3/423-315c/12/PS W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wytworzenie oprogramowania przeznaczonego na sprzedaż oraz na potrzeby wewnętrzne Spółki w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.
 
ITPB3/423-319a/12/MK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że po połączeniu, w celu wyliczenia dochodu podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej otrzymywanej pomocy publicznej (tj. podatku niezapłaconego zarówno przez Spółkę, jak i Spółkę przejmowaną na podstawie wszystkich zezwoleń łącznie) w pierwszej kolejności na dzień wydania najstarszego zezwolenia, a następnie (tj. w przypadku wykorzystania dostępnej pomocy publicznej) na dzień wydania kolejnych zezwoleń w kolejności chronologicznej?
 
ITPB3/423-319/12/MK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w celu wyliczenia dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o pięć zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wystarczające jest powadzenie wspólnej ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wszystkich zezwoleń łącznie oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
 
ITPB3/423-407a/12/MK Czy sprzedaż środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, z którymi związane były wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, po dniu wydania przez Ministra Gospodarki decyzji stwierdzającej wygaśnięcie Zezwolenia i przed upływem 5 lat od wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja") będzie skutkowała koniecznością zwrotu części pomocy publicznej związanej z wydatkami na te środki trwale i/lub wartości niematerialne i prawne
 
ITPB3/423-407/12/MK Czy wskutek wydania przez Ministra Gospodarki decyzji stwierdzającej wygaśnięcie Zezwolenia na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego?
 
ITPB3/423-324b/12/AM Opodatkowanie dochodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem.
 
ITPB3/423-324a/12/AM Opodatkowanie dochodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego komplementariuszem.
 
ITPB3/423-308/12/AM Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych zagranicznemu kontrahentowi należności za korzystanie z oprogramowania komputerowego.
 
IBPBI/2/423-623/12/MS Czy Spółka była uprawniona do rozpoznania wydatków związanych z REACH jako koszt podatkowy w momencie dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych?
 
IBPBI/2/423-843/12/JD Czy wniesienie w formie wkładu niepieniężnego przez Udziałowca, tj. dotychczasowego właściciela wszystkich udziałów w Spółce, 100 % udziałów w Spółce do spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec w zamian za otrzymanie nowych udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec skutkować będzie utratą przez Spółkę (Wnioskodawcę) zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?
 
IBPBI/2/423-844/12/JD Czy wniesienie w formie wkładu niepieniężnego przez Udziałowca, tj. dotychczasowego właściciela wszystkich udziałów w Spółce, 99 % udziałów w Spółce do spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec w zamian za otrzymanie nowych udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Niemiec skutkować będzie utratą przez Spółkę (Wnioskodawcę) zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?
 
IBPBI/2/423-846/12/BG w zakresie konsekwencji podatkowych przesądzenia własności lokali
 
IBPBI/2/423-880/12/MS Czy wydatki związane z REACH kwalifikowane zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Rachunkowości do kosztów ogólnych odnoszonych bezpośrednio w koszty działalności, winny być podatkowo rozpoznawalne jako koszty pośrednie w dacie ich poniesienia, czyli w momencie ujęcia kosztów w księgach rachunkowych?
 
IBPBI/2/423-609/12/MO Czy Spółka postąpiła prawidłowo ujmując wpływy z tytułu odsetek od depozytu będącego zabezpieczeniem udzielonej gwarancji bankowej w wartość początkowej środka trwałego in minus?
 
IBPBI/2/423-730/12/PP Czy umowa używania Znaków stanowiła będzie umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f Ustawy CIT i ustalone w umowie opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Znaków określonej w Spółce, tj. raty kapitałowe, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów Spółki, natomiast kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Znaków oraz część odsetkowa spłacanych rat leasingowych?
 
IBPBI/2/423-835/12/CzP „W związku z powyższym, powstała następująca wątpliwość: jak na gruncie podatku dochodowego należy postąpić ze stratą wygenerowaną na ww. sprzedaży powstałej jako różnica pomiędzy zryczałtowaną kwotą zafakturowaną na Wynajmującego a kwotą rzeczywiście poniesionych wydatków na zafakturowane nakłady przez Najemcę. Czy ww. strata stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie zrealizowania przedmiotowej sprzedaży?”
 
ILPB3/423-142/12-4/AO Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
IPPB5/423-870/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-864/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-867/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-866/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-863/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-868/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-869/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-865/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-871/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-862/12-2/AS opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej („ILP”) oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB5/423-1109/12-2/KS Czy w opisanym stanie faktycznym, wydatki na nabycie ubioru służbowego stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)?
 
IPPB5/423-1119/12-2/KS Czy przebudowa sieci w związku z kolizją i przejęcie od Inwestora nowo wybudowanych odcinków sieci spowodowało, że Spółka uzyskała przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 
IPPB5/423-1110/12-2/KS 1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie towarów i usług, niezbędnych do dokonania przebudowy i dostosowania do ruchu pojazdów infrastruktury drogowej należącej do gminy, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia, tj. w miesiącu ich ujęcia na koncie zobowiązań?
2. Czy użyczenie przez gminę na rzecz Spółki nieruchomości z infrastrukturą drogową będzie stanowić dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych świadczeń?
 
IPPB5/423-1112/12-2/KS Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę premii dla pracowników za rok „x”, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w miesiącu, w którym zostały przyznane, tj. w miesiącu „n” roku „x+l”?
 
IPTPB3/423-357/12-2/PM Czy otrzymana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-357/12-3/PM Czy korektę przychodów wynikającą z wystawionej klientowi faktury korygującej w związku z otrzymaną dotacją na to podłączenie należy dokonać w dacie jej wystawienia, czy może powinny zostać skorygowane przychody za okres, w którym była ujęta faktura VAT obejmująca 100% nakładów na budowę podłączenia kanalizacyjnego?
 
IPTPB3/423-332/12-4/IR 1.Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego usługi audytu kontrolnego i recertyfikacji mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku u źródła od wypłat dokonanych na rzecz dostawców tych usług?
2.Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta i złożenia informacji IFT-2/FT-2R?
 
IPTPB3/423-357/12-4/PM Czy wydatki, które Spółka poniesie na budowę podłączeń będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie odsprzedaży klientowi tj. w dacie wystawienia faktury VAT na 100% poniesionych nakładów?
 
IPTPB3/423-359/12-2/KJ Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane w ramach Umowy cash poolingu na rachunek rozliczeniowy Pool Leadera, jak również z rachunku Pool Leadera na rachunki pozostałych Uczestników Umowy z tytułu subrogacji tytułem zadośćuczynienia ewentualnym zobowiązaniom wynikającym z udzielonych Bankowi poręczeń nie podlegają przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
 
IPTPB3/423-347/12-2/KJ Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane w ramach Umowy cash poolingu na rachunek rozliczeniowy Pool Leadera, jak również z rachunku Pool Leadera na rachunki pozostałych Uczestników Umowy z tytułu subrogacji tytułem zadośćuczynienia ewentualnym zobowiązaniom wynikającym z udzielonych Bankowi poręczeń nie podlegają przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?

Wskaźniki gospodarcze