Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-307/12/DK PowstaniE różnic kursowych w przypadku zawartej umowy cash-pooling.
 
ITPB3/423-359/12/AW Czy koszty demontażu, transportu, zainstalowania oraz montażu maszyn i urządzeń wnoszonych do nowopowstałej spółki aportem stanowią koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy (spółka wnosząca aport)?
 
ITPB3/423-361/12/DK Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka, uiszczając zapłatę za oprogramowanie komputerowe zakupione od niemieckiego kontrahenta, jest obowiązana jako płatnik do odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 tej ustawy, w świetle postanowień przepisu art. 12 umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, a w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej - jaka jest stawka tego podatku?
 
ITPB3/423-322a/12/MK Czy na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy zmieniającej, zbycie 100 % udziałów/akcji w Wydzielonej Spółce skutkować będzie utratą przez Wydzieloną Spółkę zwolnień podatkowych przysługujących na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej z mocą wsteczną, tj. w zakresie zwolnienia przysługującego za okresy rozliczeniowe poprzedzające zbycie udziałów/akcji?
 
ITPB3/423-322/12/MK Czy podział przez wydzielenie zakładający wniesienie Nieruchomości - jako jedynego składnika majątku - do Wydzielonej Spółki spowoduje naruszenie warunków przenoszenia składników majątku zawartych w § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o SSE z 1996 r. i w konsekwencji utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego?
 
ITPB3/423-340/12/PST 1. Czy zgodnie z treścią § 6 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia RM, cena nabycia środka trwałego stanowi koszt poniesiony w momencie dokonania operacji gospodarczej związanej z nabyciem tego środka trwałego, tj. zgodnie z tzw. metodą memoriałową?
2. Czy koszty inwestycji, od których jest uzależniona wielkość zwolnienia podatkowego, należy dyskontować według zasad zawartych w rozporządzeniu RM od daty poniesienia kosztu, czyli w praktyce jego udokumentowania i zarachowania w księgach Spółki, czy też od daty faktycznego wydatku tj. zapłaty za koszty inwestycyjne?
 
ITPB3/423-326/12/MK Od jakiego momentu Spółka może rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego- czy będzie to miesiąc, w którym zostały poniesione pierwsze wydatki inwestycyjne, czy miesiąc następujący po miesiącu, w którym spełniono warunki określone w zezwoleniu ?
 
ITPB3/423-328/12/AM Czy należność z tytułu zawarcia umowy kupna-sprzedaży praw do bazy danych klientów oraz praw i obowiązków wynikających z umów handlowych z tymi klientami, stanowiąca know-how, nie mieści się w pojęciu należności licencyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji wypłata takiej należności nie powoduje konieczności pobrania przez Spółkę podatku „u źródła”?
 
ITPB3/423-337/12/MK Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym Spółka prawidłowo stosuje do przeliczenia operacji wpływu/wypływu środków na/z rachunku walutowego kurs faktycznie zastosowany rozumiany jako kurs kupna bądź też kurs sprzedaży banku, który prowadzi rachunek walutowy Spółki?
 
ITPB3/423-314/12/AM Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od udostępnionych kontrahentowi form, zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-335a/12/MT Sposobu ustalenia okresu trwania pierwszego roku podatkowego i kolejnych lat podatkowych Spółki z o.o.
 
IBPBI/2/423-1097/12/AP Czy w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Umowy cash poolingu Spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1098/12/AP Czy do pobierana przez Bank prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego nie stosuje się przepisów o cienkiej kapitalizacji z art 16 ust 1 pkt 60 i 61 updop i w konsekwencji czy Spółka ma prawo zaliczyć pełną kwotę tej prowizji do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1099/12/AP Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wynagrodzenia za okresowe powstanie salda dodatniego i koszt podatkowy z tytułu prowizji za okresowe powstanie salda ujemnego?
 
IBPBI/2/423-1100/12/AP Czy poręczenia udzielone Spółce w ramach Umowy cash poolingu przez pozostałe Spółki z Grupy będące stronami tej umowy nie stanowią dla Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop?
 
IBPBI/2/423-566/12/JD Czy zasądzone odszkodowanie, odsetki, zwrot kosztów procesowych oraz koszty obsługi prawnej poniesione w związku z odstąpieniem od przedmiotowej umowy stanowią koszty uzyskania przychodu bez względu na wynik toczącego się postępowania sądowego?
 
IBPBI/2/423-645/12/JD W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę w opisanym zdarzeniu przyszłym, czy w momencie ich poniesienia, czy też powinny one zostać rozliczone w czasie nie dłuższym niż okres przyznania koncesji?
 
IBPBI/2/423-718/12/AK Czy w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający PDOP?
 
IPTPB3/423-343/12-2/KJ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiot aportu, a także poszczególne jego elementy, nie stanowią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów ustawy o CIT i w związku z tym Wnioskodawca osiągnie przychód w wyniku wniesienia aportu w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian za aport udziałów?
 
ILPB4/423-177/12-6/DS Czy dochód Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskany z ulokowania wolnych środków w funduszu inwestycyjnym jest zwolniony z podatku?
 
ILPB4/423-337/12-2/DS W związku z opisanym powyżej stanem faktycznym dotyczącym Umowy cash poolingu zawartej przez Bank z Uczestnikami, Spółka wnosi o wyrażenie stanowiska, czy fakt, że Uczestnicy Umowy cash poolingu bez odrębnego wynagrodzenia udzielają Bankowi wzajemnych poręczeń dotyczących wykorzystania przez nich limitów zadłużenia może oznaczać, iż po stronie Spółki z tytułu otrzymanych poręczeń powstaje przychód z tytułu:
- nieodpłatnego świadczenia lub
- częściowo odpłatnego świadczenia?
 
ILPB4/423-201/12-4/ŁM Czy ujemne różnice kursowe powstałe od spłaconej części pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodu, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest niższa od wartości tej pożyczki w dniu jej spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni?
 
ILPB4/423-201/12-5/ŁM Czy od kwoty zapłaconych odsetek od pożyczki zapłaconych dla udziałowca francuskiego, Spółka potrąca zryczałtowany podatek dochodowy i z jaką stawką?
 
ILPB3/423-295/12-4/JG W jaki sposób zostaną ustalone przez spółkę z o.o. koszty uzyskania przychodu z tytułu opisanej transakcji zbycia udziałów nabytych od wspólnika w drodze wymiany działów?
 
ILPB4/423-285/12-2/MC Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową na podstawie porozumienia z dnia 30.07.2012 r. jest dochodem Wspólnoty Mieszkaniowej zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia go na cele wskazane w porozumieniu lub inne cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 
ILPB3/423-156/12-4/MM 1. Czy wydatek na opłatę przyłączeniową stanowi dla Spółki koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami (tj. koszt pośredni – pośrednio związany z przychodami Spółki) na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku uznania przedmiotowej opłaty przyłączeniowej za koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami (tj. koszt pośredni), wydatki z tytułu rat wpłacanych na poczet tej opłaty przed fizycznym przyłączeniem wynajmowanych budynków do miejskiej sieci cieplnej, będą mogły być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów jednorazowo, najpóźniej w dacie wykonania przyłączenia?
 
IBPBI/2/423-1162/PC Czy zwrócone wydatki w ramach limitu wyznaczonego przez załączoną do delegacji kilometrówkę stanowią koszty uzyskania w Spółce będącej pracodawcą?
 
IBPBI/2/423-1173/PC Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci kart umożliwiających pracownikom korzystanie z zajęć i obiektów sportowych?
 
IBPBI/2/423-1281/12/PH w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu transakcji sprzedaży uprawnień do emisji zanieczyszczeń
 
IPTPB3/423-352/12-2/KJ Czy fakt, że Uczestnicy Umowy cash poolingu bez odrębnego wynagrodzenia udzielają Bankowi wzajemnych poręczeń dotyczących wykorzystania przez nich limitów zadłużenia może oznaczać, iż po stronie Spółki z tytułu otrzymanych poręczeń powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia lub częściowo odpłatnego świadczenia?

Wskaźniki gospodarcze