Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-345a/12/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych.
 
ITPB3/423-309/12/DK powstanie różnic kursowych w przypadku zawartej umowy cash-pooling
 
ITPB3/423-345b/12/PS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wyburzenia budynków.
 
ITPB23/423-339/12/AM 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku zmiany korzystającego w umowie leasingu spełniającej warunki wymienione w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. leasing operacyjny) na dzień zawarcia umowy leasingu z pierwotnym korzystającym, która następuje w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należącego do dotychczasowego korzystającego przez nowy podmiot, Spółka jest uprawniona do określenia przychodu ze zbycia przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu aktualnemu korzystającemu na podstawie ceny ustalonej w umowie leasingu, zawartej z dotychczasowym korzystającym, zgodnie z art. 17c pkt 1 ustawy, zakładając że cena ta równa jest co najmniej tzw. hipotetycznej wartości netto, o której mowa w art. 17a pkt 6 ustawy?2. Czy prawo Spółki określone w art. 17c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. do określenia przychodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz nowego korzystającego, po zmianie strony umowy leasingu, po cenie wynikającej z umowy leasingu jest prawem, które zależne jest od tego, czy nowy korzystający wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego dotychczasowego korzystającego (zgodnie z art. 93-93c Ordynacji podatkowej), biorąc pod uwagę, że prawo to jest związane wyłącznie ze Spółką i w żaden sposób nie dotyczy korzystającego?3. Czy w przedstawionym zdarzeniu, analizując warunek, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ustalanie sumy opłat leasingowych, których wysokość powinna wynosić co najmniej równowartość wartości początkowej, Spółka ustalając taką sumę opłat dla umowy, w której zmienił się korzystający, powinna brać pod uwagę opłaty ponoszone przez dotychczasowego korzystającego, jak i nowego korzystającego na podstawie tej samej umowy leasingu?
 
ITPB3/423-341a/12/AM Czy Spółka, jako zarządca sądowy nieruchomości, jest z tego tytułu podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym obowiązek doliczania do przychodów także przychody w postaci wynagrodzeń z tytułu najmu nieruchomości objętej zarządem, a także mającym prawo do powiększania kosztów uzyskania przychodu o koszty wynikające z wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem jej w niepogorszonym stanie?
 
ITPB3/423-341b/12/AM Czy wydatki pośrednio związane z nieruchomością oraz wykonywaniem działalności gospodarczej Spółki w zakresie zarządu nieruchomością, w szczególności wynagrodzenie profesjonalnego zarządcy nieruchomości (Administratora), stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
 
ITPB3/423-349/12/MK Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, napoje, słodycze) na spotkania z kontrahentami stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-367a/12/MT Moment powstania przychodu ze sprzedaży instalacji energetycznej budynku, będącej własnością Wnioskodawcy.
 
ITPB3/423-367b/12/MT Kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od instalacji energetycznej budynku będącej własnością Wnioskodawcy.
 
ITPB3/423-590/12/DK Czy, w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej?
 
IBPBI/2/423-574/12/PC Czy w przypadku zapłaty przez podatnika opłaty planistycznej, którą zobowiązany będzie uiścić w związku ze sprzedażą nieruchomości, wydatek na uiszczoną opłatę będzie stanowił koszt podatkowy?
 
IBPBI/2/423-751/12/MS Czy prawidłowym z punktu widzenia podatku dochodowego jest wykazanie przez Spółkę kosztów zapłaconych odsetek przez spółkę komandytowo-akcyjną w części w jakiej Spółka ma prawo do udziału w zysku jako kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, t.j. w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży budowanych mieszkań?
 
IBPBI/2/423-753/12/SD Czy różnica na powyższych transakcjach w wysokości 26.312,69 USD została prawidłowo zaliczona w koszty uzyskania przychodów, a zwrot przez bank kwoty 41.446,45 zł oraz pochodząca od pracowników wpłata kwoty 2.000 zł w przychody podatkowe?
 
IBPBI/2/423-754/12/JD Czy Spółka prawidłowo alokuje wskazane w stanie faktycznym koszty związane z wytwarzaniem wyrobisk ruchowych dla celów podatkowych jako stanowiące koszty bezpośrednio związane z przychodem ze sprzedaży węgla, które zostają potrącone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w korespondencji do przychodów ze sprzedaży węgla z określonych pokładów, na podstawie wolumenu wydobycia?
 
IBPBI/2/423-766/12/PP Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o pdop, Spółka jestuprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz innowacyjności, dokonywanych zgodnie z ustawą o wspieraniu działalności innowacyjnej, w momencie wpłaty środków pieniężnych na rachunek funduszu innowacyjności?
 
IBPBI/2/423-767/12/PP Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o PDOP, wydatki ponoszone przez Spółkę ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu innowacyjności, zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o wspieraniu działalności innowacyjnej i rozporządzeniu, będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-915/12/PC Czy przychodem (dochodem) Spółki z tytułu uczestnictwa w SKA będzie kwota dywidendy określona w uchwale walnego zgromadzenia SKA jako kwota należna Spółce (przeznaczona do wypłaty na rzecz Spółki)?
 
IBPBI/2/423-916/12/PC Kiedy Spółka powinna wykazać przychody w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA? W szczególności Spółka prosi o wyjaśnienie, czy przychód powinien być wykazany w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o podziale zysku i wypłacie dywidendy na rzecz Spółki, czy też - jeżeli w uchwale został określony dzień wypłaty dywidendy - w tym właśnie dniu?
 
IBPBI/2/423-917/12/PC Czy podatek dochodowy od osób prawnych od dywidendy przysługującej Spółce z tytułu uczestnictwa w SKA pobiera SKA (jako płatnik), czy też dywidendę opodatkowuje Spółka doliczając ją do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?W jaki sposób Spółka powinna ustalać swój dochód z tytułu prowadzonej działalności? W szczególności, czy Spółka powinna obliczać dochód dodając kwotę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, a następnie od tak obliczonej łącznej kwoty przychodów odejmować koszty uzyskania przychodów wykazywane przez Spółkę z tytułu prowadzonej działalności?
 
IBPBI/2/423-918/12/PC Czy podatek dochodowy od osób prawnych od dywidendy przysługującej Spółce z tytułu uczestnictwa w SKA pobiera SKA (jako płatnik), czy też dywidendę opodatkowuje Spółka doliczając ją do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?W jaki sposób Spółka powinna ustalać swój dochód z tytułu prowadzonej działalności? W szczególności, czy Spółka powinna obliczać dochód dodając kwotę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, a następnie od tak obliczonej łącznej kwoty przychodów odejmować koszty uzyskania przychodów wykazywane przez Spółkę z tytułu prowadzonej działalności?
 
IBPBI/2/423-1014/12/CzP „W jaki sposób dokonać prawidłowego obliczenia wartości przychodu podatkowego w PLN z tytułu dywidendy? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/?”
 
IBPBI/2/423-621/12/SD Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Nieruchomości będzie cena zakupu ustalona w umowie sprzedaży zawartej przez Spółkę z SKA, powiększona o koszty notarialne?
 
IBPBI/2/423-901/12/BG w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego
 
IBPBI/2/423-1015/12/CzP „W jaki sposób dokonać prawidłowego obliczenia wartości potrąconego podatku u źródła, jaka może pomniejszyć podatek dochodowy od osób prawnych Spółki (podatek pobrany od dywidendy wyrażonej w UAH, natomiast dywidenda wpłynęła na konto Spółki w USD)? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/?”
 
IBPBI/2/423-1016/12/CzP „Czy w sytuacji, kiedy równowartość w PLN kwoty potrąconego przez Spółkę Y podatku u źródła z tytułu dywidendy okaże się wyższa niż równowartość w PLN kwoty faktycznie zapłaconego przez Spółkę Y podatku u źródła z tytułu dywidendy, pozostała kwota potrąconego podatku, jaka nie może pomniejszyć należnego podatku od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Spółki?/pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/ ?”
 
IBPBI/2/423-1017/12/CzP „W jaki sposób dokonać prawidłowego obliczenia wartości podatku dochodowego, zapłaconego przez Spółkę Y celem pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych Spółki zgodnie z art. 20 ust. 2? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/?”
 
IBPBI/2/423-1018/12/CzP „Spółka zamierza skorzystać z prawa do pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych o potrącony podatek u źródła oraz podatek dochodowy zapłacony przez Spółkę Y. Jakie dokumenty w tym celu powinny znaleźć się w posiadaniu Spółki? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 5/?”
 
IBPBI/2/423-1019/12/CzP „Jaki jest moment powstania przychodu podatkowego z tytułu dywidendy? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 6/?”
 
IBPBI/2/423-1020/12/CzP „Spółka zamierza skorzystać z prawa do pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych o potrącony podatek u źródła oraz podatek dochodowy zapłacony przez Spółkę Y. Kiedy Spółka może skorzystać z tego uprawnienia: czy w momencie otrzymania dywidendy, czy w momencie uzyskania wymaganych dokumentów od spółki zależnej, czy w zeznaniu rocznym? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 7/?”
 
IBPBI/2/423-1021/12/CzP Jeżeli Spółka otrzyma dokumenty, potwierdzające zapłatę zagranicznego podatku u źródła oraz podatku dochodowego przez Spółkę Y już po złożeniu zeznania rocznego za dany rak podatkowy (tj. rok, w którym dywidenda wpłynęła na konto Spółki), czy będzie uprawniona do złożenia korekty tego zeznania i obniżenia obliczonego tam podatku o kwotę podatku zapłaconego za granicą? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 8/
 
IBPBI/2/423-1054/12/PP Mając na uwadze zaprezentowany powyżej stan faktyczny Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, czy przychód podatkowy, jaki powinien rozpoznać Oddział stanowi wynagrodzenie, które na podstawie wewnętrznej dokumentacji zostało przypisane do funkcji pełnionych przez Oddział, tj. prac budowlano - montażowych, serwisu i kalibracji urządzenia?
 
IBPBI/2/423-1055/12/PP Mając na uwadze zaprezentowany powyżej stan faktyczny Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, czy wynagrodzenie, które w oparciu o wewnętrzną dokumentację zostało przypisane do jednostki macierzystej, tj. wynagrodzenie za dostawę cyklotronu, stanowi przychód, który nie powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IBPBI/2/423-1058/12/CzP Czy w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego u Wnioskodawcy powstanie przychód równy wynagrodzeniu otrzymanemu za przejęcie długu i jednocześnie powstanie koszt bezpośrednio związany z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych równy wartości przejmowanego długu wedle wartości wymagającej zapłaty z dnia przejęcia? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/
 
ITPB3/423-551/12/DK Skutki podatkowe przeprowadzenia czynności podziału spółki przez wydzielenie.
 
IBPBI/2/423-1198/PC Czy w przypadku kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczki, wykorzystywanej na działalność bieżącą Spółki, kwota skapitalizowanych odsetek stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 
IBPBI/2/423-1557/PC Czy w przypadku kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczki, wykorzystywanej na działalność bieżącą Spółki, kwota skapitalizowanych odsetek stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 
IPTPB3/423-354/12-2/KJ Czy w przedstawionej sytuacji pobrana zaliczka na poczet usługi finansowania wierzytelności przyszłych stanowi przychód do opodatkowania w okresie jej otrzymania?
 
IPTPB3/423-354/12-3/KJ Czy w przedstawionej sytuacji pobrana zaliczka na poczet usługi finansowania wierzytelności przyszłych stanowi przychód do opodatkowania w okresie jej otrzymania?
 
IPTPB3/423-367/12-2/GG Czy utracona część wadium, w związku z odstąpieniem od przetargu, stanowi koszt uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze