Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-454b/12/AW Czy odpisy amortyzacyjne od budynku konferencyjno-rekreacyjnego będą stanowić koszt uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-452/12/AW Czy Spółka może rozliczyć pośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt 1-20 oraz rozliczać bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia opłat za użytkowanie gruntu i podatku od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji?
 
ITPB3/423-436a/12/AW Rozpoznanie przychodu z tytułu świadczenia usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych.
 
ITPB3/423-436b/12/AW Rozpoznanie przychodu z tytułu świadczenia usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych.
 
IBPBI/2/423-874/12/PC W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów w sytuacji zbycia wszystkich bądź niektórych składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X? Spółka prosi o uwzględnienie przez organ podatkowy dwóch sytuacji tj. przypadku, w którym składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X będą stanowić środki trwałe u Spółki, jak również sytuacji, w której składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X nie będą zaliczane do środków trwałych Spółki z uwagi na to, że Spółka postanowi je zbyć przez upływem roku od dnia likwidacji Spółki X.
 
IBPBI/2/423-939/12/JD W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową ST i WNiP dla celów ich amortyzacji w razie Kontynuacji działalności po umorzeniu jego akcji w SKA?
 
IBPBI/2/423-940/12/JD W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku Zbycia ST i WNiP otrzymanych po umorzeniu jego akcji w SKA?
 
IBPBI/2/423-679/12/BG W zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, które nie zostały zapłacone
 
IBPBI/2/423-941/12/JD W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia Udziałów i akcji otrzymanych po umorzeniu jego akcji w SKA?
 
IBPBI/2/423-775/12/BG w zakresie ustalenia czy wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie stanowi przychód podatkowy
 
IBPBI/2/423-776/12/BG w zakresie ustalenia czy wypłacone przez Wnioskodawcę odszkodowanie dla członków zarządu stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów
 
IBPBI/2/423-942/12/JD W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia Wierzytelności otrzymanych po umorzeniu jego akcji w SKA?
 
IBPBI/2/423-825/12/BG Czy kwota otrzymywana przez Wnioskodawcę od SKA z tytułu spłaty przez SKA kwoty głównej pożyczki powinna być zaliczona do przychodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że zwracana przez SKA kwota główna pożyczki jest przychodem Wnioskodawcy -Wnioskodawca prosi o informację, w którym momencie powstaje ten przychód?
 
IBPBI/2/423-826/12/BG Czy kwota otrzymywana przez Wnioskodawcę od SKA z tytułu spłaty przez SKA odsetek od pożyczki powinna być zaliczona do przychodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że otrzymywana od SKA kwota odsetek od pożyczki jest przychodem Wnioskodawcy -Wnioskodawca prosi o informację, w którym momencie powstaje ten przychód ?
 
ITPB3/423-509b/12/AW Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej (pomijając naliczone odsetki) Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty wierzytelności ze sprzedaży otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB3/423-509a/12/AW Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?
 
ITPB3/423-510b/12/AW Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV (pomijając naliczone odsetki) Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty wierzytelności ze sprzedaży otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB3/423-510a/12/AW Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SPV spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji SPV spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?
 
IBPBI/2/423-1201/PC Czy z tytułu opłat miesięcznych za PFRON istnieje obowiązek opłaty podatku dochodowego od osób prawych?
 
IBPBI/2/423-1227/PC Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając wartość wstępnej opłaty leasingowej dla samochodu F. (umowa leasingu z roku 2012) w koszty uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia?
 
IBPBI/2/423-1614/PC Czy Spółka postąpiła prawidłowo rozliczając w koszty wstępną opłatę leasingową proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingowej dla samochodu H. (umowa z 2011 roku)?
 
ILPB4/423-138/12-2/ŁM Czy do opodatkowania odsetek (od salda debetowego na Rachunku Uczestniczącym Spółki oraz za przekroczenie przyznanego przez Pool Leadera Spółce limitu debetowego) wypłacanych przez Spółkę na rzecz Pool Leadera w ramach opisanej struktury cash - poolingu zastosowanie będzie miał art. 11 ust. 2 UPO, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 5%?
 
ILPB3/423-245/12-4/JS Czy koszty najmu samochodów osobowych stanowią wydatek będący kosztem używania samochodów, bez ograniczenia limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1192/12/PP Czy w związku z uznaniem przez Ministra Finansów w interpretacji o sygn. IBPBI/2/423-515/12/PP, że w przypadku datio in solutum, Spółka będzie zobligowana do rozpoznania przychodu podlegającego PDOP w wartości wymagalnej wierzytelności, przekazanej Pierwotnemu Pożyczkodawcy w wykonaniu datio in solutum (tj. jako świadczenia w miejsce wykonania przez Spółkę z tytułu zaspokojenia roszczenia Pierwotnego Pożyczkodawcy o zapłatę ceny za zbytą do Spółki Wierzytelność), Spółka będzie miała prawo rozpoznać wartość tejże wymagalnej wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-319/12-2/MC Czy Dywidenda Wnioskodawcy (jako akcjonariusza SKA) stanowi dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
ILPB4/423-319/12-3/MC Czy do opodatkowania przychodu Wnioskodawcy (jako akcjonariusza SKA) z tytułu udziału w zysku SKA zastosowanie powinien znaleźć art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) i w związku z tym, przychód ten staje się należny w momencie powstania roszczenia akcjonariusza o wypłatę tego zysku na skutek podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu i tym samym, w przypadku niepodjęcia takiej uchwały w ciągu roku nie wystąpi u Wnioskodawcy (akcjonariusza SKA) przychód podatkowy z tytułu udziału w SKA?
 
ILPB4/423-319/12-4/MC Czy stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca (jako akcjonariusz SKA) powinien uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu udziału w takiej spółce tylko za miesiąc (kwartał) w którym przychód uzyskano (tj. w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku lub jeśli został określony, w dniu dywidendy), a w przypadku gdy Wnioskodawca oprócz przychodu z udziału w zysku SKA uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podlegają one łączeniu?
 
IPPB5/423-891/12-2/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
IPPB5/423-893/12-2/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
ILPB3/423-168/12-2/EK Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Operacja 1 i Operacja 2 stanowi wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w momencie dokonania wymiany udziałów Spółka Nabywająca nie będzie zobligowana do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania udziałów Spółki Zbywanej od Udziałowca 1 oraz od Udziałowca 2 oraz kosztu uzyskania przychodów z tytułu przekazania własnych udziałów do Udziałowca 1 i Udziałowca 2?
 
ILPB3/423-166/12-2/EK 1. Czy dotacja udzielona Spółce w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Jeżeli otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to kiedy Spółka powinna wyłączyć wydatki objęte dofinansowaniem z kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-166/12-3/EK Czy wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-167/12-2/AO Czy w przedstawionej sytuacji, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę umorzonych wierzytelności z tytułu transakcji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-121/12-6/AO Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB3/423-178/12-3/JG Czy kwoty, które zostały wypłacone przez Spółkę na rzecz prezesa zarządu Spółki, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr (...) z dnia 29 grudnia 2009 r. ustalającej wynagrodzenie członków zarządu, sporządzonej w formie pisemnej - w okresie od lipca 2010 r. do października 2011 r. kiedy Spółka była spółką jednoosobową, a funkcję jedynego członka zarządu pełnił jedyny wspólnik Spółki, są kosztem uzyskania przychodów Spółki?
 
IBPBI/2/423-1216/12/AK Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymania należności w EURO?

Wskaźniki gospodarcze